Search result for

prompt radiation

(3 entries)
(1.1545 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prompt radiation-, *prompt radiation*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prompt radiationรังสีพรอมต์, รังสีที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในตอนเริ่มต้นของกระบวนการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือหลอมนิวเคลียส โดยไม่รวมรังสีที่เกิดจากผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส และจากปฏิกิริยาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง [นิวเคลียร์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瞬时辐射[shùn shí fú shè, ㄕㄨㄣˋ ㄕˊ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, / ] prompt radiation [Add to Longdo]
瞬发辐射[shùn fā fú shè, ㄕㄨㄣˋ ㄈㄚ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, / ] prompt radiation [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

   


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top