Search result for

peasant

(78 entries)
(0.0369 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peasant-, *peasant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peasant[N] ชาวนา, See also: กสิกร, เกษตรกร, ชาวไร่, ชาวชนบท, Syn. provincial
peasant[ADJ] คนหยาบและไร้การศึกษา
peasantry[N] ชาวไร่, See also: ชาวนา, Syn. farmer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peasant(เพซ'ซันทฺ) n. ชาวไร่ชาวนา,ชาวชนบท
peasant proprietorn. ชาวไร่ชาวนาที่เป็นเจ้าของนาเอง
peasantry(เพซ'ซันทรี) n. ชาวไร่ชาวนา

English-Thai: Nontri Dictionary
peasant(n) ชาวชนบท,ชาวนา,คนบ้านนอก,ชาวไร่
peasantry(n) ชาวชนบท,ชาวนา,คนบ้านนอก,ชาวไร่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peasantชาวไร่ชาวนา [เศรษฐศาสตร์]
Peasantชาวชนบท [เศรษฐศาสตร์]
Peasant uprisingsการจลาจลของชาวไร่ชาวนา [TU Subject Heading]
Peasantsชาวชนบท [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก Night and Fog (1956)
'# I know that she's no peasant... #ฉันรู้ว่าเธอคือชาวนาไม่มี Help! (1965)
You will have to live with the peasants.คุณต้องอยู่กับคนบ้านนอก Gandhi (1982)
The peasants there told usชาวบ้านที่นั่นบอกกับเรา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
But over two million civilians, mostly peasants farmers and their families, have been systematically slaughtered by invading Russian armies.ประชากรมากกว่า 2 ล้านคน ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกร ชาวไร่Nชาวนากับครอบครัวพวกเขา กำลังถูกกองทัพรัสเซียรุกราน เข่นฆ่า Rambo III (1988)
We have orders to arrest your peasant girl.เนื่องด้วยได้รับพระเสาวนีย์ ให้มาจับกุมหญิงชาวบ้านผู้นี้ Mannequin: On the Move (1991)
Stop picking on those soldiers and get away from that peasant girl.หยุดวุ่นวายกับพวกทหาร แล้วออกมาให้พ้นจากนางซะ Mannequin: On the Move (1991)
And that is the legend of Hauptmann-Koenig's enchanted peasant girl.และนั่นก็เป็นตำนาน ของ โฮปต์แมนน์-โคนิก "สาวน้อยกลอยใจ" Mannequin: On the Move (1991)
The enchanted peasant girl has been in an accident!สาวน้อยกลอยใจนั่น กำลังแย่แล้ว Mannequin: On the Move (1991)
But the peasant girl!แต่เธอคนนั้น Mannequin: On the Move (1991)
Don't you ever touch the enchanted peasant girl.อย่ามาแตะต้องเธออีกนะ Mannequin: On the Move (1991)
She's the enchanted peasant girl.เธอคือ "สาวน้อยกลอยใจ" นะ Mannequin: On the Move (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peasantAs usual the peasants are busy scattering grain seeds.
peasantDisguising himself as a peasant he crept into the castle town.
peasantI am nothing but a poor peasant.
peasantMany peasants died during the drought.
peasantThe peasant scattered the seeds of grain.
peasantThe peasants rose up in rebellion against the ruler.
peasantThe peasants were planting rice.
peasantThe tax bore hard on the peasantry.
peasantThose peasants badly need land to grow rice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพร่[N] peasant, See also: servant, Syn. ขี้ข้า, Example: เมื่อก่อนไพร่ต้องสักเลขว่าเป็นไพร่ของเจ้านายตระกูลใด, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีฐานะด้อยกว่า เป็นคนชั้นต่ำที่รับใช้ผู้อื่น
ชาวนา[N] farmer, See also: peasant, agriculturist, Syn. ชาวไร่ชาวนา, กสิกร, เกษตรกร, Example: ชาวนายุคใหม่ใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น รถไถ รถเก็บเกี่ยว เครื่องสี เพื่อความสะดวกของขั้นตอนการผลิต, Count unit: คน
ชาวไร่ชาวนา[N] farmer, See also: peasant, agriculturist, Syn. เกษตรกร, ชาวนาชาวไร่, Example: ที่ดินของชาวไร่ชาวนาถูกกว้านซื้อโดยคนต่างชาติ, Count unit: คน
ชาวไร่ชาวนา[N] farmer, See also: peasant, agriculturist, Syn. เกษตรกร, ชาวนาชาวไร่, Example: ที่ดินของชาวไร่ชาวนาถูกกว้านซื้อโดยคนต่างชาติ, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวนา[n.] (chāonā) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
กสิกร[n.] (kasikøn) EN: farmer; stock farmer; peasant; agriculturist; planter   FR: fermier [m] ; agriculteur [m] ; paysan [m] ; planteur [m] ; éleveur [m]
งอบ[n.] (ngøp) EN: farmer's hat (made of bamboo and palm leaves) ; peasant's hat ; traditional Khmer rice farmer's hat   FR: chapeau de paille [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEASANT    P EH1 Z AH0 N T
PEASANTS    P EH1 Z AH0 N T S
PEASANTRY    P EH1 Z AH0 N T R IY0
PEASANTS'    P EH1 Z AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peasant    (n) (p e1 s n t)
peasants    (n) (p e1 z n t s)
peasantry    (n) (p e1 z n t r ii)
peasantries    (n) (p e1 z n t r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(arme) Bäuerinpeasant woman [Add to Longdo]
Banause {m}; Prolet {m}; Proletin {f}; Ignorant {m}; Ignorantin {f} (abschätzig) | Er ist ungebildet (ungehobelt; unkultiviert; ein Banause).peasant | He is a peasant. [Add to Longdo]
Bauernaufstand {m} [hist.]peasant uprising [Add to Longdo]
(armer) Bauernjunge {m}peasant boy [Add to Longdo]
(armes) Bauernkind {n}peasant child [Add to Longdo]
(armes) Bauernmädchen {n}peasant girl [Add to Longdo]
Bauernunruhen {pl}peasant unrest [Add to Longdo]
Landarbeiter {m}peasant labourer [Add to Longdo]
Landarbeiterschaft {f}peasant labour [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テクノペザント[, tekunopezanto] (n) technopeasant [Add to Longdo]
ドイツ農民戦争[ドイツのうみんせんそう, doitsu nouminsensou] (n) German Peasants' War (1524-1525) [Add to Longdo]
ペザント[, pezanto] (n) peasant [Add to Longdo]
ワットタイラーの乱[ワットタイラーのらん, wattotaira-noran] (n) Peasants' Revolt (England, 1831); Wat Tyler's Rebellion [Add to Longdo]
下種;下衆;下司[げす, gesu] (adj-na,n,adj-no) (1) low-life; sleazebag; boor; (2) person of humble rank; humble person; peasant; menial; churl; petty official [Add to Longdo]
甲午農民戦争[こうごのうみんせんそう, kougonouminsensou] (n) Donghak Peasant Revolution [Add to Longdo]
小百姓[こびゃくしょう, kobyakushou] (n) peasant; small farmer [Add to Longdo]
水飲み;水呑み[みずのみ, mizunomi] (n) (1) drinking water; drinking glass; glass; (2) (abbr) (See 水呑み百姓) peasant [Add to Longdo]
水呑み百姓;水飲み百姓[みずのみびゃくしょう, mizunomibyakushou] (n) poor peasant or farmer [Add to Longdo]
田夫[でんぷ, denpu] (n) peasant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庄稼汉[zhuāng jia hàn, ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄚ˙ ㄏㄢˋ, / ] peasant; farmer [Add to Longdo]
农家[nóng jiā, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧㄚ, / ] peasant family; Agriculturalists (pre-Han school of thought) [Add to Longdo]
农夫[nóng fū, ㄋㄨㄥˊ ㄈㄨ, / ] peasant; farmer [Add to Longdo]
农妇[nóng fù, ㄋㄨㄥˊ ㄈㄨˋ, / ] peasant woman (in former times); female farm worker [Add to Longdo]
农户[nóng hù, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄨˋ, / ] peasant household [Add to Longdo]
农民[nóng mín, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] peasant [Add to Longdo]
农民起义[nóng mín qǐ yì, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ ㄑㄧˇ ㄧˋ, / ] peasant revolt [Add to Longdo]
农民党[Nóng mín dǎng, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Peasant Party (Republic of China) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peasant \Peas"ant\, n. [OF. pa["i]sant (the i being perh. due to
   confusion with the p. pr. of verbs), pa["i]san, F. paysan,
   fr. OF. & F. pays country, fr. L. pagus the country. See
   {Pagan}.]
   A countryman; a rustic; especially, one of the lowest class
   of tillers of the soil in European countries.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Countryman; rustic; swain; hind.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peasant \Peas"ant\, a.
   Rustic, rural. --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peasant
   n 1: a country person [syn: {peasant}, {provincial}, {bucolic}]
   2: one of a (chiefly European) class of agricultural laborers
   3: a crude uncouth ill-bred person lacking culture or refinement
     [syn: {peasant}, {barbarian}, {boor}, {churl}, {Goth},
     {tyke}, {tike}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top