Search result for

politikerin

(52 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -politikerin-, *politikerin*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา politikerin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *politikerin*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Michael, I'm not a princess. I'm a politician.Michael, ich bin keine Prinzessin, sondern PolitikerinJust My Bill (1982)
It's not like I'm the president of anything. I don't run a corporation.Ich bin keine Politikerin, ich leite kein Großunternehmen. Look Who's Not Talking (1991)
That's right. Not exactly the kind of place you'd expect to find a targeted political fugitive, is it?Niemand rechnet damit, hier eine gefährdete Politikerin zu finden. Blind Faith (1991)
I never realised you were such an accomplished politician.Mir war nie bewusst, dass du eine so fähige Politikerin bist. Past Prologue (1993)
A politician?PolitikerinPast Prologue (1993)
Dre is a politician.- Dre ist PolitikerinThe Last Lap at Luxury (1994)
Bill, you've always known she was a politician.Sie war schon immer PolitikerinThe Last Lap at Luxury (1994)
I know you recognise her as a charitable and enlightened leader.Sie kennen sie als großzügige und aufgeklärte PolitikerinNick of Time (1995)
I say to hell with governor. You run directly for president.Ich sag dir, du wärst eine hervorragende PolitikerinDouble Date (2001)
And I'm in politics!Und ich bin PolitikerinSweet Home Alabama (2002)
I am in politics now.Ich bin nun PolitikerinHaunted Leg (2002)
Bag and clothing brands and big banks, too.Ist logisch! Das sieht man an jeder Ecke: Große Banken, Versicherungen oder Politikerinnen. Kamikaze Girls (2004)
Politician woman?Die PolitikerinReformation (2004)
I'm totally going into politics.Ich will auch Politikerin werden. Loving Annabelle (2006)
And for a time, I almost had a chance, until Laura Roslin ascended from politician to prophet.Und eine Zeit lang hatte ich fast eine Chance, vor Laura Roslins Aufstieg von der Politikerin zur Prophetin. The Captain's Hand (2006)
You know, you stay away from unsuitable boyfriends and you'll make a great politician.Wenn du dich von den falschen Freunden fernhältst wirst du mal eine tolle Politikerin abgeben. Pilot (2007)
AII they see is a politician. - Not a mother who's lost a child...Die sehen nur die Politikerin und nicht die besorgte Mutter. Varg Veum - Bitre blomster (2007)
Kidnapped because her mother's a politician, she got lost - or she ran away?Wurde sie gekidnappt, weil die Mutter eine Politikerin ist? Hat sie sich verirrt? Varg Veum - Bitre blomster (2007)
What we had these past five years isn't a true government, but a tacit agreement between a military strongman and a political strongwoman to rule together by fiat.In den letzten fünf Jahren hatten wir keine Regierung, sondern eine stillschweigende Vereinbarung zwischen einem Militär und einer Politikerin, zu tun, was sie für richtig halten. Sine Qua Non (2008)
Please tell me you're not politicians or diplomats.Sie sind doch keine Politikerinnen oder Diplomatinnen? Shanghai (2010)
An election year coming up, and a politician who needs the PR, who's willing to do whatever it takes... including bringing me down here to Pearl Harbor, where my grandfather was killed, so I might feel some kind of obligationEin Wahljahr steht bevor und eine Politikerin braucht die PR, und ist bereit zu tun, was nötig ist... Dazu gehört, mich hierher nach Pearl Harbor zu bringen, wo mein Großvater getötet wurde, damit ich so eine Art Verpflichtung empfinde, das Schicksal meiner Familie zu erfüllen. Pilot (2010)
Star and female politician, as one hack said:Star und Politikerin, über die ein Journalist sagt: Léa (2011)
She was a politician, there were some calls and emails.Sie war ja Politikerin, da bekam sie manchmal Anrufe und so E-Mails. Episode #1.1 (2011)
The lower body belonged to someone else.- Die untere Hälfte. Die war von nicht von unserer PolitikerinEpisode #1.1 (2011)
Power cut, body halves, a politician. We'll be in the public eye.Stromausfall, zerteilte Leichen, eine davon ist Politikerin - alle werden uns ins Visier nehmen. Episode #1.1 (2011)
He kept a body in a freezer and killed a politician.- Warum nicht? Jemand, der Leichen einfriert, eine Politikerin tötet, Episode #1.1 (2011)
Will they drop the Swedish politician's case?Werden die Ermittlungen zur Politikerin ebenso schnell eingestellt? Episode #1.2 (2011)
I'm a politician now.Ich bin jetzt PolitikerinAffairs of State (2011)
Your mom's a politician now.Deine Mutter ist jetzt PolitikerinDeath Row Tip (2011)
You'll make a fine politician someday.Du wärst eine gute PolitikerinSunday Best (2012)
Why the hell does your wife want to be a politician, anyway?Warm will Ihre Frau überhaupt Politikerin werden? Election Day (2012)
First, the Giants win the Super Bowl, and now my own granddaughter's gonna become a crooked politician.Zuerst gewinnen die Giants den Super Bowl, und meine eigenen Enkelin wird eine korrupte PolitikerinWorking Girls (2012)
For a self-proclaimed politico, she's not as tough as she thinks.Für eine selbsternannte Politikerin ist sie jedoch nicht so hart, wie sie glaubt. Redemption (2012)
Not your typical politician.- Nicht die typische Politikerin. - Das ist ein guter Grund, sie zu wählen. Dead Body Politic (2012)
I'm not a politician, and I'm not gonna change the world.Ich bin keine Politikerin. Und ich werde die Welt nicht verändern. Ich bin nur eine Mom. Mary and Martha (2013)
A career politician.Ein KarrierepolitikerinThe Waldo Moment (2013)
I'm not political.Ich bin keine PolitikerinJusqu'au bout du monde (2013)
And a very capable politician.Und eine sehr kompetente PolitikerinFight or Flight (2013)
the first female Speaker of the State Assembly, a politician who would never ignore a fellow environmentalist in need, my hero, Maxine Lombard.die erste weibliche Sprecherin des Staatsausschusses, eine Politikerin, die niemals eine gleichgesinnte Umweltschützerin ignorieren würde, meine Heldin, Maxine Lombard. Opposites A-Frack (2014)
She wants to run for state attorney general and she's a politician.Sie will demnächst für den Posten der Generalstaatsanwältin kandidieren... und sie ist Politikerin. Das sind allesamt Lügner. Charlie & the Warden's Dirty Secret (2014)
Cairo has became one of the centres of the world again, and I'm starting a new life, the life of a politician.Kairo ist wieder eines der Zentren der Welt. Und ich beginne ein neues Leben: das Leben einer PolitikerinQueen of the Desert (2015)
I'm not a politician.Ich bin keine PolitikerinThe Wars to Come (2015)
I'm a cop, not a politician.Ich bin ein Cop, keine PolitikerinHollander's Woods (2015)
Are you a politician?Sind Sie PolitikerinInside (2015)
Oh, my God. Look at me. I'm a real live politician.Sieh mich an, ich bin jetzt eine echte PolitikerinCherry Blossoms (2015)
He says, "Today's action, to hijack a politician, the mother of exiles, is just the start.Er sagt, die heutige Aktion, die Entführung einer Politikerin, die Mutter der Vertriebenen, sei nur der Anfang. Pilot (2015)
All right, the video we found says the target is a politician.Okay, laut dem Video soll eine Politikerin das Ziel sein. Pilot (2015)
She's the only marquee female politician in New York.Sie ist die einzig beliebte Politikerin in New York. Pilot (2015)
An empty politician who'll be lucky... at this time next year... to be a greeter at the Harlem Hair Expo?Eine hohle Politikerin, die froh sein kann, wenn sie nächstes Jahr um diese Zeit als Grußaugust auf der Harlemer Haarmesse arbeitet? Manifest (2016)
I'm a politician. I'm not a gun dealer.Ich bin Politikerin, keine Waffenhändlerin. Take It Personal (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Politiker {m}; Politikerin {f} | Politiker {pl} | ein ehrgeiziger, aufstrebender Politiker | Politiker von Rangpolitician | politicians | a thrusting politician | distinguished politician [Add to Longdo]
Politiker {m} der Mitte; Politikerin {f} der Mitte; Anhänger {m} der politischen Mitte [pol.]centrist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top