Search result for

reh

(136 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reh-, *reh*
English-Thai: Longdo Dictionary
rehab(n) การบำบัด คำย่อของ rehabilitation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rehab[N] คำย่อของ rehabilitation, Syn. renew, restore
rehash[VT] ปรับปรุงใหม่, See also: ทำใหม่, ทบทวนใหม่, Syn. rework, reiterate
rehash[VI] ปรับปรุงใหม่, See also: ทำใหม่, ทบทวนใหม่, Syn. rework, reiterate
rehear[VT] ฟังหรือพิจารณาคดีใหม่
reheat[VT] ทำให้ร้อนใหม่
reheard[VT] ฟังหรือพิจารณาคดีใหม่, See also: กริยาช่องที่2 ของ rehear
rehouse[VT] สร้างหรือจัดเตรียมบ้านให้ใหม่
rehearse[VI] ซ้อม (ละคร), See also: ฝึกซ้อม, Syn. practise, train
rehearse[VT] ซ้อม (ละคร), See also: ฝึกซ้อม, Syn. practise, train
rehearse[VI] เล่า, See also: ท่อง, Syn. retell, repeat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rehabilitate(ริฮะบิล'ลิเทท) vt. พักฟื้น,ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ,กู้ชื่อเสียง,กู้ฐานะ, See also: rehabilitation n. rehabilitative adj.
rehash(รีแฮช') vt. ปรับปรุงใหม่,ทำให้รูปแบบใหม่,n. การปรับปรุงใหม่,การทำในรูปแบบใหม่,สิ่งที่ได้รับการปรับปรุงหรือปฏิรูป
rehearsal(รีเฮอร์'เซิล) vi.,n. (การ) ซ้อม,ฝึกซ้อม,บรรยาย., See also: rehearsable adj. rehearser n.
rehearse(รีเฮิร์ส') n. ฝึกซ้อม,บรรยาย
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
apprehensible(แอพพริเฮน'ซิเบิล) adj. สามารถเข้าใจได้. -apprehensibility n.
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
apprehensive(แอพพริเฮน'ซิฟว) adj. หวั่นว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น,กลัว,สามารถเข้าใจได้เร็ว,ตระหนัก, Syn. fearful, anxious, afraid, perceptive ###A. fearless,calm)
arehenteron(อาร์คเอน'เทอรอน) n. โพรงย่อยอาหารเริ่มแรกของตัวอ่อน. -archenteronic adj. (primitive enteron)
barehandedadj.,adv. มือเปล่า,ไร้อาวุธ,ไม่มีสิ่งช่วยเหลือ,ไม่สวมถุงมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
rehabilitate(vt) กู้ฐานะ,ทำให้กลับคืนดี,กู้(ชื่อเสียง),พักฟื้น
rehabilitation(n) การกู้(ชื่อเสียง),การกู้ฐานะ,การพักฟื้น
rehearsal(n) การแจ้ง,การซ้อม,การระบุ,การเล่า,การท่อง
rehearse(vt) แจ้งรายการ,ซ้อม,ระบุ,เล่า,ท่อง,ฝึกซ้อม
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
barehanded(adj) มือเปล่า,ไม่สวมถุงมือ,ไร้อาวุธ
bareheaded(adj) ไม่สวมหมวก,เปิดศีรษะ
beforehand(adv) ล่วงหน้า,ไว้ก่อน,เสียก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rehabilitation๑. การฟื้นสภาพ [มีความหมายเหมือนกับ restitution ๑]๒. (จิตเวช.) การฟื้นสมรรถภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rehabilitation๑. การฟื้นฟูสภาพ (ชีวิต)๒. การปรับนิสัย, การดัดนิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rehabilitationการทำให้กลับคืนดี, การฟื้นฟูสภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rehabilitationการฟื้นฟูสภาพ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rehabilitation medicineเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rehabilitation nursingการพยาบาลฟื้นสภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rehabilitiation, vocationalการฟื้นฟูอาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reheaterอุปกรณ์อุ่นอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
reheating coil; tempering coilคอยล์อุ่นอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rehydrationการคืนน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rehabilitationการฟื้นฟูสมรรถภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rehabilitationการฟื้นฟูกิจการ
การปรับโครงสร้างธุรกิจอาจโดยเป็นทั้งการปรับโครงสร้างทางการเงินและการบริหารงาน เพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถกลับมาดำเนินงานทางธุรกิจและสามารถสร้างผลกำไรได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดหมวด rehabilitation company สำหรับบริษัทที่ต้องเข้าข่ายถูกเพิกถอน แต่กำลังอยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ หรือแก้ไขปัญหาให้พ้นจากเหตุแห่งการถูกเพิกถอน [ตลาดทุน]
Rehabilitationการฟื้นฟูสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
rehabilitationrehabilitation, การฟื้นสภาพ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rehabilitation centersศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
Rehabilitation counselingการให้คำปรึกษาในการฟื้นฟูสมรรถภาพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rehabilitation courtศาลฟื้นฟูกิจการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now I'm rehiring you.ตอนนี้ข้าขอจ้างใหม่ Valiant (2008)
10 minutes to full rehearsals!เราจะเริ่มซ้อมกันในอีก 10 นาที Scandal Makers (2008)
But I seem to have heard that the rehearsals aren't going very well.แต่ดูเมือนว่าผมจะได้ยินมาว่าการซ้อม ไม่ได้ดีตามที่คาดไม่ใช่หรอ? Beethoven Virus (2008)
It's time for orchestra rehearsal.นี่มันเป็นเวลาซ้อมออเคสตร้านี่นา Beethoven Virus (2008)
In a rehearsal once, a dancer fell.ครั้งหนึ่งในการฝึกซ้อม นักเต้นคนหนึ่งล้ม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Daisy was rehearsing for performance at the Paris Opera House.เดซีกำลังฝึกซ้อมอยู่ในเดอะปารีสโอเปร่าเฮาส์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And while she was rehearsing, the woman, off the phone now, had gone outside to get a taxi.และขณะที่เธอฝึกซ้อม -สาวคนนั้น,วางสายลง ออกไปข้างนอกเพื่อเรียกแท็กซี่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And all the while Daisy was rehearsing.เป็นช่วงเวลาที่เดซีกำลังฝึกซ้อมอยู่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Daisy had finished rehearsing and was taking a shower.เดซีก็ฝึกซ้อมเสร็จ -และกำลังอาบน้ำอยู่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Rehabilitation, Ben.การฟื้นฟู เบ็น The Lazarus Project (2008)
You're not rehabilitating people, Ezra. You're torturing them.คุณไม่ได้ฟื้นฟูผู้คน เอซร่า คุณทรมานพวกเขา The Lazarus Project (2008)
At Promises, I shivved a guy with a sharpened toothbrush because he bogarted the rehab toilet hooch that I'd made from apples and pantyhose.ครั้งนึง ผมเคยแทงชายคนนึงด้วย แปรงสีฟันเหลาแหลม เพราะเค้าหวงอีตัว\ ในห้องน้ำศูนย์บำบัด ที่ผมขอมีเอี่ยวแค่\ หน้าอกกับถุงน่องเอง The Love Guru (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rehWith the extra rehearsals work is really tight.
rehI think that, as he's using addictive substances like thinner, the chance of rehabilitation is low.
rehThey aren't quarreling, but are rehearsing a play.
rehAfter a ten-minute break, we resumed our rehearsal.
rehMr Pryor collapsed with a subarachnoid haemorrhage when rehearsing for a performance in Paris. He was taken to local hospital but passed away at 4:23 pm.
rehHe came to take a walk every morning after rehabilitation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย[N] rehappened history, Syn. เรื่องซ้ำรอย, Example: รัฐบาลเตรียมตั้งรับบริษัทสื่อสารต่างชาติที่จะเข้ารุกตลาดไทยเพื่อป้องกันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเช่นเดียวกับกลุ่มธนาคารที่ถูกต่างชาติยึดไปแล้ว, Thai definition: เรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างที่เคยเกิดมาแล้ว
ฟื้นฟู[V] restore, See also: rehabilitate, revive, Example: ทางการกำลังจะฟื้นฟูป่าพรุคันธุลีเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งใหม่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น, Thai definition: ทำให้กลับเจริญงอกงามขึ้น
ฟื้นฟูสภาพ[V] rehabilitate, See also: restore, Example: รัฐบาลมีนโยบายจำแนกพื้นที่ป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ, Thai definition: ทำให้ลักษณะหรือภาวะนั้นกลับเจริญงอกงามขึ้น
เวชศาสตร์ฟื้นฟู[N] rehabilitation medicine, Thai definition: วิชาว่าด้วยการรักษาโรคและการบำบัดโรค
ซ้อม[V] rehearse, See also: train, practice, Syn. #ลอง, ฝึก, ฝึกซ้อม, Example: นักเรียนซ้อมเต้นรำทุกวัน เนื่องจากต้องไปแสดงในงานของโรงเรียน, Thai definition: ทำทดลองเพื่อให้ชำนาญหรือให้แน่นอน
ซ้อมพยาน[V] prime a witness, See also: rehearse a witness in how to testify, Example: ทนายถูกกล่าวหาว่าซ้อมพยาน, Thai definition: ซักซ้อมพยานว่าจะให้การต่อศาลอย่างใดจึงจะสอดคล้องต้องกันดี
ซ้อมซัก[V] rehearse, See also: drill, train, practice, exercise, Syn. ซักซ้อม, Example: นักแสดงตลกซ้อมซักก่อนขึ้นเวที, Thai definition: สอบให้แม่นยำ, สอบให้คล่อง, แนะกันไว้ล่วงหน้า
การซ้อม[N] rehearsal, See also: practice, training, exercise, Syn. การฝึกหัด, การฝึกซ้อม, Example: การซ้อมวันนี้ยังไม่น่าพอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   
ฉาง[n.] (chāng) EN: barn ; granary ; silo ; storehouse ; bin   FR: grange [f] ; grenier [m] ; silo [m] ; entrepôt [m]
ดึกดำบรรพ์[n.] (deukdamban) EN: prehistory ; ancient time ; primeval period   
ฟื้นฟู[v.] (feūnfū) EN: restore ; rehabilitate ; revive   
ฟื้นฟูสภาพ[v.] (feūnfū saphāp) EN: rehabilitate ; restore   
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead   FR: homme de paille [m] (loc.) ; marionnette [f]
จ่ายสินค้า[v. exp.] (jāi sinkhā) EN: authorize the delivery of goods from a port warehouse   
จับได้[v. exp.] (jap dāi) EN: arrest ; apprehend ; detain ; net   FR: arrêter ; appréhender
จับขัง[v. exp.] (jap khang) EN: apprehend ; arrest   FR: appréhender ; arrêter
จับกุม[v.] (japkum) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend   FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer

CMU English Pronouncing Dictionary
REH    R EH1
REHG    R EH1 JH
REHN    R EH1 N
REHM    R EH1 M
REHA    R IY1 HH AH0
REHAB    R IY0 HH AE0 B
REHER    R EH1 R
REHOR    R EH1 HH ER0
REHAK    R EH1 HH AH0 K
REHIRE    R IY0 HH AY1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rehab    (n) (r ii1 h a b)
rehash    (n) (r ii1 h a sh)
rehash    (v) (r ii2 h a1 sh)
rehear    (v) (r ii2 h i@1 r)
reheard    (v) (r ii2 h @@1 d)
rehears    (v) (r ii2 h i@1 z)
rehouse    (v) (r ii2 h au1 z)
rehashed    (v) (r ii2 h a1 sh t)
rehashes    (n) (r ii1 h a sh i z)
rehashes    (v) (r ii2 h a1 sh i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
verehren(vt) |verehrte, hat verehrt| ยกย่องบูชา, ให้เกียรติ เช่น Man hat ihn als besten Professor verehrt. ผู้คนยกย่องเขาให้เป็นศาสตราจารย์ที่ดีที่สุด
drehen(vt) |drehte, hat gedreht, sich/etw.(A)| หมุน
einen Film drehenถ่ายภาพยนตร์
durchdrehen(vi) |drehte durch, hat/ist durchgedreht| วู่วาม, มุทะลุโมโห, ตบะแตก เช่น Warum drehte Zidane im Finalspiel gegen Italien durch?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reh {n} [cook.]venison [Add to Longdo]
Rehabilitationszentrum {n}rehabilitation centre (center [Am.]) [Add to Longdo]
Rehabilitierung {f}; Rehabilitation {f}rehabilitation [Add to Longdo]
Rehposten {m}buckshot [Add to Longdo]
rehabilitieren; sanieren | rehabilitierend; sanierend | rehabilitiert; saniert | rehabilitierte; sanierteto rehabilitate | rehabilitating | rehabilitates | rehabilitated [Add to Longdo]
Rehydratation {f}; Zufuhr von Wasser oder Salzlösungen [med.]rehydration [Add to Longdo]
Rehbock {m} [zool.]roebuck [Add to Longdo]
Reh {n} [zool.]roe deer; deer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あれ程(P);彼程[あれほど, arehodo] (adv,adj-no) (uk) to that extent; (P) [Add to Longdo]
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
それは;そりゃ;そりゃあ[, soreha ; sorya ; soryaa] (adv) (1) (See それはそれは・2) very; extremely; (exp) (2) that is [Add to Longdo]
それはさておき[, sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P) [Add to Longdo]
それはそうかもしれない[, sorehasoukamoshirenai] (exp) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
それはそうかもしれません[, sorehasoukamoshiremasen] (exp) (pol) (See それはそうかもしれない) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case [Add to Longdo]
それはそれは[, sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely [Add to Longdo]
それはどうかな[, sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复健[fù jiàn, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] rehabilitation; recuperate [Add to Longdo]
热河[rè hé, ㄖㄜˋ ㄏㄜˊ, / ] Rehe province during the Qing dynasty, with capital Chengde 承德, abolished in 1955 and divided among Hebei, Liaoning and Inner Mongolia; (hist.) refers to the Qing imperial resort at Chengde 避暑山莊|避暑山庄 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
テレホンカード[てれほんかーど, terehonka-do] telephone card, calling card [Add to Longdo]
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing [Add to Longdo]
ホームテレホン[ほーむてれほん, ho-muterehon] home telephone [Add to Longdo]
下位けたあふれ表示[かいけたあふれひょうじ, kaiketaafurehyouji] underflow indication [Add to Longdo]
包括的[ほうかつてき, houkatsuteki] comprehensive [Add to Longdo]
包括的試験サービス[ほうかつてきしけんサービス, houkatsutekishiken sa-bisu] comprehensive testing service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Reh [reː] (n) , s.(n )
     (roe) deer
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top