Search result for

plotter

(45 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plotter-, *plotter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plotter[N] ผู้คบคิดวางแผนเพื่อกระทำการอย่างหนึ่ง, Syn. conspirator
plotter[N] เครื่องมือที่ใช้ในการวาดกราฟ (คอมพิวเตอร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plotter(พล็อท'เทอะ') เครื่องวาดเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวาด โดยปกติจะมีปากกามากกว่าหนึ่งด้ามเป็นสีต่าง ๆ การเลือกใช้ปากกาเหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับคำสั่งที่ป้อนเข้าไปอีกต่อหนึ่ง โปรแกรมประเภท CAD (computer aided-design) จะต้องใช้กับเครื่องพิมพ์ชนิดเครื่องวาดนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เครื่องวาดก็มีหลายแบบ และหลายขนาด มีความคมชัดมากน้อยต่างกันเช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์
flatbed plotterพล็อตเตอร์แบบระนาบหมายถึงเครื่องวาดที่สามารถวาดบนแผ่นกระดาษที่วางแบน ๆ เรียบ ๆ ได้ ประกอบด้วยก้านซึ่งเคลื่อนที่ไปมาได้ มีหัววาดซึ่งอาจเป็นปากกา ดินสอ หรืออุปกรณืพิเศษอื่น ๆ ติดอยู่ ขนาดของกระดาษที่ใช้มีต่างกันตั้งแต่ 28x43 ซม. จนถึง 2.44x3.66 เมตร อัตราความเร็วของการวาดมีตั้งแต่ 15 ถึง 100 ซม. ต่อวินาที นิยมนำมาใช้วาดแผนที่ กราฟ หรือการแสดงภูมิอากาศ
graph plotterพล็อดเตอร์กราฟเป็นหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงเป็นรูปกราฟชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น กราฟเส้น กราฟแท่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plotterพล็อตเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plotterเครื่องวาด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
plotterพล็อตเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plotter พล็อตเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Plotterเครื่องวาด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Plotterพล็อตเตอร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This thing looks for plotters, for schemers.เจ้าสิ่งนี้มองหากลอุบาย แผนประทุษร้าย Ghosts (2011)
We're plotters. We've plotted. That's a crime, right?เราวางแผน ผิดกฏหมายแล้วใช่ไหม Tower Heist (2011)
This thing looks for plotters, schemers.สิ่งนี้มันสามารถค้นหา พวกก่อการร้าย The Contingency (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พล็อตเตอร์[n.] (phlǿttoē) EN: plotter   FR: table traçante [f] ; traceur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLOTTER    P L AA1 T ER0
PLOTTERS    P L AA1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plotter    (n) (p l o1 t @ r)
plotters    (n) (p l o1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plotter {m}plotter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドラムプロッタ[, doramupurotta] (n) {comp} drum plotter [Add to Longdo]
ドラム作図装置[ドラムさくずそうち, doramu sakuzusouchi] (n) {comp} drum plotter [Add to Longdo]
ドラム式プロッタ[ドラムしきプロッタ, doramu shiki purotta] (n) {comp} drum plotter [Add to Longdo]
フラットベッド[, furattobeddo] (adj-f) flatbed (plotter, scanner, truck, etc.) [Add to Longdo]
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] (n) {comp} flatbed plotter [Add to Longdo]
プロッタ;プロッター[, purotta ; purotta-] (n) {comp} plotter [Add to Longdo]
プロッタフォント[, purottafonto] (n) {comp} plotter font [Add to Longdo]
プロッタ増分量[プロッタぞうぶんりょう, purotta zoubunryou] (n) {comp} plotter step size [Add to Longdo]
ペンプロッター[, penpurotta-] (n) pen plotter [Add to Longdo]
ラスタプロッタ[, rasutapurotta] (n) {comp} raster plotter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドラムプロッタ[どらむぷろった, doramupurotta] drum plotter [Add to Longdo]
ドラム作図装置[どらむさくずそうち, doramusakuzusouchi] drum plotter [Add to Longdo]
ドラム式プロッタ[ドラムしきプロッタ, doramu shiki purotta] drum plotter [Add to Longdo]
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] flatbed plotter [Add to Longdo]
プロッタ[ぷろった, purotta] plotter [Add to Longdo]
プロッタ増分量[ぷろったぞうぶんりょう, purottazoubunryou] plotter step size [Add to Longdo]
ラスタプロッタ[らすたぷろった, rasutapurotta] raster plotter [Add to Longdo]
ラスタ作図装置[らすたさくずそうち, rasutasakuzusouchi] raster plotter [Add to Longdo]
作図装置[さくずそうち, sakuzusouchi] plotter [Add to Longdo]
作図装置増分量[さくずそうちぞうぶんりょう, sakuzusouchizoubunryou] plotter step size [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plotter \Plot"ter\, n.
   One who plots or schemes; a contriver; a conspirator; a
   schemer. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plouter \Plout"er\, v. i. [Also {plowter}, {plotter}.] [Perh.
   imitative.]
   To wade or move about with splashing; to dabble; also, to
   potter; trifle; idle. [Scot. & Dial. Eng.]
 
      I did not want to plowter about any more. --Kipling.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plotter
   n 1: a planner who draws up a personal scheme of action [syn:
      {schemer}, {plotter}]
   2: a clerk who marks data on a chart [syn: {plotter}, {mapper}]
   3: a member of a conspiracy [syn: {conspirator},
     {coconspirator}, {plotter}, {machinator}]
   4: an instrument (usually driven by a computer) for drawing
     graphs or pictures

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Plotter [plɔtr] (n) , s.(m )
   plotter
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top