หรือคุณหมายถึง prieß?
Search result for

priess

(305 entries)
(0.0296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -priess-, *priess*, pries
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา priess มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *priess*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
priest[N] พระ, See also: นักบวช, Syn. clergyman, reverend
priestly[ADJ] เกี่ยวกับพระ, Syn. ecclesiastic, episcopal
priestess[N] นักบวชผู้หญิง
priesthood[N] การอุปสมบท, See also: การบวชพระ, การผนวช, Syn. clergy, monasticism
high priest[N] พระชั้นสูง, See also: หัวหน้าคณะสงฆ์
priestcraft[N] การบวชเป็นพระ, Syn. priesthood, monasticism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archpriest(อาร์ค'พริสทฺ) n. หัวหน้าพระ. -archpriesthood, archpriestship n.
priest(พรีสทฺ) n. พระ,พระสงฆ์,บาทหลวง,พระสอนศาสนา, Syn. clergyman
priesthood(พรีสทฺ'ฮูด) n. ความเป็นพระ,พระ
priestly(พรีสทฺ'ลี) adj. เกี่ยวกับพระ,เหมาะกับพระ, See also: priestlinessn., Syn. sacerdotal

English-Thai: Nontri Dictionary
priest(n) พระ,ภิกษุ,บาทหลวง
priestess(n) ภิกษุณี
priesthood(n) สมณเพศ,ความเป็นพระ,การบวชเรียน
priestly(adj) ของพระ,เหมาะกับพระ,เกี่ยวกับพระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
priestนักบวช, บรรพชิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women priests นักบวชสตรี [TU Subject Heading]
Priestsนักบวช [TU Subject Heading]
Priests, Buddhistนักบวชในพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Priests, Zenนักบวชในนิกายเซ็น [TU Subject Heading]
Women Buddhist priestsนักบวชสตรีในพุทธศาสนา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
priest (n ) ปุโรหิต (เป็นตำแหน่งหนึ่งของฐานะปุโรหิตที่แต่งตั้งให้ผู้ชายและเป็นส่วนประกอบหนึ่งของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ส่วนใหญ่ใช้ในศาสนามอรมอน)
See also: R. Priesthood Mormon
priesthood (n ) ฐานะปุโรหิต(ตำแหน่งทางศาสนาใช้สำหรับผู้ชายในศาสนามอรมอนเท่านั้น)
See also: S. priest,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Priests?Priester? We're No Angels (1989)
PRIEST:PRIESTER: Assassins (1995)
Judas Priest.Judas Priest. Putting the Damage On (2014)
The high priests have the power to mirror life and death.ผู้ทรงศีลมีอำนาจกำเนิดชีวิตหรือความตายได้ Le Morte d'Arthur (2008)
I am a priestess of the Old Religion.ข้าเป็นผู้สืบทอดแห่งลัทธิศักดิ์สิทธิ์โบราณ Le Morte d'Arthur (2008)
But then the high priestess of our church opened the doors... that led me on to the path of light.แต่หลังจากได้พบแม่ชี ให้เส้นทางสว่างกับฉัน Babylon A.D. (2008)
What's your damn priest doing? .พระบ้าที่ไหนมาทำอะไร? Outlander (2008)
It's good for priests. Not to mention the patients.มันดีสำหรับพระ นี่ยังไม่พูดถึงคนป่วยนะ The Lazarus Project (2008)
I guess if it's good enough for the Indians, it's good enough for priests.คิดว่าคงจะดีพอสำหรับพวกอินเดียนแดง และก็ดีพอสำหรับพระ The Lazarus Project (2008)
Oh, it's the old priest rectory.นั่นที่อยู่เก่าของพระ The Lazarus Project (2008)
But I think the first priests hid here when the natives got restless.แต่ฉันคิดว่าพระแรกๆคงมาซ่อนในนี้... ...ตอนที่คนพื้นเมืองมาสร้างความวุ่นวายกัน The Lazarus Project (2008)
Priest Andari.พระอันดารี The Lazarus Project (2008)
They were etched by the Mount's founding priest, Isaac Fowler.งานพวกนี้แกะโดยพระผู้ค้นพบ ของเดอะเม้านท์ ไอแซค ฟาวเลอร์ The Lazarus Project (2008)
And finally managed to reach the priest.และในที่สุด ก็จัดการให้บาทหลวงท่าน ได้รับ Episode #1.7 (2008)
If they'd wanted his soul they should have made a deal with a priest.ถ้าอยากจะได้วิญญาณให้ไปหาพระจะดีกว่ามั้ง Quantum of Solace (2008)
The Haitians elect a priest who decides to raise the minimum wage from 38 cents to 1 dollar a day.ชาวเฮติเลือกตั้งรัฐ จึงตัดสินใจเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ จาก 28 เซ็นต์ส มาเป็นวันละ 1 ดอลลาร์ Quantum of Solace (2008)
Fourteen years, a Greek Orthodox priest.บาทหลวงกรีกออร์โทด็อกซ์ 14 ปี Burn After Reading (2008)
I want to do that. I want to be a priest.ผมอยากทำอย่างนั้นบ้าง ผมอยากเป็นนักบวช Doubt (2008)
And if he were troubled, he should confess it to a fellow priest, or to the Monsignor.และถ้าเขามีปัญหา เขาควรไปสารภาพบาปกับเพื่อนนักบวชสักคน ไม่ก็ไปสารภาพกับพระสาธุคุณ Doubt (2008)
We do not share intimate information with priests.เราไม่บอกเรื่องราวของเพื่อนนักบวชกับบาทหลวงอื่นๆ Doubt (2008)
Well, then you become a priest.ถ้างั้น เธอก็มาบวชเป็นพระ Doubt (2008)
Years ago at St. Boniface there was a priest...หลายปีก่อนที่เซนต์โบนิเฟซ มีพระอยู่รูปหนึ่ง.. Doubt (2008)
She got the old parish priest, Father O'Rourke, and she told him the whole thing.เธอได้พบบาทหลวงแก่เคร่งศาสนา หลวงพ่อ โอรอดค์ และเธอเล่าเรื่องทั้งหมด Doubt (2008)
Then she went back to the old parish priest as instructed.จากนั้นกลับมาหาบาทหลวงเฒ่าผู้แน่ะนำ Doubt (2008)
That priest, Father Flynn, been watching out for him.บาทหลวงคนนั้น หลวงพ่อฟลินน์ คอยระวังให้เขา Doubt (2008)
Not to be disagreeing, but if we're talking about something floating around between this priest and my son, it ain't my son's fault.ไม่อยากโต้เถียงด้วย แต่ถ้าเราจะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ระหว่างนักบวชกับลูกชายฉัน มันต้องไม่ใช่ความผิดของลูกชายฉัน Doubt (2008)
You honestly think that priest gave Donald that wine to drink?คุณคิดว่าบาทหลวงนั้นให้โดนัลด์ดื่มไวน์จริงๆหรือ? Doubt (2008)
One man is good to him. This priest. Then does the man have his reasons?มีคนเดียวที่ดีกับเขา นักบวชคนนี้ และนักบวชนั่นน่าจะมีเหตุผลของเขา? Doubt (2008)
- Throw the priest out then.-โยนนักบวชคนนั้นออกตามไป Doubt (2008)
Even more to the point, what are you doing in the priesthood?ให้มันตรงประเด็น, คุณกำลังทำอะไรในช่วงที่ยังเป็นนักบวช ? Doubt (2008)
- I'm a good priest!-ผมเป็นนักบวชที่ดีคนหนึ่ง! Doubt (2008)
As always, the guards took the best quarters. They took the priest's house.เช่นเคย พวกยามจองพื้นที่ที่ดีที่สุด พวกเธอพักที่บ้านบาทหลวง The Reader (2008)
Lawyer,doctor,priest?นักกฏหมาย , หมอ , นักบวช? Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Call a priest.โทรหาบาทหลวง Law Abiding Citizen (2009)
After a priest dis-emboweled eight nuns.หลังจากที่พระฆ่าแม่ชี 7 ศพ Lucifer Rising (2009)
The priest said it wasn't his fault.พระสารภาพ Lucifer Rising (2009)
You're gonna call your mommy or your daddy or your parish priest or your Boy Scout leader, and they're going to deliver me a check for $4,650.นายจะโทรหาพ่อหาแม่ก็ได้ หรือว่าบาทหลวง หัวหน้าลูกเสือนายก็ได้ 650 ดอลลาร์ Better Call Saul (2009)
Chief, the guy is a priest.ตลกสิ้นดี มึงเป็นแค่บาทหลวง? [Rec] 2 (2009)
A priest, chief.แค่บาทหลวง... . บอส [Rec] 2 (2009)
Search, priest, search!หาเร็ว บาทหลวง หาเร็ว! [Rec] 2 (2009)
Perhaps you're afraid, priest?บาทหลวง ... . คุณกำลังกลัว? [Rec] 2 (2009)
Hot, priest, hot, but don't get excited.Hot, priest, hot, อย่าตื่นตูมได้ไม๊ [Rec] 2 (2009)
His mom and dad consulted a priestพ่อกับแม่ของเขาเคยปรึกษากับบาทหลวง Demonology (2009)
But if pressed, not every priestแต่การออกประกาศนี้ ไม่ใช่บาทหลวงทุกคน Demonology (2009)
Were canceled when the priest there died.ถูกปิดไปตอนที่บาทหลวงที่นั่นเสียชีวิต Demonology (2009)
Matthew suggested i talk with our priest.แมทธิวแนะนำว่าเราควรพูดคุยกับบาทหลวง Demonology (2009)
What did the priest do?แล้วบาทหลวงทำอย่างไร Demonology (2009)
Even a priest can have a psychotic break.ถึงบาทหลวงสามารถเกิดอาการจิตเภทได้ Demonology (2009)
I'm a priest.ผมเป็นนักบวช Demonology (2009)
The priest who died in galicia?บาทหลวงที่ตายในกาลิเซ๊ย? Demonology (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
priesAccording to one legend, it gets its name from a priest.
priesAll at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.
priesAll the villagers in turn saluted the priest.
pries"God is our salvation," said the priest.
priesHe confessed his sins to the priest.
priesMaya priests learned much about astronomy.
priesNow this was John's testimony when the Jews of Jerusalem sent priest and Levites to ask him who he was.
priesPriests under her spell.
priesSince he was dressed in black, he looked like a priest.
priesThe girl, closing her eyes, listened to the priest.
priesThe main duty of a priest is to preach in church.
priesThe priest blessed the congregation.
priesThe priest blessed the congregation at the end of the mass.
priesThe priest blessed the marriage of the happy couple.
priesThe priest blessed the marriage of the two.
priesThe priest blessed the newly built church.
priesThe priest blessed us.
priesThe priest give me his blessing.
priesThe priest made the sign of the cross.
priesThe priest participated in the children's game.
priesThe priest participated in the children's games.
priesThe priest pretends to be solemn in public.
priesThe priest pronounced them man and wife.
priesThe priest seems to make it a practice to climb on the underdog's bandwagon and persuade the other side to compromise.
priesThe priest took the sick man's place.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมณศักดิ์[N] priest of rank, Syn. ยศ, ตำแหน่ง
สำนักสงฆ์[N] house of priest, Count unit: แห่ง
พระอุปัชฌาย์[N] preceptor, See also: priest who officiates at an ordination ceremony, Syn. อุปัชฌาย์, อุปัชฌาย, อุปัชฌายะ, Example: มหาเถรสมาคมมีคำสั่งให้พระอุปัชฌาย์เอาใจใส่พระภิกษุสามเณรที่พระอุปัชฌาย์บวชให้, Count unit: รูป, องค์, Thai definition: พระเถระผู้เป็นประธานการบวชกุลบุตรในพระพุทธศาสนา
เถรวาท[N] doctrine, See also: priest, Syn. หินยาน, ทักษิณนิกาย, ลัทธิเถรวาท, Ant. มหายาน, Example: หลวงปู่แจ่มเป็นพระสงฆ์ในนิกายเถรวาท, Thai definition: ลัทธิที่ถือตามคติซึ่งพระเถระพุทธสาวกได้ทำสังคายนาไว้, Notes: (บาลี)
มิชชันนารี[N] missionary, See also: priest, Syn. มิสชันนารี, มิชชั่น, Example: มิชชันนารีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทยในรูปของการจัดตั้งโรงเรียน, Count unit: คน, Thai definition: พวกบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์
สมณศักดิ์[N] priest's ranks, See also: priest's title, Example: พระมหากษัตริย์ทรงมีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งพระมหาเถระ ให้มีสมณศักดิ์ตามคุณวุฒิและคุณธรรม, Count unit: ชั้น, Thai definition: ยศพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานมีหลายชั้น แต่ละชั้นมีพัดยศเป็นเครื่องกำหนด
องค์[N] numerative noun for kings, princes, princesses, priests, images of Buddha, gods, palaces, pagodas, Example: พ่อแกรู้จักนับถือพระชั้นผู้ใหญ่ในวัดบวรฯ หลายองค์, Thai definition: ลักษณนามใช้เรียกภิกษุสามเณร นักบวชในศาสนาอื่น และสิ่งที่เคารพบูชาในทางศาสนาบางอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ห่มดอง[N] way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder, Example: เฉพาะพระธรรมกายและพระสงฆ์สาวกในสำนักธรรมกายเท่านั้น ที่แต่งกายผูกผ้ารัดอกแบบห่มดอง, Thai definition: วิธีห่มผ้าของภิกษุสามเณรอย่างหนึ่ง คือ ห่มเฉวียงบ่า
อุปสมบท[V] go into priesthood, See also: to be ordained, Syn. บวช, บรรพชา, Example: ท่านเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตเพศฆราวาสจึงตัดสินใจอุปสมบทสู่เพศบรรพชิตอีกครั้ง, Thai definition: บวชเป็นภิกษุ
พระ[N] monk, See also: priest, Syn. สงฆ์, ภิกษุ, บรรพชิต, Example: เราเรียนที่จะกินข้าววันละ 3 เวลาถ้าเราบวชเป็นพระเราก็เรียนใหม่ที่จะกินวันละ 2 เวลา, Count unit: รูป, Thai definition: นักบวชในศาสนา
พระสงฆ์[N] monk, See also: Buddhist priest, Syn. ภิกษุ, พระภิกษุ, พระ, บรรพชิต, สงฆ์, Example: ประกาศคณะสงฆ์เปรียบเสมือนข้อบัญญัติที่พระสงฆ์จะต้องถือปฏิบัติ, Count unit: รูป, Thai definition: ชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา
พระสังฆราช[N] Buddhist supreme patriarch of the Buddhist priests, Syn. สังฆราช, สมเด็จพระสังฆราช, Example: สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันประทับอยู่ที่วัดเบญจมบพิตร, Count unit: พระองค์, Thai definition: ตำแหน่งพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุดในสังฆมณฑล
มุนิ[N] ascetic, See also: sage, saint, priest, monk, hermit, holy man, wise man, intellectual, Syn. มุนี, นักปราชญ์, ฤษี, พระสงฆ์, Example: เขาถือว่าข้อความต่างๆ ในอุปนิษัทเป็นอุทานของมุนีที่เปล่งออกมาเป็นครั้งคราว, Thai definition: ผู้บำเพ็ญตบะที่นุ่งห่มสีเหลือง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผนวช[V] ordain, See also: enter Buddhist priesthood, tonsure, Syn. บวช, อุปสมบท, บรรพชา, Ant. สึก, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงผนวชที่วัดบวรนิเวศน์วิหาร, Thai definition: คำราชาศัพท์หมายถึงถือเพศเป็นภิกษุสามเณรหรือนักพรตอื่นๆ, Notes: (ราชา)
ลาบวช[V] take leave in order to enter priesthood, Example: พนักงานฝ่ายบัญชีพากันลาบวชถึง 5 คนในเทศกาลเข้าพรรษานี้, Thai definition: บอกกล่าวขอลาไปบวช
ลาผนวช[V] live brotherhood, See also: be divested of the robes of the Buddhist priesthood, Syn. ลาบวช, Example: เมื่อสิ้นรัชกาลที่ 3 สมเด็จพระวชิรญาณภิกขุทรงลาผนวชและเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4, Thai definition: บอกกล่าวขอลาไปบวช, Notes: (ราชา)
สมณเพศ[N] monkhood, See also: priesthood, clergy, Syn. เพศพระภิกษุ, เพศบรรพชิต, Example: ศาลตัดสินว่าภิกษุรูปนั้นจะต้องสละสมณเพศ ถ้าไม่สละสมณเพศจะมีโทษติดคุก 6 เดือน
อาวาสิก[N] monk, See also: priest, Syn. พระสงฆ์, Thai definition: ผู้ครอบครองอาวาส, Notes: (บาลี)
ตรีจีวร[N] three vestments of a Buddhist monk, See also: a suit of yellow robes for a Buddhist priest, Syn. ผ้าไตร, Example: ก่อนที่นาคจะรับตรีจีวร นาคจะต้องกราบบิดามารดาเสียก่อน, Count unit: ผืน, Thai definition: ผ้าของภิกษุ คือ อันตรวาสก (สบง) อุตรสงค์ (จีวร) และสังฆาฏิ (ผ้าทาบ)
โต๊ะอิหม่าม[N] imam, See also: Islamic priest, Islamic headman, Syn. อิหม่าม, Example: เขาเชิญโต๊ะอิหม่ามมาทำพิธีที่บ้าน, Count unit: คน, Thai definition: คำเรียกหัวหน้านักบวชในศาสนาอิสลาม
ทชี[N] priest, See also: monk, sadhu, ascetic, Syn. นักบวช, ธชี
ทอดกฐิน[V] present robes to monks at the end of Buddhist Lent, See also: hold a religious ceremony in which yellow robes are presented to the priests, Example: สมาชิกของสมาคมจะไปทอดกฐินที่วัดในจังหวัดอยุธยา, Thai definition: ทำพิธีถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์
นาค[N] person about to be ordained as a Buddhist priest, Example: ญาติๆ กำลังเตรียมแห่นาครอบโบสถ์, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไปอยู่วัดเตรียมตัวจะบวชหรือกำลังจะบวช
บาทหลวง[N] priest, See also: minister, Syn. นักบวช, หลวงพ่อ, Example: บาทหลวงในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกจะเป็นตัวแทนในการติดต่อกับพระเจ้า, Count unit: รูป, Thai definition: นักบวชหรือผู้สอนศาสนาในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
ใบฎีกา[N] priest, See also: buddhist priest, Example: พระภิกษุชั้นสมณศักดิ์เป็นใบฎีกาซึ่งภาษาชาวบ้านขานเรียกว่าพระอาจารย์, Thai definition: ตำแหน่งพระฐานานุกรมอันดับสุดท้ายรองจากสมุห์ลงมา
รัดประคด[N] a priest 's waistband, See also: breast-girdle or cloth, strip of cloth worn round the waist of Buddhist monks, Syn. ประคด, Count unit: เส้น,สาย, ผืน, Thai definition: ผ้าที่ใช้รัดอก หรือสายที่ถักด้วยด้าย สำหรับรัดเอวของภิกษุสามเณร
ชีต้น[N] monk, See also: priest, Syn. พระสงฆ์, Count unit: รูป
กลด[N] long-handled umbrella, See also: umbrella is used over a candidate for Buddhist priesthood while he proceeds to a temple, Syn. ร่ม, Example: มีพระธุดงค์นั่งปักกลดอยู่ในป่าตรงเชิงเขา, Count unit: คัน, Thai definition: เรียกร่มขนาดใหญ่มีด้ามยาวสำหรับพระธุดงค์โดยเฉพาะ, เรียกร่มขนาดใหญ่มีด้ามยาวสำหรับกั้นเมื่อเวลาแห่นาค
การทอดผ้าป่า[N] offering robes to Buddhist priests at monastery, Example: การทอดผ้าป่าครั้งนี้ วัดสามารถเรี่ยไรเงินมาบูรณะวัดได้เป็นจำนวนถึงหนึ่งแสนบาท, Thai definition: การเอาผ้าถวายพระโดยวางไว้เพื่อให้พระชักเอาเอง โดยปริยายหมายถึง อาการที่วางไว้อย่างนั้น เช่น ทอดผ้าป่าเรียงวางไว้กลางสนาม. (อภัย)
กัณฑ์เทศน์[N] gifts of the Buddhist priests, Syn. เครื่องกัณฑ์, Example: ฉันทำบุญติดกัณฑ์เทศน์, Count unit: กัณฑ์, Thai definition: เครื่องไทยธรรมถวายพระเทศน์, สิ่งของสำหรับถวายพระเทศน์
กัปปิยการก[N] one who waits on Buddhist priest, See also: Buddhist priest's attending boy, Example: ทิดปลิวเป็นกัปปิยการกของหลวงปู่แจ่ม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ปฏิบัติพระภิกษุในเรื่องปัจจัย 4 คือ จีวร อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม
กัปปีย์[N] Buddhist priest's food, Syn. กับข้าว (ใช้เฉพาะภิกษุสามเณร), Example: ญาติโยมถวายกัปปีย์จังหันแด่ภิกษุสามเณร, Notes: (ภาษาปาก)
ขบฉัน[N] priest's mastication, Syn. ของขบฉัน, Thai definition: เรียกอาหารการกินของนักบวชว่า ของขบฉัน
จำนำพรรษา[N] robes offered to Buddhist priests during Buddhist Lent, Thai definition: ผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในวัดนั้นๆ
ธชี[N] hermit, See also: priest, Syn. นักบวช, ทชี, Count unit: ตน
นักบวช[N] priest, See also: clergyman, abbot, hermit, ascetic, friar, Syn. บรรพชิต, ผู้ถือบวช, Example: เหล่านักบวชในศาสนาต่างๆ ร่วมอวยพรในวันขึ้นปีใหม่
หลวงจีน[N] Chinese monk, See also: Chinese Buddhist priest, Syn. พระจีน, Example: หลวงจีนรูปนี้มาจากวัดเส้าหลิน
หลวงพ่อ[N] venerable monk, See also: priest, Example: ถ้าคืนใดหลวงพ่อไม่ได้ยินเสียงกลองแล้วท่านนอนไม่หลับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: priest   
บรรพชา[v.] (banphachā = bapphachā) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk   FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: priest ; father   FR: prêtre [m] ; père [m] ; prêtre catholique [m]
บาทหลวงแคธอลิก[n. exp.] (bātlūang khaēthølik) EN: catholic priest   FR: prêtre catholique [m]
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure   FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชหน้าไฟ[v.] (būat nāfai) EN: enter the priesthood   
ชีต้น[n.] (chīton) EN: monk ; priest   FR: moine [m]
หอฉัน[n. exp.] (hø chan) EN: priests' eating hall   
ห่มดอง[v.] (homdøng) EN: way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder   
การทอดผ้าป่า[n.] (kān thøtphāpā) EN: offering robes to Buddhist priests at monastery   
คนดิบ[X] (khon dip) EN: a person not yet become a monk ; a man who has never entered the priesthood   
มุนี[n.] (munī) EN: wise man ; sage ; priest ; hermit ; ascetic ; holy man   FR: sage [m] ; philosophe [m] ; ascète [m]
นาค[n.] (nāk) EN: aspirant to be ordained as a Buddhist priest   FR: aspirant moine bouddhiste [m] ; candidat à l'ordination [m]
องค์[n.] (ong) EN: [classifier : Buddha statues ; holy persons ; priests ; royal persons]   FR: [classificateur : statues du Bouddha ; personnes saintes ; membres de la famille royale ; moines vénérés]
ปาราชิก[n.] (pārāchik) EN: grave sin (committed by a Buddhist priest requiring expulsionfrom the order) ; gravest transgression of the rules for a Buddhist monk   FR: péché (entraînant l'expulsion du bonze) [m]
ปาติโมกข์[n.] (pātimok) EN: code of 227 precepts for a Buddhist priest   FR: code des 227 préceptes bouddhiques [m]
ผนวช[v.] (phanūat) EN: ordain ; enter Buddhist priesthood ; tonsure   FR: prendre l'habit
ภิกษุ[n.] (phiksu) EN: Buddhist monk ; priest ; monk ; holy man   
ภิกษุณี[n.] (phiksunī) EN: Buddhist nun ; priestess   
พระ[n.] (phra) EN: monk ; priest   FR: moine [m] ; prêtre [m] ; chapelain [m]
พราหมณ์[n.] (Phrām ) EN: Brahmin priest ; Brahman   FR: brahmane [m]
พระภิกษุ[n.] (phraphiksu) EN: Buddhist monk ; Buddhist priest   FR: bonze [m] ; moine bouddhiste [m]
พระสังฆราช[n. exp.] (Phra Sangkharāt) EN: Buddhist supreme patriarch of the Buddhist priests ; supreme patriarch   
รัดประคด[n.] (ratprakhot) EN: a priest 's waistband ; strip of cloth worn round the waist of Buddhist monks   
สมุห์[n.] (samu) EN: priest ranking below the abbot of a Buddhist monastery   
สังฆ[adj.] (sangkha) EN: monkish ; priestly ; clerical ; religious   FR: relatif aux bonzes ; clérical
สังฆาฎิ[n.] (sangkhādi) EN: yellow piece of cloth worn by a priest as protection against cold   
สังฆการี[n.] (sangkhakārī) EN: lay official from the royal palace who serves the priests   
สมเด็จ[n.] (somdet) EN: high rank Buddhist priest ; patriarch ; holiness   FR: sainteté [f]
สงฆ์[n.] (song) EN: Buddhist monk ; priest ; monk ; clergyman ; Sangha   FR: bonze [m] ; moine bouddhiste [m] ; religieux [m] ; Sangha [m] ; communauté des moines [f]
ตักบาตร[v.] (takbāt) EN: give food offerings to a Buddhist monk ; put food offerings into a Buddhist monk's bowl ; give alms to a Buddhist monk ; put food in the bowls of Buddhist priests in the morning   
เถรวาท[n.] (thērawāt) EN: doctrine ; priest   FR: doctrine [f]
โต๊ะอิหม่าม = โต๊ะอีหมั่ม = โต๊ะอีมัม[n.] (to-imām = to-īmam) EN: imam ; Islamic priest ; Islamic headman   FR: imam [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIES    P R AY1 Z
PRIESS    P R IY1 S
PRIEST    P R IY1 S T
PRIESTS    P R IY1 S
PRIESTS    P R IY1 S S
PRIESTS    P R IY1 S T S
PRIESTLY    P R IY1 S T L IY0
PRIESTER    P R IY1 S T ER0
PRIEST'S    P R IY1 S T S
DUPRIEST    D UW2 P R IY1 S T
DUPRIEST    D AH1 P ER0 IY0 AH0 S T
DEPRIEST    D AH0 P R IY1 S T
DEPRIEST    D EH1 P ER0 IY0 AH0 S T
PRIESTESS    P R IY1 S T AH0 S
PRIESTLEY    P R IY1 S T L IY0
PRIESTHOOD    P R IY1 S T HH UH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pries    (v) (p r ai1 z)
priest    (n) (p r ii1 s t)
priests    (n) (p r ii1 s t s)
priestly    (j) (p r ii1 s t l ii)
priestess    (n) (p r ii1 s t e s)
priesthood    (n) (p r ii1 s t h u d)
priestlier    (j) (p r ii1 s t l i@ r)
priestlike    (j) (p r ii1 s t l ai k)
priestcraft    (n) (p r ii1 s t k r aa f t)
priestesses    (n) (p r ii1 s t e s i z)
priesthoods    (n) (p r ii1 s t h u d z)
priestliest    (j) (p r ii1 s t l i i s t)
priest-ridden    (j) - (p r ii1 s t - r i d n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
高僧[こうそう, kousou] Thai: พระที่มีสมณศักดิ์สูง English: virtuous priest
高僧[こうそう, kousou] Thai: พระชั้นสูง English: high priest
大徳[だいとく, daitoku] Thai: พระคุณเจ้า English: virtuous priest
大徳[だいとく, daitoku] Thai: พระ English: priest

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsenthebung {f} (eines Priesters)defrocking [Add to Longdo]
Hilfspriester {m}assistant priest [Add to Longdo]
Hohepriester {m} | Hohepriester {pl}pontiff | pontiffs [Add to Longdo]
Pfarrer {m} (katholisch; evangelisch)parish priest; priest [Add to Longdo]
Priester {m} | Priester {pl}priest | priests [Add to Longdo]
Priester {m}priestliness [Add to Longdo]
Priester {m} | Priester {pl}shaman | shamans [Add to Longdo]
das Priesteramt entziehento unfrock [Add to Longdo]
Priesterschaft {f}; geistliches Amt; kirchliches Amt | Pfarrer werden; Geistlicher werdenministry | to enter the ministry; to go into the ministry [Add to Longdo]
Priesterschaft {f}priesthood [Add to Longdo]
anpreisen; loben | anpreisend; lobend | angepriesen; gelobtto praise | praising | praised [Add to Longdo]
eines Amtes entheben; aus dem Priesteramt verstoßento defrock; to unfrock [Add to Longdo]
preisen | preisend | gepriesen | er/sie preist | ich/er/sie pries | er/sie hat/hatte gepriesento praise | praising | praised | he/she praises | I/he/she praised | he/she has/had praised [Add to Longdo]
priesterlichpontifical [Add to Longdo]
priesterlich {adv}priestly [Add to Longdo]
priesterlich {adv}pontifically [Add to Longdo]
rege; munter; lebhaft {adj} | reger; munterer; lebhafter | am regsten; am muntersten; am lebhaftestenspry | sprier | spriest [Add to Longdo]
jdn. zum Priester weihento ordain sb. priest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっさん[, ossan] (n) (1) (abbr) rude term for middle-aged man; (2) Buddhist priest; (P) [Add to Longdo]
お坊さん(P);御坊さん[おぼうさん, obousan] (n) (See 坊さん) Buddhist priest; monk; (P) [Add to Longdo]
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest) [Add to Longdo]
キリシタンパテレン[, kirishitanpateren] (n) Christian priest (por [Add to Longdo]
プリースト[, puri-suto] (n) priest [Add to Longdo]
阿闍梨[あじゃり;あざり, ajari ; azari] (n) Buddhist priest or monk worthy of being held as a model (san [Add to Longdo]
悪僧[あくそう, akusou] (n) dissolute priest [Add to Longdo]
伊勢神道[いせしんとう, iseshintou] (n) Ise Shinto (school of Shinto established the Watarai family priests of Ise Jingu's Outer Shrine) [Add to Longdo]
雲水[うんすい, unsui] (n) itinerant priest; clouds and water [Add to Longdo]
下僧[げそう, gesou] (n) low-rank priest [Add to Longdo]
学僧[がくそう, gakusou] (n) learned priest pursuing his studies [Add to Longdo]
監寺;監主;監守[かんす;かんず;かんじ, kansu ; kanzu ; kanji] (n) {Buddh} (See 六知事) one of the six administrators of a Zen temple who substitutes for the chief priest [Add to Longdo]
管長[かんちょう, kanchou] (n) superintendent priest; chief abbot; (P) [Add to Longdo]
願人坊主[がんにんぼうず, ganninbouzu] (n) priest who was also a street performer and performed prayers and other religious duties for the sake of other people [Add to Longdo]
貴僧[きそう, kisou] (n) high priest; respectful form of address to a priest [Add to Longdo]
起龕[きがん, kigan] (n) {Buddh} ceremonial removal of the coffin from the house (lay person) or temple (priest) (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
偽善売教[ぎぜんばいきょう, gizenbaikyou] (n) priestcraft (Book of Mormon) [Add to Longdo]
客僧[きゃくそう, kyakusou] (n) priest traveling as part of his training (travelling) [Add to Longdo]
宮司[ぐうじ, guuji] (n) (Shinto) chief priest [Add to Longdo]
虚無僧[こむそう, komusou] (n) begging Zen priest of the Fuke sect (wearing a sedge hood and playing a shakuhachi flute) [Add to Longdo]
桑門[そうもん, soumon] (n) {Buddh} monk; priest [Add to Longdo]
警覚策励[けいかくさくれい, keikakusakurei] (n) (See 座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter) [Add to Longdo]
警策[けいさく;きょうさく, keisaku ; kyousaku] (n) (1) (abbr) (called けいさく in Rinzai Zen, きょうさく in Soto Zen) (See 警覚策励,座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter); warning stick (Rinzai Zen); encouragement stick (Soto Zen); (2) (けいさく only) horsewhip [Add to Longdo]
庫院[くいん, kuin] (n) kitchen-cum-office of a Zen temple or monastery, where meals are prepared and senior priests have their offices [Add to Longdo]
庫裏[くり, kuri] (n) monastery kitchen; priests' quarters [Add to Longdo]
御師[おし;おんし, oshi ; onshi] (n) (usu. pronounced おんし at Ise Shrine) low-ranking Shinto priest [Add to Longdo]
高僧[こうそう, kousou] (n,adj-no) high priest; virtuous priest; (P) [Add to Longdo]
黒衣の宰相[こくいのさいしょう, kokuinosaishou] (n) Buddhist priest who is a government minister [Add to Longdo]
座主[ざす, zasu] (n) temple's head priest [Add to Longdo]
祭司[さいし, saishi] (n) priest [Add to Longdo]
祭主[さいしゅ, saishu] (n) (head) priest; head priest of the Ise Shrine [Add to Longdo]
祭服[さいふく, saifuku] (n) vestments worn by priests and attendants during a festival [Add to Longdo]
[とき, toki] (n) meals exchanged by parishioners and priests; (P) [Add to Longdo]
斎食[さいじき, saijiki] (n) (1) {Buddh} morning meal (for priests, monks, etc.); (2) food offering at a Buddhist ceremony [Add to Longdo]
斎部[いみべ;いんべ, imibe ; inbe] (n) ancient Shinto priestly family [Add to Longdo]
斎服[さいふく, saifuku] (n) priestly vestments [Add to Longdo]
山伏[やまぶし, yamabushi] (n) mountain priest; itinerant Buddhist monk [Add to Longdo]
司祭[しさい, shisai] (n,adj-no) priest; minister; pastor [Add to Longdo]
師の坊[しのぼう, shinobou] (n) master priest [Add to Longdo]
師僧[しそう, shisou] (n) priestly teacher [Add to Longdo]
示寂[じじゃく, jijaku] (n,vs) {Buddh} death of a high-ranking priest [Add to Longdo]
捨身[しゃしん, shashin] (n) {Buddh} renouncing the flesh or the world; becoming a priest; risking one's life for others [Add to Longdo]
社家[しゃけ, shake] (n) family of Shinto priests serving a shrine on a hereditary basis [Add to Longdo]
社僧[しゃそう, shasou] (n) priest attached to a shrine [Add to Longdo]
釈空海[しゃくくうかい, shakukuukai] (n) Kukai (name of a Buddhist priest) [Add to Longdo]
衆徒[しゅと, shuto] (n) many priests; (Heian era) monk-soldiers [Add to Longdo]
衆徒[しゅと, shuto] (n) (1) {Buddh} many priests; (2) (Heian era) monk-soldiers [Add to Longdo]
住持[じゅうじ, juuji] (n,vs) chief priest of temple [Add to Longdo]
住職[じゅうしょく, juushoku] (n,vs) chief priest (of a Buddhist temple); (P) [Add to Longdo]
住僧[じゅうそう, juusou] (n) chief priest (of a Buddhist temple) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俗人[sú rén, ㄙㄨˊ ㄖㄣˊ, ] common people; laity (i.e. not priests) [Add to Longdo]
司铎[sī duó, ㄙ ㄉㄨㄛˊ, / ] priest [Add to Longdo]
司马承帧[Sī mǎ Chéng zhèng, ㄙ ㄇㄚˇ ㄔㄥˊ ㄓㄥˋ, / ] Sima Chengzheng (655-735), Daoist priest in Tang dynasty [Add to Longdo]
大祭司[dà jì sī, ㄉㄚˋ ㄐㄧˋ ㄙ, ] High Priest [Add to Longdo]
尊师爱徒[zūn shī ài tú, ㄗㄨㄣ ㄕ ㄞˋ ㄊㄨˊ, / ] title of a Daoist priest; revered master [Add to Longdo]
广游[guǎng yóu, ㄍㄨㄤˇ ㄧㄡˊ, 广 / ] to travel widely (esp. as Daoist priest or Buddhist monk) [Add to Longdo]
托马斯・阿奎纳[Tuō mǎ sī, ㄊㄨㄛ ㄇㄚˇ ㄙ· A1 kui2 na4, / ] Thomas Aquinas (1225-1274), Italian Catholic priest in the Dominican Order, philosopher and theologian in the scholastic tradition [Add to Longdo]
渔鼓[yú gǔ, ㄩˊ ㄍㄨˇ, / ] percussion instrument in the form of a bamboo fish (traditionally used by Daoist priests) [Add to Longdo]
牧师[mù shī, ㄇㄨˋ ㄕ, / ] chaplain; churchman; clergyman; parson; pastor; priest; rector [Add to Longdo]
神父[shén fù, ㄕㄣˊ ㄈㄨˋ, ] padre (title of Catholic priest); (spiritual) father [Add to Longdo]
祭司[jì sī, ㄐㄧˋ ㄙ, ] priest [Add to Longdo]
祭司权术[jì sī quán shù, ㄐㄧˋ ㄙ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] priestcraft [Add to Longdo]
羽客[yǔ kè, ㄩˇ ㄎㄜˋ, ] Daoist priest [Add to Longdo]
圣职[shèng zhí, ㄕㄥˋ ㄓˊ, / ] priesthood [Add to Longdo]
道士[dào shì, ㄉㄠˋ ㄕˋ, ] a Daoist priest [Add to Longdo]
道长[Dào Zhǎng, ㄉㄠˋ ㄓㄤˇ, ] Taoist priest; Daoist priest [Add to Longdo]
鱼鼓[yú gǔ, ㄩˊ ㄍㄨˇ, / ] percussion instrument in the form of a bamboo fish (traditionally used by Daoist priests) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そう, sou] BUDDHISTISCHER PRIESTER, BUDDHISTISCHER MOENCH [Add to Longdo]
僧服[そうふく, soufuku] Priestergewand [Add to Longdo]
僧正[そうじょう, soujou] hoher_buddistischer_Priester, Bischof [Add to Longdo]
兆す[きざす, kizasu] Anzeichen_aufweisen, Symtome_aufweisen, spriessen [Add to Longdo]
和尚[おしょう, oshou] buddhistischer_Priester [Add to Longdo]
[ぼう, bou] WOHNUNG EINES PRIESTERS, (BUDDH.) PRIESTER [Add to Longdo]
坊主[ぼうず, bouzu] -Priester, -Bonze [Add to Longdo]
小僧[こぞう, kozou] junger_Priester, Lehrling, Laufjunge, Junge [Add to Longdo]
桑門[そうもん, soumon] buddhistischer_Priester, buddhistischer_Moench [Add to Longdo]
法師[ほうし, houshi] buddhistischer_Priester [Add to Longdo]
法衣[ほうい, houi] Priestergewand, Moenchskutte [Add to Longdo]
神官[しんかん, shinkan] Shinto-Priester [Add to Longdo]
神父[しんぷ, shinpu] Pater, katholischer_Priester [Add to Longdo]
禅僧[ぜんそう, zensou] Zen-Priester [Add to Longdo]
衣鉢[いはつ, ihatsu] Priestergewand_und_Schluessel, Lehre [Add to Longdo]
高僧[こうそう, kousou] hoher_Priester, vorbildlicher_Priester [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top