Search result for

rans

(105 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rans-, *rans*, ran
English-Thai: Longdo Dictionary
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, S. transform,
transgenic(adj jargon) ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรม โดยเฉพาะการตัดต่อสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ เช่น ยีนเรืองแสงของแมงกระพรุนมาใส่ในหนูให้หนูเรืองแสง เป็นต้น
transsexual operation(n) การผ่าตัดแปลงเพศ
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
transvestite(n) คนที่แต่งตัว-, ประพฤติตัว-, มีบทบาททางเพศ-เหมือนคนเพศตรงข้าม; กระเทย, cross-dresser
anti-transpirant spray(n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, S. antitranspirant spray
transgender(n) คนข้ามเพศ, คนที่แสดงออก หรือแต่งกาย หรือผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเป็นเพศตรงข้าม, คนที่มีลักษณะผิดเพศ , R. queer, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual
telegraphic transfer(n) การโอนเงินโดยทางโทรเลข เช่น When you wish to make a payment from your account whether by Telegraphic Transfer or by Currency Draft you will need to visit an Abbey branch., S. wire transfer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ransom[N] ค่าไถ่ตัว, See also: ค่าไถ่, Syn. payment
ransom[N] การไถ่ตัว, See also: การไถ่เชลย, Syn. redemption
ransom[VT] ไถ่ตัว, See also: ไถ่, Syn. redeem
ransack[VT] ปล้นสะดม, See also: ปล้น, Syn. plunder, strip
ransack[VT] ค้นหาทุกซอกทุกมุม, See also: รื้อค้นกระจุยกระจาย, Syn. comb, rummage, search
ransacker[N] ผู้รื้อค้นกระจุยกระจาย, Syn. destroyer
ransack for[PHRV] ค้นหาทุกซอกทุกมุม, See also: ค้นกระจุยกระจาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ransack(แรน'แซค) vt. ค้นหาทุกแง่ทุกมุม,ค้นหากระจุยกระจาย,ปล้นสะดม., See also: ransacker n., Syn. search,scour,plunder
ransom(แรน'เซิม) n. ค่าไถ่,ค่าไถ่ตัว,การไถ่ตัว,การไถ่เชลย,การไถ่บาป. vt. ไถ่,ไถ่ตัว,ไถ่บาป., See also: ransomer n., Syn. liberation
acetyltransferaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการย้าย acetyl group
autotransformer(ออโทแทรนสฟอร์ม'เมอะ) n. หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีขดลวดเดียวที่เป็นทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ (auto-transformer)
blood transfusionn. การถ่ายเลือด,การให้เลือด
computer-aided translatioการแปลใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAT (อ่านว่า ซีเอที) หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอม พิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ และบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ
data transferการถ่ายโอนข้อมูลหมายถึง การเคลื่อนย้ายข้อมูลจากที่เก็บในตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึงการย้ายที่เก็บจากสื่อเก็บหนึ่งไปอีกสื่อหนึ่งก็ได้ หรือบางทีอาจหมายถึง การย้ายข้อมูลจากโปรแกรมหลัก (master program) ไปทำงานยังโปรแกรมย่อย (subprogram)
intransigent(อินแทรน'ซิเจินทฺ) adj. ไม่ประนีประนอม,ไม่ยอม,ไม่ยอมอ่อนข้อ,ดื้อ,หัวแข็ง., Syn. uncompromising,
intransitive(อินแทรน'ซิทิฟว) adj. (กริยา) ไม่มีกรรม. n. กริยาที่ไม่มีกรรม., See also: intransitively adv. intransitiveness n.
intransitive verbกริยาที่ไม่มีกรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
ransack(vt) ปล้น,ค้นหา,ปล้นสะดม
ransom(n) การไถ่บาป,ค่าไถ่ตัว,การไถ่ตัว
ransom(vt) ไถ่ตัว,เสียค่าไถ่,ไถ่บาป
intransitive(adj) อกรรมกริยา
transact(vt) ติดต่อกัน,จัดการ,ทำการค้า,ทำธุรกิจ
transaction(n) การติดต่อกัน,ธุรกิจ,การซื้อขาย
transatlantic(adj) ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก
transcend(vt) อยู่เหนือ,เหลือ,ชนะ,ทำได้ดีกว่า
transcendent(adj) ดีเยี่ยม,พ้น,เกิน,เหนือธรรมชาติ
transcendental(adj) ดีเยี่ยม,ยอดเยี่ยม,เหนือธรรมชาติ,เกินธรรมดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ransomค่าไถ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ransom insuranceการประกันภัยการเรียกค่าไถ่ มีความหมายเหมือนกับ kidnap and ransom insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ransomค่าไถ่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which of the boxes were ransacked?ตู้ไหนที่ถูกปล้นไปบ้าง The Bank Job (2008)
We ransacked the entire fortress in and out, but there was no trace of Lady Yeon.เราค้นป้อมนี้ทุกที่แล้ว แต่ก็ยังไม่พบร่อยรอยขององค์หญิงยอน The Kingdom of the Winds (2008)
The FBI showed up this morning, ransacked your office, searched all your files!เอฟบีไอมาเมื่อเช้า ค้นห้องทำงานคุณ ทุกแฟ้มเลยด้วย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If you are looking for a ransom, I can tell you, I don't have money.ถ้าแกต้องการเรียกค่าไถ่ บอกเลยว่าฉันไม่มีให้ Taken (2008)
You charm me, you seduce me, you screw me, then you drug me and ransack my hotel room.คุณโปรยเสน่ห์ผม,ยั่วผม จนผมเผลอตัว เสร็จแล้วก็วางยาผม รื้อห้องผมกระจุย Duplicity (2009)
You talk me up, seduce me, screw me, then you drug me and ransack my hotel room.คุณคุยกับผม,ยั่วยวนผม,ทำผมตายใจ แล้วค่อยวางยาผม ค้นห้องพักผมที่โรงแรม เสียกระจุย Duplicity (2009)
It was ransacked. Someone must think that he's on the right track.มันถูกรื้อค้นกระจุยกระจาย ต้องมีบางคนรู้ว่าเขามาถูกทางแล้ว Hey! Mr. Pibb! (2009)
They sent the tape to my father forced him to pay my ransom and do other thingsพวกเขาส่งเทปนั้นไปให้พ่อของฉัน บังคับให้เค้าจ่ายค่าไถ่ และทำบางสิ่งบางอย่าง Invitation Only (2009)
An older grave got ransacked a couple years ago.ศพถูกเอาไปรึเปล่า? เปล่าครับ ร่างเป็นกระดูไปแล้ว Cold Comfort (2009)
okay,well,I'm sorry for ransacking your house.ฉันขอโทษที่รื้อค้นบ้านคุณ Rose's Turn (2009)
This place has to look like it was ransacked by robbers, not someone's personal shopper.บ้านนี้ต้องดูเหมือนถูกรื้อค้นจากพวกขโมย ไม่ใช่จากนักช็อปนะ Marry Me a Little (2009)
When Erica and Dale went to search the victim's house, it was already ransacked, but they came across a text message.เธอเชื่อใจคุณ? แน่นอน เยี่ยม V (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ransThe hijacker demanded a ransom of two million dollars.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าไถ่[N] ransom, See also: redeem, Example: เขาถูกสมุนของเจ้าพ่อจับตัวไปเรียกค่าไถ่ เหรัญญิกของสหภาพจำเป็นต้องจ่ายเงินสด 50,000 ดอลลาร์ถึงเรียบร้อย, Thai definition: จำนวนเงินตามที่เรียกร้องเพื่อให้ปลดปล่อยจากที่กักขัง
ไถ่ตัว[V] ransom, Example: พ่อกู้เงินนายทุนเพื่อไปไถ่ตัวน้องสาวออกมาจากซ่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear   FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder   FR: transporter sur le dos
ใบโอน[n. exp.] (bai ōn) EN: transfer slip ; transfer form   
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender   FR: transformer
บรรทุก [v.] (banthuk) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden   FR: charger ; transporter ; mettre sur
บรรทุกผู้โดยสาร[v. exp.] (banthuk phūdōisān) EN: transport passengers   

CMU English Pronouncing Dictionary
RANS    R AE1 N Z
RANSOM    R AE1 N S AH0 M
RANSON    R AE1 N S AH0 N
RANSIER    R AE1 N S IY0 ER0
RANSONE    R AE1 N S AH0 N
RANSOME    R AE1 N S AH0 M
RANSLEY    R AE1 N S L IY0
RANSOMS    R AE1 N S AH0 M Z
RANSACK    R AE1 N S AE2 K
RANSOM'S    R AE1 N S AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ransom    (v) (r a1 n s @ m)
ransack    (v) (r a1 n s a k)
ransoms    (v) (r a1 n s @ m z)
ransacks    (v) (r a1 n s a k s)
ransomed    (v) (r a1 n s @ m d)
ransacked    (v) (r a1 n s a k t)
ransoming    (v) (r a1 n s @ m i ng)
ransacking    (v) (r a1 n s a k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
FFT[エフエフティー, efuefutei-] (n) fast-fourier-transform; FFT [Add to Longdo]
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http [Add to Longdo]
tRNA[ティーアールエヌエー, tei-a-ruenue-] (n) (See 転移RNA) transfer RNA; tRNA [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
おおすみ型輸送艦[おおすみがたゆそうかん, oosumigatayusoukan] (n) Osumi class vehicle transport ship [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
つかの間(P);束の間(P)[つかのま, tsukanoma] (n,adj-no) moment; brief time; brief; transient; (P) [Add to Longdo]
アービトラージ取引[アービトラージとりひき, a-bitora-ji torihiki] (n) (See 裁定取引) arbitrage; arbitrage position; arbitrage transaction [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赎金[shú jīn, ㄕㄨˊ ㄐㄧㄣ, / ] ransom [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping [Add to Longdo]
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] address translator [Add to Longdo]
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception [Add to Longdo]
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] analog transmission [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]
エレメント[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission) [Add to Longdo]
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
卵巣[らんそう, ransou] Eierstock [Add to Longdo]
濫作[らんさく, ransaku] Ueberproduktion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  rans [rɑns]
     rancid
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top