Search result for

planting

(39 entries)
(0.0274 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -planting-, *planting*, plant
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Planting (Plant culture)การเพาะปลูกการเพาะปลูก [TU Subject Heading]
Planting designการออกแบบวัสดุพืชพันธุ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"A photo and planting it in an obscurecollege paper" type either."a photo and planting it in an obscurecollege paper" type either. Adverse Events (2008)
I just wanted to bring these sedum plantings for that messy patch down by the foot of the drive.ฉันแค่อยากจะนำมาปลูก sedum เหล่านี้ ที่แพทช์ยุ่งลงด้วยการเดินเท้าของไดรฟ์ Revolutionary Road (2008)
# And planting lilacs and buttercups ## And planting lilacs and buttercups # 500 Days of Summer (2009)
You know, people like us... can't just only do rice planting or trade business.เพราะงั้นทุกคนถึงอยากได้เป็นไง ถ้าถึงตอนนั้นข้าจะย้ายไปที่ๆซานาดะ ยูกิมุระอยู่ Goemon (2009)
You know, I don't mean to be a killjoy, but are we gonna do any planting today?รู้มั้ย ฉันไมได้ต้องการจะทำให้เสียบรรยากาศ แต่ว่าวันนี้เราจะปลูกอะไรกันมั้งมั้ย Rose's Turn (2009)
Oh,phyllis got tanked on cosmos and threw up on edna... so now we're back to planting crap.ก็ฟิลลิสดื่มคอสโมเข้าไปเยอะมากแล้วอ้วกใส่เอ็ดน่า เราเลยต้องกลับมาปลูกต้นไม้บ้า ๆ กัน Rose's Turn (2009)
But your shenanigans-- planting coke in his gym bag,แต่การที่เธอล้อเล่นกับเขา โดยการเอาโคเคนใส่ในกระเป๋าเขา You've Got Yale! (2009)
- planting dna.แทบจะทุกเมืองเลย The Getaway (2009)
planting lundy's murder books.จะมีเด็ก 10 ขวบ หายสาบสูญ The Getaway (2009)
Then, afterwards, I had Kanda-san and Natsume-san go in there and talk about planting a bomb.หลังจากนั้น ฉันให้คันดะซังกับนัทสึเมะซังเข้าไปข้างใน แล้วพูดถึงแผนการวางระเบิด Episode #1.5 (2009)
Planting daisies. what's it look like?ปลูกดอกเดซี่มั้ง ดูเหมือนว่าอะไรล่ะ? The Curious Case of Dean Winchester (2009)
Okay, here's me planting an idea in your head.เอาล่ะนี่คือฉันปลูกความคิดในหัวของคุณ Inception (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plantingAfter we finish digging the trench, planting the flowers will be easy.
plantingIn order to get the soil ready for planting you must plow it.
plantingJohnny kept planting apple seeds for 46 years.
plantingMy mother is busy planting flowers in the garden.
plantingShe is in the garden, planting roses.
plantingThe peasants were planting rice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะเลย[N] cultivation, See also: planting rice on muddy place, Example: ชาวนาตัดสินใจปลูกข้าวโดยใช้วธีพะเลยเพราะผลผลิตเสียหายเป็นจำนวนมาก, Thai definition: วิธีปลูกข้าวในนาที่เป็นตม โดยนำข้าวปลูกที่แช่น้ำไว้หว่านแทนข้าวที่เสียไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าวปลูก[n.] (khāoplūk) EN: seed rice ; paddy reserved for planting   
มือร้อน[adj.] (meūrøn) EN: unskilled hand at planting ; unfit to planting   

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANTING    P L AE1 N T IH0 NG
PLANTINGS    P L AE1 N T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
planting    (v) (p l aa1 n t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product [Add to Longdo]
移植[いしょく, ishoku] (n,vs) (See 植え替える) transplanting; porting; implantation; engrafting; (P) [Add to Longdo]
下剋上;下克上[げこくじょう, gekokujou] (n) juniors dominating seniors; retainer supplanting his lord [Add to Longdo]
仮植[かしょく, kashoku] (n,vs) temporary planting [Add to Longdo]
仮植え[かりうえ, kariue] (n,vs) temporary planting [Add to Longdo]
稼穡[かしょく, kashoku] (n) planting and harvesting; farming [Add to Longdo]
刈払い;刈り払い[かりはらい, kariharai] (n) weeding (prior to tree-planting) [Add to Longdo]
根分け[ねわけ, newake] (n,vs) dividing a plant's roots for transplanting [Add to Longdo]
混植[こんしょく, konshoku] (n) (1) mixed planting; (2) mixed typesetting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plant \Plant\, v. t. [imp. & p. p. {Planted}; p. pr. & vb. n.
   {Planting}.] [AS. plantian, L. plantare. See {Plant}, n.]
   1. To put in the ground and cover, as seed for growth; as, to
    plant maize.
    [1913 Webster]
 
   2. To set in the ground for growth, as a young tree, or a
    vegetable with roots.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt not plant thee a grove of any trees.
                          --Deut. xvi.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish, or fit out, with plants; as, to plant a
    garden, an orchard, or a forest.
    [1913 Webster]
 
   4. To engender; to generate; to set the germ of.
    [1913 Webster]
 
       It engenders choler, planteth anger. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To furnish with a fixed and organized population; to
    settle; to establish; as, to plant a colony.
    [1913 Webster]
 
       Planting of countries like planting of woods.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. To introduce and establish the principles or seeds of; as,
    to plant Christianity among the heathen.
    [1913 Webster]
 
   7. To set firmly; to fix; to set and direct, or point; as, to
    plant cannon against a fort; to plant a standard in any
    place; to plant one's feet on solid ground; to plant one's
    fist in another's face.
    [1913 Webster]
 
   8. To set up; to install; to instate.
    [1913 Webster]
 
       We will plant some other in the throne. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Planting \Plant"ing\, n.
   1. The act or operation of setting in the ground for
    propagation, as seeds, trees, shrubs, etc.; the forming of
    plantations, as of trees; the carrying on of plantations,
    as of sugar, coffee, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is planted; a plantation.
    [1913 Webster]
 
       Trees of righteousness, the planting of the Lord.
                          --Isa. lxi. 3.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) The laying of the first courses of stone in a
    foundation. [Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 planting
   n 1: the act of fixing firmly in place; "he ordered the planting
      of policemen outside every doorway"
   2: a collection of plants (trees or shrubs or flowers) in a
     particular area; "the landscape architect suggested a small
     planting in the northwest corner"
   3: putting seeds or young plants in the ground to grow; "the
     planting of corn is hard work"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top