Search result for

richer

(34 entries)
(0.0521 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -richer-, *richer*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The richer, whiter and more famous, they will all fall over himคนรวย คนขาว และคนมีชื่อเสียง ต่างสยบแทบเท้าเขา The Bank Job (2008)
For God's sake, Jonesey, we'd be rich! Richer than Howard Hughes!ให้ตายเหอะ เราจะรวย รวยกว่าโฮวาร์ด ฮูเกลอีกนะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Somebody's richer thank you, Tom.ใครบางคนที่รวยกว่าคุณ ทอม Made of Honor (2008)
Your Methodist background, the modest circumstances, and then you're off to a grand university full of richer, posher types.เบื้องหลังกลวิธีของคุณ สถานการณ์ของคุณล่าสุด แล้วคุณจบมาจากมหาวิทยาลัย ชั้นนำ หรูหรา มีระดับ Frost/Nixon (2008)
And a lot richer, with a lot less attitude.และก็รวยกว่าด้วยบวกกับมีทัศนคติที่น้อยกว่า Dead Like Me: Life After Death (2009)
Besides, her dad is marrying Lily Bass so I think that makes her richer than all of you.นอกจากว่า เราจะดื่มกันมากไปหน่อยที่เวียนนาคืนหนึ่ง นี่เธอบอกว่า ไม่ ได้ยังไงเนี่ย เอาจริงนะ The Goodbye Gossip Girl (2009)
And on exclusive golf courses, and the rich get richerและสนามกอล์ฟหรุหรา แล้วคนที่รวยก็รวยขึ้น Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
To make an even Richer explosion of musical expression.เพื่อสร้างมิติใหม่ของ การแสดงเพลง Vitamin D (2009)
So I think that makes her richer than all of you.ฉันก็เลยคิดว่ามันคงจะทำให้หล่อนรวยกว่าเธอ Reversals of Fortune (2009)
"I have always found that mercy bears richer fruit than strict justice.""ข้าพเจ้ามักจะพบว่า ความเมตตากรุณานั้น มักให้ผลดีกว่า ความเที่ยงตรงที่เข้มงวด" Reckoner (2009)
I don't know. Rich are getting richer, poor are getting poorer.ไม่รู้สิ คนรวยยิ่งรวย คนจนก็จนกรอบ TRON: Legacy (2010)
You are about to become an even richer man.นายกำลังจะได้เป็นคนรวยมหาศาล Chuck Versus the Final Exam (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
richerHe is richer than anyone else in the town.
richerHe is richer than anyone else in this town.
richerHe is richer than anyone else in this town is.
richerI felt the richer for having read the book.
richerMere decay produces richer life.
richerReading will bear you richer fruit.
richerThe poet was no richer than a beggar.
richerThe richer he became, the more he wanted.
richerThe rich grow richer and the poor grow poorer.
richerYou are richer than I am because your pay is double my pay.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit   FR: déblayer ; défricher
เฉโก[v.] (chēkō) FR: tricher
โกง[v.] (kōng) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud   FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)
ถาง[n.] (thāng) EN: mow ; clear ; cut   FR: défricher

CMU English Pronouncing Dictionary
RICHER    R IH1 CH ER0
RICHERD    R IH1 CH ER0 D
RICHERT    R IH1 K ER0 T
RICHERSON    R IH1 CH ER0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
richer    (j) (r i1 ch @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
伸し上げる[のしあげる, noshiageru] (v1,vt) to promote; to make richer [Add to Longdo]
内福[ないふく, naifuku] (adj-na,n) richer than it appears [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rich \Rich\, (r[i^]ch), a. [Compar. {Richer}; superl.
   {Richest}.] [OE. riche, AS. r[imac]ce rich, powerful; akin to
   OS. r[imac]ki, D. rijk, G. reich, OHG. r[imac]hhi, Icel.
   r[imac]kr, Sw. rik, Dan. rig, Goth. reiks; from a word
   meaning, ruler, king, probably borrowed from Celtic, and akin
   to L. rex, regis, king, regere to guide, rule. [root]283. See
   {Right}, and cf. {Derrick}, {Enrich}, {Rajah}, {Riches},
   {Royal}.]
   1. Having an abundance of material possessions; possessed of
    a large amount of property; well supplied with land,
    goods, or money; wealthy; opulent; affluent; -- opposed to
    {poor}. "Rich merchants." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The rich [person] hath many friends. --Prov. xiv.
                          20.
    [1913 Webster]
 
       As a thief, bent to unhoard the cash
       Of some rich burgher.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, in general, well supplied; abounding; abundant;
    copious; bountiful; as, a rich treasury; a rich
    entertainment; a rich crop.
    [1913 Webster]
 
       If life be short, it shall be glorious;
       Each minute shall be rich in some great action.
                          --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       The gorgeous East with richest hand
       Showers on her kings barbaric pearl and gold.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Yielding large returns; productive or fertile; fruitful;
    as, rich soil or land; a rich mine.
    [1913 Webster]
 
   4. Composed of valuable or costly materials or ingredients;
    procured at great outlay; highly valued; precious;
    sumptuous; costly; as, a rich dress; rich silk or fur;
    rich presents.
    [1913 Webster]
 
       Like to rich and various gems.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Abounding in agreeable or nutritive qualities; --
    especially applied to articles of food or drink which are
    high-seasoned or abound in oleaginous ingredients, or are
    sweet, luscious, and high-flavored; as, a rich dish; rich
    cream or soup; rich pastry; rich wine or fruit.
    [1913 Webster]
 
       Sauces and rich spices are fetched from India.
                          --Baker.
    [1913 Webster]
 
   6. Not faint or delicate; vivid; as, a rich color.
    [1913 Webster]
 
   7. Full of sweet and harmonius sounds; as, a rich voice; rich
    music.
    [1913 Webster]
 
   8. Abounding in beauty; gorgeous; as, a rich landscape; rich
    scenery.
    [1913 Webster]
 
   9. Abounding in humor; exciting amusement; entertaining; as,
    the scene was a rich one; a rich incident or character.
    [Colloq.] --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   Note: Rich is sometimes used in the formation of
      self-explaining compounds; as, rich-fleeced,
      rich-jeweled, rich-laden, rich-stained.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Wealthy; affluent; opulent; ample; copious; abundant;
     plentiful; fruitful; costly; sumptuous; precious;
     generous; luscious.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top