Search result for

rc

(99 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rc-, *rc*
English-Thai: Longdo Dictionary
RCF(abbrev) ตัวย่อของ Relative centrifugal Force แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสัมพัทธ์ เช่น The dependence of the relative centrifugal force (RCF) on the spinning velocity of the centrifuge is tabulated in Table.
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
interception(n) การดัก, การสกัดกั้น
symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, S. philharmonic orchestra, R. chamber orchestra
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา , S. after-care
source(n) แหล่งข่าว, สาย เช่น You have a source inside the company.
goddess of mercy(n) เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งความเมตตา (ซึ่งหมายถึงเจ้าแม่กวนอิม โดยในภาษาอื่นอาจเรียกกันไปในหลายๆ คำ เช่น Quan Yin, Kuan Yim เป็นต้น)
Image:
mercerize(vt) ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอ เช่น ฝ้าย เพื่อเพิ่มความคงทน ความเป็นเงามัน และการติดสีย้อมได้ดีขึ้น
outercourse(n) เพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่, S. non-penetrative sex A. intercourse,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
RC[ABBR] คำย่อของ Red Cross หรือ Roman Catholic
RC[ABBR] คำย่อของ Red Cross และ Resource Corps
rct.[ABBR] คำย่อของ recruit
rcpt.[ABBR] คำย่อของ receipt, See also: ใบเสร็จรับเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rca connectorสายต่ออาร์ซีเอหมายถึง สายไฟที่ต่อเชื่อมหูฟังหรือลำโพงกับเครื่องเสียง ใช้กับคอมพิวเตอร์เฉพาะในส่วนที่จะเกี่ยวกับระบบเสียง
absolute monarchyราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช (not limited by laws)
acyl group chem. rco-: ###S. acyl radical
adenocarcinoma(แอดดิโนคาร์ซิโน' มา) n., (pl. -mas, mata) มะเร็งของต่อม -adenocarcinomatous adj.)
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
air forceกองทัพอากาศ
aircraft(แอร์' คราฟทฺ) n., (pl. -craft) เครื่องบิน, Syn. airplane, aeroplane, plane)
aircraft carrierเรือบรรทุกเครื่องบิน
aircrew(แอร์' ครู) n. ลูกเรือบนเครื่องบิน.
altercate(ออล' เทอะเคท) vi. ทะเลาะกัน, วิวาทกัน. -altercator n. (dispute)

English-Thai: Nontri Dictionary
AIR air force(n) กองทัพอากาศ
aircraft(n) เครื่องบิน,อากาศยาน
altercate(vi) ทะเลาะกัน,วิวาทกัน,เป็นปากเสียงกัน
altercation(n) การวิวาท,การทะเลาะ
anarchist(n) ผู้นิยมอนาธิปไตย
anarchy(n) อนาธิปไตย,ลัทธิไม่มีรัฐบาล
antarctic(adj) เกี่ยวกับขั้วโลกใต้
apperception(n) ความเข้าใจ,สติสัมปชัญญะ
arc(n) ความโค้ง,เส้นโค้ง
arcade(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
RCU (unit, respiratory care)อาร์ซียู (หน่วยอภิบาลการหายใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rccb (n ) เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is a special rcumstance.นี่เป็นกรณีพิเศษ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
We've been invited by the rcmp to assist in an ongoing investigation.เราได้รับการร้องขอจากตำรวจ RCM ให้เข้ามาช่วยการสืบสวน To Hell... And Back (2009)
-Preparing RCS thrusters. -Four.,4,... Prometheus (2012)
FBI, CSIS, RCMP all the leerer agencies.FBI, CSIS, RCMP ทั้งหมด ให้ที่นี่เป็นศูนย์สั่งการ Fast Times (2012)
Double order of fish sticks, a large RC Cola and would either of you like to go out on a date?สั่งคู่ของไม้ปลา ขนาดใหญ่ rc โคล่า ... และจะอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณ ชอบที่จะออกไปในวันที่? The To Do List (2013)
I let him go? ! Who notified rcmp?ฉันปล่อยเขาไปเหรอ ใครที่ไปแจ้งตำรวจม้าแคนาดาล่ะ The Freelancer (No. 145) (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอนตาร์กติกา[n. prop.] (Aēntāktikā) EN: Antartic ; Antartica   FR: Antarctique [m]
แอโรบิก[n.] (aērōbik) EN: aerobics ; aerobic exercise   FR: aérobic [m] (anglic.)
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อาร์เคด[n.] (ākhēt) EN: arcade   
อาร์คิมิดีส[n. prop.] (Ākhimidīt) EN: Archimedes   FR: Archimède
อาร์กติก[n. prop.] (Āktik) EN: Arctic   FR: Arctique [m]
อำนาจการซื้อ[n. exp.] (amnāt kān seū) EN: purchasing power   FR: pouvoir d'achat [m]
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
RC    (n) (aa2 s ii1)

German-Thai: Longdo Dictionary
dadurchดังนั้น, ด้วยวิธีนั้น
durch(Präp.) ด้วย (เป็นบุพบทที่ใช้บ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งให้เกิดผล) เช่น Durch diese Behandlung ist er gerettet. เขารอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีการรักษานี้
durch(Präp.) ผ่าน, ทะลุผ่าน เช่น Wir fahren von Deutschland durch die Schweiz nach Italien. เราขับรถออกจากเยอรมนีผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปยังอิตาลี
durchausทั้งนี้และทั้งนั้น, ทุกวิถีทาง, จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น Er möchte durchaus in diese Schule gehen. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องการจะเข้าโรงเรียนนี้ , See also: S. unbedingt
Kirche(n) |die, pl. Kirchen| โบสถ์ทางศาสนาคริสต์
Kirchen(n) |pl.|, See also: die Kirche
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,
etw. geht jmd. durch die Lappen.(idiomatisch) โอกาสหลุดลอยไป หรือ ไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนา เช่น Mir ist ein herrlicher Job durch die Lappen gegangen = ฉันพลาด ไม่ได้งานสุดเจ๋งที่ต้องการ
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen| สอบตก, See also: A. bestehen,
Archiv(n) |das, pl. Archive| เอกสารสำคัญ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rk., r.-k. : römisch-katholischRC : Roman Catholic [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller chercherไปรับสิ่งของหรือใครคนหนึ่ง, See also: aller
aller au marcไปตลาด, See also: aller
merciขอบคุณ, ขอบใจ
fourchette(n) |f, pl. -s| ส้อม
mercredi(n) |m| วันพุธ
marcher(vi) |je marche, tu marches, il marche, nours marchons, vous marchez, ils marchent| เดิน ไปด้วยเท้า , See also: S. aller à pied,
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด
recherche(n) |f| งานวิจัย, การวิจัย, See also: S. étude,
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) (arch) (See 蓮根) lotus root [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アーカイバ[あーかいば, a-kaiba] archiver [Add to Longdo]
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アーカイブ[あーかいぶ, a-kaibu] archive [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture [Add to Longdo]
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RC
     Reconfigurable Computer / Computing (RL)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RC
     Region Co-ordinator (FidoNet)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RC
     Release Candidate (MS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RC
     Routing Control
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RC
     Return Code (REXX, ...)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top