Search result for

oken

(49 entries)
(0.5279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oken-, *oken*
Possible hiragana form: おけん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bespoken(บิสโพ'เคิน) กริยาช่อง 3 ของ bespeak
betoken(บิโท'เคิน) {betokened,betokening,betokens} vt. เป็นหลักฐาน,ล่อแสดง,แสดงถึง,เป็นลาง,เป็นนิมิต,บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าว่า
bookend(บุค'เอนดฺ) n. ที่หนีบค้ำแถวหนังสือให้ตั้งตรง, Syn. bookend
broken(โบร'เคิน) vi. กริยาช่อง 3 ของ break adj. เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ไม่เรียบ,อ่อนกำลัง,ยอมเชื่อ,พูดอย่างไม่สมบูรณ์,ขรุขระ,แตกแยก, See also: brokenness n. ดูbroken, Syn. split,damaged,sudued
broken diskหน่วยบันทึกเสียเป็นคำสะแลง ใช้หมายถึง หน่วยบันทึกที่เสียหรือใช้การไม่ได้ แล้ว (ไม่ใช่จานบันทึก)
broken wind n.โรคหอบหืดในม้า
broken-downadj. แย่มาก,มีสุขภาพทรุดโทรม,เกือบจะล้มอยู่แล้ว
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
fair-spokenadj. มีวาจาไพเราะ,ปากหวาน,พูดดี., See also: fair-spokenness n.
foretoken(ฟอร์'โทเคิน) n. การเตือนล่วงหน้า,ลาง,นิมิตร. vt. เป็นลางบอก

English-Thai: Nontri Dictionary
betoken(vt) เป็นลาง,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนิมิต,ส่อแสดง
broken(adj) เป็นเศษเล็กเศษน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
heartbroken(adj) โศกเศร้า,อกหัก,ผิดหวัง,ช้ำใจ,เสียใจ
outspoken(adj) โผงผาง,ขวานผ่าซาก,ตรงๆ,เปิดเผย,โต้งๆ
spoken(vt) pp ของ speak
token(n) เครื่องหมาย,เหรียญ,เบี้ย,ของขวัญ,พยานหลักฐาน,เครื่องแสดง,ของที่ระลึก
unbroken(adj) ไม่แตก,เป็นทิว,ติดต่อกัน,ไม่เสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านแตก[n. exp.] (bān taēk) EN: broken home   
บ้านแตกสาแหรกขาด[n. exp.] (bān taēk sāraēk khāt) EN: broken family   
ฟันหลอ[n. exp.] (fan lø) EN: broken tooth   FR: dent cassée [f]
หัก[v.] (hak) EN: break ; be broken ; fracture ; dock   FR: briser ; se briser ; se fracturer
หัดพูดภาษาอังกฤษ[xp] (hat phūt phāsā Angkrit) EN: practise spoken English   FR: s'exercer à la pratique de l'anglais
โฮกฮาก[adv.] (hōk-hāk) EN: rudely ; harshly ; brusquely ; loud-spoken   
หัวอกหัก[v. exp.] (hūa-ǿk hak) EN: be heartbroken   FR: avoir le coeur brisé ; avoir un gros chagrin
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: rice porridge ; rice gruel ; rice soup ; congee ; broken-rice congee   FR: bouillie de riz [f] ; potage de riz [m]
ไข้ใจ[X] (khai jai) EN: heartsickness ; heartbreak ; love-sickness ; brokenhearted ; downcast   FR: avoir le coeur brisé ; démoralisé ; être abattu
คำดูถูก[n.] (kham dū thūk) EN: insult (spoken ~)   FR: insulte (verbale) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OKEN    OW0 K EY1 AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
あどけない[, adokenai] (adj-i) innocent; cherubic [Add to Longdo]
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice [Add to Longdo]
がっくり[, gakkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P) [Add to Longdo]
しどけない[, shidokenai] (adj-i) slovenly [Add to Longdo]
ばやい;ばわい[, bayai ; bawai] (n-adv,n) (col) (spoken variant of 場合) (See 場合・ばあい) case; situation [Add to Longdo]
ぶっつけ[, buttsuke] (n,adj-na) without preparation; off the cuff; abrupt; outspoken; (at) first [Add to Longdo]
ぷつん[, putsun] (n,adv-to) snap (sound of something being suddenly and irreversibly broken) [Add to Longdo]
アルプスの険;アルプスの嶮[アルプスのけん, arupusu noken] (n) steep pass in the Alps [Add to Longdo]
イギリス英語[イギリスえいご, igirisu eigo] (n) (See 英々語) British English (i.e. English as spoken in the UK) [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] (n) {comp} Error Checking and Correcting; ECC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
クレームトークン[くれーむとーくん, kure-muto-kun] claim token [Add to Longdo]
トークン[とーくん, to-kun] authentication token, token [Add to Longdo]
トークンキュー[とーくんきゅー, to-kunkyu-] token queue [Add to Longdo]
トークンバスネットワーク[とーくんばすねっとわーく, to-kunbasunettowa-ku] token-bus network [Add to Longdo]
トークンパッシングプロトコル[とーくんぱっしんぐぷろとこる, to-kunpasshingupurotokoru] token passing protocol [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure [Add to Longdo]
トークンリング[とーくんりんぐ, to-kunringu] token ring [Add to Longdo]
トークンリングネットワーク[とーくんりんぐねっとわーく, to-kunringunettowa-ku] token-ring network [Add to Longdo]
トークン化[トークンか, to-kun ka] tokenize (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Oken
   n 1: German naturalist whose speculations that plants and
      animals are made up of tiny living `infusoria' led to the
      cell theory (1779-1851) [syn: {Oken}, {Lorenz Oken},
      {Okenfuss}, {Lorenz Okenfuss}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top