Search result for

rea

(190 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rea-, *rea*
Possible hiragana form: れあ
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
reacts[รี แอ็คส์] ปฏิกิริยาตอบสนองกลับ

English-Thai: Longdo Dictionary
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.
treasurer(n) เหรัญญิก
on the breadlineในสถานการณ์ที่ยากจนมาก (สำนวนนี้มีที่มาจากการเข้าแถวรอรับขนมปังจากรัฐบาลในสมัยก่อน) เช่น She has been forced to live on the breadline for failing to sign Child Support Agency forms.
exergonic reaction(n) ปฏิกิริยาทางเคมีที่ปล่อยพลังงาน, ปฏิกิริยาคายพลังงาน, S. exothermic reaction
break up with so.เลิกคบ
breach of trust(n) การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), S. GCD
great nephew(n) ลูกชายของหลาน, S. grand nephew
great niece(n) ลูกสาวของหลาน, S. grand niece
upstream steel(n) เหล็กต้นน้ำ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
read[VT] อ่าน, See also: อ่านออกเสียง, Syn. dictate, read loud
read[VT] เข้าใจความหมาย, See also: อ่านเข้าใจ, Syn. understand
read[VT] แปล, See also: ตีความ, Syn. interpret
read[VI] อ่านข้อมูล, Syn. indicate data
read[VT] ได้ยิน, Syn. hear
read[VT] เรียน, See also: เรียนรู้, Syn. get learning, study
read[VT] ทำนาย, See also: คาดเดา, คาดหมาย, คาดการณ์, ทำนาย, Syn. predict
read[VT] ตรวจสอบ, See also: ตรวจปรู๊ฟ, Syn. proofread
read[ADJ] ซึ่งมีความรู้จากการอ่าน, See also: ซึ่งอ่านหนังสือมามาก
real[ADJ] แท้จริง, Syn. genuine, true, Ant. fake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reach(รีชฺ) vt.,vi. (การ) ถึง,มาถึง,ไปถึง,บรรลุ,ยื่น,เอื้อม,เป็นจำนวนถึง,ขอบเขต,ระยะที่ไปถึง,ช่วงระยะทาง,ช่วงแขนของนักมวย, See also: reachable adj reacher n., Syn. extend,present,touch
react(รีแอคทฺ') vi. แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ,โต้ตอบ,ต่อต้าน,คัดค้าน,แวดงปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. response
reaction(รีแอค'เชิน) n. ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การตอบสนอง,ปฏิกิริยาทางเคมี,ลัทธิฝ่ายขวา
reactionary(รีแอค'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับพวกฝ่ายขวา,ชอบให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ n. สมาชิกฝ่ายขวา,ผู้ชอบการมีปฏิกิริยาโต้ตอบ (มีอีกชื่อว่าreactionist), See also: reactionism,reactionarism n., Syn. die-hard,rightist
reactor(รีแอค'เทอะ) n. บุคคลหรือสารที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ,เครื่องปฏิกรณ์,เครื่องต้านไฟฟ้า,เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
read(รีด) {read/red,read/red,reading,reads} vt.,vi. อ่าน,อ่านออกเสียง,เข้าใจความหมาย,ทำนาย,คาดการณ์,ดูนาฬิกา adj. อ่านหนังสือมามาก, Syn. decipher,peruse
read only memoryหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวใช้ตัวย่อว่า ROM (อ่านว่า รอม) แปลว่าหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว หมายถึงหน่วยความจำลักษณะหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลออกมาได้อย่างเดียวเท่านั้น จะบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้เลย หน่วยความจำส่วนนี้จะเก็บคำสั่งเบื้องต้นต่าง ๆ ไว้ และจะเก็บอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในรอม ก็จะไม่สูญหายไปไหนดู RAM เปรียบเทียบ
readable(รี'ดะเบิล) adj. อ่านได้ง่าย,อ่านเข้าใจง่าย,อ่านออกได้, See also: readability n. readably adv.
readdress(รีอะเดรส') vt. แก้ที่อยู่ของจดหมาย,ทำให้ลงมือกันใหม่
reader(รีด'เดอะ) n. ผู้อ่าน,ผู้ตรวจเรื่อง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์,ผู้ทำนาย

English-Thai: Nontri Dictionary
reach(n) ขอบเขต,การบรรลุ,การยื่น,การเอื้อม
reach(vi) ยื่นออกมา,เอื้อม,ไปถึง,ครอบงำ,เจาะทะลุ
reach(vt) บรรลุ,มาถึง,ไปถึง,เอื้อม,ยื่น
react(vt) ทำซ้ำ,กระทำตอบ,แสดงอีก
reaction(n) การตอบสนอง,ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การสะท้อน
reactionary(adj) ตรงข้าม,แย้ง,เกี่ยวกับปฏิกิริยาโต้ตอบ,เกี่ยวกับการตอบสนอง
read(vi,vt) ดู,อ่าน,ทำนาย,แปล,คาดการณ์
readable(adj) อ่านง่าย,น่าอ่าน
reader(n) ผู้อ่าน,คนตรวจเรื่อง,คนตรวจปรู๊ฟ,คนทำนาย
readily(adv) อย่างรวดเร็ว,อย่างเต็มใจ,อย่างง่ายดาย,อย่างฉับพลัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reabsorbดูดซึมกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reabsorptionการดูดซึมกลับ [มีความหมายเหมือนกับ resorption ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reachความยาวเกลียวหัวเทียน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reach discretionรู้จักผิดชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reach-in refrigeratorตู้เย็นแบบหยิบถึง มีความหมายเหมือนกับ service refrigerator [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
reactโต้, แสดงปฏิกิริยา, ร่วมปฏิกิริยา, ทำปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reactantตัวโต้, สารร่วมปฏิกิริยา, ตัวทำปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reactionการโต้, ปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reaction border; reaction rimขอบปฏิกิริยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reaction gun; expansion gunปืนขยาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reach ช่วงน้ำ
ระยะทางช่วงสั้น ๆ ตามลำน้ำ; ระยะทางระหว่างจุดที่ตั้งเครื่องวัดระดับน้ำ 2 จุดตามลำน้ำ; ความยาวของคลองในช่วงที่ส่วนชลศาสตร์มีค่าคงที่ [สิ่งแวดล้อม]
reachreach, ช่วง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
reactant [initial substance]สารตั้งต้น, ตัวทำปฏิกิริยา, อะตอม โมเลกุลหรือไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วได้ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น  เช่น   HCl + NaOH ------>  NaCl +  H2O      ในปฏิกิริยานี้ HCl และ NaOH คือสารเริ่มต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reactionปฏิกิริยา, การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเริ่มต้นแล้วได้ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reactionแรงปฏิกิริยา, แรงกระทำตอบของวัตถุต่อแรงกิริยา (แรงที่มากระทำ) และมีขนาดเท่ากับ แรงกิริยาแต่ทิศทางตรงกันข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reaction Tank ถังปฏิกิริยา
ถังในระบบผลิตหรือระบบบำบัดซึ่งเกิดปฏิกิริยา เคมี หรือชีววิทยา เช่น ถังย่อย ถังเติมอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Reactive Domainด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Reactive Hazardous Waste ของเสียเสี่ยงอันตรายปฏิกิริยา
1) ของเสียซึ่งทั่วไปยังมีสภาวะไม่คงตัวและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี อย่างรุนแรงได้ทันที แต่ไม่ถึงขั้นระเบิดหรือเป็นของเสียที่มีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ำได้ถึง ขั้นระเบิด หรือเป็นของ เสียที่ก่อให้เกิดควันพิษเมื่อผสมกับน้ำ 2) ขอของเสียที่มีปฏิกิริยาถึงขั้นระเบิดได้แต่ต้องอาศัยสื่อชักนำที่รุนแรง หรือเป็นของเสียที่ให้ความร้อนภายใต้การชักนำด้วยสภาวะบีบอัด 3) ของเสียที่สามารถระเบิดได้อย่างทันที หรือเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิและความดันปกติ [สิ่งแวดล้อม]
Reactive power (Electrical engineering)กำลังรีแอคทีฟ (วิศวกรรมไฟฟ้า) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reactive Substance สารเกิดปฏิกริยาได้ง่าย
สารที่มีสภาพไม่คงตัว สามารถทำปฏิกริยาได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Reaching a desision[รีชิง อะ ดีซิชั่น] (n ) ถึงการตัดสินใจ
Reaching a desision[รีชิง อะ ดีซิชั่น] (n ) ถึงการตัดสินใจ
ready made clothesเสื้อผ้าสําเร็จรูป
ready made clothes (n ) เสื้อผ้าสําเร็จรูป
Real Estate (n) บ้านและที่ดิน
See also: S. properties,
real representative (n) ผู้จัดการมรดก
real time (n ) ตามเวลาจริง
reality showประเภทของรายการโทรทัศน์
Really? (phrase ) จะจริงหรือ?, จะใช่หรือ?
rear sight (n ) ศูนย์ (เล็ง) หลัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You really shook it up. - Yeah.มันได้ใจมาก // ครับ The Serena Also Rises (2008)
I didn't have anywhere else to turn, really.แต่ผมไม่รู้จะพึ่งใครจริงๆ The Serena Also Rises (2008)
I wanted to be your friend last year for a reason.ฉันเคยอยากเป็นเพื่อนเธอ ด้วยเหตุผลบางอย่าง The Serena Also Rises (2008)
I didn't realize.ฉันไม่ทันคิด The Serena Also Rises (2008)
If they haven't reached your father yet, maybe they won't have to.เผื่อถ้าเขายังติดต่อพ่อนายไม่ได้ จะได้ไม่ต้องให้พ่อนายมา The Serena Also Rises (2008)
Jenny, we will start in 10. Are the models ready?เจนนี่ เราจะเริ่มใน 10 นาทีนี้แล้วนะจ๊ะ นางแบบพร้อมมั๊ย The Serena Also Rises (2008)
Mm-hmm. Jenny, get the models ready to go.อื้ม เจนนี่ ให้นางแบบเตรียมตัวได้แล้ว The Serena Also Rises (2008)
When I realized hot, desperate women drink in bars alone.ตอนที่ฉันคิดได้ว่ามีสาวฮอท และสิ้นหวังมานั่งดื่มคนเดียวที่บาร์น่ะสิ The Serena Also Rises (2008)
So what's it really like to be Chuck Bass?คนอย่างชัค แบส จริงๆแล้วเป็นไง? The Serena Also Rises (2008)
So was that really the best you had last night?แล้วเมื่อคืนคุณมีเรื่องประทับใจอะไร The Serena Also Rises (2008)
Are you really gonna pretend like you don't notice what's been going on?นี่เธอจะเสแสร้ง ทำเหมือนกับว่าเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอ? The Serena Also Rises (2008)
- I tried to reach you all night.ฉันโทรหาเธอตลอดคืน The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rea5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
reaA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
reaA book not worth reading is not worth buying in the first place.
reaA book worth reading is worth reading twice.
reaAbove and beyond this, he can read Hebrew.
reaA bright child is curious about life and reality.
reaA bunch of people thrust their way toward the rear exit.
reaA careful reader would have noticed the mistake.
reaAccording to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
reaAcid reacts with metals.
reaA conservative is not always a reactionary.
rea"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีเหตุมีผล[V] reason, See also: have reason, be reasonable, Syn. มีเหตุผล, Ant. ไร้เหตุผล, Example: พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักคิด มีเหตุมีผล
รู้แน่แก่ใจ[V] exactly know, See also: realize, be aware of, be sure, be certain, be confident, Syn. รู้แก่ใจ, รู้อยู่แก่ใจ, Example: ตั้งแต่นี้ผมคงไม่เตือนเขาอีกแล้ว เพราะรู้แน่แก่ใจแล้วว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของผม
รู้เรื่องราว[V] know, See also: realize, understand, Syn. ทราบเรื่องราว, Example: ตัวเธอเองแทบไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวพ่อเลย
อ่านใจ[V] read one's mind, Example: เธออ่านใจเขาออกว่ากำลังคิดอะไรอยู่, Thai definition: ดูรู้, มองออก
อ่านหนังสือ[V] read, See also: study, Example: ผู้ที่เป็นนักเขียนส่วนใหญ่จะชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก
ถึงที่ตาย[V] come to one's death time, See also: reach the alloted time of death, be doomed to die, have reached the inevitable, Syn. ถึงคราวตาย, Example: คนเราจะถึงที่ตายอะไรก็ห้ามไม่ได้
ถึงบางอ้อ[V] realize, See also: be aware of, Syn. เข้าใจ, Example: ผมมาถึงบางอ้อว่างานนี้ใครเป็นกุนซือของผอ.ทศท, Notes: (ปาก)
พล.ร.ต.[N] Rear Admiral, See also: R.A., R.Adm., Rear Adm., Radm, Syn. พลเรือตรี
รอม[N] Read Only Memory, See also: ROM, Syn. หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว
กระจกหลัง[N] rear window

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
แอด = แอ๊ด[n.] (aēt) EN: creaking sound ; creak   
อาหารเช้า [n.] (āhān chāo) EN: breakfast   FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารมื้อเช้า [n.] (āhān meū chāo) EN: breakfast   FR: petit-déjeuner [m]
ไอศกรีม [n.] (aisakrīm) EN: ice cream   FR: glace [f]
ไอติม[n.] (aitim) EN: ice cream   FR: glace [f]
อาคารสำนักงาน[n. exp.] (ākhān samnakngān) EN: office building   FR: immeuble de bureaux [m]
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmatrāi) EN: have a great malice   
อรรค-[X] (akkha-) EN: great   
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   

CMU English Pronouncing Dictionary
REA    R IY1
READ    R EH1 D
REAL    R IY1 L
REAS    R IY1 Z
REAY    R EY1
REAM    R IY1 M
REAP    R IY1 P
REAR    R IH1 R
READ    R IY1 D
REALE    R IY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
read    (v) (r e1 d)
read    (v) (r ii1 d)
real    (j) (r i@1 l)
real    (n) (r ei1 aa1 l)
ream    (n) (r ii1 m)
reap    (v) (r ii1 p)
rear    (v) (r i@1 r)
reach    (v) (r ii1 ch)
react    (v) (r i1 a1 k t)
reads    (v) (r ii1 d z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Reagenzglas(n) |das, pl. Reagenzgläser| หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี
reagieren(vi) |reagierte, hat reagiert| ทำปฏิกิริยา เช่น Wasser reagiert nicht mit Sauerstoff. น้ำไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน
Reaktion(n) |die, pl. Reaktionen| ปฏิกิริยา, See also: Related: reagieren
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์กลางการเกิดปฏิกิริยา เช่น Das Reaktionszentrum dieses Enzyms ist bei allen Virussubtypen gleich gebaut und verändert sich im Gegensatz zur Virushülle nicht.
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์รวมการรับแสงของปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสงในคลอโรพลาสต์ เช่น Die absorbierte Energie wird über eine Vielzahl von Pigmenten zum sogenannten Reaktionszentrum geleitet. Dieser Energietransferprozess ist sehr schnell., In Pflanzen ist jedes Reaktionszentrum der Photosynthese von mehreren hundert Farbstoff-Molekülen umgeben.
Realzahl(n) |die, pl. Realzahlen| จำนวนจริง, ระบบจำนวนจริง, See also: A. die Imaginärzahl

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reale Nettorendite nach Steuern [econ.]after tax real rate return [Add to Longdo]
Reabsorption {f}; Rückresorption {f}reabsorption [Add to Longdo]
Reagenz {f}reagent [Add to Longdo]
Reagenzglas {n} | Reagenzgläser {pl}test tube | test tubes [Add to Longdo]
Reagenzglasgestell {n}test tube rack [Add to Longdo]
Reaktion {f} | Reaktionen {pl}; Reaktionsfähigkeit {f}reaction | reactions [Add to Longdo]
Reaktionär {m}; Reaktionärin {f} | Reaktionäre {pl}reactionary | reactionaries [Add to Longdo]
Reaktionär {m} | Reaktionäre {pl}reactionist | reactionists [Add to Longdo]
Reaktionsfähigkeit {f} | Reaktionsfähigkeiten {pl}reactivity | reactivities [Add to Longdo]
Reaktionsgeschwindigkeit {f}speed of reaction [Add to Longdo]
Reaktionsholz {n}reaction wood [Add to Longdo]
Reaktionskraft {f}reaction force [Add to Longdo]
Reaktionszeit {f} | maximale Reaktionszeitreaction time; response time | peak response time [Add to Longdo]
Reaktivfarbstoff {m} | Reaktivfarbstoffe {pl}reactive dye | reactive dyes [Add to Longdo]
Reaktivierung {f}reactivation [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
course de taureaux(phrase) corrida, การแข่งวัวกระทิง
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR [Add to Longdo]
BWR[ビーダブリューアール, bi-daburyu-a-ru] (n) boiling-water reactor; BWR [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
CANDU炉[キャンドゥろ, kyandou ro] (n) CANDU reactor; Candu reactor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一口[yī kǒu, ㄧ ㄎㄡˇ, ] readily; flatly (deny) [Add to Longdo]
一步登天[yī bù dēng tiān, ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, ] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success [Add to Longdo]
不动产[bù dòng chǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄢˇ, / ] real estate; immovable property; immovables [Add to Longdo]
不劳而获[bù láo ér huò, ㄅㄨˋ ㄌㄠˊ ㄦˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] reap without sowing; profit by other people's toil [Add to Longdo]
并不在乎[bìng bù zài hu, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, / ] really does not care [Add to Longdo]
并非[bìng fēi, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄟ, / ] really isn't [Add to Longdo]
事理[shì lǐ, ㄕˋ ㄌㄧˇ, ] reason; logic [Add to Longdo]
人情[rén qíng, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, ] reason; human emotions; human interaction; social relationship; friendship; favor; a good turn [Add to Longdo]
人情味儿[rén qíng wèi r, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ ㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] real human interest [Add to Longdo]
再保证[zài bǎo zhèng, ㄗㄞˋ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, / ] reassure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
しわ[しわ, shiwa] crease [Add to Longdo]
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
インフレアドインタフェース[いんふれあどいんたふぇーす, infureadointafe-su] infrared interface [Add to Longdo]
エコー立体[エコーりったい, eko-rittai] echo area, echo volume [Add to Longdo]
エコー領域[エコーりょういき, eko-ryouiki] echo area, echo volume [Add to Longdo]
エリアコード[えりあこーど, eriako-do] area code [Add to Longdo]
エリア境界[エリアきょうかい, eria kyoukai] area boundary [Add to Longdo]
カード読み取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] card reader [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
写実的[しゃじつてき, shajitsuteki] realistisch [Add to Longdo]
反応[はんのう, hannou] Reaktion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top