Search result for

ransack

(35 entries)
(0.0417 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ransack-, *ransack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ransack[VT] ปล้นสะดม, See also: ปล้น, Syn. plunder, strip
ransack[VT] ค้นหาทุกซอกทุกมุม, See also: รื้อค้นกระจุยกระจาย, Syn. comb, rummage, search
ransacker[N] ผู้รื้อค้นกระจุยกระจาย, Syn. destroyer
ransack for[PHRV] ค้นหาทุกซอกทุกมุม, See also: ค้นกระจุยกระจาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ransack(แรน'แซค) vt. ค้นหาทุกแง่ทุกมุม,ค้นหากระจุยกระจาย,ปล้นสะดม., See also: ransacker n., Syn. search,scour,plunder

English-Thai: Nontri Dictionary
ransack(vt) ปล้น,ค้นหา,ปล้นสะดม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She ransacked her own room, and I fell for it.เธอรื้อห้องของเธอเอง, และ.. ฉันก็เชื่อมัน. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The Chinese have already secured much of the northern border regions. They have ransacked a village, destroyed the monasteries... burnt scriptures and defaced holy relics.จีนยึดเขตชายแดน ทางตอนเหนือของเราแล้ว พวกนั้นบุกปล้นสะดมหมู่บ้าน ทำลายวัด Seven Years in Tibet (1997)
- It had been ransacked.บ้านโดนรื้อกระจัดกระจาย Hotel Rwanda (2004)
The farmhouse was ransacked and the farmer's wife and children and two of the farmer's workers were assaulted and tied up.บ้านถูกรื้อค้น ภรรยา ลูกๆของชาวไร่ และลูกน้องอีก 2 คน ถูกทำร้ายและมัด Faith Like Potatoes (2006)
You ransacked my bag?นี่เธอค้นกระเป๋าฉันเหรอ 200 Pounds Beauty (2006)
After he kills the victims,he ransacks the homes for valuables.หลังจากฆ่าเหยื่อแล้ว เขาขโมยของมีค่าไปด้วย Catching Out (2008)
Well, it's not here, so you can stop ransacking the placeงั้นเหรอ? แต่มันไม่ได้อยู่ที่นี่ เพราะงั้นเลิกรื้อข้าวของได้แล้ว O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Which of the boxes were ransacked?ตู้ไหนที่ถูกปล้นไปบ้าง The Bank Job (2008)
We ransacked the entire fortress in and out, but there was no trace of Lady Yeon.เราค้นป้อมนี้ทุกที่แล้ว แต่ก็ยังไม่พบร่อยรอยขององค์หญิงยอน The Kingdom of the Winds (2008)
The FBI showed up this morning, ransacked your office, searched all your files!เอฟบีไอมาเมื่อเช้า ค้นห้องทำงานคุณ ทุกแฟ้มเลยด้วย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You charm me, you seduce me, you screw me, then you drug me and ransack my hotel room.คุณโปรยเสน่ห์ผม,ยั่วผม จนผมเผลอตัว เสร็จแล้วก็วางยาผม รื้อห้องผมกระจุย Duplicity (2009)
You talk me up, seduce me, screw me, then you drug me and ransack my hotel room.คุณคุยกับผม,ยั่วยวนผม,ทำผมตายใจ แล้วค่อยวางยาผม ค้นห้องพักผมที่โรงแรม เสียกระจุย Duplicity (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้น[v.] (khon) EN: search ; ransack ; frisk   FR: chercher ; fouiller
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out   FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
ปล้น[v.] (plon) EN: rob ; plunder ; pillage ; loot ; burgle ; maraud ; ransack ; raid ; hijack   FR: piller ; dépouiller ; dévaliser
ย่องเบา[v.] (yǿngbao) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up   FR: dérober ; cambrioler

CMU English Pronouncing Dictionary
RANSACK    R AE1 N S AE2 K
RANSACKED    R AE1 N S AE2 K T
RANSACKING    R AE1 N S AE2 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ransack    (v) (r a1 n s a k)
ransacks    (v) (r a1 n s a k s)
ransacked    (v) (r a1 n s a k t)
ransacking    (v) (r a1 n s a k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with [Add to Longdo]
掻き回す(P);かき回す[かきまわす, kakimawasu] (v5s,vt) to stir up; to churn; to ransack; to disturb; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ransack \Ran"sack\ (r[a^]n"s[a^]k), v. t. [imp. & p. p.
   {Ransacked} (-s[a^]kt); p. pr. & vb. n. {Ransacking}.] [OE.
   ransaken, Icel. rannsaka to explore, examine; rann a house
   (akin to Goth. razn house, AS. r[ae]sn plank, beam) + the
   root of s[ae]kja to seek, akin to E. seek. See {Seek}, and
   cf. {Rest} repose.]
   1. To search thoroughly; to search every place or part of;
    as, to ransack a house.
    [1913 Webster]
 
       To ransack every corner of their . . . hearts.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To plunder; to pillage completely.
    [1913 Webster]
 
       Their vow is made
       To ransack Troy.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To violate; to ravish; to defiour. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Rich spoil of ransacked chastity.   --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ransack \Ran"sack\, v. i.
   To make a thorough search.
   [1913 Webster]
 
      To ransack in the tas [heap] of bodies dead. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ransack \Ran"sack\, n.
   The act of ransacking, or state of being ransacked; pillage.
   [R.]
   [1913 Webster]
 
      Even your father's house
      Shall not be free from ransack.     --J. Webster.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ransack
   v 1: steal goods; take as spoils; "During the earthquake people
      looted the stores that were deserted by their owners" [syn:
      {plunder}, {despoil}, {loot}, {reave}, {strip}, {rifle},
      {ransack}, {pillage}, {foray}]
   2: search thoroughly; "They combed the area for the missing
     child" [syn: {comb}, {ransack}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top