หรือคุณหมายถึง pöts?
Search result for

poets

(37 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poets-, *poets*, poet
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poetsกวี [TU Subject Heading]
Poets, Khmersกวีเขมร [TU Subject Heading]
Poets, Thaiกวีไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Famous monks and poets had practiced self-discipline at this temple.พระชื่อดังและบทกวี มาเรียนกันที่นี่ Heartbreak Library (2008)
Robin Williams in Dead Poets Society.รอบบิน วิลเลี่ยม เดท โปเอท โซไซตี้ I Love You, Beth Cooper (2009)
With the rest of the financial aid-iots and poets.ทั้งกับเรื่องการเงินงี่เง่าและเรื่องนักกวี You've Got Yale! (2009)
You could get these so-called local poets to come to your class.ดังนั้นคุณสามารถเรียกว่า\นักกวีชาวบ้านในห้องเรียน. Pilot (2009)
No more poets in schools.ไม่มีสอนบทกวีในโรงเรียนอีก. Pilot (2009)
he thinks he's in dead poets society.เขาคิดว่าตัวเองคือครูในหนัง Dead Poet Society Introduction to Film (2009)
Good afternoon, graduates, dead poets, painters, future Einsteins, and all those in between.PORTER: ดีบ่ายบัณฑิตกวีตาย จิตรกร Einsteins ในอนาคตและทุกคนในระหว่าง The Beaver (2011)
Poets, musicians, actors, playwrights.นักกวี นักดนตรี นักแสดง นักเขียน New York (2011)
Millions of dollars being showered on poets, literary theorists and students of gender studies.เงินนับล้านถูกประเคนไปให้นักกวี นักทฤษฎีด้านวรรณกรรม และนิสิตด้านเพศสภาพศึกษา The Benefactor Factor (2011)
'New poets!บทกวีใหม่! From Up on Poppy Hill (2011)
Are you in the Dead Poets Society right now?เธออยู่ในหนังเรื่อง"Dead poet society" หรือไง? I Want You Back (From the Dead) (2011)
Okay, "Dead Poets Society." Fine.โอเคได้ พ่อยอดนักกวี Season Seven, Time for a Wedding! (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poetsEngland is proud of her poets.
poetsFacts are to science what words are to the poets.
poetsI like poets, such as Takuboku.
poetsI'm not familiar with French poets.
poetsIn this instance we are provided with an exact account of the conversation between the two poets.
poetsMany poets write about the beauties of nature.
poetsPoets have compared life to a voyage.
poetsPoets often compare death to sleep.
poetsPoets write poems.
poetsShakespeare is one of the greatest poets.
poetsSuch poets as Milton are rare.
poetsSuch poets as Toson and Hakushu are rare.

CMU English Pronouncing Dictionary
POETS    P OW1 AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poets    (n) (p ou1 i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペンクラブ[, penkurabu] (n) PEN club; club for poets, play-wrights, essayists, editors, novelists; (P) [Add to Longdo]
歌会[うたかい;かかい, utakai ; kakai] (n) poetry party or competition; gathering of tanka poets [Add to Longdo]
句会[くかい, kukai] (n) gathering of haiku poets [Add to Longdo]
歳時記[さいじき, saijiki] (n) almanac of seasonal words (for haiku poets) [Add to Longdo]
詩人墨客[しじんぼっかく;しじんぼっきゃく, shijinbokkaku ; shijinbokkyaku] (n) poets and artists; persons who take delight in such refined pursuits as poetry, literature, painting, and calligraphy [Add to Longdo]
小倉百人一首[おぐらひゃくにんいっしゅ, ogurahyakunin'isshu] (n) Ogura Anthology of One Hundred Tanka by One Hundred Poets [Add to Longdo]
白玉楼[はくぎょくろう, hakugyokurou] (n) (See 白玉楼中の人となる) celestial tower of dead poets, artists, etc. [Add to Longdo]
百人一首[ひゃくにんいっしゅ, hyakunin'isshu] (n) 100 poems by 100 famous poets; (playing) cards of one hundred famous poems [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top