Search result for

ointment

(56 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ointment-, *ointment*
English-Thai: Longdo Dictionary
appointment(n ) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ointment[N] ขี้ผึ้ง, Syn. unguent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ointment(ออยทฺ'เมินทฺ) n. ครีม,ยาขี้ผึ้ง,ยาที่เป็นครีม
appointment(อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง,ตำแหน่ง,การนัดพบ,เครื่องแต่งตัว,อุปกรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
ointment(n) ครีม,ขี้ผึ้ง,น้ำมันนวดตัว
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ointment, eye; oculentum; ointment, ophthalmicขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ointment, ophthalmic; oculentum; ointment, eyeขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ointment; unguent; unguentumยาขี้ผึ้ง [มีความหมายเหมือนกับ unction ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ointmentsยาขี้ผึ้ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There is a fly in the ointment.ฉันดันไปคบเด็กสร้างบ้าน Pineapple Express (2008)
I'm gonna try to definitely put some sort of medical ointment on it.ฉันจะพยายามหาครีมมาทาให้หาย Pineapple Express (2008)
You need to put ointment on these burns every few hours.นายต้องทำยานี้ ตรงแผลที่ถูกไฟไหม้ในทุกๆชั่วโมง The Culling (2009)
Oh, hey, hon, there's some, uh, ointment in the medicine chest if you need it.โอ้.. ! . There Is No Normal Anymore (2009)
The fly is in the ointment. Darwin, do you copy?เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลก G-Force (2009)
He can be quite a fly in the ointment.เขาสามารถกวนใจเราได้เหมือนแมลงวัน MacGruber (2010)
This is an ointment. - Don't lick it off.ฉันจะทานี่ลงไป ห้ามกินนะ Episode #1.7 (2010)
I don't need an ointment.แทนที่จะติดเจ้านี่ Episode #1.7 (2010)
You might want to find yourself some ointment.คุณควรจะหาขี้ผึ้ง มาทาเสียนะคะ Mommy Dearest (2011)
Or something that requires ointment.ไม่ต้องใช้ยาทาแล้ว Mirror, Mirror (2011)
She taught me how to make healing smokes and ointments.นางสอนข้าให้ทำควันและขี้ผึ้งบำบัด The Pointy End (2011)
Want to say have everything is fine except for one small defect ; the fly in the ointment. Then, that is height have a bit of.ทุกอย่างดีมากเลยครับจะมีก็แค่จุดเล็กๆน้อยๆ Spellbound (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ointmentIt's a good paying job, but the fly in the ointment is that I'll have to spend a lot of time traveling.
ointmentThat place's food is great and their prices are good but the fly in the ointment is their terrible location.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกำหนด[n.] (kān kamnot) EN: allocation ; enactment ; appointment   FR: attribution [f]
การนัด[n.] (kān nat) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting   FR: rendez-vous [m]
การนัดหมาย[n.] (kān nat māi) EN: appointment   FR: rendez-vous [m]
การแต่งตั้ง[n.] (kān taengtang) EN: appointment   FR: nomination [f]
ขี้ผึ้ง[n.] (khīpheung) EN: ointment ; unguent ; salve ; pomade   FR: pommade [f] ; onguent [m]
ความผิดหวัง[n.] (khwām phitwang) EN: disappointment   FR: déception [f]
มีนัดตอน...[v. exp.] (mī nat tøn ...) EN: have an appointment at ... (+ time)   FR: avoir un rendez-vous à ...(+heure)
หม่อง[n.] (mǿng) EN: balm ; cooling ointment   FR: baume [m]
นะ[X] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer]   FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]
นัด[n.] (nat) EN: appointment ; date   FR: rendez-vous [m] ; rencontre [f] ; rancard [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
OINTMENT    OY1 N T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ointment    (n) (oi1 n t m @ n t)
ointments    (n) (oi1 n t m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salbe {f} [med.] | Salben {pl}ointment | oinments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
やれやれ[, yareyare] (int) exclamation of relief or disappointment; (P) [Add to Longdo]
アポ[, apo] (n) (abbr) appointment [Add to Longdo]
アポインテシステム[, apointeshisutemu] (n) (abbr) appointment system [Add to Longdo]
アポインテメントシステム[, apointementoshisutemu] (n) appointment system [Add to Longdo]
アポイント[, apointo] (n) (abbr) (See アポイントメント) appointment [Add to Longdo]
アポイントメント[, apointomento] (n) appointment [Add to Longdo]
アポトリテル[, apotoriteru] (n) telephone call made to get an appointment [Add to Longdo]
ガビーン[, gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud) [Add to Longdo]
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāo, ㄍㄠ, ] ointment; paste, #7,354 [Add to Longdo]
软膏[ruǎn gāo, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄠ, / ] ointment; paste, #33,876 [Add to Longdo]
药膏[yào gāo, ㄧㄠˋ ㄍㄠ, / ] ointment, #38,649 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ointment \Oint"ment\, n. [OE. oinement, OF. oignement, fr. F.
   oindre to anoint, L. ungere, unguere; akin to Skr. a[~n]j,
   and to G. anke (in Switzerland) butter. The first t in the E.
   word is due to the influence of anoint. Cf. {Anoint},
   {Unguent}.]
   That which serves to anoint; any soft unctuous substance used
   for smearing or anointing; an unguent.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ointment
   n 1: semisolid preparation (usually containing a medicine)
      applied externally as a remedy or for soothing an
      irritation [syn: {ointment}, {unction}, {unguent}, {balm},
      {salve}]
   2: toiletry consisting of any of various substances in the form
     of a thick liquid that have a soothing and moisturizing
     effect when applied to the skin [syn: {cream}, {ointment},
     {emollient}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top