Search result for

posed

(63 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -posed-, *posed*, pos, pose
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
composed(คัมโพซดฺ) adj. เงียบ,สงบเงียบ,เกี่ยวกับจิตที่สงบ,มีอารมณ์สงบ., See also: composedness n., Syn. calm,cool
disposed(ดิสโพซดฺ') adj. ซึ่งมีความโน้มน้าว
exposed(อิคซฺโพซดฺ') adj. ซึ่งเปิดออก,ซึ่งไม่มีที่ปิดบัง,ไม่มั่นคง,ซึ่งอาจถูกโจมตีได้, See also: exposedness n.
indisposed(อินดิสโพซทฺ) adj. ป่วย,ไม่สบาย,ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ., See also: indisposedness n., Syn. unwell,ailing ###A. healthy,well,fit
self-composedadj. สุขุม,ใจเย็น,สงบ,หนักแน่น -
self-imposedadj. กระทำต่อตัวเอง,ให้แก่ตัวเอง,บังคับตัวเอง
supposed(ซะโพซดฺ') adj. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิดเอา,จินตนาการ., See also: supposedily adv., Syn. believed
well-disposed(เวล'ดิสโพซดฺ) adj. เห็นอกเห็นใจผู้อื่น,หวังดี,มีเจตนาดี,มีอารมณ์ดี,มีนิสัยดี

English-Thai: Nontri Dictionary
composed(adj) เงียบ,สงบ,สำรวม,ใจเย็น
disposed(adj) ชอบ,สมัครใจ,มีใจ,เอนเอียง
indisposed(adj) ไม่เต็มใจ,ป่วย,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ
supposedly(adv) ตามที่คาดคะเน,ตามที่สมมุติ,ตามที่จินตนาการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The contaminant posed no health risk?สารปนเปื้อนนี่ไม่มีอันตรายเลยเหรอคะ? I Knew You Were a Pig (2009)
Reid: look at the way they're posed-- Naked, cowering in the fetal position.ดูท่าทางของศพสิ เปลือยกาย ขดตัวเหมือนทารกในครรภ์ Conflicted (2009)
And he found the body posed Just like the others. It sounds like our theory About the partners was right.ผู้หญิงล่อเหยื่อมา เธอเสนอความคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วมัดเขา Conflicted (2009)
The Visitors were on high alert to the underground threat posed by a resurging Fifth Column.ไม่ว่าอะไรที่เธอต้องการให้เกิด เกิดขึ้นเสมอ V (2009)
He said these things posed some kind of threat.พ่อบอกว่าชิปนี่ เป็นภัยต่อโลก Ben 10: Alien Swarm (2009)
You've taken care Of everyone who posed A threat to your friends.คุณได้จัดการทุกคนที่คุกคามเพื่อนคุณแล้วล่ะ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
It appears that the perpetrator posed as the driver and brought him here. Hm?คนร้ายได้ปลอมเป็นคนขับรถ และนี่คือสถานที่ที่เหยื่อถูกลักพาตัวไป Episode #1.7 (2009)
Identify the threat that Kurt Bessette posed to their psychological equanimity, and the killer will emerge.จำแนกภัยคุกคามต่างๆ ที่เคิร์ด เบสเซตได้เจอมา ในภาวะแสร้งสงบนิ่ง ของพวกเขาในตอนนี้ แล้วฆาตกร ก็จะโผล่หน้าออกมา The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I think your question'd better be posed to Professor Snape.ฉันคิดว่าเธอควรไปถาม ศ.เสนปจะดีกว่า Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
If that hook had hit him any lower, it might have posed a problem.ถ้าตะขอนั่นกระแทกเขาต่ำกว่านี้ อาจทำให้เกิดปัญหา Repo Men (2010)
They didn't feel he posed any real threat.พวกเขาดูไม่คุกคามใคร MacGruber (2010)
We posed as whatever would help us in our search.พวกเราทำทุกอย่างที่ควรทำ พยายามค้นหา Beautifully Broken (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
posedHe posed as a dentist at that bar.
posedHe posed as my close friend.
posedShe looked puzzled at the abrupt question posed by a reporter.
posedShe posed for a drawing.
posedThe couple posed for the photograph.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask   
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady   FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to   FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
เละ[X] (le) EN: decomposed ; rotten ; crushed ; mushy ; runny ; sodden ; soft ; soggy   FR: détrempé ; blet ; ramolli
ลิลิต[n.] (lilit) EN: kind of Thai stanza or verse composed of varying types of poetic feet   
หมิ่น[v.] (min) EN: be exposed ; be liable ; be in imminent danger   FR: s'exposer ; risquer
เน่า[adj.] (nao) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; decayed ; spoiled ; addle ; musty ; tainted ; bad   FR: pourri ; décomposé ; putride ; gâté ; moisi
เปื่อยเน่า[v. exp.] (peūay nao) EN: rot ; spoil ; decay ; fester ; putrefy ; be decomposed ; be putrefied ; decompose ; become putrid   
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: be composed ; consist of ; comprise ; made up of   FR: être composé de ; être constitué de ; être formé de
ประกอบด้วย[v.] (prakøp dūay) EN: be composed of ; consist of ; comprise ; made up of ; feature   FR: être composé de ; se composer de ; être constitué de ; être formé de ; consister en

CMU English Pronouncing Dictionary
POSED    P OW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posed    (v) (p ou1 z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed! [Add to Longdo]
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y [Add to Longdo]
はずです;はずだ[, hazudesu ; hazuda] (exp) be supposed or expected to (do); be sure to (do); ought to (do) [Add to Longdo]
はみ乳;食み乳[はみちち, hamichichi] (n) (sl) exposed breasts [Add to Longdo]
ばれる(P);バレる[, bareru (P); bare ru] (v1,vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P) [Add to Longdo]
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] (n) {comp} intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
エクストラネット[, ekusutoranetto] (n) {comp} extra-net (as opposed to Internet) [Add to Longdo]
キメ顔[キメがお, kime gao] (n) (sl) posed look (sexy face, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
固定電話[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone [Add to Longdo]
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line) [Add to Longdo]
紙媒体[しばいたい, shibaitai] paper (as opposed to electronic) [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]
提案クラス[ていあんクラス, teian kurasu] proposed class [Add to Longdo]
提案パラメタ[ていあんパラメタ, teian parameta] proposed parameter [Add to Longdo]
放送テレビ[ほうそうテレビ, housou terebi] broadcast (as opposed to cable) television [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pose \Pose\, v. t. [imp. & p. p. {Posed}; p. pr. & vb. n.
   {Posing}.] [F. poser to place, to put, L. pausare to pause,
   in LL. also, to place, put, fr. L. pausa a pause, Gr. ?, fr.
   ? to make to cease, prob. akin to E. few. In compounds, this
   word appears corresponding to L. ponere to put, place, the
   substitution in French having been probably due to confusion
   of this word with L. positio position, fr. ponere. See {Few},
   and cf. {Appose}, {Dispose}, {Oppose}, {Pause}, {Repose},
   {Position}.]
   To place in an attitude or fixed position, for the sake of
   effect; to arrange the posture and drapery of (a person) in a
   studied manner; as, to pose a model for a picture; to pose a
   sitter for a portrait.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Posed \Posed\, a.
   Firm; determined; fixed. "A most posed . . . and grave
   behavior." [Obs.] --Urquhart.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 posed
   adj 1: arranged for pictorial purposes [ant: {unposed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top