Search result for

olen

(61 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -olen-, *olen*
English-Thai: Longdo Dictionary
random violence(n) การใช้ความรุนแรงอย่างไม่เจาะจง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benevolence(บะเนฟ'วะเลินซฺ) n. ความเมตตากรุณา,การกุศล,กุศลกรรม,ของบริจาค,เงินบริจาค, Syn. beneficence
benevolent(บะเนฟ'วะเลินทฺ) adj. เมตตา,กรุณา,ใจบุญ,ชอบทำบุญ,กุศล, Syn. charitable
condolence(คันโดล'เลินซฺ) n. การปลอบโยน,การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจด้วย., Syn. condolement,commiseration
gasolene(แกส'ซะลีน) n.น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เป็นส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน, Syn. petrol, See also: gasolinic adj.
indolence(อิน'ดะเดินซฺ) n. ความเกียจคร้าน,ความไม่เจ็บปวด,ความเจ็บปวดเล็ก ๆ น้อย ๆ
indolent(อิน'ดะเลินทฺ) adj. เกียจคร้าน,ไม่เจ็บปวด,เจ็บปวดเล็ก ๆ น้อย ๆ, See also: indolently adv., Syn. inactive ###A. lively
insolence(อิน'ซะเลินซฺ) n. ความอวดดี,ความทะลึ่ง,ความดูถูก,ความไร้มารยาท.
insolent(อิน'ซะเลินทฺ) n..adj. (คนที่) อวดดี,ทะลึ่ง,ไร้มารยาท., Syn. disrespect
malevolence(มะเลฟ'วะเลินซฺ) n. ความประสงค์ร้าย,ความเกลียด
malevolent(มะเลฟ'ะเลินทฺ) adj. มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,ชั่ว,เลว,เป็นภัย, See also: malevolently adv., Syn. hostile

English-Thai: Nontri Dictionary
benevolence(n) ความเมตตากรุณา,การบำเพ็ญคุณประโยชน์
benevolent(adj) มีความกรุณา,มีเมตตา,ใจบุญ
condolence(n) การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจ
gasolene(n) น้ำมันเบนซิน
indolence(n) ความเกียจคร้าน
indolent(adj) อยู่เฉยๆ,เกียจคร้าน
insolence(n) ความทะลึ่ง,ความโอหัง,ความหยาบคาย,ความอวดดี
insolent(adj) ทะลึ่ง,ทะนง,จองหอง,โอหัง,อวดดี,ยโส
malevolence(n) ความมุ่งร้าย,การให้ร้าย,การคิดร้าย
malevolent(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งให้ร้าย,ซึ่งคิดร้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Countess olenska is a ruined womanท่านเค้าต์ โอเลนสกาเป็นผู้หญิงที่มีแต่ความสูญเสีย The Age of Dissonance (2009)
Julian, I added the fur collar to olenska's act two dress.จูเลียน ฉันเพิ่มปลอกคอขนสัตว์ให้บทโอเลนสกี้สองชุด The Age of Dissonance (2009)
Upon my soul, it's countess olenska, parading herself at the opera.โอ้อกเอ๋ย นั่นเคาท์เตสส์ โอเลนสกา เธอเดินเข้าสู่วงการโอเปร่า The Age of Dissonance (2009)
Conscious of there being a shadow on poor ellen olenska's reputation.รู้สึกถึงเงาบนกิตติศัพท์ของเอลเลนที่น่าสงสาร The Age of Dissonance (2009)
They've made me a flesh-and-blood countess olenska.มันทำให้ฉันกลายเป็นเคาท์เตสโอเลนสกาตัวจริงเลย The Age of Dissonance (2009)
Conscious of there being a shadow on poor ellen olenska's reputation.ตระหนักได้ว่ามีเงามืดอยู่บนชื่อเสียงของ อัลเลน โอเลนสกาผู้น่าสงสาร The Age of Dissonance (2009)
Six or seven days passed, and archer heard nothing from madam olenska.ผ่านไปแล้ว6-7วัน และอาร์เชอร์ไม่ได้ข่าวจากนางโอเลนสกาเลย The Age of Dissonance (2009)
My sister Margaery invites you to take the air with her and our grandmother the Lady Olenna in the gardens.มาร์เจอร์รี่ น้องสาวข้าเชิญให้ท่าน ออกไปรับลมกับนาง และท่านย่า ท่านหญิงโอเลนน่า ที่ในสวน Dark Wings, Dark Words (2013)
Lady Sansa, it is my honor to present my grandmother... the Lady Olenna of House Tyrell.ท่านหญิงซานซ่า นับเป็นเกียรติของข้า ที่จะแนะนำให้ท่านรู้จัก กับท่านย่าของข้า ท่านหญิงโอเลนน่า แห่งตระกูลไทเรล Dark Wings, Dark Words (2013)
And we're at war, Lady Olenna.เราอยู่ในภาวะสงคราม เลดี้โอเล็นนา Kissed by Fire (2013)
You'll be pleased to learn that after one conversation with Olenna Tyrell,ท่านน่าจะดีใจถ้าได้รู้ว่า ข้าคุยกับโอเล็นนา ไทเรล แค่รอบเดียว Kissed by Fire (2013)
OLENNA: No.ไม่ได้ ไม่ได้ Two Swords (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic   FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เฉื่อยชา [v.] (cheūaychā) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
เอกภาพ[n.] (ēkkaphāp) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity   FR: unité [f]
เอื่อย[adj.] (eūay) EN: sluggish ; indolent ; slouchy ; slow ; soft ; light   FR: indolent
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly   FR: brutalement ; brusquement
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหง[v.] (hōng) EN: die a violent death ; die an unnatural death   FR: mourir de mort violente

CMU English Pronouncing Dictionary
OLEN    AA1 L AH0 N
OLENIK    AA1 L EH0 N IH0 K
OLENDER    AA1 L EH0 N D ER0
OLENICK    AA1 L EH0 N IH0 K

German-Thai: Longdo Dictionary
sich erholen(vt) |erholte sich, hat sich erholt| พักฟื้น, พักผ่อน(ช่วงเวลาพักยาวนานกว่า sich ausruhen และโดยมากหมายถึงพักหลังจากป่วยไข้หรือการทำงานหนัก) เช่น Sie sollen sich im Urlaub ganz von der Arbeit erholen. คุณควรพักฟื้นจากการทำงานในช่วงพักร้อนซะ, See also: Related: sich ausruhen
Alkoholentzugsklinik(n) |die, pl. Alkoholentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดเหล้าแอลกอฮอล์
Polen(n uniq) |die, nur Sg.| ประเทศโปแลนด์ เช่น Polen hat sich zum siebten Mal für die Endrunde einer FußballWeltmeisterschaft qualifiziert., See also: S. die Republik Polen,

Japanese-English: EDICT Dictionary
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men [Add to Longdo]
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]
お気の毒に[おきのどくに, okinodokuni] (exp) my sympathies; that's too bad; my condolences [Add to Longdo]
ぐらっと[, guratto] (adv) (on-mim) shaking violently [Add to Longdo]
ぐらり[, gurari] (adv-to,adv) shaking violently [Add to Longdo]
ご愁傷様;ご愁傷さま[ごしゅうしょうさま, goshuushousama] (exp) (See ご愁傷様でございます) my condolences [Add to Longdo]
ご愁傷様でございます;御愁傷様でございます[ごしゅうしょうさまでございます, goshuushousamadegozaimasu] (exp) my condolences [Add to Longdo]
どぎつい[, dogitsui] (adj-i) gaudy; loud; garish; violent; harsh [Add to Longdo]
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バイオレンスゲーム[ばいおれんすげーむ, baiorensuge-mu] violent (computer, video) game [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top