Search result for

pastore

(52 entries)
(20.6588 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pastore-, *pastore*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pastore มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pastore*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the fact is we need... younger pastors.Aber wir brauchen nun mal... jüngere Pastoren. True Confessions (1981)
Men who will do what they're told.Pastoren, die tun, was man ihnen sagt. True Confessions (1981)
And perhaps it will be a lesson to some of the other pastors.Das mag den anderen Pastoren als eine Lehre dienen. True Confessions (1981)
you're the writer. let's try it.Keine Priester, keine Rabbis, keine Pastoren. It Isn't Easy... Bein' Green (1987)
I hit and kicked the priest's son.Den Pastorensohn verprügelt. Pelle the Conqueror (1987)
Well, Peg, where's my tri-tip?Peg, wo ist mein Pastorenstück? No Chicken, No Check (1993)
Ministers are all heretics!Alle Pastoren sind Irrlehrer. The Deathmaker (1995)
The minister's daughter going over Ingersoll's barn.Die Pastorentochter Über Ingersolls Scheune. The Crucible (1996)
Acting pastor, serve Mass daily, listen to confessions.Pastoren halten täglich die Messe, nehmen Beichten ab. Sleepers (1996)
Pastorelli, I fixed you up with your wife, right?PastoreIIi, Ihnen half ich, sich wieder mit Ihrer Frau zu versöhnen! Point of No Return (1996)
The dream of Visconti was, on the one hand, the work of Verga: : : The screen adaptation of I Malavoglia... Jeli il Pastore and L'Amante di Gramigna... and, on the other, for example: : :Visconti träumte einerseits davon, Vergas Werke zu adaptieren, etwa "I MaIavogIia", "IeIi iI Pastore" oder "L'Amante di Gramigna". Luchino Visconti (1999)
- I'll cut you like a pastor, then.Dann kriegen Sie 'ne Pastorenfrisur. Italian for Beginners (2000)
- Fruitcakes by the door, please. Goodbye, Rory. I wish you luck with everything.Ich habe hier in meiner Hand, wie von Miss Gilmore angefordert, 4 heiß begehrte Karten für das Bangles- Konzert im Pastorellatheater am Samstag! Concert Interruptus (2001)
Then I'm gonna go home and change for the show tonight.Wir haben Karten fürs Konzert der Bangles im Pastorelli. Concert Interruptus (2001)
- I can still go. - How? Sookie and I can buy cheap seats there.Also, wir haben tolle Karten fürs die Bangles im Pastorelli. Concert Interruptus (2001)
All right, you're a dirty batter girl. Gimme the look!Zeig mir, dass du eine kleine schmutzige Pastorentochter bist. Prints Charming (2003)
Okay, that's angry batter girl. Okay, could you just take the picture, please?Das ist eine wütende Pastorentochter. Prints Charming (2003)
After school he knocked me down and hit me and tore my shirt.Joey Pastorelli hasst mich. Nein, Schätzchen! Blue Smoke (2007)
He's usually out of work.Was haben Sie gemacht? Ich ging zu den Pastorellis. Blue Smoke (2007)
I want this guy.Ich will Pastorelli fangen. Blue Smoke (2007)
- There's no way that was a coincidence. - You still think Pastorelli did this?Pastorelli? Blue Smoke (2007)
Look, Josh was an accident.Hat Pastorelli Josh getötet? Nein! Er war im Gefängnis. Blue Smoke (2007)
Bo's at Brad's. He's safe."Fahndung!" Joseph Pastorelli, 1992 verurteilt. Blue Smoke (2007)
Because our friend was in prison for Sirico's until Hugh. Yeah, but Joey wasn't.Was wissen wir über Pastorelli junior? Blue Smoke (2007)
And if you get your butt down to the station,Pastorelli war vorher im Gefängnis. Blue Smoke (2007)
Believe it.Joey Pastorelli! Blue Smoke (2007)
You know, Lorna, the pastor's daughter, she was nervous because like I said, it was after curfew.Lorna, die Pastorentochter, war nervös, weil ich sagte, es sei bereits nach dem Zapfenstreich. Punkin Chunkin (2011)
Only pastor's daughter I ever met that was.Die einzige mir bekannte Pastorentochter, die so war. Punkin Chunkin (2011)
Pharmacists, innkeepers, pastors.Apotheker, Gastwirte, Pastoren. Abraham Lincoln: Vampire Hunter (2012)
She's kind of a preacher's daughter.Sie hat was von einer Pastorentochter. About Cherry (2012)
20.Pastorengarten 20. Schnell! Hykleren (2012)
Then you'll already know that it's a rare treat for rogues, reverends, royalty and all good folks between.Dann sollten Sie wissen bereits, dass es ein seltenes Vergnügen ist. Für Schurken, Pastoren, Lizenzgebühren und alle guten Leute zwischen. The World's End (2013)
And pastors can do that.Pastoren können das auslösen. Fucksgiving (2013)
Been watching you for a while from over there, and I'm thinking you might just be a clergyman's daughter out here on the street like you are.Ich beobachte dich schon eine Weile. Du bist sicher eine Pastorentochter, so wie du hier herumstehst. Get the Rope (2014)
- Skinny Pastore...!- Skinny Pastore...! Torrente 5 (2014)
Just between us girls, that body, is it...Unter uns Pastorentöchtern, dieser Körper, ist er... A Fox, a Rabbit, and a Cabbage (2014)
I mean, look, Piedmont might like its pastors to be black, but they prefer their residents to be a shade paler.Ich meine, sieh mal, Piedmont ist wie seine Pastoren, eine schwarze Gemeinde die hätten aber gerne ein paar hellere Bewohner. Poor Little Lambs (2014)
Becausewemet somanyamazingpeople who'veheardtheirparents orpastors tellthemthey'rewrong andyetthey'vecome totherealization thatthey'rebeautiful, blessed,andthatgod lovesthemjustasthey are.Denn wir trafen so viele tolle Leute, die von ihren Eltern oder Pastoren gehört hatten, dass sie verkehrt sind. Und doch erkannten sie, dass sie schön und gesegnet sind und dass Gott sie liebt, wie sie sind. I Am Michael (2015)
Hundreds of pastors have awakened.Hunderte von Pastoren sind aufgewacht. Tell the World (2016)
Just wear what you'd wear to any other meal out.So ist das eben bei Pastorentöchtern. Episode #5.3 (2016)
Off the record, sitting here, just us chickens.Inoffiziell, nur unter uns Pastorensöhnen. Samson and Delilah (2016)
Aniello Pastore guarantees, so do his allies, and Giuseppe Avitabile.Und die Erde wird auch nicht beben. Wir haben die Garantie von Don Aniello Pastore. Die Garantie von all seinen Verbündeten, von Giuseppe Avitabile. Occhi negli occhi (2016)
I'm actually grabbing dinner with Jeff Pastore tonight.Ich esse mit Jeff Pastore zu Abend. The Dinner Party (2017)
Wait, the Jeff Pastore, the TV guy, Chef Jeff?Moment, mit dem Jeff Pastore? Dem Fernsehtypen? Chef Jeff? The Dinner Party (2017)
Jeff Pastore.- Jeff PastoreThe Dinner Party (2017)
No one used to care much about the cleric.Früher kümmerte sich keiner um den Pastoren. Winter Light (1963)
A gendarme is also a kind of father.Wissen Sie, die Polizisten, die könnten hin und wieder genausogut Pastoren sein. The Troops of St. Tropez (1964)
Oh, I'm sure it is, but Herr General,- Unter uns Pastorentöchtern: Was soll ich mit ihm? Everyone Has a Brother-in-Law (1967)
Secondly, all Protestant churches in Ireland must be closed and all Protestant bishops and ministers removed from office.Zweitens, müssen alle protestantischen Kirchen in Irland geschlossen werden... und alle protestantischen Bischöfe und Pastoren des Amtes enthoben werden. Cromwell (1970)
- Don Giorgio, are you alright?Lieber wenige, aber dafür gute Pastoren, anstatt viele schlechte. Don Giorgio, Sie sind heute weniger brillant als sonst. The Weapon, the Hour & the Motive (1972)

CMU English Pronouncing Dictionary
PASTORE    P AE1 S T AO2 R

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top