Search result for

profitable

(43 entries)
(0.1008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profitable-, *profitable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profitable[ADJ] ซึ่งได้ผลประโยชน์, Syn. useful, beneficial, gainful
profitableness[N] การได้ผลประโยชน์, Syn. expediency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profitable(พรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ให้ผลกำไร,ได้ผลประโยชน์,มีประโยชน์., See also: profitabiliby n. profitableness n. profitably adv.
unprofitable(อันพรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ไม่ได้กำไร,ไม่ได้ประโยชน

English-Thai: Nontri Dictionary
profitable(adj) มีกำไร,ได้ประโยชน์,เป็นผลดี
unprofitable(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Short-term gig but profitable.งานช่วงสั้น แต่.. จ่ายงาม The Bodyguard (1992)
What's wrong with science being practical? Even profitable?มีอะไรผิดปกติกับ วิทยาศาสตร์เป็นจริง? Contact (1997)
The T-virus was a major medical breakthrough... although it clearly also possessed highly profitable military applications."ที-ไวรัสเป็น วิชาหลักทางการแพทย์... แม้ว่ามันจะแน่ชัดแล้ว อย่างสำคัญใช้ประโยชน์ทางการทหาร Resident Evil (2002)
Well it turns out that that was a rather naive concept anyways as corporations are always owed obligation to themselves to get large and to get profitable.คำตอบก็คือ นั่นเป็นความคิดที่ไร้เดียงสา เพราะบรรษัทอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดต่อตัวเอง The Corporation (2003)
In doing this it tends to be more profitable to the extent it can make other people pay the bills for its impact on society.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันจึงมุ่งแสวงหากำไรถึงขนาดที่ว่า มันยัดเยียดให้คนอื่นต้องจ่ายค่าชดเชย The Corporation (2003)
Name one thing out of that garage that's remotely profitable.ลองบอกของที่เราสร้าง ที่ทำเงินได้ในระยะยาวมาสักอย่างสิ Primer (2004)
This company's never been more profitable.บริษัทนี้ไม่เคยมีกำไรมากขนากนี้มาก่อนเลยนะครับ Robots (2005)
well, I have to say that the number is enormous because it's so profitable.ผมต้องขอบอกว่าจำนวนมันมากเหลือเกิน เพราะว่ามันทำกำไรสูงมาก An Inconvenient Truth (2006)
It would not be profitable that way.ทำอย่างนั้นไม่ได้ช่วยเพิ่มกำไรซักเท่าไหร่. The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
In order to make the venture more profitable, we need to be able to process the material in a volume that makes sense.พวกเราต้องการวัสดุจำนวนเท่านี้ มันทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะแลกเปลี่ยนด้วยได้ Transporter 3 (2008)
This has been a most profitable alliance.นี่เป็นพันธมิตรที่สร้างกำไรอย่างสูงสุดเลย Star Wars: The Clone Wars (2008)
How could such a thing be profitable anyway?ไม่มีทางที่เรื่องแบบนั้นจะทำกำไรได้อยู่แล้ว? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profitableHe's adept at jumping into profitable niches.
profitableInvesting abroad on your national currency basis will not always be profitable.
profitableMoney lenders are enjoying a profitable period.
profitableMoney lending is a profitable business in this country.
profitableWhat you've done is profitable only to the enemy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุผล[adj.] (banluphon) FR: fructueux ; profitable
ได้กำไรงาม[v. exp.] (dāi kamrai ngām) EN: be quite profitable   
ไม่มีกำไร[X] (mai mī kamrai) EN: non-profitable ; unprofitable ; profitless   FR: non rentable ; non profitable

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFITABLE    P R AA1 F AH0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profitable    (j) (p r o1 f i t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einträglich {adj} | einträglicher | am einträglichstenprofitable | more profitable | most profitable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼろい;ボロい[, boroi ; boro i] (adj-i) (1) profitable; (2) worn-out; crumbling [Add to Longdo]
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) [Add to Longdo]
引き合う;引合う(io);引きあう[ひきあう, hikiau] (v5u,vi) (1) to pay; to be profitable; (2) to pull against each other [Add to Longdo]
割の良い[わりのいい, warinoii] (adj-i) paying; remunerative; advantageous; profitable [Add to Longdo]
割りの悪い[わりのわるい, warinowarui] (exp) unprofitable; disadvantageous; not worth it [Add to Longdo]
経営不振[けいえいふしん, keieifushin] (n,adj-no) unprofitable business operation [Add to Longdo]
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) [Add to Longdo]
合う[あう(P);おう(ik), au (P); ou (ik)] (v5u,vi) (1) to come together; to merge; to unite; to meet; (2) to fit; to match; to suit; to agree with; to be correct; (3) to be profitable; to be equitable; (suf,v5u) (4) (after the -masu stem of a verb) to do ... to each other; to do ... together; (P) [Add to Longdo]
採算ベース[さいさんベース, saisan be-su] (n) profitable basis; paying basis; economic basis [Add to Longdo]
旨い仕事[うまいしごと, umaishigoto] (n) profitable business [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有利可图[yǒu lì kě tú, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨˊ, / ] profitable [Add to Longdo]
双赢[shuāng yíng, ㄕㄨㄤ ˊ, / ] profitable to both sides; a win-win situation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profitable \Prof"it*a*ble\, a. [F. profitable.]
   Yielding or bringing profit or gain; gainful; lucrative;
   useful; helpful; advantageous; beneficial; as, a profitable
   trade; profitable business; a profitable study or profession.
   [1913 Webster]
 
      What was so profitable to the empire became fatal to
      the
      emperor.                 --Arbuthnot.
   [1913 Webster] -- {Prof"it*a*ble*ness}, n. --
   {Prof"it*a*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profitable
   adj 1: yielding material gain or profit; "profitable speculation
       on the stock market" [ant: {unprofitable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top