Search result for

parte

(95 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parte-, *parte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parted[ADJ] ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วน, Syn. separated, Ant. joint
parted[ADJ] ซึ่งแยกจากกัน, Syn. separated, Ant. joint
parted[ADJ] ร้าว, See also: แตก, Syn. cleft, Ant. unsubdivided
parterre[N] แปลงดอกไม้, Syn. shrubbery, flowerbed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parted(พาร์ท'ทิด) adj. แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ตาย, See also: partedness n.
parterren. แปลงดอกไม้,พื้นที่ที่รวมทั้งพื้นที่ปลูกสิ่งก่อสร้างเอาไว้.
bonaparte(โบ'นะพาร์ท) n. ชื่อสกุลของนะโปเลียน, See also: bonapartist n. ผู้สนับสนุนราชวงศ์ของนะโปเลียน,เกี่ยวกับราชวงศ์ของนะโปเลียน bonapartism n. ดูBonaparte bonapartean adj. ดูBonaparte
departed(ดิพาร์ท'ทิด) adj. ตาย,จากไป, See also: Phr. (the departed ผู้ตาย,ผู้ตายที่อ้างถึง)
departee(ดิพาท'ที) n. ผู้จากไป
napoleon bonaparten. (ค.ศ.1869-1821) พระเจ้านโปเลียนมหาราช
repartee(เรพพะที') n. การตอบอย่างรวดเร็วและหลักแหลม,การสนทนาที่เต็มไปด้วยการตอบดังกล่าว,ความสามารถในการตอบดังกล่าว vt. โต้ตอบอย่างรวดเร็วและหลักแหลม
triparted(ไทรพาร์'ทิด) adj. แบ่งออกเป็น3ส่วน., Syn. tripart

English-Thai: Nontri Dictionary
repartee(n) คำตอบที่เฉียบแหลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partedเป็นแฉก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With my eyes closed and my lips parted.ด้วยผ้าปิดตาและปิดปากก่อนเข้ามา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And then... We parted ways.แล้วมันก็ จบลง The Price (2008)
This is ex parte?นี่เป็นคำขอฝ่ายเดียว Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Moses parted the Red Sea.โมเสส แยกทะเลแดงโว้ย Keep This Party Going (2009)
Parted from his chest.ที่แยกออกมาจากหน้าอกเขา The Red Serpent (2010)
I would have parted his brains from his skull.ข้าคงต้องเอาสมองอกมาจากกระโหลกของเขาเองแล้วล่ะ Legends (2010)
And I will see them partedและข้าจะได้เห็นมันหลุด Delicate Things (2010)
Is to see your heart parted from your chest.ที่เห็นดวงใจของแก แตกออกเป็นส่วนๆคาอกของแก Great and Unfortunate Things (2010)
Even when parted from his cock.ถึงแม้ไอ้นั่นของมันจะถูกหั่นออกจากตัวก็เหอะ Mark of the Brotherhood (2010)
I'll go in ex parte and get a restraining order from the court today.ฉันจะยื่นฟ้องหย่าจากฝ่ายเดียว และขอคำสั่งศาลห้ามเข้าใกล้ในวันนี้เลย I.F.T. (2010)
I want to help you, but because I've parted ways with my associates, they're gonna do anything to ensure that you don't bring me in to custody.ผมต้องการช่วยนาย แต่ผมก็เป็นส่วนหนึ่ง ของวิถีทางพวกนี้ รวมถึงเพื่อนร่วมเส้นทางของผม พวกเขาจะทำทุกอย่าง เพื่อให้แน่ใจว่า นายจะไม่นำผม ไปสู่การควบคุมตัว The Garden of Forking Paths (2010)
The style. It's usually parted in the middle.สไตล์ ปกติจะผ่าตรงกลางนี่ The Blind Banker (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
parteA fool and his money are soon parted. [Proverb]
parteFor though they may be parted.
parteHe parted from me saying that he would see me the next day, but I have not heard from him since.
parteI parted from her last night.
parteI parted from her long ago.
parteI parted from him on the bridge.
parteI parted from him on the street.
parteI parted from my friend in anger.
parteI parted with my old car.
parteI parted with my old car, though I hated to do so.
parteKeiko and Ichiro parted with mutual consent.
parteShe parted from her friend in tears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผมเป๋[N] parted hair, Example: ผู้ชายส่วนใหญ่มักไว้ผมเป๋เพื่อให้ดูเท่ห์, Thai definition: ทรงผมผู้ชายที่หวีแสกข้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารชุด[n.] (ākhānchut) EN: condominium ; condo   FR: appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)
อพาร์ตเมนต์ = อพาร์ตเมนท์ = อพาร์ทเมนท์ = อพาร์ทเม้นต์[n.] (aphātmēn) EN: apartment   FR: appartement [m]
โดยฝ่ายเดียว[adv.] (dōi fāi dīo) EN: ex parte   
แฟลต[n.] (flaet) EN: apartment ; flat   FR: appartement [m] ; flat [m] (Belg.)
ห้องเช่า [n. exp.] (hǿng chao) EN: room (for rent) ; apartment   FR: chambre en location [f] ; appartement [m]
ห้องชุด[n.] (hǿngchut) EN: apartment ; suite   FR: appartement [m]
หุ้นส่วน[n.] (hunsuan) EN: partner ; business partner ; associate ; partnership   FR: partenaire [m]
จำพวกเดียวกัน[v.] (jamphūak dīokan) EN: be of the same kind ; belong to the same category   FR: être au même genre ; appartenir à la même catégorie
จังหวัดโพ้นทะเล[n. exp.] (jangwat phōnthalē) FR:partements d'outre-mer (DOM) [mpl]
คณะ[n.] (khana) EN: college ; faculty ; school ; branch of study ; department   FR: faculté (universitaire) [f] ; département universitaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARTE    P AA1 R T
PARTE    P AA1 R T EY0
PARTED    P AA1 R T AH0 D
PARTEE    P AA1 R T IY1
PARTEN    P AA1 R T AH0 N
PARTENOPE    P AA1 R T AH0 N OW2 P
PARTECIPAZIONI    P AA2 R T EH2 S AH0 P AE2 Z IY0 OW1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parted    (v) (p aa1 t i d)
parterre    (n) (p aa1 t e@1 r)
parterres    (n) (p aa1 t e@1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Partei(n) |die, pl. Parteien| พรรคการเมือง
Parteien(n) |pl.| , See also: die Partei
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
gespartes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินสะสม, เงินออมทรัพย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Partei {f} [pol.] | Parteien {pl}party | parties [Add to Longdo]
Partei {f} [jur.] | die streitenden Parteien | vertragsschließende Parteien | ein Dritterparty | the parties to a dispute | contracting parties | a third party [Add to Longdo]
Partei ergreifento take sides [Add to Longdo]
Partei ergreifen fürto side with [Add to Longdo]
Parteibuch {n}membership book [Add to Longdo]
Parteienfinanzierung {f}party financing [Add to Longdo]
Parteigeist {m}; Parteigesinnung {f}party spirit [Add to Longdo]
Parteigeist {m}factiousness [Add to Longdo]
Parteilinie {f}party line [Add to Longdo]
Parteimitglied {n}; Parteigenosse {m} | Parteimitglied sein; in der Partei seinparty member; member of a party | to be a member of the party [Add to Longdo]
Parteiorgan {n}party organ [Add to Longdo]
Parteipolitik {f}party politics [Add to Longdo]
Parteiprogramm {n}party platform [Add to Longdo]
Parteisprecher {m}; Parteisprecherin {f}party spokesperson [Add to Longdo]
Parteitag {m}party congress [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺墨[いぼく, iboku] (n) autographs (brushwork) of departed person [Add to Longdo]
一別以来[いちべついらい, ichibetsuirai] (n-adv,n-t) since our last meeting; since we parted [Add to Longdo]
永代供養[えいたいくよう, eitaikuyou] (n) services performed in perpetuity by a Buddhist temple for the repose of a departed soul [Add to Longdo]
英魂[えいこん, eikon] (n) departed spirit [Add to Longdo]
鴨がねぎを背負って来る;鴨が葱を背負って来る;鴨がねぎを背負ってくる;鴨が葱をしょって来る;鴨がねぎをしょって来る;鴨がねぎをしょってくる[かもがねぎをしょってくる, kamoganegiwoshottekuru] (exp,vk) (See 鴨鍋) along comes a sucker just begging to be parted from his money (lit [Add to Longdo]
鴨葱;鴨ねぎ;鴨ネギ[かもねぎ(鴨葱;鴨ねぎ);かもネギ(鴨ネギ), kamonegi ( kamonegi ; kamo negi ); kamo negi ( kamo negi )] (exp) (1) (sl) (abbr) (See 鴨がねぎを背負って来る) along comes a sucker just begging to be parted from his money; (2) double stroke of good luck; Perfect timing!; How convenient (for you to show up)! [Add to Longdo]
高土間[たかどま, takadoma] (n) upper parterre (e.g. in a kabuki theatre) [Add to Longdo]
死霊[しりょう;しれい, shiryou ; shirei] (n) spirit of a dead person; ghost; departed soul [Add to Longdo]
七三[しちさん, shichisan] (n) 7 or 3 ratio; hair parted on one side [Add to Longdo]
七三分け[しちさんわけ, shichisanwake] (n) side parting; hair parted to one side [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とう, tou] PARTEI [Add to Longdo]
党員[とういん, touin] Parteimitglied [Add to Longdo]
党派[とうは, touha] Partei, Fraktion [Add to Longdo]
党首[とうしゅ, toushu] Parteivorsitzender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 parte
   part; Parthian; share
   part; piece; share
   part; role; rôle
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 parte
    part, Parthian, share
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 parte
   part; Parthian; share
   part; piece; share
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top