Search result for

overtime

(58 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overtime-, *overtime*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overtime[N] เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ, Syn. extra working time
overtime[N] เงินพิเศษสำหรับงานนอกเวลา, See also: เงินค่าล่วงเวลา
overtime[N] ระยะเวลาที่เพิ่มจากเวลาปกติในการแข่งขัน, Syn. extra time
overtime[ADV] นอกเวลาปกติ, See also: ล่วงเวลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overtime(โอ'เวอะไทมฺ) n. ระยะนอกเวลาในการทำงาน,งาน (เงิน) นอกเวลา -adv.,adj. นอกเวลา vt. ล้างฟิล์มนานเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
overtime(adv) ล่วงเวลา,เกินเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overtime wageค่าล่วงเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overtimeการทำงานล่วงเวลา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Overtime-: ช่วงต่อเวลา : - My Sassy Girl (2008)
And no overtime.และไม่มีค่าล่วงเวลา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Every week I see overtime written on your dockets.ทุกอาทิตย์ฉันเห็นค่าล่วงเวลา เขียนไว้ในบัตรลงเวลาของนาย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Monday overtime. Tuesday overtime.วันจันทร์ล่วงเวลา วันอังคารก็ล่วงเวลาอีก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Five days less for delivery, we'll have to work overtime, and I'II do nights...ก็ต้องมีบ้างล่ะ พวกเขาบอกต้องจ่ายโอที Gomorrah (2008)
They're talking overtime pay.กังวลแค่เรื่องโอทีเนี่ยนะ ? Gomorrah (2008)
Am I scared of a little overtime?ไม่ต้องห่วงคราวนี้มั่นใจ Gomorrah (2008)
And we could use the overtime.แล้วเราจะได้เงินล่วงเวลา Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
But do you know how much overtime Carlos has pulled?แต่คุณรู้มั้ยว่าคาลอสทำงานล่วงเวลาไปมากแค่ไหน In a World Where the Kings Are Employers (2009)
You made rehearsal go overtime!นายทำให้การซ้อมมันเกินเวลามาขนาดนี้ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Ooh. yeah, i've been praying overtime for that one.อ๋อใช่ ฉันสวดมนต์เรื่องนั้นมาซักพักเกี่ยวกับเรื่องนั้น Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
- plus i'll be making triple overtime.หนำซ้ำ ผมอาจได้ทำ 3 เวลาล่วงเวลางาน Hungry Man (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overtimeHe put in ten hours of overtime this week.
overtimeHe stayed late and worked overtime.
overtimeHe was forced to work overtime.
overtimeIf the boss says you've got to work overtime, then there's no choice but to do so.
overtimeI had to work overtime yesterday.
overtimeI let her off her overtime work.
overtimeI'll have to work overtime every day next week.
overtimeI'm afraid that you have to work overtime.
overtimeI will not work overtime today.
overtimeJohn was tired from working overtime.
overtimeMy boss made me work overtime.
overtimeRats! I've got to work overtime again.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่วงเวลา[ADV] overtime, Ant. ก่อนเวลา, Example: แฟนเขาทำงานล่วงเวลามา 3 เดือนแล้ว คงจะรีบเก็บเงินแต่งงาน, Thai definition: เกินเวลาที่กำหนดออกไป
ค่าล่วงเวลา[N] overtime wage, See also: overtime earnings, overtime pay, Syn. เงินล่วงเวลา, Example: หากทำงานลูกจ้างเกินวันละ 8 ชั่วโมงแล้ว นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้ตามกฎหมาย, Thai definition: เงินค่าจ้างที่ได้นอกเหนือจากเงินเดือน โดยได้จากการทำงานล่วงเวลาปกติ
นอกเวลา[N] overtime, See also: extra pay, additional pay, late hours, Example: เรื่องนี้เอาไว้คุยกันตอนนอกเวลาจะดีกว่า, Thai definition: ไม่ใช่เวลาที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำงานล่วงเวลา[n. exp.] (kān thamngān lūang wēlā) EN: overtime   
ค่าล่วงเวลา[n. exp.] (khā lūang wēlā) EN: overtime premium   
ค่าโอที[n. exp.] (khā Ō.Thī.) EN: overtime premium   
ล่วงเวลา[adv.] (lūang wēlā) EN: overtime   
งานล่วงเวลา[n. exp.] (ngān lūang wēlā) EN: overtime   
ทำงานล่วงเวลา[v. exp.] (thamngān lūang wēlā) EN: work overtime   
ทำงานโอที[v. exp.] (thamngān Ō.Thī.) EN: work overtime   
ทำโอที [v. exp.] (tham Ō.Thī.) EN: work overtime ; do overtime   

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERTIME    OW1 V ER0 T AY2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overtime    (n) (ou1 v @ t ai m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバータイム[, o-ba-taimu] (n) overtime [Add to Longdo]
サービス残業[サービスざんぎょう, sa-bisu zangyou] (n) unpaid overtime [Add to Longdo]
サドンデス[, sadondesu] (n) sudden death (esp. working overtime); (P) [Add to Longdo]
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours [Add to Longdo]
居残り[いのこり, inokori] (n,vs) (1) working overtime; (2) detention; being kept in (e.g. after school) [Add to Longdo]
居残り手当;居残り手当て[いのこりてあて, inokoriteate] (n) overtime pay [Add to Longdo]
居残る[いのこる, inokoru] (v5r,vi) to stay behind; to remain; to work overtime [Add to Longdo]
残業[ざんぎょう, zangyou] (n,vs) overtime (work); (P) [Add to Longdo]
残業手当[ざんぎょうてあて, zangyouteate] (n) overtime pay [Add to Longdo]
時間外[じかんがい, jikangai] (n) late; overtime [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加时[jiā shí, ㄐㄧㄚ ㄕˊ, / ] overtime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overtime \O"ver*time`\, n.
   1. Time beyond, or in excess of, a limit; esp., extra working
    time.
    [1913 Webster]
 
   2. (Sports) An extra period of time provided to play a game,
    beyond the end of the normal period allowed for the game,
    for the purpose of resolving a tie score; as, the team won
    in overtime.
    [PJC]
 
   {sudden death overtime} an overtime[2] in which the first
    team to score wins the game; -- contrasted with normal
    overtime[2], which is a fixed period of time during which
    either team may score as often as they can.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overtime
   adv 1: beyond the regular time; "she often has to work overtime"
   n 1: work done in addition to regular working hours
   2: playing time beyond regulation, to break a tie [syn:
     {overtime}, {extra time}] [ant: {regulation time}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top