Search result for

quelled

(177 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quelled-, *quelled*, quell, quelle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา quelled มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *quelled*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quell[VT] ปลอบ (อารมณ์, ความวิตกกังวล), See also: ปลอบโยน, ทำให้สงบ, Syn. silence
quell[VT] ปราบปราม, See also: ทำให้อยู่ในอำนาจ, Syn. stop, silence, defeat
quell[VT] ระงับ (อารมณ์), See also: ห้าม, Syn. calm, quiet
queller[N] ผู้ปลอบโยน, See also: ผู้ปราบปราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quell(เควล) vt. ทำให้สงบ,ปราบ,ดับไฟ,ระงับ,ทำให้บรรเทา,ทำให้ลดน้อยลง, See also: quellable adj. queller n., Syn. suppress

English-Thai: Nontri Dictionary
quell(vt) มีชัย,ปราบ,ระงับ,กำจัด,ดับไฟ,ทำให้สงบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is that what you told headmistress Queller, that you don't care about all the school you've missed?นั่นคือสิ่งที่ลูกบอกกับอาจารย์ใหญ่งั้นหรอ ว่าลูกไม่สนเรื่องโดดเรียนไปมากแค่ไหน? The Serena Also Rises (2008)
Is that what you told headmistress Queller,// นั่นคือสิ่งที่ลูกบอกครูใหญ่งั้นหรอ New Haven Can Wait (2008)
Jas? Hey, Jas. Quelle surprise.แจ๊ส แปลกใจจัง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
He called Headmistress Queller at home at night on Christmas Eve.จิงๆแล้วเขาโทรหาครูใหญ่เควลเลอร์ คืนวันคริสมาสต์อีฟ ที่บ้าน In the Realm of the Basses (2009)
Headmistress Queller, Charles is in no state to represent himself...ครูเควลเลอร์คะ ชาร์ลไม่ได้เป็นตัวของตัวเองในตอนนี้ แล้วคุณนายแบสก็ In the Realm of the Basses (2009)
Yesterday Queller caught him smoking hash at school.เมื่อวานเควลเลอร์จับได้ว่าเขาสูปปุ๊น In the Realm of the Basses (2009)
Daddy? I need you to call Headmistress Queller.พ่อ หนูอยากให้พ่อโทรหาครูเควลเลอร์ In the Realm of the Basses (2009)
Penelope and the girls got their parents to call Queller.บอกพ่อแม่ให้โทรหาเควลเลอร์ In the Realm of the Basses (2009)
Hello, headmistress queller.สวัสดีค่ะ ครูใหญ่ You've Got Yale! (2009)
Which is why i've been talking to Headmistress queller about some ideas i haveนั่นคือเหตุผลที่ฉันบอกกับครูใหญ่เควลเลอร์มาตลอด เกี่ยวกับความคิดเห็นบางอย่างของฉัน Carrnal Knowledge (2009)
Queller will tell yale you're Finished with detention, and it's over.ครูเควลเลอร์จะบอกเยล Carrnal Knowledge (2009)
I was told you wanted to see Me, headmistress queller?มิส วอลดอฟ โปรดนั่งลง Carrnal Knowledge (2009)
Headmistress queller is standing Firm on the expulsion.ครูใหญ่เควลเลอร์ยืนยันหนักแน่นเรื่องไล่ออก เยลอาจเพิกถอนสิทธิ์รับหนูเข้า Carrnal Knowledge (2009)
Please just talk to headmistress Queller and ask her to reconsider.และขอร้องเธอให้คิดใหม่ gossip girl ก็แค่เวปไซด์โง่ ๆ Carrnal Knowledge (2009)
I have to find headmistress queller.ฉันต้องไปหาครูใหญ่เควลเลอร์ The Age of Dissonance (2009)
Dan, headmistress queller told her to stay away from you.แดน อาจารย์ใหญ่ปรามให้เค้าอยู่ห่างๆจากเธอแล้วนะ The Age of Dissonance (2009)
In the far reaches of the quell system,ณ สุดห้วงของระบบดาวเควลล์ Jedi Crash (2009)
I understand how to quell'impressione you.พ่อรู้, พ่อไม่สามารถบอกลูกล่วงหน้า Chuck Versus the Dream Job (2009)
What do you mean, you had to quell a revolution?หมายความว่ายังไง เธอต้องหาข้อสรุปนะ Dan de Fleurette (2009)
Futile symbols of permanence to quell your quivering, spineless souls.มันเป็นสัญลักษณ์อันไร้ประโยชน์ที่จะคอยทำลายคุณ พวกใจเสาะ, วิญญาณตาขาว Everything Is Broken (2010)
One sec, lil. Headmistress queller, hi.แป๊บนึงนะ ลิล สวัสดีครับคุณครูใหญ่ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Queller will assign someone to walk you from class to class,และเควลเลอร์จะมอบหมายให้คนมาเดินส่งลูกจากห้องเรียนไปอีกห้องเรียน The Sixteen Year Old Virgin (2010)
There isn't enough chamomile tea in the world to quell the rage in my heart.โอ๊ย ชาคาโมไมล์ทั้งโลกเอามาชง ยังไม่พอบรรเท่าโทสะในจิตฉันด้วยซ้ำ The Zarnecki Incursion (2011)
Queller is not known for her sense of humor, and, um...เควลเลอร์ไม่ได้ขึ้นชื่อ \ เรื่องอารมณ์ขัน และ อืม... Shattered Bass (2011)
Oh, I promise, mom, you're not missing anything, unless you think Amy chua trying to convince headmistress queller to grade her kids more harshly is exciting.โอ้ ฉันสัญญา แม่ คุณจะไม่พลาดอะไรเลย เว้นแต่ คุณคิดว่าเอมมี่ พยายามที่จะ โน้มน้าวครูใหญ่ เพื่อเกรดลูกๆของพวกเธอน่าตื่นเต้นหน่อย The Wrong Goodbye (2011)
Oh, headmistress queller.โอ้ ครูใหญ่ The Wrong Goodbye (2011)
Quelle surprise.แปลกใจตายล่ะ As You Were (2011)
Quelle surprise.แปลกใจเหลือเกิน Countdown (2011)
Taper of waist with shape of magic might, she hath an eye whose glances quell mankind...เอวบางร่างน้อยอย่างน่าอัศจรรย์ เธอมีดวงตาที่สยบคนทั้งโลกได้... Divining Rod (2012)
"her eye hath glances to quell mankind,"เธอมีดวงตาที่สยบคนทั้งโลกได้" Divining Rod (2012)
Quell, a medical-grade disinfectant.สารดับไฟ เป็นประเภทยาฆ่าเชื้อโรค  ()
Guys, fire, bleach, quell-- these are all forms of sterilization.พวกเรา ไฟ น้ำยาฟอกขาว สารดับไฟ-- ทั้งหมดนี่เป็นตัวฆ่าเชื้อโรค  ()
Just when you thought things couldn't get more exciting going into a very special Quarter Quell, our two lethal lovers...ยังมีเรื่องน่าตื่นเต้นยิ่งกว่า ควอเตอร์เควลที่กำลังจะเริ่มเสียอีก The Hunger Games: Catching Fire (2013)
And it was written in the charter of The Games that every 25 years, there would be a Quarter Quell to keep fresh for each new generation the memory of those who died in the uprising against The Capitol.กฎของเกมบัญญัติไว้ว่า ในทุก 25 ปี จะมีการจัดควอร์เตอร์เควล เพื่อให้คนรุ่นใหม่ๆ The Hunger Games: Catching Fire (2013)
Each Quarter Quell is distinguished by Games of a special significance.แต่ละควอเตอร์เควลจะถูกแบ่งแยก ด้วยเกมส์ที่มีความสำคัญ The Hunger Games: Catching Fire (2013)
And now on this, the 75th anniversary of our defeat of the rebellion, we celebrate the 3rd Quarter Quellและตอนนี้ ในโอกาสครบรอบ 75 ปีของการปราบกบฏ เราจะเฉลิมฉลองคอลเตอร์เควลครั้งที่ 3 The Hunger Games: Catching Fire (2013)
On this, the 3rd Quarter Quell Games, the male and female Tributes are to be reaped from the existing pool of Victors in each district.ในควอร์เตอร์เควล ครั้งที่ 3 นี้ เครื่องบรรณาการชายและหญิง จะถูกเก็บเกี่ยว The Hunger Games: Catching Fire (2013)
As we celebrate the 75th anniversary and 3rd Quarter Quell of The Hunger Games.สู่การเฉลิมฉลองครั้งที่ 75 และครั้งที่ 3 ของคอเตอร์เครว ของเกมล่าชีวิต The Hunger Games: Catching Fire (2013)
Everything will be different, because it's a Quarter Quell.ทุกๆสิ่งจะต่างออกไป เพราะนี้เป็นคอเตอร์เควล The Hunger Games: Catching Fire (2013)
Shame about this Quell thing.น่าละอายแทนเควลครั้งนี้จริงๆ The Hunger Games: Catching Fire (2013)
if the Quarter Quell were written into law by men, certainly, it can be unwritten.ควอเตอร์ เคล ครั้งนี้ถูกกำหนดโดยมนุษย์ เพราะฉะนั้นมันก็สามารถยกเลิกโดยมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน The Hunger Games: Catching Fire (2013)
3... that's how many days it took to quell the urge to kill your brother, after he knowingly watched as I walked into a death trap.3... นั่นเป็นจำนวนวันที่ใช้ไป เพื่อระงับความอยากจะฆ่าน้องชายของนาย After School Special (2013)
Quelle surprise.ไม่บอกไม่รู้ Power (2013)
Dispatch has already been sent to Rome, naming Pompey victor against enemy you could not quell.รายงานได้ถูกส่งไปยังกรุงโรม ปอมเปย์ที่เอ่ยถึงในฐานะ segrare- -against ศัตรูที่คุณไม่สามารถหยุด Victory (2013)
Three words that never quell doubt.คำตอบที่ไม่ช่วยให้หายสงสัย Masquerade (2013)
- my dear. - That's a din I'm prepared to quell.ที่รัก, นั่คือเสียงที่ฉันเตรียมไว้ปลอบใจน่ะ Fear (2013)
I put a sedative in your I.V. to quell your nerves.ผมเพิ่งฉีดยากล่อมประสาท เพื่อระงับประสาทคุณไว้ The Axeman Cometh (2013)
In the past weeks, you have heard of sporadic violence following the actions of a few radicals in the Quarter Quell.หลายอาทิตย์แล้ว ที่เรารู้ข่าวความรุนแรง จากการกระทำของพวกหัวรุนแรง ในควอเตอร์ เควลล์ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
There has been rampant speculation about what really happened in the Quarter Quell.มีการคาดคะเนมากมาย ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในควอเตอร์ เควลล์ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
Quelle suprise.ศัตรูที่ไม่คาดคิด Lovecraft (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quellThe authorities sent in troops to quell the riot.
quellWhat passion cannot music raise and quell?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระงับอารมณ์[V] restrain, See also: quell, suppress, control oneself, calm down, repress, curb, Example: เขาระงับอารมณ์ได้ดีมาก ใครจะว่าเขาอย่างไร เขาก็ระงับได้ไม่โต้ตอบ
ปราบปราม[V] suppress, See also: conquer, repress, quash, subjugate, quell, put down, vanquish, Syn. กำจัด, ปราบ, ล้มล้าง, ทำลายล้าง, Example: รัฐบาลส่งทหารไปเพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายในภาคใต้, Thai definition: ทำให้สงบราบคาบ
ปราบ[V] subdue, See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out, Syn. เอาชนะ, ทำให้ราบ, ทำให้อยู่ในอำนาจ, ทำให้เชื่อง, ทำให้จำยอม, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์, กำราบ, Example: รัฐบาลจีนได้ปราบนักศึกษาที่มาชุมนุมกัน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปี 2532
ชำระล้าง[V] suppress, See also: subdue, quell, Syn. สะสาง, ปฏิรูป, ปรับปรุง, สังคายนา, กวาดล้าง, Example: กองปราบฯ ใช้ช่วงเวลานี้ชำระล้างอิทธิพลเถื่อนรกแผ่นดินให้สิ้นซาก
กำราบ[V] suppress, See also: subdue, intimidate, tame, vanquish, quell, subjugate, Syn. ปราบ, ปราม, Example: เมื่อเข้าสู่ยุคเผด็จการแนวคิดนำของนักศึกษาถูกกำราบจนตกอยู่ในภาวะเงียบงัน, Thai definition: ทำให้เข็ดหลาบ, ทำให้กลัว, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันไหน[X] (an nai) FR: quel ? ; lequel ? ; laquelle ?
อันไหนก็ได้[X] (an nai kødāi) FR: n'importe lequel ; n'importe laquelle
ชำระล้าง[v.] (chamralāng) EN: suppress ; subdue ; quell   
ใด[X] (dai) EN: which ; what ; who   FR: lequel ; laquelle ; lesquels ; lesquelles
... ใด[X] (... dai) EN: what   FR: quel ... ? ; quelle ... ?
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out   FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
แก้วตา[xp] (kaēotā) EN: one's beloved   FR: chose à laquelle on tient comme à la prunelle de ses yeux ; chouchou [m]
ขนาดไหน[n. exp.] (khanāt nai) EN: what size ?   FR: quelle taille ?
คุณรู้สึกอย่างไร[xp] (khun rūseuk yāngrai) EN: how do you feel ?   FR: comment vous sentez-vous ? ; quel est votre sentiment ? ; quelles sensations ressentez-vous ?
กี่โมง[xp] (kī mōng) EN: when ?   FR: quand ? ; à quelle heure ?
กี่โมงแล้ว[xp] (kī mōng laēo) EN: what time is it ?   FR: quelle heure est-il ?
มันจะเป็นอะไรไป[xp] (man ja pen arai pai) FR: quelle importance ?
...มีลักษณะเป็นอย่างไร[xp] (... mī laksana pen yāngrai) FR: quelles ont les caractéristiques de ... ?
...มีที่มาอย่างไร[xp] (... mī thīmā yāngrai) EN: what about the origin of ...   FR: quelle est l'origine de ... ?
ไหน[X] (nai) EN: where ; which ; what   FR: où ? ; quel ? ; quelle ? ; lequel ? ; laquelle ?
...ในข้อใด[X] (...nai khø dai) FR: quel ? ; quelle ? ; lequel ? ; laquelle ?
ปราบ[v.] (prāp) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out   FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater
ปราบปราม[v.] (prāpprām) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish   FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer
ปราบปรามการจลาจล[v. exp.] (prāpprām kān jalājon) EN: put down a riot ; suppress ariot ; quell a riot   FR: mater une révolte
สอบได้ที่เท่าไร[X] (søp dai thī thaorai) FR: Quelle position occupez-vous à cet examen ?
ถามอะไรผิด[v. exp.] (tham arai phit) FR: qu'ai-je fait de mal ? ; quelle erreur ai-je commise ?
ทำไม[adv.] (thammai) EN: why ? ; what for ?   FR: pourquoi ? ; pour quelle raison ?
ทำหน้าที่อะไร[v. exp.] (... thamnāthī arai) EN: What is ...'s job ?   FR: Quelle est la mission de ... ? ; Quel est le rôle de ... ?
ตอนนี้กี่โมงแล้ว[xp] (tønnī kī mōng laēo) EN: what time is it ?   FR: quelle heure est-il ?
ตรงไหน[X] (trong nai) EN: which place ? ; where ? ; where exactely ?   FR: où ? ; dans quelle direction ? ; où exactement ?
อุณหภูมิเท่าไร[xp] (unhaphūm thaorai) EN: what is the temperature ?   FR: quelle est la température ? ; a combien s'élève la température ?
เท่าไร[X] (wan thī thaorai) EN: What date   FR: (à) quelle date ?
เวลาเท่าไร[n. exp.] (wēlā thaorai) EN: What time is ist ? ; at what time   FR: Quelle heure est-il ? ; à quelle heure ?
อย่างไร[X] (yāngrai) EN: how ; what ; in what manner ; anyhow ; anything   FR: comment ? ; de quelle manière ? ; de quelle façon ? ; quel que soit

CMU English Pronouncing Dictionary
QUELL    K W EH1 L
QUELLO    K W EH1 L OW0
QUELLED    K W EH1 L D
QUELLING    K W EH1 L IH0 NG
QUELLETTE    K W EH0 L EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quell    (v) (k w e1 l)
quells    (v) (k w e1 l z)
quelled    (v) (k w e1 l d)
quelling    (v) (k w e1 l i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Quellprogramm {n} (n) แหล่งที่มาของโปรแกรม
Quellprogramm {n} (n) แหล่งที่มาของคำสั่งในโปรแกรม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Analogquelle {f}analog supply [Add to Longdo]
Bad {n}; Mineralquelle {f}; Heilquelle {f}; Badeort {m}; Heilbad {n}spa [Add to Longdo]
Bezugsquelle {f}; Lieferquelle {f}source of supply [Add to Longdo]
Bezugsquelle {f}supllier; buying source [Add to Longdo]
Bodenschatz {m}; Hilfsquelle {f}resource [Add to Longdo]
Brunnen {m}; Quelle {f} | Brunnen {pl} | Artesischer Brunnen | einen Brunnen anlegen; einen Brunnen bohrenwell | wells | artesian well | to sink a well [Add to Longdo]
Datenquelle {f}data origin [Add to Longdo]
Dividendenquellensteuer {f}dividend withholding tax [Add to Longdo]
Eigenkapitalzuwachs {m} aus sonstigen Quellen [econ.]additional paid in capital [Add to Longdo]
Einkommensquelle {f}revenue [Add to Longdo]
Einnahmequelle {f} (des Staates)source of revenue [Add to Longdo]
Einnahmequelle {f}source of income [Add to Longdo]
Energiequelle {f}energy source [Add to Longdo]
Erwerbsquelle {f} | Erwerbsquellen {pl}source of income | sources of income [Add to Longdo]
Fehlerquelle {f}source of error; source of trouble [Add to Longdo]
Geiser {m}; Springquell {m}geyser [Add to Longdo]
Geldquelle {f} | Geldquellen {pl}source of capital | sources of capital [Add to Longdo]
Heilquelle {f}mineral spring [Add to Longdo]
Huckepack-Stromversorgung ohne eigene Stromquelle [electr.]battery eliminated circuit [Add to Longdo]
Informationsquelle {f}information source [Add to Longdo]
Lichtquelle {f}source of light [Add to Longdo]
Mineralquelle {f}mineral spring [Add to Longdo]
Ölquelle {f}oil spring; oil well [Add to Longdo]
Ölquelle {f} | Ölquellen {pl}spouter | spouters [Add to Longdo]
Primäre Informationsquelle {f}chief source of information [Add to Longdo]
Quelle {f}; Quell {m} | heiße Quellensource; spring | hot springs [Add to Longdo]
Quelle {f}; Ursprung {m} | Quellen {pl} | aus zuverlässiger Quelle | aus sicherer Quelle | aus guter Quelle | eine Quelle erschließen | die Quelle allen Übels | an der Quelle sitzensource | sources | from a reliable source | from a trustworthy source | on good authority | to develop a source; to exploit a source | the root of all evil | to be well-placed [Add to Longdo]
Quelle {f} | Quellen {pl}fount | founts [Add to Longdo]
Quelle {f}fountain; fountain head [Add to Longdo]
Quelle {f} | Quellen {pl}wellspring; well; wellhead | wellsprings; wells; wellheads [Add to Longdo]
Quellcode {m}source code [Add to Longdo]
Quelle-Senke-Abstand {m}source-drain spacing [Add to Longdo]
Quellen {n}; Quellung {f} (von Holz)swelling (of wood) [Add to Longdo]
Quellenangabe {f}list of references; list of sources [Add to Longdo]
Quellenangaben {pl}; Quellverzeichnis {n}bibliography [Add to Longdo]
Quellenkarte {f}source map [Add to Longdo]
Quellenmaterial {n}source material [Add to Longdo]
Quellensteuer {f}tax at source; withholding tax [Add to Longdo]
Quellenstuduim {n}; Quellenstudien {pl}basic research [Add to Longdo]
Quellfassung {f}tapping of a spring [Add to Longdo]
Quellflüsse {pl}; Oberlauf {m} (eines Flusses)headwaters [Add to Longdo]
Quellgebiet {n}; Quellflüsse {pl}headwater; source region [Add to Longdo]
Quellprogramm {n}source program [Add to Longdo]
automatische Quellprogrammgenerierung {f}auto report facility [Add to Longdo]
Quellstärke {f} (im Brennstoff)volumetric heat generation rate [Add to Longdo]
Quellwasser {n}spring water [Add to Longdo]
Rohstoffquelle {f}source of raw materials [Add to Longdo]
Solquelle {f}; Salzquelle {f}; Salzsole {f}salt water spring; brine spring [Add to Longdo]
Spannungsquelle {f}voltage source [Add to Longdo]
Springquelle {f} | Springquellen {pl}gusher | gushers [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
quel,quelle,quelles|m/pl. quels, f. quelle, f/pl. quelles| ประเภทไหน, ชิ้นไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il aime quel film? = Quel film est-ce qu'il aime? หนังประเภทไหนที่เขาชอบ
à quelle heureกี่โมง, เวลาเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Ce film commence à quelle heure? = A quelle heure est-ce que ce film commence? ภาพยนต์เรื่องนี้เริ่มฉายกี่โมง

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り鎮める;取鎮める[とりしずめる, torishizumeru] (v1,vt) to quell; to quiet [Add to Longdo]
鍾馗;鍾き[しょうき, shouki] (n) (1) Shoki the Plague-Queller; Zhong Kui (traditional Chinese deity said to prevent plagues and ward off evil beings); vanquisher of ghosts and evil beings, and reputedly able to command 80,000 demons; (2) Shoki (WWII fighter aircraft) [Add to Longdo]
鍾馗さん[しょうきさん, shoukisan] (n) (See 鍾馗・1) small statue of Shoki the Plague-Queller (placed on the overhang of traditional houses) [Add to Longdo]
鎮め[しずめ, shizume] (n) controlling; suppressing; quelling [Add to Longdo]
反乱を鎮める;叛乱を鎮める[はんらんをしずめる, hanranwoshizumeru] (exp,v1) (See 反乱を抑える) to quell a rebellion [Add to Longdo]
暴動を治める;暴動を収める[ぼうどうをおさめる, boudouwoosameru] (exp,v1) to quell a disturbance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹压[tán yā, ㄊㄢˊ ㄧㄚ, / ] to suppress; to quell (a disturbance); repression [Add to Longdo]
镇压[zhèn yā, ㄓㄣˋ ㄧㄚ, / ] suppression; repression; to suppress; to put down; to quell [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冷泉[れいせん, reisen] kalte_Quelle [Add to Longdo]
出典[しゅってん, shutten] (lit.) Quelle, Quellenangabe [Add to Longdo]
油井[ゆせい, yusei] Oelquelle [Add to Longdo]
[いずみ, izumi] Quelle [Add to Longdo]
温泉[おんせん, onsen] warme_Quelle, heisse_Quelle [Add to Longdo]
湯元[ゆもと, yumoto] Ursprung_einer_heissen_Quelle [Add to Longdo]
[みなもと, minamoto] Quelle, Ursprung, Anfang [Add to Longdo]
源泉[げんせん, gensen] Quelle [Add to Longdo]
[すじ, suji] -Muskel, -Sehne, -Ader, -Faser; -Linie; -Logik; Vernunft, Handlung (Roman), Quelle (einer Information) [Add to Longdo]
財源[ざいげん, zaigen] Einnahmequelle, Geldquelle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quell \Quell\, v. i. [imp. & p. p. {Quelled}; p. pr. & vb. n.
   {Quelling}.] [See {Quail} to cower.]
   [1913 Webster]
   1. To die. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Yet he did quake and quaver, like to quell.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To be subdued or abated; to yield; to abate. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Winter's wrath begins to quell.    --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quelled
   adj 1: subdued or overcome; "the quelled rebellion"; "an
       uprising quenched almost before it started"; "a squelched
       rumor" [syn: {quelled}, {quenched}, {squelched}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top