Search result for

ripen

(50 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ripen-, *ripen*
Possible hiragana form: りぺん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ripen[VT] ทำให้สุก, See also: ทำให้สุกงอม, Syn. mature, mellow
ripen[VT] ทำให้เติบโตเต็มที่, See also: ทำให้เจริญเต็มที่, Syn. develop, mature
ripeness[N] ความสุกงอม, See also: การเจริญเต็มที่, Syn. perfection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ripen(ไร'เพิน) vt. ทำให้สุก,ทำให้สุกงอม,ทำให้เจริญเติบโตเต็มที่,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้เหมาะสม vi. สุก,งอม,เจริญเติบโตเต็มที่, Syn. mature

English-Thai: Nontri Dictionary
ripen(vi) สุก,งอม
ripen(vt) ทำให้งอม,ทำให้สุก,ทำให้เจริญเต็มที่
ripeness(n) ความสุกงอม,ความงอม,ความสมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ripeningการสุก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am the sunlight on ripened grain.ฉันเปนแสงพระอาทิตย์บนเมล็ดข้าวที่สุกงอม Desert Cantos (2009)
Did the Kim Jang that I made ripen?คิมจางที่ฉันทำนี่มันสุกแล้วหรอ Episode #1.9 (2009)
Just have to wait for a few more of these to ripen.แค่รอให้สุกก่อนนะ Proof (2011)
People didn't leave them alone to ripen.ผู้คนจะไม่รอให้มันสุกก่อน Poseidon (2011)
It told them when the bitter colds would come when the wild grains would ripen when the herds of caribou and bison would be on the move.มันบอกว่าพวกเขา เมื่อโรคหวัดขมจะมา เมื่อเมล็ดป่าจะสุก เมื่อฝูงกวางคาริบูและ วัวกระทิงจะเป็นในการย้าย Some of the Things That Molecules Do (2014)
Ripened in ethylene gas. Transported in trucks.บ่มให้สุกโดยแก๊สเอทิลีน ขนส่งโดยรถบรรทุก Okja (2017)
We're waiting for them to ripen.เราคอยพวกมันให้สุกงอมซะก่อนนะสิ The King (2017)
Let cases ripen and eat it when it's time.คอยให้คดีมันสุกได้ที่ แล้วเราค่อยเก็บกินเมื่อถึงเวลา The King (2017)
When the wound heals your mind ripens.จิตใจคุณจะดีขึ้นเมื่อแผลหาย A Millionaire's First Love (2006)
"I am the sunlight on ripened grain.เป็นแสงตะวันที่สาดส่องทุ่งข้าวสุก Welcome to Kanagawa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ripenShe watched the gardens grow, and she watched the apples turn red and ripen.
ripenThe berries were ripening almost as fast as we could gather them.
ripenThe farmer longs for the day when the grain ripens.
ripenTheir friendship ripened into a deep love.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุก[V] ripen, See also: be ripe, be mature, grow ripe, Ant. ดิบ, Example: มะม่วงเริ่มสุกเต็มต้นจนกินไม่ทัน, Thai definition: ระยะที่พ้นจากห่าม (ใช้กับผลไม้)
บ่ม[V] ripen, See also: cure, mature, make ripe, Example: มะม่วงที่ลูกค้าให้มาต้องเอามาบ่มอีกสองวันถึงจะนำไปรับประทานได้, Thai definition: ทำให้สุกหรือให้แห้งด้วยความอบอุ่น
การบ่ม[N] cure, See also: ripeness, Example: อาหารที่หมักเพื่อทำโยเกิร์ตจะใช้เวลาการบ่มนานถึง 2 วัน, Thai definition: การทำให้สุกหรือให้แห้งด้วยความอบอุ่น เช่น การบ่มผลไม้ การบ่มใบยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ม[v.] (bom) EN: ripen ; cure ; mature ; make ripe   FR: mûrir (à la chaleur)
สุก[adj.] (suk) EN: ripe ; mature ; ripened   FR: mûr ; aoûté (vx)
ทะวาย[n.] (thawāi) EN: fruit which ripens out of season ; fruit bearing out of season   

CMU English Pronouncing Dictionary
RIPEN    R AY1 P AH0 N
RIPENED    R AY1 P AH0 N D
RIPENING    R AY1 P AH0 N IH0 NG
RIPENING    R AY1 P N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ripen    (v) (r ai1 p @ n)
ripens    (v) (r ai1 p @ n z)
ripened    (v) (r ai1 p @ n d)
ripeness    (n) (r ai1 p n @ s)
ripening    (v) (r ai1 p @ n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お尻ぺんぺん[おしりぺんぺん, oshiripenpen] (n,vs) spanking (a child) [Add to Longdo]
円熟[えんじゅく, enjuku] (n,vs) ripeness; mellowness; maturity; perfection; (P) [Add to Longdo]
黄熟[こうじゅく;おうじゅく, koujuku ; oujuku] (n,vs) ripening and turning yellow [Add to Longdo]
果皮[かひ, kahi] (n,adj-no) (1) pericarp (ripened ovary wall forming part of a fruit); (2) skin (of a fruit); peel; rind [Add to Longdo]
実り(P);稔り[みのり, minori] (n,adj-no) (1) ripening (of a crop); (2) crop; harvest; (P) [Add to Longdo]
実る(P);稔る[みのる, minoru] (v5r,vi) to bear fruit; to ripen; (P) [Add to Longdo]
実入り;実入[みいり, miiri] (n) (1) crop; harvest; ripeness; (2) income; profits; (3) (See 空コン) loaded (e.g. intermodal containers in the transport industry) [Add to Longdo]
熟す[じゅくす, jukusu] (v5s,vi) (1) to ripen; to mature; (2) to be ready for action; to be the right time (to act); (3) to be in common use; to come to sound natural; (4) to become skilled [Add to Longdo]
熟する[じゅくする, jukusuru] (vs-s,vi) (1) to ripen; to mature; (2) to be ready for action; to be the right time (to act); (3) to be in common use; to come to sound natural; (4) to become skilled [Add to Longdo]
熟む[うむ, umu] (v5m,vi) to ripen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ripen \Rip"en\, v. i. [imp. & p. p. {Ripened};p. pr. & vb. n.
   {Ripening}.]
   1. To grow ripe; to become mature, as grain, fruit, flowers,
    and the like; as, grapes ripen in the sun.
    [1913 Webster]
 
   2. To approach or come to perfection.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ripen \Rip"en\, v. t.
   1. To cause to mature; to make ripe; as, the warm days
    ripened the corn.
    [1913 Webster]
 
   2. To mature; to fit or prepare; to bring to perfection; as,
    to ripen the judgment.
    [1913 Webster]
 
       When faith and love, which parted from thee never,
       Had ripined thy iust soul to dwell with God.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ripen
   v 1: cause to ripen or develop fully; "The sun ripens the
      fruit"; "Age matures a good wine" [syn: {ripen}, {mature}]
   2: grow ripe; "The plums ripen in July"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top