Search result for

oki

(99 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oki-, *oki*
Possible hiragana form: おき
English-Thai: Longdo Dictionary
cooking gas cylinder(n) ถังแก๊สหุงต้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookie(บุค'คี) n. คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า, Syn. bookmaker
booking(บุค'คิง) n. สัญญา,การตกลง,การจอง
booking clerkn. คนขายตั๋ว
booking halln. ห้องขายตั๋ว
booking officen. ห้องขายตั๋ว
bookish(บุค'คิช) adj. ชอบอ่านหนังสือ,ชอบศึกษา,หนอนหนังสือ,เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับอักษรศาสตร์, See also: bookishness n., Syn. erudite
choking(โช'คิง) adj. ซึ่งทำให้อึดอัด,ซึ่งทำให้หอบ,ตื้นตัน.
cookie(คุค'คี) n. ขนมกินเล่น,บุคคล
good-lookingadj. มีหน้าตาดี,สวยงาม,หล่อ, Syn. handsome,attractive
kookie(คูค'คี) adj. ประหลาด,วิตถาร,โง่,บ้า., See also: kookiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bookie(n) คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
bookish(adj) เป็นหนอนหนังสือ
cookie(n) ขนมคุกกี้
cooking(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,การประกอบอาหาร
GOOD-good-looking(adj) งาม,สวย,สวยงาม,ดูดี,หน้าตาดี,หล่อ
LOOKING looking glass(n) กระจก,คันฉ่อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Okinawa Island (Japan)เกาะโอกินาวา (ญี่ปุ่น) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First of all, he was deployed on training exercises off Okinawa during the time I had to be conceived.แรกที่สุดเขาย้ายไปฝึกงานที่โอกินาวาระหว่างนั้น\ ..ฉันก็สร้างความฝันขึ้นมา Birthmarks (2008)
Nani ga okite mo kibun wa heno heno kappa No matter what may happen, I feel as though nothing can bother me,CHA-LA HEAD-CHA-LA Nani ga okite mo kibun wa heno-heno kappa Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I miss my hometown in Okinawa.ผมคิดถึงบ้านที่โอกินาว่า The Ramen Girl (2008)
What's wrong, Okichi?ท่านแน่ใจนะครับ Goemon (2009)
Okichi!ความอิสระที่เจ้าพูดถึง Goemon (2009)
Okichi!นี่ไงล่ะ ค่าของความอิสระของเจ้า Goemon (2009)
Ultimately, the dolphin meat is based on supply and demand like any other product, and if that product is poison and they can't sell it in Taiji, then they can't sell it in Iwate, and they can't sell it in Okinawa,กำลังวางยาพิษให้ตัวเอง และพวกเขาก็วางยาพิษ ผู้คนที่เขาขายเนื้อเหล่านี้ให้ด้วย The Cove (2009)
Okidee.งั้นก็ได้ Blue Shadow Virus (2009)
My dad was stationed in Okinawa when I was little, and I picked it up.พ่อของฉันประจำการ อยู่ที่เกาะโอกินาวา ตอนฉันเป็นเด็ก และฉันก็กลับ มาเรียนอีกรอบ The Gift (2009)
And there's no bingo for okie city residents.และไม่เจอที่ตรงกันกับ ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในโอกีสเลย The Eyes Have It (2009)
This john o'heron with okie city animal stuffers.จอห์น โอแฮนรอน เป็นพวกสต๊าฟสัตว์ของเมืองโอกีส The Eyes Have It (2009)
I'm so OKI managed to carry you with one hand, like before.เพราะฉันแข็งแรง ขนาดอุ้มเธอขึ้นไปชั้นสองเลยนะ Episode #1.11 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
okiAre you aware that Okinawa is closer to China than to Honshu?
okiThe leaders of seven industrial democracies will meet in Okinawa in 2000.
okiHow many hours does it take to go to Okinawa by plane?
okiOkinawa has a fine climate all year round.
okiIt rains a lot in Okinawa.
okiDid you ever go to Okinawa?
okiThe President of France visited Okinawa.
okiHow long does it take to reach Okinawa?
okiHow long does it take to go to Okinawa by plane?
okiThe government asked the SDF for a disaster relief deployment to Okinawa.
okiA typhoon prevented us from going on our trip to Okinawa.
okiOur plane leaves at noon, arriving in Okinawa at 1:30.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบขำ ๆ[n. exp.] (baēp kham-kham) EN: jokingly   FR: avec humour ; par amusement
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle   FR: section de bambou [f]
บ้องกัญชา[n. exp.] (bǿngkanchā) EN: pipe for smoking marijuana   
ชาวกรุงเทพฯ[n. prop.] (Chāo Krungthēp) FR: Bangkokois [m] ; Bangkokoise [f[ ; Bangkokien [m] ; Bangkokienne [f]
โฉมฉาย[n.] (chōmchāi) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมเฉลา[n.] (chōmchalāo) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมงาม[n.] (chōmngām) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมตรู[n.] (chōmtrū) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
เด็กกรูงเทพ ฯ[n. exp.] (dek Krūngthēp) FR: enfant de la capitale [m, f] ; enfant de Bangkok [m] ; petit Bangkokien [m] ; petite Bangkokienne [f]
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air   FR: marcher avec un air songeur

CMU English Pronouncing Dictionary
OKI    OW1 K IY0
OKIE    OW1 K IY0
OKIN    OW1 K IH2 N
OKIMOTO    OW0 K IY0 M OW1 T OW0
OKINAWA    OW2 K IH2 N AA1 W AH0
OKINAWA    OW2 K IY0 N AA1 W AH0
OKINAWANS    OW2 K IH2 N AA1 W AH0 N Z
OKINAWANS    OW2 K IY2 N AA1 W AH0 N Z

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
起きます[おきます, okimasu, okimasu , okimasu] (vi ) ตื่นนอน
置屋[おきや, okiya] (n) สำนักเกอิชา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
置き換える[おきかえる, okikaeru] Thai: สับเปลี่ยนแทนที่ English: to replace
置き換える[おきかえる, okikaeru] Thai: ย้าย English: to move
置き換える[おきかえる, okikaeru] Thai: สับตำแหน่ง English: to change the position of
起きる[おきる, okiru] Thai: ตื่น
起きる[おきる, okiru] Thai: ตั้งตรง English: to rise

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Okinawaralle {f} [ornith.]Okinawa Rail [Add to Longdo]
Okinawaspecht {m} [ornith.]Okinawan Woodpecker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
いい子いい子[いいこいいこ, iikoiiko] (n,vs) patting or stroking (pet, child, etc.) [Add to Longdo]
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いつ何どき;何時何時;何時なんどき;いつ何時[いつなんどき, itsunandoki] (adv) (uk) at any time; every moment [Add to Longdo]
いよいよという時;いよいよと言う時[いよいよというとき, iyoiyotoiutoki] (exp) (at the) last moment; (in the) nick of time [Add to Longdo]
うがん[, ugan] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred place; sacred grove [Add to Longdo]
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冲绳[Chōng shéng, ㄔㄨㄥ ㄕㄥˊ, / ] Okinawa [Add to Longdo]
冲绳岛[Chōng shéng dǎo, ㄔㄨㄥ ㄕㄥˊ ㄉㄠˇ, / ] Okinawa (island) [Add to Longdo]
冲绳县[Chōng shéng xiàn, ㄔㄨㄥ ㄕㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Okinawa Prefecture [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
コマンド記述ブロック[こまんどきじゅつブロック, komandokijutsu burokku] command descriptor block [Add to Longdo]
シフト機能[しふときのう, shifutokinou] shift function [Add to Longdo]
ソートキー[そーときー, so-toki-] sort key [Add to Longdo]
データの基底アドレス[データのきていアドレス, de-ta nokitei adoresu] base address of data [Add to Longdo]
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] data medium protection device [Add to Longdo]
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] default assumption [Add to Longdo]
ネットワークアドレス付与機関[ネットワークアドレスふよきかん, nettowa-kuadoresu fuyokikan] network addressing authority [Add to Longdo]
ノンアド機能[のんあどきのう, non'adokinou] nonadd function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おき, oki] hohe_See, offene_See [Add to Longdo]
沖合[おきあい, okiai] hohe_See, offene_See [Add to Longdo]
沖合い[おきあい, okiai] hohe_See, offene_See [Add to Longdo]
置物[おきもの, okimono] Schmuckgegenstand [Add to Longdo]
起きる[おきる, okiru] aufstehen, auf_sein [Add to Longdo]
起き上がる[おきあがる, okiagaru] aufstehen, sich_aufrichten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top