Search result for

overture

(39 entries)
(0.0594 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overture-, *overture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overture    [N] เพลงโหมโรง, See also: ดนตรีที่เล่นนำก่อนที่จะแสดงคอนเสิร์ต
overture    [N] การเกริ่นนำ, See also: การเสนอนำ, Syn. introduction, prelude

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overtureโหมโรง [TU Subject Heading]
Overturesเพลงโหมโรง [TU Subject Heading]
Overtures (Chamber orchestra)เพลงโหมโรง (แชมเบอร์ออเคสตร้า) [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overture(โอ'เวอะเชอะ) n. เพลงโหมโรง,ฉากเริ่มต้น,โคลงนำ,การเล่นนำ,บทนำ,การเริ่มต้น,การแสดงเอง,การเสนอ,การทาบทาม.vt. เสนอ,ทาบทาม, Syn. proposal,offer
coverture(คัฟ'เวอะเชอ) n. สิ่งปกคลุม,การซ่อนเร้น

English-Thai: Nontri Dictionary
overture(n) การทาบทาม,การติดต่อ,การเริ่มต้น,เพลงโหมโรง
coverture(n) การปิดบัง,การหลบซ่อน,การซ่อนเร้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Today, we will start practicing William Tell's overture.วันนี้เราจะทำการฝึกซ้อมเพลงโหมโรงจากเรื่อง \ วิลเลี่ยม เทล Beethoven Virus (2008)
Our titled song, William Tell's Overture's composer, Rossini...เพลงโหมโรง วิลเลี่ยม เทล ที่เราจะใช้ ประพันธ์โดย รอสซินี Beethoven Virus (2008)
It was an overture toward collaboration, since we both want the same thing.นั่นแค่ คอแลกชั่นหนึ่ง ตั้งแต่เราทั้งคู่ต้องการสิ่งเดียวกัน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
No unusual overtures?ไม่มีใครเสนออะไรแปลกๆนะ? You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
We'll begin with Tchaikovsky's 1812 Overture.เริ่มด้วย บทโหมโรง 1812 ของ ไชคอฟสกี้ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Tchaikovsky's 1812 Overture.บทโหมโรง 1812 ของไชคอฟสกี้ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Tchaikovsky's 1812 Overture...บทโหมโรง 1812 ของไชคอฟสกี้ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
[ Rossini's "William Tell Overture:Rossini's "William Tell OvertureHow to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Because a Cd of the "Tragic Overture"เพราะซีดี เพลง"Tragic OvertureTrue Genius (2012)
He loved Wagner, especially the "Tragic Overture." It's him.เขาชอบแวคเนอร์มาก โดยเฉพาะ "Tragic Overture" นั่นแหละเขา True Genius (2012)
Well, for the record, a CD was not sent to the police this morning, and the "Tragic Overture" was written by Brahms, not Wagner, so luckily, I guess it's not your cousin.ซีดีไม่ได้ถูกส่ง ให้ตำรวจเมื่อเช้านี้ และ "Tragic Overture" ประพันธ์โดยบราห์มส์ ไม่ใช่แวคเนอร์ โชคดีนะครับ ผมว่านั่นไม่ใช่ญาติคุณแน่ True Genius (2012)
Tina wants to do Pacific Overtures,อ่า ทีน่าอยากร้อง Pacific Overtures, The Break-Up (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทาบทาม    [N] overture, See also: approach, solicitation, asking for, invitation, Example: การทาบทามเพื่อสู่ขอผู้หญิงต้องใช้บุคคลที่มีศิลปะในการพูด เพื่อให้ฝ่ายหญิงเห็นดีเห็นงามด้วย, Thai definition: การหยั่งใจเขาดู, การลองหยั่งเสียงดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลียบเคียง[v.] (līepkhīeng) EN: approach ; make an overture ; be circumspect   
เปิดฉาก[v.] (poētchāk) EN: begin ; start ; raise the curtain ; begin the performance ; play an overture   FR: frapper les trois coups

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERTURE    OW1 V ER0 CH ER0
OVERTURES    OW1 V ER0 CH UH2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overture    (n) (ou1 v @ t y u@ r)
overtures    (n) (ou1 v @ t y u@ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーチュア[, o-ba-chua] (n) overture [Add to Longdo]
オーバチュア[, o-bachua] (n) overture [Add to Longdo]
序曲[じょきょく, jokyoku] (n) overture; prelude; (P) [Add to Longdo]
申し込み(P);申込み(P);申込(P)[もうしこみ, moushikomi] (n) application; entry; request; subscription; offer; proposal; overture; challenge; (P) [Add to Longdo]
申し込む(P);申込む[もうしこむ, moushikomu] (v5m,vt) to apply for; to make an application; to propose (marriage); to offer (mediation); to make an overture (of peace); to challenge; to lodge (objections); to request (an interview); to subscribe for; to book; to reserve; (P) [Add to Longdo]
前奏[ぜんそう, zensou] (n) prelude; overture [Add to Longdo]
前奏曲[ぜんそうきょく, zensoukyoku] (n) prelude; overture [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
序曲[xù qǔ, ㄒㄩˋ ㄑㄩˇ, ] overture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overture \O"ver*ture\, [OF. overture, F. ouverture, fr. OF.
   ovrir, F. ouvrir. See {Overt}.]
   1. An opening or aperture; a recess; a chamber. [Obs.]
    --Spenser. "The cave's inmost overture." --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. Disclosure; discovery; revelation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It was he
       That made the overture of thy treasons to us.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A proposal; an offer; a proposition formally submitted for
    consideration, acceptance, or rejection. "The great
    overture of the gospel." --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) A composition, for a full orchestra, designed as an
    introduction to an oratorio, opera, or ballet, or as an
    independent piece; -- called in the latter case a {concert
    overture}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overture \O"ver*ture\, v. t.
   To make an overture to; as, to overture a religious body on
   some subject.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overture
   n 1: orchestral music played at the beginning of an opera or
      oratorio
   2: something that serves as a preceding event or introduces what
     follows; "training is a necessary preliminary to employment";
     "drinks were the overture to dinner" [syn: {preliminary},
     {overture}, {prelude}]
   3: a tentative suggestion designed to elicit the reactions of
     others; "she rejected his advances" [syn: {overture},
     {advance}, {approach}, {feeler}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top