Search result for

posts

(70 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -posts-, *posts*, post
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
postscript[N] คำลงท้าย, Syn. P.S., note, appendix, appendage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
postscript(โพสทฺ'สคริพทฺ) n. ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,ภาพเสริมท้าย,คำเสริม ท้าย,โพสต์สคริปต์ <คำอ่าน>เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าของระบบอะโดบี (Adobe system) ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) หรือหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดสูงมาก ๆ การที่จะใช้ภาษาโพสต์สคริปต์ได้ จำเป็นต้องมีชอฟต์แวร์ตัวนี้ (PostScript printer driver) ใน โปรแกรมที่ใช้ หรือในระบบปฏิบัติการ ข้อดีอย่างยิ่งก็คือ สามารถทำงานจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop publishing) ได้ อันที่จริง การสร้างหรือออกแบบงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นงานแผ่นพับ รายงานประจำสัปดาห์ ใบปลิว ใบโฆษณา ฯ เราสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาออกแบบก่อนได้ แล้วส่งไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ชั้นดี ซึ่งจะทำให้ผลงานออกมาสวย และมีความคมชัดเหมือนกับเครื่องพิมพ์ใหญ่ ๆ
encapsulated postscriptภาพที่เก็บไว้ด้วยภาษาโพสต์สคริปต์ใช้ตัวย่อว่า EPS (อ่านว่า อีพีเอส) หมายถึง ภาพที่สร้างขึ้นด้วยภาษาโพสต์สคริปต์ (PostScript) โปรแกรมประเภทนี้ใช้เนื้อที่เก็บในหน่วยความจำมาก แต่มีลักษณะคมชัดกว่าภาพชนิดอื่น ราคาค่อนข้างแพง มักใช้นามสกุล (file type) ว่า EPS การสั่งพิมพ์ภาพประเภทนี้ ต้องใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์บางชนิดเท่านั้นดู postscript ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
postscript(n) ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,บทเสริมท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postsplenic-หลังม้าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postsyphilitic-ภายหลังเป็นโรคซิฟิลิส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PostScript (Computer program language)โพสต์สคริปต์ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Postsecondary educationการศึกษาหลังขั้นมัธยมศึกษา [TU Subject Heading]
Poststructuralismแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His world was this closed, self-contained universe, hemmed in by observation posts from which soldiers kept watch, aiming at the prisoners, on occasion killing them out of boredom.โลกของพวกเขาถูกปิดลงแล้ว มีหอลาดตระเวน เฝ้าโดยนายทหาร Night and Fog (1956)
Tell all dispatchers to remain at their posts.บอกศูนย์วิทยุให้ประจำที่ไว้ ยังมีงานต้องทำอีกเยอะ Airplane! (1980)
I'm about to move the goal posts.ฉันจะย้ายเสาประตู The Russia House (1990)
Steady at your posts!มั่นคงในการโพสต์ของคุณ! Princess Mononoke (1997)
Get back to your posts as soon as possible.กลับไปประจำตำแหน่งได้แล้ว Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Setup posts in the outskirts of Midgar.กระจายกำลังไปที่รอบนอก ช่วงทางเข้ามิดการ์ซะ Last Order: Final Fantasy VII (2005)
We have received a notice that the targets have been trapped at all posts.หัวหน้า, พวกเราได้รับรายงานว่า เป้าหมายติดกับแล้ว Last Order: Final Fantasy VII (2005)
P.S., postscript.ปัจฉิมลิขิต The Da Vinci Code (2006)
Military posts are established to exterminate the Resistance.กองกำลังหลายหน่วยถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อกวาดล้างเหล่ากบฏให้สิ้นซาก Pan's Labyrinth (2006)
We'll set up three new command posts.เราจะตั้งศูนย์บัญชาการใหม่3แห่ง Pan's Labyrinth (2006)
The rest of the men didn't make it. Our watch posts are not responding.เราไม่รู้จำนวนที่แน่นอน มันอาจจะมีที่ฐานอีกหลายคนก็ได้นะครับ Pan's Labyrinth (2006)
Ah, switch goal posts. Switch.อ้า เปลี่ยนผุรักษาประตู เปลี่ยน Gangster High (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
posts2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
postsGo to your posts.
postsHeavy posts are needed to sustain this bridge.
postsI saw your name and posts in an English forum and took the liberty of reading your profile.
postsOne problem is how the enterprises arrange posts for excellent female students, but another important point is whether the educational industry can grow and supply creative students needed for Japan's future.
postsThe bridge is supported by 10 posts.
postsThe prime minister appointed them to key Cabinet posts.
postsWe extended a wire between two posts.
postsWhen I looked at the explanatory notes under the posts list I realized what was causing it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บทส่งท้าย[N] postscript, Example: บทส่งท้ายของเรื่องสั้นเรื่องนี้ได้ให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน, Thai definition: ข้อความที่เขียนตอนท้ายเรื่องเมื่อเรื่องนั้นจบแล้ว
ป.ล.[N] postscript, Syn. ปัจฉิมลิขิต, Thai definition: เขียนภายหลัง คือหนังสือที่เขียนเพิ่มเติมลงท้ายเมื่อเซ็นชื่อแล้ว
คำลงท้าย[N] postscript, Thai definition: คำท้ายจดหมายก่อนลงนามที่แสดงความนับถือหรือความเคารพหรือความรัก
ปัจฉิมลิขิต[N] postscript, See also: epilogue, Syn. ป.ล., Example: ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้อ่านในปัจฉิมลิขิต, Thai definition: ข้อความหรือหนังสือที่เขียนภายหลัง
ไปรษณีย์โทรเลข[N] telegraph, See also: posts and telegraph, Syn. โทรเลข, Example: งานไปรษณีย์โทรเลข รับ - จ่าย จดหมาย ธนาณัติ สิ่ง ตีพิมพ์ โทรเลข และ ไปรษณีย์ภัณฑ์อื่นๆ, Thai definition: ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าส่งรหัสสัญญาณจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยอาศัยสายตัวนำที่โยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญ
นางเรียง[N] row of posts, See also: posts of stockade, Count unit: ต้น, แถว, Thai definition: เสาระเนียดที่ปักเรียงเป็นแถว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำลงท้าย[n. exp.] (kham longthāi) EN: postscript ; complimentary close   FR: conclusion [f]
ปัจฉิมลิขิต[n.] (patchimlikhit) EN: postscript ; epilogue   
ไปรษณีย์โทรเลข[n. exp.] (praisanī thōralėk) EN: telegraph ; posts and telegraph   
ต้น[classif. (n.)] (ton) EN: [classif. : trees, bushes, plants; posts, columns]   FR: [classif. : arbres, arbustes, arbrisseaux, plantes; poteaux]

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTS    P OW1 S T S
POSTS    P OW1 S S
POSTS    P OW1 S
POSTSCRIPT    P OW1 S K R IH2 P T
POSTSCRIPT    P OW1 S T S K R IH2 P T
POSTSCRIPTS    P OW1 S K R IH2 P T S
POSTSCRIPTS    P OW1 S T S K R IH2 P T S
POSTSCRIPTS    P OW1 S T S K R IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posts    (v) (p ou1 s t s)
postscript    (n) - (p ou1 s - s k r i p t)
postscripts    (n) - (p ou1 s - s k r i p t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Poststempel(n) |der, pl. Poststempel| ตราประทับไปรษณีย์, ตรายางที่ใช้ประทับตราไปรษณีย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Postsack {m}mail bag [Add to Longdo]
Postsendung {f}posting [Add to Longdo]
Poststelle {f}post room [Add to Longdo]
Poststempel {m}; Stempel {m}postmark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスプレイポストスクリプト[, deisupureiposutosukuriputo] (n) {comp} Display PostScript; DPS [Add to Longdo]
ポストスクリプト[, posutosukuriputo] (n) postscript [Add to Longdo]
ポスト構造主義[ポストこうぞうしゅぎ, posuto kouzoushugi] (n) poststructuralism [Add to Longdo]
奥書;奥書き(io)[おくがき, okugaki] (n) postscript (to a book); verification; publication (in a book) [Add to Longdo]
兼任[けんにん, kennin] (n) (1) concurrent post; (vs) (2) to hold two posts concurrently; (P) [Add to Longdo]
兼務[けんむ, kenmu] (n,vs) holding two posts concurrently; (P) [Add to Longdo]
後記[こうき, kouki] (n,vs) postscript [Add to Longdo]
後書き(P);後書(P)[あとがき, atogaki] (n) afterword; postscript; (P) [Add to Longdo]
後付け[あとづけ, atoduke] (n) appendix; postscript [Add to Longdo]
公課[こうか, kouka] (n) public imposts; taxes [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传赞[zhuàn zàn, ㄓㄨㄢˋ ㄗㄢˋ, / ] postscript to bibliography [Add to Longdo]
附笔[fù bǐ, ㄈㄨˋ ㄅㄧˇ, / ] postscript [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポストスクリプト[ぽすとすくりぷと, posutosukuriputo] PostScript [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二伸[にしん, nishin] Postskript, Nachschrift [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top