Search result for

plummet

(37 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plummet-, *plummet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plummet[N] ลูกดิ่ง, See also: ลูกตุ้ม
plummet[VT] ตกฮวบลง, Syn. fall, plunge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plummet(พลัม'มิท) n. ลูกดิ่ง,ลูกตุ้ม,สิ่งกดถ่วง,=plumb rule (ดู) . vi. ตกฮวบลง,ตกดิ่งลง

English-Thai: Nontri Dictionary
plummet(n) ลูกดิ่ง,ลูกตุ้ม,เครื่องถ่วง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The real estate values plummeted, and the town nearly went bankrupt.ค่าอสังหาริมทรัพย์ดิ่ง และเมืองที่เกือบล้มละลาย Dante's Peak (1997)
The cable just snapped. The elevator plummeted ten flights.สายมันขาด ร่วงลงมา 10ชั้น ในนั้นมีคนงานนอกสหภาพ The Truman Show (1998)
It's somebody else whose chances of survival have just plummeted to zero.จะมีใครที่มีโอกาสรอดชีวิตจากการบาดเจ็บ ที่โอกาสหายแทบเป็นศูนย์นี่ได้บ้างล่ะ Hope Springs (2003)
Umbrella Corporation stock plummeted here in Europe.หุ้นในยุโรปของอัมเบรลลา คอร์ปอเรชั่นดิงลงเหว Resident Evil: Degeneration (2008)
In rare cases, it plummets through the plumbing entirely.ในเคสหยาบๆ.. มันต้องวัดด้วยลูกดิ่งผ่านทางเข้าของลูกดิ่ง Dying Changes Everything (2008)
Our ratings won't plummet because she stopped writing in.นี่ๆ นี่พวกนายติดว่าการที่เราไม่ อัพเดทเรื่องของหล่อน ทำให้เรทติ้งเราตกหรอ Scandal Makers (2008)
Then plummet!ตกตุ้บ! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Water levels in the catchment lakes along its course are plummeting.ระดับน้ำในทะเลสาบ ลดต่ำลงไปมาก Home (2009)
Japan's planetary probe Arawashi is plummeting to Earth, completely out of control.ดาวเทียมสำรวจอราวาชิของญี่ปุ่น กำลังเีสียการควบคุมและดิ่งลงสู่พื้นโลก Summer Wars (2009)
Look and see if there were any other instances of crow populations plummeting like this.มองหาและดูว่า ยังมีข้อมูลอะไรอีกบ้าง ที่ดิ่งฮวบเหมือนกับ ประชากรอีกา 137 Sekunden (2009)
It was only to keep our core body temperatures from plummeting.พวกเราแค่จะรักษาอุณภูมิส่วนกลางจาก จากอุณภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็ว The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
The thief will suffer when prices plummet with the next harvest.เจ้าหัวขโมยจะต้องชดใช้ when prices plummet with the next harvest. Whore (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plummetSlow economic recovery has sent auto sales plummeting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดิ่ง[V] fall down, See also: plummet, straight down, Syn. ตกลง, ตก, Example: เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินดิ่งลงสู่พื้นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิ่ง[v.] (ding) EN: fall down ; plummet ; straight down   FR: chuter
ล้ม[v.] (lom) EN: fall ; tumble ; drop ; plummet ; stumble ; topple ; flop   FR: tomber ; chuter ; trébucher ; s'étaler (fam.) ; s'aplatir
ลงดิ่ง[v. exp.] (long ding) EN: plummet   

CMU English Pronouncing Dictionary
PLUMMET    P L AH1 M AH0 T
PLUMMETS    P L AH1 M AH0 T S
PLUMMETED    P L AH1 M AH0 T AH0 D
PLUMMETING    P L AH1 M AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plummet    (v) (p l uh1 m i t)
plummets    (v) (p l uh1 m i t s)
plummetted    (v) (p l uh1 m i t i d)
plummetting    (v) (p l uh1 m i t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lot {n}; Senkblei {n} | optisches Lotplummet | optical plummet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がた落ち[がたおち, gataochi] (n,vs) (value or amount) plummeting [Add to Longdo]
下げ振り[さげふり, sagefuri] (n) plummet; plumb bob [Add to Longdo]
九天直下[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n) falling headlong; plummeting; sudden crash [Add to Longdo]
垂準[すいじゅん, suijun] (n) plummet; plumb line [Add to Longdo]
測鉛[そくえん, sokuen] (n) sounding lead; plummet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plummet \Plum"met\, n. [OE. plommet, OF. plommet, fr. plom,
   plum, lead, F. plomb. See {Plumb}.]
   1. A piece of lead attached to a line, used in sounding the
    depth of water.
    [1913 Webster]
 
       I'll sink him deeper than e'er plummet sounded.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A plumb bob or a plumb line. See under {Plumb}, n.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, any weight.
    [1913 Webster]
 
   4. A piece of lead formerly used by school children to rule
    paper for writing.
    [1913 Webster]
 
   {Plummet line}, a line with a plummet; a sounding line.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plummet
   n 1: the metal bob of a plumb line [syn: {plumb bob}, {plumb},
      {plummet}]
   v 1: drop sharply; "The stock market plummeted" [syn: {plummet},
      {plump}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top