Search result for

peakes

(530 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peakes-, *peakes*, peake
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา peakes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *peakes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peak[N] จุดสูงสุด, See also: ยอดสูงสุด, จุดยอด, Syn. highest, maximum, Ant. lowest, minimum
peak[N] ยอดเขา, See also: ยอดดอย, Syn. pinnacle, Ant. bottom
peak[N] ช่วงเวลาที่หนาแน่น (จราจร), See also: ช่วงเวลาที่มีความต้องการมาก, Ant. off-peak
peak[N] ปลายแหลมรูปตัววี (V)
peak[N] ช่วงรุ่งเรืองที่สุด, See also: ช่วงที่ให้ดอกผล, ช่วงที่เจริญเติบโตมากที่สุด, Syn. acme, zenith
peak[VT] ขึ้นจนถึงจุดสุดยอด, See also: ขึ้นถึงขีดสุด, Syn. move up, rise
peak[ADJ] สูงสุด, See also: ขีดสุด, จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, สุดยอด, Syn. highest, maximum, Ant. lowest, minimum
peak[VI] ผอมลง
apeak[ADJ] ที่อยู่ในแนวตั้ง
speak[VI] สนทนา, See also: พูด, บรรยาย, Syn. state, talk, converse, chat, declare, Ant. keep silent
speak[VT] สนทนา, See also: พูด, บรรยาย, Syn. state, talk, converse, chat, declare, Ant. keep silent
peaked[ADJ] ซึ่งมียอดแหลม, Syn. pointy, aculeous, Ant. blunt, dull
peaked[ADJ] ผอม
speaker[N] ผู้พูด, See also: ผู้กล่าว, Syn. orator, lecturer, preacher
speaker[N] เครื่องขยายเสียง, See also: ลำโพง, Syn. amplifier
unspeak[VT] ถอนคำพูด, See also: ยกเลิก, Syn. unsay
forepeak[N] ส่วนหน้าสุดของหัวเรือ
misspeak[VI] พูดผิด, Syn. mispronounce
misspeak[VT] พูดผิด, Syn. mispronounce
off-peak[ADJ] ซึ่งมีราคาถูกและไม่ใช่ช่วงที่นิยม
speak of[PHRV] เอ่ยถึง, See also: พูดถึง, พูดเกี่ยวกับ, Syn. talk about
speak on[PHRV] พูดถึง, See also: เอ่ยถึง, คุยเกี่ยวกับ, Syn. talk on
speak to[PHRV] พูดกับ, See also: คุยกับ, Syn. speak with, talk at, talk to, talk with
speak up[PHRV] พูดเสียงดัง, See also: คุยเสียงดัง, Syn. answer up, speak out, talk up
speaking[ADJ] เกี่ยวกับการพูด
speak for[PHRV] พูดเป็นเวลา, Syn. talk for
speak for[PHRV] พูดสนับสนุน
speak for[PHRV] พูดแทน, See also: พูดให้กับ
speak out[PHRV] พุดเสียงดัง, Syn. answer up, speak up, talk up
speakeasy[N] ร้านขายเหล้าที่ผิดกฎหมาย
speak from[PHRV] พูดจาก
speak upon[PHRV] พูดถึง, See also: เอ่ยถึง, คุยเกี่ยวกับ, Syn. speak on
speak with[PHRV] พูดกับ, See also: เอ่ยกับ, Syn. speak to, talk to, talk with
speak with[PHRV] ดุด่า, See also: ว่ากล่าว, Syn. tell off
loudspeaker[N] เครื่องกระจายเสียง, See also: ลำโพง
so to speak[IDM] จะว่าไปแล้ว, See also: จะพูดเช่นนั้นก็ได้, จะให้เป็นเช่นนั้นก็ได้
speak about[PHRV] พูดถึง, See also: พูดเกี่ยวกับ, เอ่ยถึง, Syn. talk about
speak small[PHRV] พูดเสียงต่ำและเบา
speakership[N] การแสดงสุนทรพจน์
unspeakable[ADJ] ที่เลวร้ายจนไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้, Syn. horrible, frightful
unspeakably[ADV] อย่างพูดไม่ออก, Syn. greatly, unbelievably
speak up for[PHRV] พูดสนับสนุน
speak against[PHRV] พูดคัดค้าน, See also: โต้เถียง, Syn. speak for
native speaker[N] เจ้าของภาษา
public speaking[N] การกล่าวคำปราศรัย
unspeakableness[N] การพูดไม่ออก
magnetic speaker[N] ลำโพงวิทยุ
none to speak of[IDM] ไม่มาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่เยอะ
speak one's mind[IDM] พูดอย่างซื่อสัตย์, See also: พูดจริงๆ
speak of the devil[IDM] พูดกวนๆ, See also: พูดปั่นป่วนให้วุ่นวาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apeak(อะพีค') adj.,adv.ตั้งตรงดิ่ง,ไม่มากก็น้อย (more or less vertical)
bespeak(บิสพีค') {bespoke,bespoke,bespeaking,bespeaks} vt.,n. (การ) ถามหา,กล่าว,ว่า,แสดงให้เห็น,บอกล่วงหน้า,จองล่วงหน้า,ขอร้อง, Syn. indicate ###A. negate
loudspeaker(เลา'สพีคเคอะ) n. เครื่องขยายเสียง
misspeak(มิสสพีค') vt.,vi. พูดผิด,ออกเสียงผิด
peak(พีค) n. ยอด,จุดสุดยอด, See also: paeked adj. vi. ผอมลง,ซีดเซียว,อ่อนแอลง,เล็กลง peakish adj. peakly adj.
peaked(พีค'คิด) adj. ซึ่งมียอดแหลม,ผอม,ซีด,อ่อนแอ
public-speakingn. การแสดงปาฐกถา,การกล่าวคำปราศรัย,การพูดในที่ชุมนุมชน
speak(สพีค) {spoke,spoken,speaking,speaks} vi.,vt. พูด,คุย,กล่าว,แสดงความเห็น,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,ตรัส,บรรยาย,แถลง,แสดงถึง,เกิดเสียง, Syn. talk,mention
speaker(สพี'เคอะ) n. ผู้พูด,ผู้บรรยาย,ประธานสภานิติบัญญัติ,เครื่องขยายเสียง,หนังสือฝึกพูด., See also: speakership n., Syn. lecturer,orator
speaking(สพิค'คิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การพูด,การแถลง,การแสดงปาฐกถา,การบรรยาย,, See also: speakings หนังสือท่องจำ,หนังสืออาขยาน.
unspeakvt. ถอนคำพูด,ถอนออก,เลิกล้ม
unspeakable(อันสพีค'คะเบิล) adj. พูดไม่ได้,เหลือที่จะพรรณา,พูดไม่ออก,เลวร้าย.

English-Thai: Nontri Dictionary
bespeak(vt) สั่งล่วงหน้า,บอกล่วงหน้า,แสดงว่าเป็น,ถามหา
loudspeaker(n) ลำโพง
peak(n) ยอด,ปลาย,ยอดเขา,จุดสูงสุด,จุดสุดยอด,กะบังหมวกแก๊ป
speak(n) การสนทนา,การพูด,การเจรจา,การตรัส
speaker(n) ผู้พูด,โฆษก,พิธีกร,ผู้บรรยาย,ลำโพงวิทยุ,ประธาน,การแสดงสุนทรพจน์
speaking(n) การแสดงสุนทรพจน์,การพูด,การบรรยาย,การแสดงปาฐกถา
unspeakable(adj) ไม่สามารถบรรยายได้,พูดไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peakยอด, ส่วนสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peakยอด, ช่วงการใช้สูงสุด, สูงสุด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peak hourชั่วโมงใช้สูงสุด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial peak periodช่วงเวลาความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงบางส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
peak loadปริมาณการใช้สูงสุด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peak rateอัตราสูงสุด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peak riskการเสี่ยงภัยสูงสุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
peak value clauseข้อกำหนดมูลค่าสูงสุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
peakingการโด่ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Speakerประธานสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Speaker of the Houseประธานสภาผู้แทนราษฎร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sea peakภูเขาใต้ทะเลยอดแหลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
off peak periodช่วงเวลาความต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
on peak periodช่วงเวลาความต้องการกำลังไฟฟ้าสูง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
catching the Speaker's eyeสบตาประธานสภา (เพื่อขออภิปราย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peak Loadช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของแต่ละวัน
เช่น ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย สูงสุดอยู่ในช่วง 9 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม ต่ำสุดอยู่ในช่วง 4 ทุ่ม ถึง 9 โมงเช้า [ปิโตรเลี่ยม]
Extemporaneous speakingการพูดโดยไม่ได้ตระเตรียม [TU Subject Heading]
Films for foreign speakersภาพยนตร์สำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Loudspeakersลำโพง [TU Subject Heading]
Peak-load pricingการกำหนดราคาช่วงที่มีการใช้สูงสุด [TU Subject Heading]
Promunciation by foreign speakersการออกเสียงโดยผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Public speakingการพูดในชุมนุมชน [TU Subject Heading]
Sound recordings for foreign speakersวัสดุบันทึกเสียงสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Textbooks for foreign speakersแบบเรียนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Video recordings for foreign speakersวัสดุวีดิทัศน์สำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Absorption, Peakความสามารถในการดูดซึมแสงได้มากที่สุด [การแพทย์]
Blood Glucose Level, Peak ofยอดของระดับกลูโคส [การแพทย์]
Concentration, Peakความเข้มข้นสูงสุด [การแพทย์]
Estrogen Peakเวลาที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงสุด [การแพทย์]
Faradiac Peaksปฎิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี [การแพทย์]
Flowmeters, Peakมาตรวัดการไหลสูงสุด [การแพทย์]
Gust peak speed (p)ความเร็วสูงสุดของลม กระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
peak inflowpeak inflow, การไหลเข้าสูงสุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
daily flood peakdaily flood peak, ปริมาณน้ำหลากรายวันสูงสุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flood peakflood peak, ยอดน้ำนอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
peak floodpeak flood, ยอดน้ำหลาก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
loudspeaker [speaker]ลำโพงเสียง, อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นเสียง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
speakerลำโพงเสียง, ดู  loudspeaker   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Guest Speakersวิทยากร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
moonspeak (slang ) การพูดภาษาที่คนอื่นไม่เข้าใจ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Speak plain.กับฉันเหรอ The Man Who Would Be King (2011)
Even though the two of us aren't exactly on speaking terms,ถึงหนูกับแบลร์ไม่ได้คุยกันเลย New Haven Can Wait (2008)
Miss Serena and you are still not speaking?คุณหนูไม่ได้คุยกับคุณเซรีน่าเลยหรอคะ New Haven Can Wait (2008)
Since we're not friends anymore, let me speak frankly.ในเมื่อฉันกับเธอไมได้เป็นเพ่อนกันอีกต่อไปแล้ว ฉันจะขอบอกตามตรงเลยนะ New Haven Can Wait (2008)
Before you ask, they don't speak english,แต่ก่อนที่พวกนายจะถาม, สาวๆไม่สปีค English นะ New Haven Can Wait (2008)
Man/dealer. Miss Waldorf, let her speak.ผู้ชายและพ่อค้ายา คุณWaldorf ปล่อยให้เธอพูดเอง New Haven Can Wait (2008)
Come on! (man speaks indistinctly)มาสิ New Haven Can Wait (2008)
To save dutch schultz's favorite speakeasy.พูดง่ายๆเพื่อช่วย dutch schultz Chuck in Real Life (2008)
I'd like to speak with you now.ฉันต้องการจะคุยกับนาย เดี๋ยวนี้ ! Chuck in Real Life (2008)
Okay, I don't really date crazy people who speak in riddles.โอเค ฉันไม่รู้จริงๆว่าเดทมันบ้าแบบนี้ ใครที่พูดใน ริดเดิล Pret-a-Poor-J (2008)
Uh, did you just-- are you having a seizure, 'cause you're speaking in tongues. no, I'm sorry.เอ่อ ฉันเพิ่งจะทำ --คุณถูกครอบงำไว้หรือเปล่า เพราะคุณพูดมาก็เห็นลิ้นไก่แล้ว ไม่ ฉันขอโทษ Pret-a-Poor-J (2008)
And more jenna jameson. Can you speak plainly?แล้วก็ของ เจมน่า เจมสัน ด้วย เธอพูดเรื่องอะไร There Might be Blood (2008)
And speaking for him, I have never been more disappointed.และเธอกำลังพูดเพื่อเค้า, ฉันไม่เคยผิดหวังอะไรแบบนี้มาก่อน There Might be Blood (2008)
Speak up.คุณหล่ะ... Committed (2008)
She can't hear you if you don't speak up.รักผู้หญิงคนนี้มั๊ย? Committed (2008)
Speaking of which, I have something you need to see.จะบอกอะไรให้, ฉันมีบางอย่างอยากให้คุณดู Committed (2008)
And your crew is being wiped out as we speak.ลูกเรือถูกฆ่าตายลงไปเรื่อยๆ Dead Space: Downfall (2008)
It may be useful to have one of their own speaking to them.การให้พวกเดียวกันพูดมันจะดีกว่า Dead Space: Downfall (2008)
Let the man speak with them.ปล่อยให้เขาพูดไป Dead Space: Downfall (2008)
He's speaking heresy.แก่อย่ามาพูดจานอกรีต Dead Space: Downfall (2008)
- The restroom's right there. You can make it on your own. I suppose I could talk about the summer he decided he wasn't speaking to me.ห้องน้ำอยู่นี่ คุณไปทำธุระของคุณเอง ตั้ง 2 เดือน ไม่มีแม้แต่คำเดียว Birthmarks (2008)
I already told you. He didn't speak to me for a summer.ฉันบอกนายหรือยังว่าเค้าไม่ได้พูดกับฉันมาตั้งแต่หน้าร้อน Birthmarks (2008)
Did you speak to Cuddy last night?เมื่อคืนคุณได้คุย กับคัดดี้หรือเปล่า The Itch (2008)
Hey. Speaking of breathing hard,เฮ้.เสียงพูดทำไมหายใจแรงจัง The Itch (2008)
He speaks.เขาพูดถึงเหรอ Emancipation (2008)
This is your Huntington's speaking.นี่เป็นโรคฮันติงตันของคุณพูด Last Resort (2008)
If you'd like to sit in, so to speak...ถ้าคุณอยากจะร่วมด้วย ดังนั้นพูด Dying Changes Everything (2008)
Hello, dad's speakingสวัสดีพ่อของพูด Gas Pills (2008)
I felt I had to speak to him one more time so I went to see him. a girl was helping him with the move.ฉันรู้สึก ว่าฉันอยากจะพูดกับเค้าให้มากกว่านี้ ฉันไปหาเค้า แล้ว Akai ito (2008)
My master wishes to speak with you.นายของหม่อมฉันต้องการคุยกับฝ่าบาท Ambush (2008)
This is King Katuunko. Speak.นี่ราชา คัททูโก พูด Ambush (2008)
Remember, be mindful, and speak only when spoken to.จงจำไว้ ใส่ใจ และพูดในสิ่งควรพูด Rising Malevolence (2008)
What is it, Gaius? Speak your mind.มันคืออะไรรึ Gaius พูดตามความคิดเจ้าเถอะ The Labyrinth of Gedref (2008)
Speak up!พูดมา The Labyrinth of Gedref (2008)
You do not speak for my people.เจ้าไม่ควรพูดแทนประชาชนของข้า The Labyrinth of Gedref (2008)
As you can see, the outpost is operating at peak efficiency.ท่านคงเห็นแล้วว่า สถานีนี้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ Rookies (2008)
- Well? Did you speak to him?คุณได้พูดกับเขาหรือยัง? Lancelot (2008)
- Let me speak!ขอหม่อมฉันพูดอะไรหน่อย! Lancelot (2008)
- He can speak for himself. - I'm staying.เค้าตอบเองได้ ผมจะอยู่ Episode #1.5 (2008)
You're right. And you were right to speak up, I should've listened to you and Morgana.เจ้าพูดออกมาดีแล้ว \ ข้าน่าจะฟังที่เจ้าและมอกาน่าพูด The Moment of Truth (2008)
Don't ever speak of her in that way!เจ้า อย่าได้เอ่ยถึงนางแบบนั้นอีกเป็นอันขาด Excalibur (2008)
Several fables speak of ancient swords...ตำนานหลายเรื่องกล่าวไว้ว่า มีดาบโบราณ Excalibur (2008)
The swords the fables speak could destroy anything, alive or dead.ตำนานกล่าวไว้ว่า ดาบนี้สามารถฆ่าได้ทุกสิ่ง ทั้งที่เป็น หรือว่าตายไปแล้ว Excalibur (2008)
You speak of friendship I have not witnessed of late.เจ้าพูดถึงเรื่องมิตรภาพ แต่ข้าไม่เห็นว่ามีใครรู้เห็นถึงความล่าช้า Bombad Jedi (2008)
- Whaten dey speaking?- พวกนั้นคุยอะไรกัน? Bombad Jedi (2008)
Speak upตอบมา Portrait of a Beauty (2008)
Speak up, I said!ข้าบอกว่าตอบมา Portrait of a Beauty (2008)
You refuse to speak?หากท่านลำบากใจที่จะพูด Portrait of a Beauty (2008)
Then, let the picture speak your mindงั้นข้าจะให้ท่านใช้ภาพวาด สื่อความในใจของท่านก็แล้วกัน Portrait of a Beauty (2008)
May I remind you that you are speaking to your King!ต้องให้ข้าเตือนไหม ว่าเจ้าพูดอยู่กับกษัตริย์ To Kill the King (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peakMay I speak to Bill?
peakMan differs from animals in that he can speak and think.
peakEven as he was speaking, a shot rang out.
peakWhat languages do they speak in Belgium?
peakDon't speak with your mouth full.
peakGenerally speaking, there is little rain here in June.
peakNot all Americans speak English as their mother tongue.
peakWe were allowed to speak either in English or in Japanese.
peakDon't speak badly of him in his absence.
peakHe is good speaker of English.
peakYou are not to speak to the man at the wheel.
peakSpeaking English is not easy.
peakHe contrived a means of speaking to Nancy privately.
peakWell, broadly speaking that's right.
peakShe was choked with tears and was unable to speak.
peakIt's in peak condition.
peakIs there a Japanese-speaking stewardess?
peakHe speaks both English and French.
peakWhen he finished speaking there was a silence.
peakMen differ from animals in that they can think and speak.
peakThe speaker sometimes referred to his notes.
peakI don't know what went on last night but they've not speaking to each other this morning.
peakSome people kept interrupting the speakers, and finally broke up the meeting.
peakHe is a good listener but a poor speaker.
peakDon't be afraid of speaking in public.
peakJohnny moved to Spain just a few month ago, so he isn't used to speaking Spanish as yet.
peakHe is terrible at speaking English.
peakI want to speak to Mr Sato please.
peakHe always speaks from notes.
peakMr Wright speaks Japanese as if it were his mother tongue.
peakI think that Shintaro speaks English well.
peakSpeak louder for the benefit of those in the rear.
peakCall someone who speaks Japanese, please.
peakShe doesn't like the way I speak.
peakWhen I speak to a Westerner, I have to shift mental gears, so to speak.
peakWhy can Taro speak English so well?
peakHe can speak both English and French.
peakHas he become able to speak English?
peakDon't speak to him while he is driving.
peakRoughly speaking, the seasons in England correspond with those in Japan.
peakThey seldom, if ever, speak in French.
peakYou have to speak English here.
peakI was cut off while I was speaking.
peakHaving been brought up in America, my father speaks English fluently.
peakThe speaker banged the table with his fist.
peakGenerally speaking, Japanese women are modest.
peakNo one can match her in speaking French.
peakPlease speak as clearly as you can.
peakI have not been on speaking terms with her for a few years.
peakMany foreigners speak good Japanese.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาสน์[N] speaking, See also: talking, saying, speech, Syn. การพูด, การกล่าว, การบอก, Notes: (บาลี)
พูดเจื้อยแจ้ว[V] speak on and on, See also: speak pleasantly and clearly, Syn. พูดจ้อยๆ, Example: คนไทยอ่านหนังสือเป็นนกแก้วนกขุนทอง คือ พูดเจื้อยแจ้วไปเรื่อยๆ ไม่มีความเข้าใจถึงสิ่งนั้น, Thai definition: พูดเสียงใสและพูดไปเรื่อยๆ (มักใช้แก่เด็กและหญิงสาว)
พูดรัว[V] speak rapidly and clearly, Ant. พูดยานคาง, Example: ยาลดความอ้วนก่อให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ทรงตัวลำบาก ม่านตาขยาย พูดรัว ปวดศีรษะ เป็นต้น, Thai definition: พูดเร็วและไม่ชัดเจน
พูดเรื่อยเปื่อย[V] speak extemporaneously, See also: speak continuously, Example: ฉันก็พูดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเอง อย่าคิดอะไรมาก, Thai definition: พูดไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้คิดไว้ว่าจะพูดอะไร
พูดเสียงต่ำ[V] speak in a low tone, See also: speak in a low voice, Ant. พูดเสียงสูง, Example: นาซีมพูดเสียงต่ำเพื่อให้เหมือนจอมวายร้ายในหนัง, Thai definition: พูดโดยใช้ทำนองเสียงที่ต่ำกว่าปกติ
สนทนา[V] talk, See also: converse, speak, Syn. เล่า, บอก, พูด, เจรจา
เอ่ย[V] utter, See also: pronounce, say, speak, mention, express, articulate, Syn. เอื้อนเอ่ย, Example: เธอเอ่ยขึ้นก่อนที่ผมจะอ้าปากพูดอะไรเสียอีก, Thai definition: เปล่งเสียงพูด, เริ่มพูด
แปร่งหู[V] speak with a strange accent, See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune, Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง, แปร่งๆ, Example: แม้เสียงของเขาจะแปร่งหู แต่ก็ดูมีเอกลักษณ์ดี, Thai definition: มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติ
เย็บปาก[V] shut up, See also: stop speaking, keep quiet, remain silent, be tongue-tied, Syn. ห้ามพูด, Example: กรมตำรวจยุติศึกสีกากีครั้งนี้ได้อย่างทันควันเพราะสั่งเย็บปากห้ามทั้งสองฝ่ายให้สัมภาษณ ์ฉะ กัน, Notes: (สำนวน)
ว่าด้วย[V] deal with, See also: be concerned with, be about, be related to, speak about, Syn. เกี่ยวกับ, กล่าวถึง, Example: บทความนี้เป็นกรณีศึกษาว่าด้วยแนวความคิด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรายละเอียดทางเทคนิคบางประการ
วิสาสะ[V] speak, See also: converse, be acquainted, associate, get together, socialize, Example: ชาวบ้านจะมีโอกาสวิสาสะกันในทางสังคม ก็ในวันตรุษสารทนี่เอง, Thai definition: สมาคม, พูดคุย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสวนา[V] associate, See also: mix (with the crowd), talk, speak, converse, Syn. พูดคุย, Example: ศาลาประชาคมเป็นที่ชาวบ้านพากันแวะเวียนมาพบปะสังสรรค์เสวนาปัญหาต่างๆ รวมทั้งเป็นที่พักพิงของคนเดินทาง
ออกปาก[V] say, See also: speak, talk, remark, Syn. พูด, Example: เมื่อคนรู้จักมักจี่เดินสวนทางมาก็จะออกปากถามไถ่ และหยุดพูดคุยด้วย
สื่อสาร[V] communicate, See also: chat, speak, talk, chatter, converse, utter, Syn. ติดต่อสื่อสาร, Example: คนต่างชาติต่างภาษาสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง
เท้า[V] refer, See also: allude, mention, cite, speak of, Syn. เท้าความ, อ้างถึง, Example: เขาเท้าความไปถึงชีวิตของเขาเมื่อยังเป็นเด็ก
เท้าความถึง[V] refer, See also: allude, mention, cite, speak of, Syn. อ้างถึง, Example: ก่อนที่จะเผยรายละเอียดของคำอภิปรายผมต้องขอเท้าความถึงที่มาที่ไปของเรื่องก่อน
จุดสุดยอด[N] peak, See also: summit, zenith, top, pinnacle, apex, Syn. จุดสูงสุด, Example: ผลงานของเขาถือว่าเป็นจุดสุดยอดของการขาย, Count unit: จุด, Thai definition: ความสูงสุด, ความเหนือสุดกว่าสิ่งใดๆ
ยอดเขา[N] peak, See also: top of a mountain, Syn. ยอดดอย, Example: ที่บริเวณยอดเขาจะเห็นเมฆหมอกลอยตัวตัดอยู่ เป็นภาพที่งามประทับใจนักท่องเที่ยวมาก, Thai definition: ส่วนสูงสุดหรือส่วนเหนือสุดของภูเขาหรือดอย
ขีดสุด[N] peak, See also: maximum, Syn. จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, จุดสุดยอด, Example: ราคาหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นพุ่งขึ้นถึงขีดสุดในรอบปีที่ผ่านมา, Thai definition: ส่วนสูงสุดที่เต็มที่เต็มกำลังหรือมีปริมาณมากที่สุด
แขวะ[V] speak sarcastically, See also: pick a quarrel with, Syn. กระแนะกระแหน, กระทบกระเทียบ, ค่อนแคะ, เสียดสี, Example: หล่อนวังไม่วายหันมาแขวะใส่ผมอีกจนได้, Thai definition: พูดชวนทะเลาะวิวาท
คำกล่าว[N] saying, See also: hearsay, speaking, speech, remarks, words, utterance, Syn. คำพูด, คำบอกเล่า, Example: ปัญหาของเด็กในวัยรุ่นยังพอมีทางปรับปรุงแก้ไขได้เข้าทำนองคำกล่าวที่ว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก นี่เอง, Count unit: คำ
คำปรารภ[N] saying, See also: hearsay, speaking, speech, remarks, words, utterance, mention, Syn. คำกล่าว, Example: ผมมักจะได้ยินคำปรารภว่า ครูควรจะสอนภาษาไทยธุรกิจแทนภาษาไทยธรรมดา
คันปาก[V] itch, See also: itch to speak, Example: เรามักได้ยินเสมอว่า อุดมคติกินไม่ได้ ผมคันปากนักอยากจะตอบเสียเหลือเกินว่าใครเล่าจะบ้าพอที่จะกินแกลบ, Thai definition: อาการที่อยากจะพูด
ค้อนติง[V] speak with jealousy, See also: remind with jealousy, Example: เมื่อผมไปเสนอบทความในที่ประชุม คนส่วนใหญ่ค้อนติงทฤษฎีของผม, Thai definition: พูดโดยความริษยา
พูดถึง[V] mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. เอ่ยถึง, กล่าวถึง, Example: ในส่วนที่เหลือเราจะพูดถึงโรงงานสำหรับอนาคต
เอ่ยถึง[V] mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. พูดถึง, กล่าวถึง, Example: ผมรู้ว่าเธอเกลียดผู้ชายคนนี้แค่ไหน ผมจึงไม่เอ่ยถึงให้เธอได้ยินเลย
สนทนา[V] talk, See also: chat, speak, converse, Syn. พูด, คุย, Ant. ฟัง, Example: บ่ายวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้สนทนากับผู้บริหารหมายเลข 2 ของพรรค, Thai definition: พูดจาหารือกัน
คุย[V] talk, See also: chat, speak, converse, Syn. พูด, สนทนา, Ant. ฟัง, Example: ครูห้ามเด็กคุยเสียงดังในห้องเรียน
คู่สนทนา[N] interlocutor, See also: conversationalist, talker, speaker, discourser, colloquist, Syn. คู่คุย, เพื่อนคุย, Example: หลังจากที่ได้ไปร่วมงานโรงเรียนด้วยกัน อาจารย์สุวนิจและอาจารย์สมชายก็กลายเป็นคู่สนทนากัน, Count unit: คู่
เคยปาก[V] speak habitually of, See also: be accustomed to say, Example: เขาพูดคำว่า ไม่เป็นไร จนเคยปาก, Thai definition: พูดอย่างนั้นเสมอๆ, พูดจนเป็นนิสัย
เครื่องขยายเสียง[N] amplifier microphone, See also: amplifier, loud-speaker, Syn. เครื่องกระจายเสียง, Example: นายช่างกำลังติดตั้งเครื่องขยายเสียงในห้องประชุม, Count unit: เครื่อง
ปาฐก[N] lecturer, See also: speaker, Example: ตอนเย็นก็มีรายการปาฐกถาเกี่ยวกับพระองค์ท่านที่หอสมุดแห่งชาติโดยที่ปาฐกพูดที่สยามสมาคมมาก่อนแล้วเป็นภาษาอังกฤษ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้พูด, ผู้บรรยาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผู้พูด[N] speaker, See also: spokesman, orator, Ant. ผู้ฟัง, Example: ในการสื่อสารนั้นผู้พูดและผู้ฟังต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคำ
พิดทูล[V] speak, See also: speak to royalty, Syn. เพ็ดทูล, Thai definition: พูดกับเจ้านาย
พูด[V] talk, See also: say, chatter, discuss, speak, Syn. สนทนา, คุย, พูดคุย, Example: เราทำงานอยู่ที่เดียวกันแต่ไม่เคยพูดกันสักที, Thai definition: เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำกับคู่สนทนา
พูด[V] mention, See also: speak of, speak about, refer to, Syn. พูดถึง, Example: เขาเรียกประชุมบรรดาบรรณาธิการทั้งหลาย เพื่อพูดถึงปัญหาต่างๆ, Thai definition: เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำเพื่ออ้างถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
พูดจริงทำจริง[V] speak seriously, See also: dare to speak and dare to act, Example: พ่อพูดจริงทำจริงไม่โกหกพวกเราหรอกเชื่อพี่เถอะ, Thai definition: ทำได้อย่างที่พูดไว้, รักษาคำพูดไว้โดยการกระทำจริง
พูดจา[V] speak, See also: confer, Syn. เจรจา, พูด, พูดคุย, Example: ฉันว่าเรามาพูดจากันให้รู้เรื่องไปเลย ดีกว่าปล่อยคาไว้แบบนี้, Thai definition: พูดคุยหรือปรึกษาหารือกัน
พูดเป็นไฟ[V] speak fluently, See also: be eloquent, Syn. พูดเป็นน้ำไหลไฟดับ, พูดคล่อง, Example: เวลาประชุมทีไรหล่อนก็พูดเป็นไฟแบบนี้ คนในที่ประชุมอ้าปากค้างกันหมด, Thai definition: พูดคล่องเหลือเกิน
พูดอ้อมค้อม[V] periphrastically talk, See also: say indirectly, speak roundabout, Syn. พูดอ้อม, Example: เขาจะถามก็เกรงใจจึงพูดอ้อมค้อม เพื่ออยากจะทราบว่าหล่อนทำงานที่ไหน, Thai definition: พูดไม่ตรงไปตรงมา
เพ็ดทูล[V] report, See also: to speak to royalty, Syn. พิดทูล, Example: เขาคอยเพ็ดทูลเจ้านายเพื่อประจบประแจงให้ตนได้ดี, Thai definition: พูดกับเจ้านาย
เพ้อ[V] speak incoherently, See also: ramble, speak nonsense, wander in one's talk, Syn. เพ้อเจ้อ, พูดพล่าม, Example: เขาเพ้อไปใหญ่แล้ว สิ่งที่เขาพูดไม่มีมูลความจริงเลยสักนิดนึง, Thai definition: พูดโดยปราศจากหลักฐาน, พูดไม่เป็นประโยชน์
โพล่ง[V] speak out, See also: say something unthinkingly, blurt out, Syn. พูดโพล่ง, Example: เขาทนฟังคำวิจารณต่อไปอีกไม่ไหว จนต้องโพล่งออกมาอย่างเหลืออด, Thai definition: พูดอย่างไม่ยับยั้ง
ภาษก[N] speaker, Syn. ผู้พูด, โฆษก, ผู้กล่าว, Notes: (สันสกฤต)
ภาษณ์[N] speaking, See also: talking, declaring, Syn. การพูด, Notes: (สันสกฤต)
เปิดปาก[V] speak out, See also: reveal secret, open one's mouth, start to talk, utter, say, Syn. พูด, เผย, Example: เสี่ยเจ้าของร้านเพชรย่านสะพานเหล็กจะเปิดปากแฉความจริงเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมนี้
เปิดอก[V] be open-hearted, See also: speak or talk frankly, be frank, Syn. เปิดเผย, เปิดหัวใจ, Ant. ปิดปัง, ปกปิด, Example: ดาราสาวเปิดอกกับนักข่าวว่าเธอจะแต่งงานกับแฟนนักธุรกิจเร็วๆ นี้, Thai definition: บอกความในใจอย่างไม่ปิดบัง
มึงวาพาโวย[V] make an uproar, See also: speak clamorously (/noisily), brawl, row, shoot the bull, Syn. เอะอะ, โวยวาย, Example: เจ้าตัวมึงวาพาโวยว่าฝ่ายตรงกันข้ามเล่นไม่ซื่อ, Thai definition: พูดจาเอะอะโวยวาย
เป็นปากเป็นเสียง[V] speak for, See also: be a spokesman for, be the voice of, Syn. เป็นปากเสียง, พูดแทน, Example: หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ถือกันว่าเป็นปากเป็นเสียงของรัฐบาล, Thai definition: พูดหรือโต้เถียงแทน, พูดแสดงความคิดเห็นแทน
เป็นปากเสียง[V] speak for, See also: be a spokesman for, be the voice of, Syn. เป็นปากเป็นเสียง, เป็นตัวแทน, เป็นผู้แทน, พูดแทน, Example: หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ถือกันว่าเป็นปากเสียงของรัฐบาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าปากจะพูด[v. exp.] (ā pāk ja phūt) EN: open one's mouth ; begin to speak   FR: commencer à parler
บรรพต[n.] (banphot) EN: hill ;peak ; mount ; mountain   FR: mont [m] ; montagne [f]
บนยอดเขา[n. exp.] (bon yøtkhao) EN: on the peak ; on the summit ; on the crest   FR: au sommet (de la montagne)
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation)   
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically   FR: tourner en dérision ; ironiser
เจ้าของภาษา[n. exp.] (jaokhøng phāsā) EN: native speaker   
เจรจา[v.] (jēnrajā = jēnjā) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views   FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
จุดสูงสุด[n. exp.] (jut sūngsut) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle   FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]
จุดสุดยอด[n. exp.] (jut sutyøt) EN: climax ; peak   
กะบัง[n.] (kabang) EN: peak ; visor ; brim ; shade   FR: visière [f]
กำลังการผลิตสูงสุด[n. exp.] (kamlang kān phalit sūngsut) EN: peak capacity   
การพูดเพื่อธุรกิจ[n. exp.] (kān phūt pheūa thurakit) EN: business speaking   
กัดฟันพูด[v. exp.] (katfan phūt) EN: speak reluctantly   
คำกล่าว[n.] (khamklāo) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance   FR: paroles [fpl] ; dires [mpl] ; mots [mpl]
คันปาก[v. exp.] (khan pāk) EN: itch to speak   FR: démanger de parler
ค้อนติง[v.] (khønting) EN: speak with jealousy   
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator   FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
เครื่องขยายเสียง[n.] (khreūang khayāi sīeng) EN: amplifier microphone ; amplifier ; loud-speaker ; power amp   FR: amplificateur [m] ; ampli [m] (abrév. - fam.) ; haut-parleur [m]
คุยสนุก[v. exp.] (khui sanuk) EN: enjoy talking ; be a good speaker   
ขุนเขา[n.] (khunkhao) EN: lofty mountain ; peak   FR: pic [m]
แขวะ[v.] (khwae) EN: speak sarcastically ; pick a quarrel with   FR: chercher querelle
กล่าว[n.] (klāo) EN: say ; speak ; talk ; deliver a speech ; remark ; utter ; pronounce ; state ; express ; mention ; declare   FR: dire ; prononcer ; parler ; déclarer ; proférer ; faire une déclaration ; énoncer
กล่าวโดยทั่วไป[adv.] (klāo dōi thūapai) EN: generally speaking   FR: généralement parlant
กล่อมใจ[v.] (klǿmjai) EN: speak soothing words ; persuade ; prevail on ; convince   FR: persuader ; convaincre
กระจู๋กระจี๋[v.] (krajūkrajī) EN: coo ; bill and coo ; speak in whispers   
กระซิบ[v.] (krasip) EN: whisper ; talk in a whisper ; speak in each other's ear ; murmur ; mutter   FR: murmurer ; chuchoter ; parler à voix basse ; chuchoter à l'oreille ; susurrer ; marmonner
ลากเสียง[v. exp.] (lāk sīeng) EN: drawl ; speak slowly ; speak in a drawl   FR: dire d'une voix traînante
ลำเลิก[v.] (lamloēk) EN: ask repayment for services rendered ; remind (one) of one's obligation to the speaker   FR: se vanter de ses bienfaits
ลำโพง[n.] (lamphōng) EN: speakers ; loudspeaker ; megaphone   FR: haut-parleur [m] ; enceinte acoustique [f] ; baffle [m]
ล้อมกรอบ[v. exp.] (løm krøp) EN: jointly speak or write against sb.   
เมื่อยปาก[v. exp.] (meūay pāk) EN: be tired of speaking   
นักพูด[n.] (nakphūt) EN: orator ; expert speaker   FR: orateur [m] ; tribun [m]
งานสูงสุด[n. exp.] (ngān sūngsut) EN: active peak ; loading peak   
เอ่ย[v.] (oēi) EN: utter ; pronounce ; say ; speak ; mention ; express ; articulate   FR: s'exclamer ; proférer
ปาฐก[n.] (pāthok) EN: lecturer ; speaker   FR: conférencier [m]
พี่ ...[X] (phī ...) EN: dear ... + first name (to speak to or about s.o. older – inf.)   FR: cher ... + prénom (pour s'adresser ou parler de qqn de plus âgé – inf.)
เพ้อ[v.] (phoē) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations   FR: délirer
ผู้กล่าว[n.] (phū klāo) EN: speaker   
ผู้พูด[n.] (phū phūt) EN: speaker   FR: orateur [m] ; locuteur [m]
ผู้ประกาศ[n.] (phūprakāt) EN: announcer ; broadcaster ; reporter ; newsreader ; speaker   FR: annonceur [m] ; présentateur [m]
พูด[v.] (phūt) EN: talk ; speak ; say ; remark ; mention ; express ;discuss ; chatter   FR: parler ; dire ; s'exprimer ; prendre la parole ; mentionner ; exprimer ; raconter
พูดได้[adj.] (phūt dai) EN: speaking   FR: parlant
พูดฝรั่ง[v. exp.] (phūt farang) EN: speak English ; speak an European language   
พูดจา[v.] (phūtjā) EN: converse ; speak ; confer   FR: converser
พูดจริงทำจริง[xp] (phūt jing tham jing) EN: speak seriously ; dare to speak and dare to act   FR: faire ce que l'on dit
พูดโจ่งแจ้ง[v. exp.] (phūt jōngjaēng) EN: speak undisguisedly ; speak in no equivocal terms   FR: parler en termes non équivoques
พูดเก่ง[v. exp.] (phūt keng) EN: speak skillfully   FR: parler avec éloquence
พูดคนเดียว[v. exp.] (phūt khon dīo) EN: speak alone ; be the only one to speak ; be the sole speaker ; be the only speaker   
พูดนอกเรื่อง[v. exp.] (phūt nøk reūang) EN: speak beside the point ; get off the track (while talking) ; get sidetracked   
พูดภาษาอังกฤษ[v. exp.] (phūt phāsā Angkrit) EN: speak English   FR: parler anglais

CMU English Pronouncing Dictionary
PEAK    P IY1 K
PEAKS    P IY1 K S
SPEAK    S P IY1 K
PEAKE    P IY1 K
SPEAKE    S P IY1 K
PEAKED    P IY1 K T
MCPEAK    M AH0 K P IY1 K
SPEAKS    S P IY1 K S
PEAKS'    P IY1 K S
PEAKES    P IY1 K S
PEAKING    P IY1 K IH0 NG
RESPEAK    R IY0 S P IY1 K
SPEAKER    S P IY1 K ER0
SPEAKES    S P IY1 K S
BESPEAK    B AH0 S P IY1 K
PEAKES'    P IY1 K S
MCPEAKE    M AH0 K P IY1 K
NEWSPEAK    N UW1 S P IY2 K
BESPEAKS    B AH0 S P IY1 K S
SPEAKMAN    S P IY1 K M AH0 N
SPEAKING    S P IY1 K IH0 NG
SPEAKERS    S P IY1 K ER0 Z
MISSPEAK    M IH2 S P IY1 K
MISSPEAK    M IH2 S S P IY1 K
SPEAKES'S    S P IY1 K S AH0 Z
SPEAKER'S    S P IY1 K ER0 Z
CHESAPEAKE    CH EH1 S AH0 P IY2 K
DOUBLESPEAK    D AH1 B AH0 L S P IY2 K
SPEAKERSHIP    S P IY1 K ER0 SH IH2 P
LOUDSPEAKER    L AW1 D S P IY2 K ER0
UNSPEAKABLE    AH0 N S P IY1 K AH0 B AH0 L
LOUDSPEAKERS    L AW1 D S P IY2 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peak    (v) (p ii1 k)
peaks    (v) (p ii1 k s)
peaky    (j) (p ii1 k ii)
speak    (v) (s p ii1 k)
peaked    (v) (p ii1 k t)
speaks    (v) (s p ii1 k s)
bespeak    (v) (b i1 s p ii1 k)
peakier    (j) (p ii1 k i@ r)
peaking    (v) (p ii1 k i ng)
speaker    (n) (s p ii1 k @ r)
bespeaks    (v) (b i1 s p ii1 k s)
off-peak    (j) - (o1 f - p ii k)
peakiest    (j) (p ii1 k i i s t)
speakers    (n) (s p ii1 k @ z)
speaking    (v) (s p ii1 k i ng)
bespeaking    (v) (b i1 s p ii1 k i ng)
loudspeaker    (n) (l au1 d s p ii1 k @ r)
speakership    (n) (s p ii1 k @ sh i p)
unspeakable    (j) (uh1 n s p ii1 k @ b l)
unspeakably    (a) (uh1 n s p ii1 k @ b l ii)
loudspeakers    (n) (l au1 d s p ii1 k @ z)
speakerships    (n) (s p ii1 k @ sh i p s)
speaking-tube    (n) - (s p ii1 k i ng - t y uu b)
speaking-tubes    (n) - (s p ii1 k i ng - t y uu b z)
speaking-trumpet    (n) - (s p ii1 k i ng - t r uh m p i t)
speaking-trumpet    (n) - (s p ii1 k i ng - t r uh m p i t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
話せる[はなせる, hanaseru] Thai: พูดได้ English: to be able to speak

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhörlautsprecher {m}control loudspeaker [Add to Longdo]
Basisspitzenspannung {f}peak voltage [Add to Longdo]
Basisspitzenstrom {m}peak current [Add to Longdo]
Bergspitze {f}mountain peak [Add to Longdo]
Bütt {f} | in der Bütt stehenspeaker's platform; carnival soapbox | to stand on the platform [Add to Longdo]
Dialekt {m} | Dialekte {pl} | Dialekt sprechendialect | dialects | to speak in dialect [Add to Longdo]
Einschalt-Stromspitze {f}start-up peak [Add to Longdo]
im Großen und Ganzengenerally speaking [Add to Longdo]
Gewandtheit {f} (eines Redners)fluency (of a speaker) [Add to Longdo]
Halbwertsbreite {f}peak width at half-height [Add to Longdo]
Hauptreisezeit {f}(peak) tourist season [Add to Longdo]
Hinsicht {f}; Beziehung {f} | in dieser Hinsicht | in gewisser Hinsicht; gewissermaßen | in jeder Hinsicht | in jeder Hinsicht; im Grunde | in vieler Hinsicht | in Hinsicht auf das eben Erwähnterespect | in this respect; in this regard | in a sense; in a way | in every respect; in all respects; in every sense | in a manner of speaking | in many respects | in these premises [Add to Longdo]
Hochsaison {f}peak season [Add to Longdo]
Hochwasserscheitel {m}; höchster Wasserstand eines Hochwassersflood peak [Add to Longdo]
Hüllkurvenspitzenleistung {f} [techn.]peak envelope power [Add to Longdo]
Impulsbelastung {f} | Impulsbelastungen {pl}impulse peak | impulse peaks [Add to Longdo]
billige Kneipe {f} | billige Kneipenspeakeasy | speakeasies [Add to Longdo]
Kraftschluss {m} [techn.] | maximaler Kraftschlusstraction | peak traction [Add to Longdo]
Lautsprecher {m}; Lautsprecherbox {f}; Box {f} | mobiler Lautsprecherloudspeaker; loud speaker; speaker | mobile loudspeaker [Add to Longdo]
Lautsprecheranlage {f} | integrierte Lautsprecheranlage | öffentliche Lautsprecheranlageloudspeaker system | integrated loudspeaker | public address system [Add to Longdo]
Maximalwert {m}maximum value; peak value [Add to Longdo]
Mitteltonlautsprecher {m}midrange loudspeaker [Add to Longdo]
Mundartsprecher {m}; Mundartsprecherin {f}dialect speaker [Add to Longdo]
Muttersprachler {m}native speaker [Add to Longdo]
Nachtstrom {m}off-peak electricity [Add to Longdo]
Parlamentspräsident {m}Speaker of the parliament [Add to Longdo]
Pik {m} (Berg)peak [Add to Longdo]
Reaktionszeit {f} | maximale Reaktionszeitreaction time; response time | peak response time [Add to Longdo]
nicht der Rede wertnothing to speak of [Add to Longdo]
Redner {m}; Rednerin {f}; Sprecher {m}; Sprecherin {f}; Referent {m}; Referentin {f} | guter Redner | schlechter Redner | faszinierender Rednerspeaker | good speaker | poor speaker | spell binder [Add to Longdo]
Rednerbühne {f}rostrum; speaker's platform [Add to Longdo]
Rednerpult {n}speaker's desk [Add to Longdo]
Scheitelabfluss {m}peak discharge [Add to Longdo]
Scheitelwasserstand {m}peak water level [Add to Longdo]
Schirmmütze {f}peaked cap [Add to Longdo]
Spannungsspitze {f} [electr.] | Spannungsspitzen {pl}voltage peak | voltage peaks [Add to Longdo]
Spitze {f} (eines Berges) | Spitzen {pl}peak | peaks [Add to Longdo]
Spitze {f}; Spitzenwert {m}; Höchstwert {m} | Spitzen {pl}; Spitzenwerte {pl}; Höchstwerte {pl}peak; peak value | peaks; peak values [Add to Longdo]
Spitzenbelastung {f} | kurzzeitige Spitzenbelastungpeak load | short-time peak load; maximum short-time load [Add to Longdo]
Spitzenbelastung {f}peak traffic [Add to Longdo]
Spitzenlohn {m}peak wages [Add to Longdo]
Sprachgebiet {n}; Sprachraum {m} | Sprachgebiete {pl}; Sprachräume {pl} | deutsches Sprachgebiet; deutscher Sprachraumspeech area | speech areas | German-speaking area [Add to Longdo]
Sprachrohr {n}speaking tube [Add to Longdo]
Sprechart {f}manner-of-speaking [Add to Longdo]
Sprechchor {m}speaking choir [Add to Longdo]
Sprechrolle {f}speaking part [Add to Longdo]
den höchsten Stand erreichento reach its peak [Add to Longdo]
Stoßzeit {f} | außerhalb der Stoßzeitenbusy time; rush hour; peak hour | at off-peak hours [Add to Longdo]
Volksredner {m}popular speaker [Add to Longdo]
Vorpiek {f} [naut.]forepeak [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;固いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly [Add to Longdo]
け;っけ[, ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information [Add to Longdo]
こんな[, konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P) [Add to Longdo]
ごにょごにょ[, gonyogonyo] (adv) (speak) mumblingly; unintelligibly [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
ずばずば言う[ずばずばいう, zubazubaiu] (exp,v5u) to speak one's mind; to speak very frankly [Add to Longdo]
たるや[, taruya] (exp,adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically) [Add to Longdo]
だっけ[, dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P) [Add to Longdo]
だれる[, dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock) [Add to Longdo]
ちゃらける[, charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense [Add to Longdo]
ちゃらんぽらん[, charanporan] (n,adj-no) devil-may-care; speaking off-hand; slaphappy [Add to Longdo]
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position) [Add to Longdo]
と言えば[といえば, toieba] (exp) speaking of [Add to Longdo]
なりけり[, narikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating the speaker's personal recollection or something they've heard (e.g. "was", "wasn't it?", "is said to have ...", etc.) [Add to Longdo]
ぶっちゃけ[, bucchake] (n) speaking one's mind and holding nothing back [Add to Longdo]
べらべら[, berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]
ほそぼそ話す[ほそぼそはなす, hosobosohanasu] (v5s) to speak slowly and quietly [Add to Longdo]
ぼろくそに言う;襤褸糞に言う[ぼろくそにいう, borokusoniiu] (exp,v5u) to speak ill of; to speak very disparagingly about; to speak very harshly about [Add to Longdo]
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably [Add to Longdo]
もがな[, mogana] (prt) particle used to indicate the speaker's hope, desire, wish, etc. (e.g. "it would be nice if ...", "I wish there were ...", etc.) [Add to Longdo]
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
よいよい[, yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem [Add to Longdo]
ろれつが回らない;呂律が回らない[ろれつがまわらない, roretsugamawaranai] (exp,adj-i) speaking inarticulately (slurring, lisping, etc.) [Add to Longdo]
わんぱく盛り;腕白盛り[わんぱくざかり, wanpakuzakari] (n) (at the) peak of mischievousness; little demon (of children) [Add to Longdo]
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei [Add to Longdo]
アラームスピーカ[, ara-musupi-ka] (n) {comp} audible alarm speaker [Add to Longdo]
アングロアメリカ[, anguroamerika] (n) (1) Anglo-America; (2) English-speaking part of America [Add to Longdo]
ウーハー;ウーファー[, u-ha-; u-fa-] (n) woofer (speaker system) [Add to Longdo]
エギーユ[, egi-yu] (n) aiguille (sharp rock peak) (fre [Add to Longdo]
グロッソラリア[, gurossoraria] (n) glossolalia (the phenomenon of speaking in tongues) [Add to Longdo]
コーンスピーカー[, ko-nsupi-ka-] (n) cone speaker [Add to Longdo]
コアキシャルスピーカー[, koakisharusupi-ka-] (n) coaxial loudspeaker [Add to Longdo]
サブウーファー;サブウーハー[, sabuu-fa-; sabuu-ha-] (n) subwoofer (speaker system) [Add to Longdo]
シュプレヒコール(P);シュプレッヒコール[, shupurehiko-ru (P); shupurehhiko-ru] (n) speaking in chorus, unison (ger [Add to Longdo]
スピーカー(P);スピーカ[, supi-ka-(P); supi-ka] (n) speaker; (P) [Add to Longdo]
スピーカーフォン;スピーカーホン;スピーカフォン[, supi-ka-fon ; supi-ka-hon ; supi-kafon] (n) speakerphone [Add to Longdo]
スピーカーユニット[, supi-ka-yunitto] (n) speaker unit [Add to Longdo]
スピーキング[, supi-kingu] (n) speaking (generally related to learning English) [Add to Longdo]
スピーク[, supi-ku] (n,vs) speak; speaking [Add to Longdo]
スペアキー[, supeaki-] (n) spare key [Add to Longdo]
スペイン語圏[スペインごけん, supein goken] (n) Spanish-speaking world; Spanish-speaking countries [Add to Longdo]
スリーウエースピーカー[, suri-ue-supi-ka-] (n) three-way speaker [Add to Longdo]
セム人[セムじん, semu jin] (n) Semite (speaker of a semitic language, esp. Jews and Arabs) [Add to Longdo]
ダイナミックスピーカー[, dainamikkusupi-ka-] (n) dynamic speaker [Add to Longdo]
ダブルスピーク[, daburusupi-ku] (n) doublespeak [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一般来说[yī bān lái shuō, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] generally speaking [Add to Longdo]
一般来讲[yī bān lái jiǎng, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] generally speaking [Add to Longdo]
一般而言[yī bān ér yán, ㄧ ㄅㄢ ㄦˊ ㄧㄢˊ, ] generally speaking [Add to Longdo]
一般说来[yì bān shuō lái, ㄧˋ ㄅㄢ ㄕㄨㄛ ㄌㄞˊ, / ] generally speaking; in general [Add to Longdo]
不可同日而语[bù kě tóng rì ér yǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, / ] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable [Add to Longdo]
主峰[zhǔ fēng, ㄓㄨˇ ㄈㄥ, ] main peak (of a mountain range) [Add to Longdo]
事实胜于雄辩[shì shí shèng yú xióng biàn, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄒㄩㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] Facts speak louder than words. (成语 saw) [Add to Longdo]
仗义执言[zhàng yì zhí yán, ㄓㄤˋ ㄧˋ ㄓˊ ㄧㄢˊ, / ] to speak out for justice (成语 saw); to take a stand on a matter of principle [Add to Longdo]
低谷[dī gǔ, ㄉㄧ ㄍㄨˇ, ] valley; trough (as opposed to peaks); fig. low point; lowest ebb; nadir of one's fortunes [Add to Longdo]
佩洛西[Pèi luò xī, ㄆㄟˋ ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧ, 西] Nancy Pelosi (1940-), US Democrat politician from California, speaker of US House of Representatives from 2007 [Add to Longdo]
侃侃而谈[kǎn kǎn ér tán, ㄎㄢˇ ㄎㄢˇ ㄦˊ ㄊㄢˊ, / ] speak frankly with assurance [Add to Longdo]
全盛[quán shèng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ, ] flourishing; at the peak; in full bloom [Add to Longdo]
出口[chū kǒu, ㄔㄨ ㄎㄡˇ, ] to speak; an exit; to export [Add to Longdo]
出口成章[chū kǒu chéng zhāng, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ, ] to speak like a printed book; quick and clever talking; the gift of the gab [Add to Longdo]
别理[bié lǐ, ㄅㄧㄝˊ ㄌㄧˇ, / ] don't get involved; don't have anything to do with (him, her etc); don't speak to [Add to Longdo]
厄尔布鲁士[È ěr bù lǔ shì, ㄜˋ ㄦˇ ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄕˋ, / ] Mt Elbrus, the highest peak of the Caucasus mountains [Add to Longdo]
[zuī, ㄗㄨㄟ, ] a mountain peak [Add to Longdo]
及锋而试[jí fēng ér shì, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄦˊ ㄕˋ, / ] lit. to reach the tip and try (成语 saw); to have a go when at one's peak [Add to Longdo]
友谊峰[yǒu yì fēng, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄈㄥ, / ] Mt Friendship, the highest peak of the Altai mountains [Add to Longdo]
口齿伶俐[kǒu chǐ líng lì, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 齿 / ] eloquent and fluent speaker (成语 saw); grandiloquence; the gift of the gab [Add to Longdo]
史观[shǐ guān, ㄕˇ ㄍㄨㄢ, / ] historical point of view; historically speaking [Add to Longdo]
同日而语[tóng rì ér yǔ, ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, / ] lit. to speak of two things on the same day (成语 saw); to mention things on equal terms (often with negatives: you can't mention X at the same time as Y) [Add to Longdo]
吞吞吐吐[tūn tūn tǔ tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ ㄊㄨˇ, ] to hum and haw (成语 saw); to mumble as if hiding sth; to speak and break off, then start again; to hold sth back [Add to Longdo]
[án, ㄢˊ, ] (Cantonese ngap1) to speak [Add to Longdo]
喇叭[lǎ ba, ㄌㄚˇ ㄅㄚ˙, ] loudspeaker; trumpet [Add to Longdo]
叹为观止[tàn wéi guān zhǐ, ㄊㄢˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, / ] to gasp in amazement; to acclaim as the peak of perfection [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] (interj. of admiration or of disgust); to click one's tongue; to attempt to (find an opportunity to) speak [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, ] to speak falsely or wrongly; ugly [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, ] unable to speak; silent [Add to Longdo]
严格来说[yán gé lái shuō, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] strictly speaking [Add to Longdo]
严格来讲[yán gé lái jiǎng, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] strictly speaking [Add to Longdo]
[niè, ㄋㄧㄝˋ, / ] move the mouth as in speaking [Add to Longdo]
嗫嚅[niè rú, ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, / ] to stammer; to mumble; to speak haltingly [Add to Longdo]
国会议长[guó huì yì zhǎng, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄓㄤˇ, / ] Speaker of the House [Add to Longdo]
报告会[bào gào huì, ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] public lecture (with guest speakers etc) [Add to Longdo]
多嘴[duō zuǐ, ㄉㄨㄛ ㄗㄨㄟˇ, ] talkative; to speak out of turn; to blab; to shoot one's mouth off; rumors fly [Add to Longdo]
大声说话[dà shēng shuō huà, ㄉㄚˋ ㄕㄥ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ, / ] speak loudly [Add to Longdo]
契沙比克湾[Qì shā bǐ kè wān, ㄑㄧˋ ㄕㄚ ㄅㄧˇ ㄎㄜˋ ㄨㄢ, / ] Chesapeake bay [Add to Longdo]
小声[xiǎo shēng, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄥ, / ] in a low voice; (speak) in whispers [Add to Longdo]
少见[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] rare; not familiar (to the speaker); sth rarely experience; hard to see [Add to Longdo]
尖峰[jiān fēng, ㄐㄧㄢ ㄈㄥ, ] peak; top [Add to Longdo]
尖端[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, ] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best [Add to Longdo]
山峰[shān fēng, ㄕㄢ ㄈㄥ, ] (mountain) peak [Add to Longdo]
山峦[shān luán, ㄕㄢ ㄌㄨㄢˊ, / ] a mountain range; an unbroken chain of peaks [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] mountain peak [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] lofty peak; perilous [Add to Longdo]
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, ] lofty peak [Add to Longdo]
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, ] cave; mountain peak [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] peak; to store [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, ] peak; summit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スピーカ[すぴーか, supi-ka] speaker [Add to Longdo]
ピークセルレート[ぴーくせるれーと, pi-kuserure-to] peak cell rate [Add to Longdo]
ピークセル速度[ピークセルそくど, pi-kuseru sokudo] peak cell rate (PCR) [Add to Longdo]
ピークトラヒック[ぴーくとらひっく, pi-kutorahikku] peak traffic [Add to Longdo]
ピークトラフィックコンディション[ぴーくとらふぃっくこんでいしょん, pi-kutorafikkukondeishon] peak traffic condition [Add to Longdo]
ピークレート[ぴーくれーと, pi-kure-to] peak rate [Add to Longdo]
ピークレベルメータ[ぴーくれべるめーた, pi-kureberume-ta] density meter, peak level meter [Add to Longdo]
ピーク速度[ピークそくど, pi-ku sokudo] peak speed, peak rate [Add to Longdo]
ピーク帯域幅[ピークたいいきはば, pi-ku taiikihaba] peak bandwidth [Add to Longdo]
最繁トラヒック時[さいぱんトラヒックとき, saipan torahikku toki] peak traffic period [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top