Search result for

okinawa

(46 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -okinawa-, *okinawa*
Possible hiragana form: おきなわ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Okinawa Island (Japan)เกาะโอกินาวา (ญี่ปุ่น) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First of all, he was deployed on training exercises off Okinawa during the time I had to be conceived.แรกที่สุดเขาย้ายไปฝึกงานที่โอกินาวาระหว่างนั้น\ ..ฉันก็สร้างความฝันขึ้นมา Birthmarks (2008)
I miss my hometown in Okinawa.ผมคิดถึงบ้านที่โอกินาว่า The Ramen Girl (2008)
Ultimately, the dolphin meat is based on supply and demand like any other product, and if that product is poison and they can't sell it in Taiji, then they can't sell it in Iwate, and they can't sell it in Okinawa,กำลังวางยาพิษให้ตัวเอง และพวกเขาก็วางยาพิษ ผู้คนที่เขาขายเนื้อเหล่านี้ให้ด้วย The Cove (2009)
My dad was stationed in Okinawa when I was little, and I picked it up.พ่อของฉันประจำการ อยู่ที่เกาะโอกินาวา ตอนฉันเป็นเด็ก และฉันก็กลับ มาเรียนอีกรอบ The Gift (2009)
Okinawa was part of Japan.โอกินาว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น The Pacific (2010)
You know, if you were gonna take the twin campaigns for the island of Iwo Jima and the island of Okinawa, you could probably say those were the absolute worst of the entire war.ถ้าคุณต้องทำ 2 ภารกิจ คือบุกเกาะอิโวจิม่า และ โอกินาว่า คุณอาจพูดได้ว่านั่นเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุด ของสงครามทั้งหมด The Pacific (2010)
The battle of Okinawa presented a lot of challenges for the production because of the terrible conditions that the marines fought under.การต่อสู้ในโอกินาวาที่ต้องนำเสนอ คืองานสร้างที่ท้าทายอย่างมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่น่ากลัว ที่เหล่านาวิกฯต้องเผชิญ The Pacific (2010)
The Okinawa landscape was something that we had to research very carefully--ภูมิประเทศของโอกินาว่า เป็นสิ่งที่เราต้อง ค้นคว้าอย่างพิถีพิถัน The Pacific (2010)
They were viewing themselves as defending Japan, and the only way in order to get through the battle of Okinawa is to take every day that it requires and spend every life that it was going to take.พวกเขาต้องรักษาชีวิตตัวเอง และต้องป้องกันญี่ปุ่น และวิธีเดียวที่จะผ่าน จากการต่อสู้ที่โอกินาวา คือ ทุกวันต้องมีเป้าหมาย The Pacific (2010)
Okinawa had a profound effect on all of us.โอกินาวามีความลึกซึ้ง ซึ่งส่งผลต่อทุกคน The Pacific (2010)
I was born in Japan, at a military base in Okinawa.ฉันเกิที่ ญี่ปุ่น ในฐานทัพ โอกินาว่า Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
We take it, maybe we get Okinawa.เราจะใช้มันบางทีเราได้รับโอกินา ว่า Hacksaw Ridge (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
okinawaAccording to the weather forecast, the typhoon is approaching Okinawa.
okinawaAre you aware that Okinawa is closer to China than to Honshu?
okinawaA typhoon prevented us from going on our trip to Okinawa.
okinawaDid you ever go to Okinawa?
okinawaHe has never been to Okinawa before.
okinawaHe put off his trip to Okinawa.
okinawaHow long does it take to go to Okinawa by plane?
okinawaHow long does it take to reach Okinawa?
okinawaHow many hours does it take to go to Okinawa by plane?
okinawaI like the warm sea around Okinawa.
okinawaIt happened that in August, 1984 my work obliged me to go to Okinawa.
okinawaIt rains a lot in Okinawa.

CMU English Pronouncing Dictionary
OKINAWA    OW2 K IH2 N AA1 W AH0
OKINAWA    OW2 K IY0 N AA1 W AH0
OKINAWANS    OW2 K IH2 N AA1 W AH0 N Z
OKINAWANS    OW2 K IY2 N AA1 W AH0 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Okinawaralle {f} [ornith.]Okinawa Rail [Add to Longdo]
Okinawaspecht {m} [ornith.]Okinawan Woodpecker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うがん[, ugan] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred place; sacred grove [Add to Longdo]
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
おん[, on] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred site; sacred grove [Add to Longdo]
ぐすく[, gusuku] (n) Okinawan fortress [Add to Longdo]
さーたーあんだぎー;サーターアンダキー[, sa-ta-andagi-; sa-ta-andaki-] (n) type of Okinawan doughnut (donut) [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
ちんすこう;チンスコー[, chinsukou ; chinsuko-] (n) Okinawan sweet [Add to Longdo]
アンダンスー;あんだんすー[, andansu-; andansu-] (n) (from アンダ + ミスー) fried mixture of minced pork, miso, mirin, etc. (Okinawan dish) [Add to Longdo]
オキナワベニハゼ[, okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby [Add to Longdo]
オビトウカイスズメダイ[, obitoukaisuzumedai] (n) Okinawa chromis (Chromis okamurai) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冲绳[Chōng shéng, ㄔㄨㄥ ㄕㄥˊ, / ] Okinawa [Add to Longdo]
冲绳岛[Chōng shéng dǎo, ㄔㄨㄥ ㄕㄥˊ ㄉㄠˇ, / ] Okinawa (island) [Add to Longdo]
冲绳县[Chōng shéng xiàn, ㄔㄨㄥ ㄕㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Okinawa Prefecture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Okinawa \Okinawa\ prop. n.
   1. the largest island of the central Ryukyu Islands.
    [WordNet 1.5]
 
   2. A campaign in the closing days of World War II in the
    Pacific (April-June 1945); in savage close-quarter
    fighting US marines and regular army troops took the
    island from the Japanese; considered the greatest victory
    of the Pacific campaign for the Americans.
 
   Syn: Okinawa campaign.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Okinawa
   n 1: the largest island of the central Ryukyu Islands
   2: a campaign in the closing days of World War II in the Pacific
     (April to June 1945); in savage close-quarter fighting United
     States marines and regular army troops took the island from
     the Japanese; considered the greatest victory of the Pacific
     campaign for the Americans [syn: {Okinawa}, {Okinawa
     campaign}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top