Search result for

overture

(39 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overture-, *overture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overture[N] เพลงโหมโรง, See also: ดนตรีที่เล่นนำก่อนที่จะแสดงคอนเสิร์ต
overture[N] การเกริ่นนำ, See also: การเสนอนำ, Syn. introduction, prelude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overture(โอ'เวอะเชอะ) n. เพลงโหมโรง,ฉากเริ่มต้น,โคลงนำ,การเล่นนำ,บทนำ,การเริ่มต้น,การแสดงเอง,การเสนอ,การทาบทาม.vt. เสนอ,ทาบทาม, Syn. proposal,offer
coverture(คัฟ'เวอะเชอ) n. สิ่งปกคลุม,การซ่อนเร้น

English-Thai: Nontri Dictionary
overture(n) การทาบทาม,การติดต่อ,การเริ่มต้น,เพลงโหมโรง
coverture(n) การปิดบัง,การหลบซ่อน,การซ่อนเร้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overtureโหมโรง [TU Subject Heading]
Overturesเพลงโหมโรง [TU Subject Heading]
Overtures (Chamber orchestra)เพลงโหมโรง (แชมเบอร์ออเคสตร้า) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(# "1812 Overture" plays)1812 ทาบทาม Help! (1965)
(# Overture from "The Barber of Seville")ตัดฉันเซวิลล์ Help! (1965)
You have made overtures for the past few weeks and all she has done is ignore you, humiliate you and treat you like so much dirt on the ground.คุณน่ะได้พยายามไปแล้ว เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา และสี่งที่หล่อนทำ นั่นก็คือการเมินใส่ต่อคุณ ทำให้คุณเสียหน้า ปฏิบัติกับคุณ อย่างกับสิ่งสกปรกบนพื้น Mannequin: On the Move (1991)
Overtures like that get my juices flowing.เพลงโหมโรงทำน้ำตาฉันไหลพราก Léon: The Professional (1994)
Your overtures of... comradeship, of friendship, of...ที่แกล้งทำเป็นดี ทำมาตีสนิท Around the World in 80 Days (2004)
First, the overture.เริ่มด้วย เพลงโหมโรง V for Vendetta (2005)
The DCD was Tchaikovsky's 1812 Overture.แผ่นซีดี เล่นเพลงของ ไชคอฟสกี้ เพลงโหมโรง หมายเลข 1812. V for Vendetta (2005)
Finally, his amorous overtures wore her down, and she agreed to dinner.ในที่สุดเขาก็ทำให้แม่ฉันตกหลุมรัก Bonfire of the Vanity (2008)
Today, we will start practicing William Tell's overture.วันนี้เราจะทำการฝึกซ้อมเพลงโหมโรงจากเรื่อง \ วิลเลี่ยม เทล Beethoven Virus (2008)
Our titled song, William Tell's Overture's composer, Rossini...เพลงโหมโรง วิลเลี่ยม เทล ที่เราจะใช้ ประพันธ์โดย รอสซินี Beethoven Virus (2008)
It was an overture toward collaboration, since we both want the same thing.นั่นแค่ คอแลกชั่นหนึ่ง ตั้งแต่เราทั้งคู่ต้องการสิ่งเดียวกัน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
No unusual overtures?ไม่มีใครเสนออะไรแปลกๆนะ? You Got Your Prom Date Pregnant (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทาบทาม[N] overture, See also: approach, solicitation, asking for, invitation, Example: การทาบทามเพื่อสู่ขอผู้หญิงต้องใช้บุคคลที่มีศิลปะในการพูด เพื่อให้ฝ่ายหญิงเห็นดีเห็นงามด้วย, Thai definition: การหยั่งใจเขาดู, การลองหยั่งเสียงดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลียบเคียง[v.] (līepkhīeng) EN: approach ; make an overture ; be circumspect   
เปิดฉาก[v.] (poētchāk) EN: begin ; start ; raise the curtain ; begin the performance ; play an overture   FR: frapper les trois coups

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERTURE    OW1 V ER0 CH ER0
OVERTURES    OW1 V ER0 CH UH2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overture    (n) (ou1 v @ t y u@ r)
overtures    (n) (ou1 v @ t y u@ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーチュア[, o-ba-chua] (n) overture [Add to Longdo]
オーバチュア[, o-bachua] (n) overture [Add to Longdo]
序曲[じょきょく, jokyoku] (n) overture; prelude; (P) [Add to Longdo]
申し込み(P);申込み(P);申込(P)[もうしこみ, moushikomi] (n) application; entry; request; subscription; offer; proposal; overture; challenge; (P) [Add to Longdo]
申し込む(P);申込む[もうしこむ, moushikomu] (v5m,vt) to apply for; to make an application; to propose (marriage); to offer (mediation); to make an overture (of peace); to challenge; to lodge (objections); to request (an interview); to subscribe for; to book; to reserve; (P) [Add to Longdo]
前奏[ぜんそう, zensou] (n) prelude; overture [Add to Longdo]
前奏曲[ぜんそうきょく, zensoukyoku] (n) prelude; overture [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
序曲[xù qǔ, ㄒㄩˋ ㄑㄩˇ, ] overture, #34,952 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overture \O"ver*ture\, [OF. overture, F. ouverture, fr. OF.
   ovrir, F. ouvrir. See {Overt}.]
   1. An opening or aperture; a recess; a chamber. [Obs.]
    --Spenser. "The cave's inmost overture." --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. Disclosure; discovery; revelation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It was he
       That made the overture of thy treasons to us.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A proposal; an offer; a proposition formally submitted for
    consideration, acceptance, or rejection. "The great
    overture of the gospel." --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) A composition, for a full orchestra, designed as an
    introduction to an oratorio, opera, or ballet, or as an
    independent piece; -- called in the latter case a {concert
    overture}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overture \O"ver*ture\, v. t.
   To make an overture to; as, to overture a religious body on
   some subject.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overture
   n 1: orchestral music played at the beginning of an opera or
      oratorio
   2: something that serves as a preceding event or introduces what
     follows; "training is a necessary preliminary to employment";
     "drinks were the overture to dinner" [syn: {preliminary},
     {overture}, {prelude}]
   3: a tentative suggestion designed to elicit the reactions of
     others; "she rejected his advances" [syn: {overture},
     {advance}, {approach}, {feeler}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top