Search result for

outer space

(27 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outer space-, *outer space*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outer space    [N] บริเวณนอกโลกซึ่งมีดาวดวงอื่นอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outer space treatyสนธิสัญญาว่าด้วยอวกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Outer spaceอวกาศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We open exterior outer space scenery.พวกเราจะดิ่งไปถึงชั้นบรรยากาศของอวกาศ Bolt (2008)
/Hey, since it's outer space, /Skeeto should talk like a goofy alien.ตั้งแต่เริ่มมีการแข่งขันขึ้นมา เขาก็เริ่มพูดเหมือนเอเลี่ยน Bedtime Stories (2008)
And George, killed by a toilet seat from outer space in 2003.และ จอร์จ, ตายโดยฝาชักโครกจากนอกอวกาศในปี 2003 Dead Like Me: Life After Death (2009)
She thinks the guy's from outer space or something.เธอคงคิดว่าพวกมาจาก ต่างดาวหรือบางสิ่งมอบให้เธอแน่เลย Fighting (2009)
...to send all of Yellowstone into outer space? Good job, Lilly.ดีมาก ลิลลี่ 2012 (2009)
We're cops from outer space.เราเป็นตำรวจอวกาศ Ben 10: Alien Swarm (2009)
So uh, you think that all this comes from outer space?งั้น เอ่อ.. นายคิดว่า เรื่องทั้งหมดนี่ มาจากนอกโลกงั้นหรอ Good God, Y'All (2009)
It's possible that, while in outer space, the cosmonaut took a spacewalk and brought something back with him.มันเป็นไปได้ว่า ในขณะที่เขาลอยตัวอยู่ในอวกาศ ตอนที่นักบินอวกาศ ทำการเดินท่องนอกยาน และได้นำบางสิ่ง กลับติดตัวมาด้วย Earthling (2009)
I mean, surely it must be in my nature to instruct you in something that's ancient and secret like building a wall that you can see from outer space.ผมหมายถึง มันต้องเป็นสิ่งที่ผมถนัดสิ ที่จะสอนบางอย่าง ที่มันโบราณและลี้ลับ Spanish 101 (2009)
Colliding in outer space?ในอวกาศ The Pirate Solution (2009)
And who are you to tell me about outer space?นายเป็นใคร ถึงกล้าอธิบายเรื่องอวกาศให้ฉันฟัง The Pirate Solution (2009)
Getting ready for our first moment in with invaders from outer space.เตรียมตัวใหพรอมสำหรับ ครังแรกทีจะสู... .. ..... Planet 51 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outer spaceIt's not as if an emissary from outer space will have slipped into school uniform and be loitering around seeking a partner.
outer spaceThe crew is busy preparing for the voyage into outer space.
outer spaceThe crew prepared for the voyage to outer space.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวกาศ[n.] (awakāt) EN: space ; outer space ; vacuum   FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウタースペース[, auta-supe-su] (n) outer space [Add to Longdo]
宇宙空間[うちゅうくうかん, uchuukuukan] (n,adj-no) outer space; void of space; (P) [Add to Longdo]
外宇宙[がいうちゅう, gaiuchuu] (n) outer space [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外太空[wài tài kōng, ㄨㄞˋ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, ] outer space [Add to Longdo]
外层空间[wài céng kōng jiān, ㄨㄞˋ ㄘㄥˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] outer space [Add to Longdo]
太空[tài kōng, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, ] outer space [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Space \Space\ (sp[=a]s), n. [OE. space, F. espace, from L.
   spatium space; cf. Gr. spa^n to draw, to tear; perh. akin to
   E. span. Cf. {Expatiate}.]
   1. Extension, considered independently of anything which it
    may contain; that which makes extended objects conceivable
    and possible.
    [1913 Webster]
 
       Pure space is capable neither of resistance nor
       motion.                --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Place, having more or less extension; room.
    [1913 Webster]
 
       They gave him chase, and hunted him as hare;
       Long had he no space to dwell [in].  --R. of
                          Brunne.
    [1913 Webster]
 
       While I have time and space.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. A quantity or portion of extension; distance from one
    thing to another; an interval between any two or more
    objects; as, the space between two stars or two hills; the
    sound was heard for the space of a mile.
    [1913 Webster]
 
       Put a space betwixt drove and drove. --Gen. xxxii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   4. Quantity of time; an interval between two points of time;
    duration; time. "Grace God gave him here, this land to
    keep long space." --R. of brunne.
    [1913 Webster]
 
       Nine times the space that measures day and night.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       God may defer his judgments for a time, and give a
       people a longer space of repentance. --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   5. A short time; a while. [R.] "To stay your deadly strife a
    space." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   6. Walk; track; path; course. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This ilke [same] monk let old things pace,
       And held after the new world the space. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   7. (Print.)
    (a) A small piece of metal cast lower than a face type, so
      as not to receive the ink in printing, -- used to
      separate words or letters.
    (b) The distance or interval between words or letters in
      the lines, or between lines, as in books, on a
      computer screen, etc.
      [1913 Webster]
 
   Note: Spaces are of different thicknesses to enable the
      compositor to arrange the words at equal distances from
      each other in the same line.
      [1913 Webster]
 
   8. (Mus.) One of the intervals, or open places, between the
    lines of the staff.
    [1913 Webster]
 
   9. that portion of the universe outside the earth or its
    atmosphere; -- called also {outer space}.
    [PJC]
 
   {Absolute space}, {Euclidian space}, etc. See under
    {Absolute}, {Euclidian}, etc.
 
   {deep space}, the part of outer space which is beyond the
    limits of the solar system.
 
   {Space line} (Print.), a thin piece of metal used by printers
    to open the lines of type to a regular distance from each
    other, and for other purposes; a lead. --Hansard.
 
   {Space rule} (Print.), a fine, thin, short metal rule of the
    same height as the type, used in printing short lines in
    tabular matter.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outer space
   n 1: any location outside the Earth's atmosphere; "the
      astronauts walked in outer space without a tether"; "the
      first major milestone in space exploration was in 1957,
      when the USSR's Sputnik 1 orbited the Earth" [syn: {outer
      space}, {space}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top