Search result for

parchment

(34 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parchment-, *parchment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parchment[N] กระดาษหนัง, Syn. vellum, goatskin, sheepskin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parchment(พาร์ช'เมินทฺ) n. กระดาษหนัง,กระดาษเหนียว,ประกาศนียบัตร,ปริญญาบัตร., See also: parchmenty adj.
parchment papern. กระดาษไขกั้นน้ำชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
parchment(n) แผ่นหนังสำหรับเขียนหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parchmentแผ่นหนังสัตว์
แผ่นหนังสัตว์ (Parchment) อาจเป็นหนังแกะแพะหรือลูกวัว สำหรับใช้ในการเย็บเล่มและการเขียนหรือการวาดภาพ แผ่นหนังสัตว์นี้ถูกนำมาใช้ในยุโรปประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 2 นอกเหนือจากการใช้กระดาษปาปิรุสซึ่งนำเข้าจากอียิปต์ ที่มีราคาสูงขึ้นและเกิดการขาดแคลนอันมีสาเหตุมาจากต้นกกที่ใช้ทำกระดาษมีจำกัด แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตจะสูงกว่า แต่แผ่นหนังสัตว์มีความทนทานมากกว่ากระดาษปาปิรัส จนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 การใช้แผ่นหนังสัตว์ในการเขียนจึงเริ่มมีน้อยลง เนื่องจากเริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์และทำให้กระดาษได้รับความนิยมในเวลาต่อมา เรื่องที่บันทึกไว้บนแผ่นหนังสัตว์ มีการเก็บเป็นม้วนเช่นเดียวกับกระดาษปาปิรุส เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
parchment paper (n ) กระดาษรองอบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As if on a parchment map, the light spots on this patchwork show abandoned plots.เสมือนแผนที่โบราณ จุดที่เป็นแสงสว่าง แสดงให้เห็นถึงโครงงานที่ล้มเหลว Home (2009)
And their dung-- it can be... it can be processed into parchment.สามารถ... นำกลับมาแปรรูป ให้เป็นแผ่นหนังได้ VS. (2009)
For example, I smell freshly mown grass, and new parchment, and spearmint toothpaste.ยกตัวอย่างเช่น -ฉันได้กลิ่น หญ้าที่เพิ่งตัดใหม่ๆ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
The Roman parchment.คำภีร์ของพวกโรมันโบราณ Klaus (2011)
I found this family tree inside the parchment.ฉันค้นแผนผังครอบครัวข้างในกระดาษหนัง Balcoin (2011)
Baked "in parchment", skewered, pan fried, in bouillon, and even raw.ม้วนซะ เป็นหน้าขนมปัง ทอด Ernest & Celestine (2012)
I placed a single drop on the parchment.ผมลองหยดนึง บนแผ่นหนัง A Land Without Magic (2012)
They're looking for a parchment that would allow them to decipher Crowley's half of the Demon Tablet without a Prophet.พวกเขากำลังตามหาม้วนกระดาษจารึกที่ทำจากหนังซึ่งที่จะทำให้ คราวลี่ย์สามารถถอดความเเผ่นจารึกของปีศาจได้ โดยไม่ต้องใช้ประกาศกของพระเจ้าซักคนเดียว Goodbye Stranger (2013)
And she told you about the parchment?เเล้วเธอบอกเเกเกี่ยวกับม้วนจารึกบ้างไหม ? Goodbye Stranger (2013)
What parchment? !ม้วนจารึกอันไหนว่ะ Goodbye Stranger (2013)
The path to finding Henry is on this parchment.หนทางไปหาเฮนรี่ "อยู่" บนแผนหนังนี้ Lost Girl (2013)
If he said there's a map on this parchment, then there is.ถ้าเขาว่าแผนที่อยู่บนนี้ มันก็ต้องอยู่บนนี้ Lost Girl (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดาษหนัง[n. exp.] (kradāt nang) EN: parchment ; vellum ; goatskin ; sheepskin   FR: papier-parchemin [m] ; vélin [m]
กระดาษพาทเม้นท์ [n. exp.] (kradāt phātmen) EN: parchment paper   

CMU English Pronouncing Dictionary
PARCHMENT    P AA1 R CH M AH0 N T
PARCHMENTLIKE    P AA1 R CH M AH0 N T L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parchment    (n) (p aa1 ch m @ n t)
parchments    (n) (p aa1 ch m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーチメント[, pa-chimento] (n) (See 羊皮紙) parchment [Add to Longdo]
パーチメントペーパー[, pa-chimentope-pa-] (n) parchment paper [Add to Longdo]
パーチメント紙[パーチメントし, pa-chimento shi] (n) parchment paper [Add to Longdo]
ベルガミン[, berugamin] (n) pergamin (transparent, parchment-like paper) [Add to Longdo]
羊皮[ようひ, youhi] (n) (1) (abbr) sheep skin; fleece; (2) (See 羊皮紙) parchment [Add to Longdo]
羊皮紙;洋皮紙(iK)[ようひし, youhishi] (n) parchment [Add to Longdo]
硫酸紙[りゅうさんし, ryuusanshi] (n) parchment paper [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羊皮纸[yáng pí zhǐ, ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ ㄓˇ, / ] parchment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parchment \Parch"ment\ (p[aum]rch"ment), n. [OE. parchemin,
   perchemin, F. parchemin, LL. pergamenum, L. pergamena,
   pergamina, fr. L. Pergamenus of or belonging to Pergamus an
   ancient city of Mysia in Asia Minor, where parchment was
   first used.]
   1. The skin of a lamb, sheep, goat, young calf, or other
    animal, prepared for writing on. See {Vellum}.
    [1913 Webster]
 
       But here's a parchment with the seal of C[ae]sar.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The envelope of the coffee grains, inside the pulp.
    [1913 Webster]
 
   {Parchment paper}. See {Papyrine}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parchment
   n 1: a superior paper resembling sheepskin
   2: skin of a sheep or goat prepared for writing on [syn:
     {parchment}, {sheepskin}, {lambskin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top