Search result for

particle

(87 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -particle-, *particle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
particle[N] อนุภาค, See also: อณู, ส่วนที่เล็กที่สุด, ส่วนที่น้อยที่สุด, Syn. bit, atom, scrap, shred

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
particle(พาร์'ทิเคิล) n. อนุภาค,ส่วนที่น้อยที่สุด,ปริมาณที่น้อยที่สุด,ธุลี,ผลคุลี,อณู,คำศัพท์เล็กน้อย
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
antiparticle(แอน' ทีพาทิเคิล) n. อนุภาคที่ทำลายกันเองเมื่อปะทะกัน เช่น อีเล็คตรอน และโปซิตรอน (as an electron and a positron)

English-Thai: Nontri Dictionary
particle(n) อนุภาค,ธุลี,ผงคลี,อณู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
particleอนุภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
particle transfer frequencyความถี่ถ่ายโอนอนุภาค [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
particle-bed storage๑. ตัวสะสมแบบถังอนุภาค๒. การสะสมแบบถังอนุภาค [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Particle อนุภาค [สิ่งแวดล้อม]
particleอนุภาค, หน่วยที่เล็กมากของสสาร  เช่น ฝุ่นละออง อิเล็กตรอน นิวตรอน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Particle acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
particle acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, อุปกรณ์ที่ใช้เร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าให้มีพลังงานจลน์สูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Particle acceleratorsเครื่องเร่งอนุภาค [TU Subject Heading]
Particle board industryอุตสาหกรรมแผ่นกระดานกั้นห้อง [TU Subject Heading]
Particle size determinationการกระจายของขนาดอนุภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Particle size determinationการกระจายของขนาดอนุภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Particlesอนุภาค [TU Subject Heading]
Particlesคำช่วย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At the beginning, our planet was no more than a chaos of fire, a cloud of agglutinated dust particles, similar to so many similar clusters in the universe.โลกของเราเริ่มต้นขึ้น ด้วยกลุ่มควันไฟคละคลุ้ง เป็นเพียงกลุ่มก้อนของฝุ่นละออง ไม่ต่างกับกลุ่มฝุ่นอื่นๆ มากมายในเอกภพ Home (2009)
- Particle accelerator.\ สร้างเครื่องเร่งอนุภาค G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
It looks like the neutrinos coming from the Sun have mutated into a new kind of nuclear particle.ดูเหมือนอนุภาคนิวตรอนจากดวงอาทิตย์ ผ่าเหล่าทำให้เกิดเป็นประจุนิวเคลียแบบใหม่ 2012 (2009)
- What's this? It's particles scattered all over the internet.มันเหมือนอนุภาคเล็กๆที่กระจัดกระจายไปทั่วบนอินเตอร์เน็ต The No-Brainer (2009)
V.L.A. in New Mexico, Particle Collider at C.E.R.N.,ศูนย์สังเกตการณ์ิวิทยุดาราศาสตร์ แห่งชาติ ที่นิวเม็กซิโก การยิงลำแสงอนุภาคของเซิร์น White to Play (2009)
There's no reason for those particles to be in the sand.ไม่มีเหตุผลอะไร ที่ต้องมีอนุภาค ของคอปเปอร์ซัลเฟตในทราย Bolt Action (2009)
So strange attractors are particles that end up togetherดังนั้นตัวดึงดูดแปลกๆ คือ อนุภาคที่ลงเอยไปด้วยกัน Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
For 500 gev particles.500 จีอีวีกัน The Pirate Solution (2009)
I, myself, led an expedition to the Arctic Circle in search of said particles.ตัวผมเองเป็นผู้นำกลุ่ม The Vengeance Formulation (2009)
'He's high efficient in computing equipment and particle-physics simulation.'เขามีความเก่งฉกาจมาก ในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และแบบจำลอง ทางฟิสิกส์อนุภาค A561984 (2009)
From quantum particles to supernovas.ฟิสิกส์น่ะครอบคลุม ทั้งจักรวาล The Gorilla Experiment (2009)
Leonard is attempting to learn why subatomic particles move the way they do.เลียวนาร์ดกำลังหาว่า ทำไมอนุภาคย่อย ถึงเคลื่อนไหวแบบนั้นน่ะ The Gorilla Experiment (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
particleBased on my observation of the movement of particle D, I modify the system so that there exist three possible exits.
particleHe does not have a particle of honesty in him.
particleHe doesn't have a particle of kindness in his heart.
particleIt is not enough to show that these two particles are moving at different speed.
particleIt is of great significance in this experiment to accelerate the particle M in the horizontal direction.
particleMinute particles are hardly visible to the naked eye.
particleParticles of dust float in the atmosphere.
particleTiny particles in the air can cause cancer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุภาค[N] particle, Thai definition: ชิ้นหรือส่วนขนาดเล็กมาก, ในทางวิทยาศาสตร์มักใช้เรียกส่วนที่มีขนาดเล็กกว่าอะตอม
ล่ะ[END] particle used at the end of a question, command or entreaty, Syn. เล่า, Example: หญิงสาวคนไหนเมื่อตกลงปลงใจแต่งงานกับชายหนุ่มคนใดแล้วอยากจะหย่าบ้างล่ะ, Thai definition: เพี้ยนเสียงมาจาก เล่า
เว้ย[INT] particle used after a vocative, roughly equivalent to hey, hi, Syn. โว้ย, Example: เว้ย! ทำไมมันหายากหาเย็นนัก, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสัยหรือไม่พอใจเป็นต้น
ละ[END] particle used at the end of a simple statement, Example: ผู้ที่จะรักษาอำนาจไว้ให้คุณได้คือเขาละ, Thai definition: คำประกอบกริยาเพื่อเน้นความให้มีน้ำหนักขึ้น
คะ[END] particle, See also: ending word, Syn. ค่ะ, ขา, Ant. ครับ, Example: ดิฉันว่าไม่ค่อยมีนะคะพูดไปพูดมาก็คิดว่าเวลาเราคงจะเหลือน้อยในเรื่องมหาดไทย, Thai definition: คำต่อท้ายคำเชิญชวน หรือคำแสดงความสุภาพ
หรอก[END] particle used after a negative statement to make the sense milder, Syn. ดอก, Example: พวกเขาไม่เข้าใจว่าสาขาปัญญาประดิษฐ์นี้คืออะไรหรอก, Thai definition: คำลงท้ายแสดงการปฏิเสธของข้อความข้างหน้า
รัช[N] dust, See also: particle, Syn. ธุลี, ฝุ่น, ละออง, ผง
ซิ[END] particle, See also: a particle used an intensive to modify a verb in the imperative mood, Syn. สิ, Example: ถ้าคิดว่างานคืนนี้จะสนุกก็ไปซิ, Thai definition: เป็นคำประกอบท้ายคำอื่นเพื่อเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับหรือเชิงชวนเป็นต้น
กระเส็นกระสาย[N] particle, See also: small piece, Syn. เศษเล็กเศษน้อย, Example: กระเส็นกระสายแห่งความมั่งคั่งแต่ก่อนยังมีเหลืออยู่ในบ้านเก่าหลังนั้น
นะ[END] particle used at the end of a clause, Example: เย็นนี้อย่าลืมไปงานเลี้ยงให้ได้นะ, Thai definition: คำประกอบท้ายคำอื่น บอกความเป็นเชิงอ้อนวอน บังคับตกลง หรือเน้นให้หนักแน่นเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุภาค[n.] (anuphāk) EN: particle   FR: particule [f]
อนุภาคนาโน[n.] (anuphāk nānō) EN: nanoparticles   FR: nanoparticule [f] ; microparticule [f]
จ๊ะ[X] (ja) EN: would you ; [terminal particle to soften a question or command]   FR: [particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive]
คะ[X] (kha) EN: yes ; do ; would ; [particle used by a woman after a vocative or at the end of a question]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de vocatif ou de phrase interrogative]
ขร๊ะ[X] (kha) EN: [particle used by a woman after a vocative]   FR: oui; [formule de politesse en fin de phrase]
...ล่ะ[X] (... la) EN: what about ... ? ; [particle used at the end of a question, command or entreaty]   FR: et à propos de ... ? ; dis-moi ?
แหละ[adv.] (lae) EN: quite ; really ; quite so ; just that ; that is [end particle]   FR: vraiment ; exactement [particule finale]
ละออง[n.] (la-øng) EN: dust ; particle ; dirt ; powder ; sprinkling   FR: poussière [f] ; particule [f]
ไหม[X] (mai) EN: not ? ; [question particle]   FR: est-ce que ? ; [particule interrogative]
นะ[X] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer]   FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARTICLE    P AA1 R T AH0 K AH0 L
PARTICLES    P AA1 R T AH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
particle    (n) (p aa1 t i k l)
particles    (n) (p aa1 t i k l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Größenverteilung {f}particle size distribution [Add to Longdo]
Partikel {n}; Teilchen {n} | angelagerte Partikel | eingeschleppte Partikel | im Raum freigesetzte Partikel | luftgetragenes Partikel; schwebendes Teilchen | Partikel abgebenparticle | adherent particles | imported particles | released particles | airborne particle | to shed particles [Add to Longdo]
Partikelanzahl {f}; Teilchenkonzentration {f}particle concentration [Add to Longdo]
Partikelgröße {f}; Teilchengröße {f}particle size [Add to Longdo]
Partikelzähler {m}particle counter [Add to Longdo]
Pressspan {m}particle board [Add to Longdo]
Teil {m,n} | Teile {pl}particle | particles [Add to Longdo]
Teilchenfluenz {f}particle fluence [Add to Longdo]
Teilchenbeschleuniger {m} [phys.]particle accelerator [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
おじゃる[, ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula [Add to Longdo]
かね[, kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P) [Add to Longdo]
かよ[, kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt [Add to Longdo]
け;っけ[, ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information [Add to Longdo]
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
じゃあ(P);じゃ(P)[, jaa (P); ja (P)] (conj,int) (1) (See では) then; well; so; well then; (2) (See で・1,で・2,で・3,で・4,は) combination of 'de' and 'wa' particles; (aux) (3) (じゃ only) (ksb [Add to Longdo]
って(P);て(P)[, tte (P); te (P)] (prt) (abbr for というのは and other similar combinations) casual quoting particle; (P) [Add to Longdo]
[, to] (prt,conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
助词[zhù cí, ㄓㄨˋ ㄘˊ, / ] particle (grammatical) [Add to Longdo]
粒子加速器[lì zǐ jiā sù qì, ㄌㄧˋ ㄗˇ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, ] particle accelerator [Add to Longdo]
粒子物理[lì zǐ wù lǐ, ㄌㄧˋ ㄗˇ ˋ ㄌㄧˇ, ] particle physics [Add to Longdo]
[zhe, ㄓㄜ˙, / ] particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Particle \Par"ti*cle\, n. [L. particula, dim. of pars, gen
   partis, a part: cf. F. particule. See {Part}, and cf.
   {Parcel}.]
   1. A minute part or portion of matter; a morsel; a little
    bit; an atom; a jot; as, a particle of sand, of wood, of
    dust.
    [1913 Webster]
 
       The small size of atoms which unite
       To make the smallest particle of light. --Blackmore.
    [1913 Webster]
 
   2. Any very small portion or part; the smallest portion; as,
    he has not a particle of patriotism or virtue.
    [1913 Webster]
 
       The houses had not given their commissioners
       authority in the least particle to recede.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. (R. C. Ch.)
    (a) A crumb or little piece of consecrated host.
    (b) The smaller hosts distributed in the communion of the
      laity. --Bp. Fitzpatrick.
      [1913 Webster]
 
   4. (Gram.) A subordinate word that is never inflected (a
    preposition, conjunction, interjection); or a word that
    can not be used except in compositions; as, ward in
    backward, ly in lovely.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) An {elementary particle}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 particle
   n 1: (nontechnical usage) a tiny piece of anything [syn: {atom},
      {molecule}, {particle}, {corpuscle}, {mote}, {speck}]
   2: a body having finite mass and internal structure but
     negligible dimensions [syn: {particle}, {subatomic particle}]
   3: a function word that can be used in English to form phrasal
     verbs

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top