Search result for

oats

(33 entries)
(0.5263 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oats-, *oats*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oats    [N] เมล็ดพืชที่ปลูกในช่วงหนาวเย็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boatsman(โบท'สเมิน) n. =boatman
boatswain(โบ'เซิน) n. สรั่งเรือ,พันจ่าเรือที่มีหน้าที่ดูแลเรือ,หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ
goatsucker(โกท'สคิน) n. นกหากินกลางคืน

English-Thai: Nontri Dictionary
boatswain(n) หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ,สรั่งเรือ
goatskin(n) หนังแพะ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oatsSow one's wild oats.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
And she ripped into his torso, like a gerbil shredding a quaker oats box, sending chunks of viscera and an aerosol mist of blood all over the skanky concubine.ที่กินแวมไพร์ที่เห็นแก่ตัวเป็นอาหาร แล้วหล่อนก็ฉีกร่างเขา เหมือนหนูเกอร์บิลฉีกกล่อง Quaker Oats ตับไตไส้พุงไปคนละทิศละทาง Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
Mares eat oats, does eat oats, and little lambs eat ivy...ม้าสาวกินหญ้า กินแต่หญ้า แกะน้อยก็กินไม้เลื้อย... Vs. (2011)
He was just sowing his oats before the marriage.เขาก็แค่เพียง หาความสุข ก่อน การแต่งงานเท่านั้น The Politics of Time (2012)
Half a million bushels each of barley, oats, and rye.บาร์เลย์ โอ๊ต ไรย์ อย่างละครึ่งล้านชั่ง Kissed by Fire (2013)
Your skin starts to look like boiled oats and eventually your face slides off and you die in agony.ผิวหนังเจ้าจะเริ่มกลายเห็นเหมือนผิวไม้โอ๊ค บางครั้งหน้าจะลอก และทรมานมาก And Now His Watch Is Ended (2013)
Sow some oats, break some hearts, have actual human interaction with a member of the opposite sex.หว่านข้าวโอ๊ตบางทำลายหัวใจบางอย่างที่มีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจริง กับสมาชิกของเพศตรงข้าม White House Down (2013)
I guess I'm feeling my oats.ฉันคิดว่า ฉันรู้สึกสบายใจ Trial and Error (2013)
So, it's sliced avocado, rolled oats with apricot, the Aveeno moisturizer after every bath.อย่าลืมอะโวคาโด้ฝาน ข้าวปั้นกับกล้วยน้ำว้า ทาเบบี้ออยล์ หลังอาบน้ำทุกครั้ง... Hotel Transylvania 2 (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝูงแพะ[n. exp.] (fūng phae) EN: flock of goats ; herd of goats   FR: troupeau de chèvres [m]
ขนานลี่[n.] (khanānlī) EN: paralleling boats ; boats that sail side by side   
กระดาษหนัง[n. exp.] (kradāt nang) EN: parchment ; vellum ; goatskin ; sheepskin   FR: papier-parchemin [m] ; vélin [m]
ลำ[n.] (lam) EN: [classifier : boats ; ships ; watercraft ; airplanes ; long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...)]   FR: [classificateur : bateaux ; embarcations ; avions ; fusées ; objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...)]

CMU English Pronouncing Dictionary
OATS    OW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oats    (n) (ou1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お暑うございます;お暑うご座います[おあつうございます, oatsuugozaimasu] (exp) it is warm (very polite) [Add to Longdo]
オーツ[, o-tsu] (n) oat (Avena sativa); oats [Add to Longdo]
オート[, o-to] (n) (1) auto; automobile; automatic; (2) oat; oats; (P) [Add to Longdo]
オート麦[オートむぎ, o-to mugi] (n) oats [Add to Longdo]
ゴートスキン[, go-tosukin] (n) goatskin [Add to Longdo]
ドアツードア[, doatsu-doa] (n) door-to-door [Add to Longdo]
ドアツードアセールス[, doatsu-doase-rusu] (n) door-to-door sales [Add to Longdo]
ボースン[, bo-sun] (n) boatswain; bosun [Add to Longdo]
衣紋掛け;衣紋掛[えもんかけ, emonkake] (n) rack or hanger for hanging kimono, coats, etc. [Add to Longdo]
燕麦;からす麦;烏麦;カラス麦[えんばく(燕麦);からすむぎ(燕麦;からす麦;烏麦);カラスむぎ(カラス麦);カラスムギ, enbaku ( tsubame mugi ); karasumugi ( tsubame mugi ; karasu mugi ; karasu mugi ); k] (n) (1) (uk) wild oat (Avena fatua); wild oats; (2) (esp. 燕麦) oat (Avena sativa); oats [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oat \Oat\ ([=o]t), n.; pl. {Oats} ([=o]ts). [OE. ote, ate, AS.
   [=a]ta, akin to Fries. oat. Of uncertain origin.]
   1. (Bot.) A well-known cereal grass ({Avena sativa}), and its
    edible grain, used as food and fodder; -- commonly used in
    the plural and in a collective sense.
    [1913 Webster]
 
   2. A musical pipe made of oat straw. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Animated oats} or {Animal oats} (Bot.), A grass ({Avena
    sterilis}) much like oats, but with a long spirally
    twisted awn which coils and uncoils with changes of
    moisture, and thus gives the grains an apparently
    automatic motion.
 
   {Oat fowl} (Zool.), the snow bunting; -- so called from its
    feeding on oats. [Prov. Eng.]
 
   {Oat grass} (Bot.), the name of several grasses more or less
    resembling oats, as {Danthonia spicata}, {Danthonia
    sericea}, and {Arrhenatherum avenaceum}, all common in
    parts of the United States.
 
   {To feel one's oats},
    (a) to be conceited or self-important. [Slang]
    (b) to feel lively and energetic.
 
   {To sow one's wild oats}, to indulge in youthful dissipation.
    --Thackeray.
 
   {Wild oats} (Bot.), a grass ({Avena fatua}) much resembling
    oats, and by some persons supposed to be the original of
    cultivated oats.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OATS
     Office Automation Technology and Services (OA)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top