Search result for

nuclear reactor

(34 entries)
(0.6292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nuclear reactor-, *nuclear reactor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nuclear reactor[N] เตาแยกปฎิกรณ์ปรมาณู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nuclear reactorn. เครื่องปฏิกรนิวเคลียร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nuclear reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อุปกรณ์สำหรับให้ปฏิกิริยาลูกโซ่การแบ่งแยกนิวเคลียสเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถควบคุมได้ ใช้สำหรับผลิตนิวตรอน หรือพลังงานความร้อน มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ แกนปฏิกรณ์ ซึ่งบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ สารหน่วงความเร็วนิวตรอน สารสะท้อนนิวตรอน สารหล่อเย็น วัสดุกำบังรังสี และระบบควบคุม
บางครั้งเรียกว่า เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู (atomic reactor)
[นิวเคลียร์]
nuclear reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, ปฏิกรณ์ปรมาณู, เครื่องมือใช้ผลิตพลังงานนิวเคลียร์จากปฏิกิริยาฟิชชันแบบลูกโซ่ เพื่อนำพลังงานไปใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า ผลิตสารกัมมันตรังสี เป็นต้น โดยทั่วไปนิยมเรียกเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู หรือเตาปรมาณู เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูของไทยตั้งอยู่ที่สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nuclear Reactor Wastes ของเสียจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ [สิ่งแวดล้อม]
Nuclear reactorsเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Funny thing is 20 years around nuclear reactors,เรื่องตลกก็คือ ตลอด 20 ปี ท่ามกลางรังสีนิวเคลียร์ Automatic for the People (2008)
These are nuclear reactors.นี่มัน โรงงานนิวเคลียร์ Summer Wars (2009)
No one's gonna snoop around a nuclear reactor.ไม่มีใครมาตรวจตราแถวโรงปฏิกรนิวเคลียร์หรอก X-Men Origins: Wolverine (2009)
Seems a snail fell into a French nuclear reactorlดูเหมือนว่าเจ้าหอยทากจะตกลงไปในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Monsters vs. Aliens (2009)
He was on to something big, something so big that it was gonna make the nuclear reactor look like a triple-A battery.เขาคิดการณ์ใหญ่มาก ใหญ่จนทำให้ปฏิกรณ์นิวเคลียร์เล็กเหมือนถ่านตรากบ Iron Man 2 (2010)
The sun is basically a nuclear reactor.ถ้าอัตราสูงเกินไป ก็อาจทำลายเรา Is There a Creator? (2010)
Turn the nuclear reactor to 100% output and make sure I'm not disturbed.เปิดเครื่องปฏิกรนิวเคลียร์ไปที่ 100% และที่สำคัญอย่าให้ใครมารบกวนเด็ดขาด X-Men: First Class (2011)
That's the nuclear reactor. Disable it.นั่นไงเครื่องปฏิกรนิวเคลียร์ ปิดเครื่องซะ X-Men: First Class (2011)
Putting your hand in a nuclear reactor.เอามือไปแตะเครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์ Frontierland (2011)
Each soul a beautiful, little nuclear reactor.แต่ละดวง เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์อันน้อยๆ Mommy Dearest (2011)
He seems awfully sure of himself for a man who wants to swallow a million nuclear reactors.เขาดูเหมือน สูญเสียความเป็นตัวเองอย่างไม่ต้องสงสัย ถึงคนคนนึงที่ต้องการจะกลืน ปฏิกรนิวเคลียร์ 1 ล้านเครื่องลงไป Let It Bleed (2011)
But... why would Big Oil... hire Lloyd Hooks to run a... nuclear reactor?Yеѕ... Ѕоmеthіng аѕ іmроrtаnt аѕ thіѕ саnnоt bе dеѕсrіbеd аѕ "yоurѕ" оr "mіnе", Cloud Atlas (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nuclear reactorThe president made special remarks with reference accident in the nuclear reactor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู[N] nuclear reactor, See also: atomic reactor, Example: เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูสามารถให้พลังงานความร้อนและอนุภาครังสีต่างๆ ออกมาอย่างมากมาย, Thai definition: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิกรณ์[n.] (patikøn) EN: reactor ; atomic pile ; chain reactor ; nuclear reactor   FR: réacteur [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サプレッションプール[, sapuresshonpu-ru] (n) (See 圧力抑制プール・あつりょくよくせいプール) suppression pool (nuclear reactor) [Add to Longdo]
スクラム[, sukuramu] (n) (1) scrum; (2) scram (nuclear reactor); (P) [Add to Longdo]
パイル[, pairu] (n) pile (fabric, nuclear reactor, structural support, etc.) [Add to Longdo]
プルサーマル[, purusa-maru] (n) plutonium-thermal (type of nuclear reactor) (wasei [Add to Longdo]
圧力抑制プール[あつりょくよくせいプール, atsuryokuyokusei pu-ru] (n) pressure suppression pool (nuclear reactor) [Add to Longdo]
圧力抑制室[あつりょくよくせいしつ, atsuryokuyokuseishitsu] (n) (See 圧力抑制プール,サプレッションプール) suppression pool (nuclear reactor); pressure suppression chamber [Add to Longdo]
過酷事故[かこくじこ, kakokujiko] (n) severe accident (esp. relating to a nuclear reactor) [Add to Longdo]
格納容器[かくのうようき, kakunouyouki] (n) (See 原子炉格納容器) containment vessel (nuclear reactor); CV [Add to Longdo]
核反応炉[かくはんのうろ, kakuhannouro] (n) nuclear reactor [Add to Longdo]
緊急停止[きんきゅうていし, kinkyuuteishi] (n,vs) emergency stop; emergency shut down; emergency shutdown; scram (nuclear reactor) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
核反应堆[hé fǎn yìng duī, ㄏㄜˊ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, / ] nuclear reactor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nuclear reactor \nuclear reactor\ n. (phys.)
   Any of several devices that maintain and control a sustained
   nuclear fission chain reaction, for the production of energy,
   heat, or artificial elements, or for research purposes. The
   main fuel sustaining the reaction and consumed by the process
   is typically uranium or plutonium.
 
   Syn: reactor, atomic pile, fission reactor, nuclear pile
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nuclear reactor
   n 1: (physics) any of several kinds of apparatus that maintain
      and control a nuclear reaction for the production of energy
      or artificial elements [syn: {nuclear reactor}, {reactor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top