Search result for

oversea

(55 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oversea-, *oversea*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overseas[ADV] โพ้นทะเล
overseas[ADV] ข้ามทะเล, See also: โพ้นทะเล
overseas[ADJ] เกี่ยวกับต่างประเทศ
overseas[ADJ] ที่เดินทางท่องเที่ยวข้ามทะเล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oversea(s) (โอ'เวอะซีซฺ) adv.,adj. โพ้นทะเล,ต่างประเทศ., Syn. abroad

English-Thai: Nontri Dictionary
oversea(adj,adv) นอกประเทศ,ข้ามน้ำข้ามทะเล,โพ้นทะเล,ต่างประเทศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oversea companyบริษัทต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overseas; over seaโพ้นทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overseas Economic Corporation Fund กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล
กองทุนที่ก่อตั้งโดยประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2504 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ กองทุนนี้จะให้กู้ยืมแก่รัฐบาลและบริษัทใน ประเทศกำลังพัฒนา และให้กู้หรือร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Must have caught it on one of her overseas estrogen tours.อาจได้รับเชื้อ จากการเดินทางรอบโลกเพื่อสตรี Dying Changes Everything (2008)
You were recognized as a top grade conductor overseas.คุณเป็นที่ยอมรับในต่าประเทศว่าเป็น วาทยากรฝีมือดีอันดับต้นๆ Beethoven Virus (2008)
I took up a part job giving them when I was studying overseas.ผมเคยเรียนมานิดหน่อย สมัยผมเรียนอยู่เมืองนอก Beethoven Virus (2008)
I think sending Woo-Rahm overseas for adoption may be worse than abandoning him to Joon-Soo.ฉันคิดว่าจะไปส่งอูแรมขึ้นเครื่องวันพรุ่งนี้ อาจจะดีกว่าที่จะให้เขาอยู่กับฮาน จูนซู Baby and I (2008)
- This is an overseas delivery?- นายจะส่งของข้ามแดนหรือ Babylon A.D. (2008)
Our overseas investments only stand at 30 hundred million US dollars.การลงทุนของเราในต่างประเทศอยู่ที่ 30 ร้อยพันล้านเหรีนญสหรัฐฯ. Episode #1.5 (2008)
President Guk's daughter is studying overseas now. I've checked that out.ลูกสาวของประธานกุ๊ก กำลังเรียนอยู่ ต่างประเทศในตอนนี้, ฉันรู้เรื่องนี้มา Episode #1.7 (2008)
As President Guk's secretary for overseas matters...ในฐานะเลขาฯท่านประธานกุ๊ก ในเรื่องต่างประเทศ... Episode #1.7 (2008)
The schools are having protests, so I want to send him to do overseas studies.ตอนนี้ ที่มหา'ลัยมีการประท้วง, ดังนั้น ผมอยากจะส่งไปเรียนต่อต่างประเทศ. Episode #1.8 (2008)
You should familiarize yourself with the job duties before going overseas.แกต้องทำตัว ให้คุ้นเคยกับหน้าที่การงาน ก่อนที่จะไปต่างประเทศ Episode #1.8 (2008)
- Any enemies overseas?มีศัตรูนอกประเทศบ้างไม? Taken (2008)
You do business overseas through multiple shell corporations.คุณทำธุรกิจต่างชาติหลากหลายสาขา Taken (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overseaA few years ago it would have been inconceivable for Japan to send troops overseas.
overseaAs far as I know, he has never been overseas.
overseaBy studying overseas, students can come into contact with other manners and customs.
overseaDuring the past several years, many Japanese have been either killed or injured while traveling overseas.
overseaFather kept in touch with us by mail and telephone while he was overseas.
overseaGenerally speaking, Japanese cars are popular overseas.
overseaGive me overseas service, please.
overseaHis colleague was transferred to an overseas branch.
overseaHis music has attained great popularity overseas.
overseaHis son-in-law was transferred to an overseas branch.
overseaI am working in the Overseas Operations Division.
overseaI'd like to make an overseas call.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพ้นทะเล[ADJ] oversea, See also: overseas, Example: ผู้ที่กุมเศรษฐกิจอยู่ในประเทศเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนโพ้นทะเล, Thai definition: ที่อยู่นอกประเทศออกไป ซึ่งมีทะเลกั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โพ้นทะเล[adj.] (phōnthalē) EN: oversea ; overseas   FR: d'outre-mer ; outre-mer

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERSEA    OW1 V ER0 S IY1
OVERSEAS    OW1 V ER0 S IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oversea    (j) (ou2 v @ s ii1)
overseas    (j) (ou2 v @ s ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überseeverkehr {m}oversea traffic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
華僑[かきょう, kakyou] (n) overseas Chinese merchants; (P) [Add to Longdo]
海を渡る[うみをわたる, umiwowataru] (exp,v5r) to cross the ocean (i.e. to go to or come from overseas) [Add to Longdo]
海外[かいがい, kaigai] (n,adj-no) foreign; abroad; overseas; (P) [Add to Longdo]
海外遠征[かいがいえんせい, kaigaiensei] (n) overseas trip [Add to Longdo]
海外活動[かいがいかつどう, kaigaikatsudou] (n) overseas activities [Add to Longdo]
海外企業[かいがいきぎょう, kaigaikigyou] (n) foreign company; overseas enterprise; overseas firm [Add to Longdo]
海外経済協力基金[かいがいけいざいきょうりょくききん, kaigaikeizaikyouryokukikin] (n) Overseas Economic Cooperation Fund [Add to Longdo]
海外在留邦人[かいがいざいりゅうほうじん, kaigaizairyuuhoujin] (n) Japanese living overseas [Add to Longdo]
海外市場[かいがいしじょう, kaigaishijou] (n) overseas (a foreign) market [Add to Longdo]
海外視察[かいがいしさつ, kaigaishisatsu] (n,vs) overseas inspection; tour of inspection abroad [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华侨[huá qiáo, ㄏㄨㄚˊ ㄑㄧㄠˊ, / ] overseas Chinese, #8,005 [Add to Longdo]
海外[hǎi wài, ㄏㄞˇ ㄨㄞˋ, ] overseas; abroad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oversea \O"ver*sea"\, a.
   Beyond the sea; foreign.
   [1913 Webster] Oversea

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oversea \O"ver*sea"\, Overseas \O"ver*seas"\, adv.
   Over the sea; abroad. --Milton. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oversea
   adv 1: beyond or across the sea; "He lived overseas for many
       years" [syn: {oversea}, {overseas}]
   adj 1: being or passing over or across the sea; "some overseas
       trade in grain arose" [syn: {oversea}, {overseas}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top