หรือคุณหมายถึง neuß?
Search result for

neuss

(145 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neuss-, *neuss*, neus
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา neuss มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *neuss*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bone, heel; calcaneum; calcaneusกระดูกส้นเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calcaneum; bone, heel; calcaneusกระดูกส้นเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calcaneus; bone, heel; calcaneumกระดูกส้นเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
talipes calcaneusเท้าปุกลงส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heel bone; calcaneum; calcaneusกระดูกส้นเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neuston สิ่งมีชีวิตที่ลอยตัวที่ผิวน้ำ
สิ่งมีชีวิตที่พัก หรือลอยตัวบนผิวหน้าน้ำในระบบนิเวศน้ำจืด เช่น แมลงจิงโจ้น้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Acorus Gramineus Solandว่านน้ำเล็ก [การแพทย์]
Anconeusกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอก [การแพทย์]
Apneusisการหายใจหยุดค้างในท่าหายใจเข้า [การแพทย์]
Apneusis, Prolongedการหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้น [การแพทย์]
Calcaneusกระดูกส้นเท้า,กระดูกคัลเคเนียส,กระดูกส้นเท้า,สบักคัลคาเนียส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Restart!Neustart! Space Battleship Yamato (2010)
"Here hangs stockbroker David Neustadter.Here hangs the broker David Niousater. The Purge: Anarchy (2014)
Neustedder, come in.รปภ.ตอบด้วย Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Neustedder?รปภ. Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Neustedder, do you copy?โต๊ะหน้าตึกตอบด้วย Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Neus!NeusRussian Dolls (2005)
Neuschwanstein, or sometimes it's known as New Swan Castle.Neuschwanstein หรือที่รู้จักกันในนาม New Swan Castle Crazy First Love (2003)
Then, he probably gave her Neuschwanstein and said, he won't be a fool who only builds a castle... then a kiss.หลังจากนั้นเขาก็ให้ Neuschwanstein กับเธอพร้อมกับบอกว่า เขาจะไม่ยอมเป็นเหมือนคนโง่คนนั้น ที่ทำได้เพียงแค่สร้างปราสาท แล้วก็จูบ Crazy First Love (2003)
Agostina camped for 17 months without human contact in the Bar-She cave near Lake Te-Anin on South Island, New Zealand, where a colony of notorni, a ratite long believed to be extinct, had unexpectedly turned up in 1948.Agostina kampierte 17 Monate lang ohne menschlichen Kontakt in der Bar-She-Höhle nahe dem Te-Anin-See in Neuseeland, wo eine lang ausgestorben geglaubte Kurzflüglerart, die Notorni, 1948 ganz unerwartet auftauchte. The Falls (1980)
Just checking the tire...Bloß Pneus kontrollieren. Superman II (1980)
Mr Tom Watson, representing New Zealand.Mr. Tom Watson für Neuseeland. Chariots of Fire (1981)
And Mr Watson of New Zealand I believe you know.Mr. Watson aus Neuseeland kennen Sie ja. - Oh ja. Chariots of Fire (1981)
The boys from Victoria and New South WalesDie Jungs aus Victoria und Neusüdwales Gallipoli (1981)
Wait till you see the New Zealanders!Wartet, bis ihr Neuseeländer trefft! Gallipoli (1981)
This is my latest paintingDas hier ist mein neustes Bild. Dragon Lord (1982)
So, I'm very pleased to announce our newest Helios member,Ich bin sehr erfreut, unser neustes Helios-Mitglied zu verkünden, Chariot of Gold (1983)
That's $40,000, enough to make a fresh start.Genug für einen Neustart. Sting of Steele (1983)
The latest fashion in occupied Poland.Die neuste Mode im besetzten Polen. To Be or Not to Be (1983)
Well, what with you being let out next week... I thought it was my duty as a wife to bring you up to date on a few things.Na ja, da du nächste Woche freigelassen wirst, ist es meine Pflicht als deine Frau, dich auf den neusten Stand zu bringen. Yellowbeard (1983)
Now, there's a hot flash.Das ist ja das Allerneuste. The Battle of Bel Air (1984)
Told him that I'm an expatriate who's been performing in New Zealand and Australia for the last 5 years.Ich sei ein Auswanderer, der in den letzten 5 Jahren in Neuseeland und Australien aufgetreten ist. Let It Be Me (1984)
Lee, I stay in business because I offer my clients the newest and the latest.Lee, ich bleibe im Geschäft, weil ich meinen Klienten das Neuste und Beste besorge. Savior (1984)
... rewritewhat'sperfect.... neuschreibenwasperfektist. Amadeus (1984)
- How's the Newspeak Committee?- Was macht das Neusprech-Komitee? 1984 (1984)
(unintelligible Newspeak)(unverständliches Neusprech) 1984 (1984)
I have been reading your Newspeak articles in The Times.Ich habe Ihre Neusprech-Artikel in der Times gelesen. 1984 (1984)
Have you seen the tenth edition of the Newspeak dictionary?Kennen Sie die zehnte Auflage des Neusprech-Wörterbuchs? 1984 (1984)
It's not a question of repairing him... it's a question of recreating him.Es ist nicht eine Frage der Reparatur, sondern eine der Neuschaffung. Junk Yard Dog (1985)
I can read the data, but I can't update it. That's okay.Ich entschlüssele die Daten, aber nicht den neusten Stand. Knight Behind Bars (1985)
Now, an update on our progress so far.Dann bringen wir erst einmal alle auf den neusten Stand. Vigilante Mothers (1985)
When he tests his latest warhead underground somewhere in Siberia and claims he hasn't, the birds know he's lying.Wenn er seinen neusten Sprengkopf irgendwo in Sibirien unterirdisch testet und es leugnet, wissen die Vögel, dass er lügt. The Falcon and the Snowman (1985)
Welcome to my latest experiment.Willkommen zu meinem neusten Experiment. Back to the Future (1985)
Look, man, I've been having dreams about this lately.Sieh mal, ich träume seit neustem davon. Explorers (1985)
Let me show you my latest painting.Ich zeige Ihnen mein neustes Gemälde. The Man with One Red Shoe (1985)
You hear the news?Wisst ihr schon das Neuste? Morons from Outer Space (1985)
- Are those from the latest fly-by? RUBY:- Sind dies die neusten Aufnahmen? Spies Like Us (1985)
He shipped out to New Zealand.- Unterwegs nach Neuseeland. The Wish Child (1986)
Oh, I just breezed in from New Zealand.Ach, ich komme gerade aus Neuseeland. Steele in the Running (1986)
Join Windsor and I tomorrow, when we check out... the latest fitness craze to sweep the Southland.Schalten Sie morgen wieder ein, wenn wir über die neusten Fitness-Trends aus der Südstadt berichten. Steele in the Spotlight (1986)
Pine Top just received 18 inches of new, fresh powder.In Pine Top gab es 46 cm Neuschnee. Billy's Lost Weekend (1986)
Studied all the Seaforth 900s in the country, '63 to the present Model A to the latest, the T.Ich kenne alle Seaforth 900er Modelle im Land, 1963 bis heute, vom A-Modell bis zum neusten, das T. The Pharoah's Engineer (1986)
It's only the New Zealand High Commissioner.Das ist nur der Hohe Kommissar für Neuseeland. The Grand Design (1986)
on Wednesday, with the American ambassador, on Thursday, with the New Zealand High Commissioner.Mittwoch beim amerikanischen Botschafter. Oh, ich muss auch ans Commonwealth denken. Am Donnerstag ist der neuseeländische Hohe Kommissar dran. The Grand Design (1986)
New Zealand wins!Neuseeland gewinnt! Footrot Flats: The Dog's Tale (1986)
This is a true New Zealand genius.Er ist ein wahres neuseeländisches Genie. Footrot Flats: The Dog's Tale (1986)
We'll play "white christmas" for you, in just a moment, But first, here's perry como singing "toyland."Die nationale Wetterdienst sagt 10 bis 15 cm Neuschnee voraus in Lagen über 900 m, und in den Bergen sogar 30 bis 35 cm. ALF's Special Christmas: Part 1 (1987)
That's it, Jack. Another one for the trophy room.Das war's, das neuste Stück für unsere Trophäensammlung. Cupid's Quiver (1987)
You know, I can catch a suspension for just being seen with you guys.Ich muss Ihnen sagen, der Informationsfluss ist total abgeebbt aufgrund der neusten Welle von Drogenfahndungsaktionen. Knock, Knock... Who's There? (1987)
- Oh, we had a little... - That's the new style.- Das ist die neuste Mode! Blind Date (1987)
The airline is run by a Canadian with an Aussie and two New Zealanders as pilots. If I get out,Die Fluggesellschaft gehört einem Kanadier, die Piloten sind Neuseeländer. Cry Freedom (1987)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะพาบ[N] soft-shelled turtle, See also: Trionyx cartilageneus, snapping turtle, Syn. ตะพาบน้ำ, Example: เขาจับตะพาบที่ลำคลองใกล้บ้านได้หนึ่งตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อเต่าน้ำจืดกระดองอ่อนหลายสกุลในวงศ์ Trionychidae กระดองอ่อนนิ่มมีเชิงแผ่กว้าง ตีนเป็นแผ่นแบนคล้ายพาย หลายชนิดมีจมูกยื่นยาว
ตะพาบน้ำ[N] soft-shelled turtle, See also: Trionyx cartilageneus, snapping turtle, Syn. ตะพาบ, Example: เขาเลี้ยงตะพาบน้ำไว้ขายส่งออกไปยังประเทศจีน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อเต่าน้ำจืดกระดองอ่อนหลายสกุลในวงศ์ Trionychidae กระดองอ่อนนิ่มมีเชิงแผ่กว้าง ตีนเป็นแผ่นแบนคล้ายพาย หลายชนิดมีจมูกยื่นยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจง[adv.] (banjong) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly   FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
ดอก[n.] (døk) EN: [classifier : individual flowers; patterns on cloth; tyres/tires treads]   FR: [classificateur : fleurs; motifs vestimentaires; chapes de pneus]
เฟ้น[v.] (fen) EN: select ; choose ; pick out ; pick and choose ; cull   FR: choisir (soigneusement) ; sélectionner
ไ่ก่หลง[X] (kai long) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.)   FR: péripatéticienne [f] ; entraîneuse (vulg.) [f]
การให้ยาทางเส้นโลหิต[n. exp.] (kān hai yā thāng sēn lōhit) EN: intravenous infusion   FR: intraveineuse [f]
เขตภูเขา [n. exp.] (khēt phūkhao) EN: highland ; mountain area   FR: région montagneuse [f]
คลื่นแสง[n. exp.] (khleūn saēng) EN: light wave ; video wave   FR: onde lumineuse [f]
คลื่นแสงสว่าง[n. exp.] (khleūn saēng sawāng) FR: onde lumineuse [f]
คนที่คอยจับผิด[n. exp.] (khon thī khøi jap phit) EN: hairsplitting person   FR: ergoteur [m] ; ergoteuse [f] ; chicaneur [m] ; chicaneuse [f] ; coupeur de cheveux en quatre [m]
เครื่องสีข้าว[n. exp.] (khreūang sī khāo) EN: rice mill   FR: égreneuse [f]
ทานครัวซองค์กับน้ำโซดา ... [n.] (khrūfeuk) EN: trainer ; coach ; coacher   FR: entraîneur [m] ; entraîneuse [f]
กระดูกส้นเท้า[n.] (kradūk sonthāo) EN: calcaneus   FR: calcanéum [m]
กระเป๋ารถ[n. exp.] (krapao rot) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress   FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
กระเป๋ารถเมล์[n. exp.] (krapao rotmē) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress   FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
เลือกเฟ้น[v.] (leūakfen) EN: pick and choose ; select ; select carefully ; pick ; choose ; assort ; elect   FR: choisir soigneusement
นกแอ่นใหญ่คอขาว[n. exp.] (nok aen yai khø khāo) EN: White-throated Needletail   FR: Martinet épineux [m] ; Martinet à queue épineuse [m] ; Martinet à queue aiguë [m] ; Martinet à queue blanche [m]
นกเขนเทาหางแดง[n. exp.] (nok khēn thao hāng daēng) EN: Plumbeous Redstart ; Plumbeous Water-Redstart   FR: Nymphée fuligineuse [f] ; Rougequeue fuligineux [m]
นกนางนวลแกลบดำ[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp dam) EN: Sooty Tern   FR: Sterne fuligineuse [f] ; Sterne brune [f] ; Gaulette [f]
ปะยาง[X] (pa yāng) FR: atelier de vulcanisation [m] ; atelier de réparation de pneus [m]
พลังงานแสง[n. exp.] (phalang-ngān saēng) FR: énergie lumineuse [f]
เผายางรถยนต์[n. exp.] (phao yāng rotyon) EN: burn tyres ; burn tires (Am.)   FR: brûler des pneus ; enflammer des pneus
รถลาก[n. exp.] (rotlāk) EN: recovery vehicle ; breakdown lorry ; tow truck   FR: dépanneuse [f]
สงวน[v.] (sa-ngūan) EN: preserve ; conserve ; save ; keep ; reserve ; store up ; set apart for   FR: préserver ; réserver ; garder précautionneusement
สูบยางล้อ [v. exp.] (sūp yāng lø) FR: gonfler les pneus
เถา[n.] (thao) EN: climber ; vine ; liana   FR: plante grimpante [f] ; tige ligneuse [f]
เติมลม[v. exp.] (toēm lom) FR: gonfler les pneus
เหยียดหยัน[adv.] (yīet-yan) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully   FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris

CMU English Pronouncing Dictionary
NEUSER    N UW1 S ER0
NEUSTADT    N UW1 SH T AE0 T
NEUSTINE    N UW1 S T AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Neuss    (n) (n oi1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Australien {n}; Neuseeland {n} | in Australien/Neuseeland lebendown under | to live down under [Add to Longdo]
Neusilber {n}nickel silver [Add to Longdo]
Neustart {m}new start [Add to Longdo]
Neustart {m}power fail restart [Add to Longdo]
Neustart {m}re-launch [Add to Longdo]
Neustart {m} [comp.]reboot [Add to Longdo]
allerneustvery latest [Add to Longdo]
neu {adj} | neuer | am neusten; am neuestennew | newer | newest [Add to Longdo]
neustarten; neu starten | neustartend; neu startend | neugestartet; neu gestartetto restart | restarting | restarted [Add to Longdo]
Kornweihe {f} [ornith.]Hen Harrier (Circus cyaneus) [Add to Longdo]
Neuseeländischer Austernfischer {m} [ornith.]Variable Oystercatcher [Add to Longdo]
Neuseelandschlüpfer {m} [ornith.]Bush Wren [Add to Longdo]
Neuseeländische Graspflanze {f} (Lilaeopsis novae-zelandiae)micro sword [Add to Longdo]
Neuseeland [geogr.]New Zealand (nz) [Add to Longdo]
Neuseeländer {m}; Neuseeländerin {f}New Zealander [Add to Longdo]
neuseeländisch {adj}New Zealand [Add to Longdo]
Auckland (Stadt in Neuseeland)Auckland (city in New Zealand) [Add to Longdo]
Wellington (Hauptstadt von Neuseeland)Wellington (capital of New Zealand) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インドヒメジ[, indohimeji] (n) bicolor goatfish (Parupeneus barberinoides); half-and-half goatfish [Add to Longdo]
ウミヒゴイ[, umihigoi] (n) yellow striped goatfish (Parupeneus chrysopleuron) [Add to Longdo]
ウミヒゴイ属[ウミヒゴイぞく, umihigoi zoku] (n) Parupeneus (genus of goatfishes of the family Mullidae) [Add to Longdo]
オオスジヒメジ[, oosujihimeji] (n) dash-and-dot goatfish (Parupeneus barberinus) [Add to Longdo]
オオテンジクザメ[, ootenjikuzame] (n) tawny nurse shark (Nebrius ferrugineus, species found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
オキナヒメジ[, okinahimeji] (n) blackspot goatfish (Parupeneus spilurus) [Add to Longdo]
コバンヒメジ[, kobanhimeji] (n) Indian goatfish (Parupeneus indicus); Yellowspot goatfish [Add to Longdo]
タカサゴヒメジ[, takasagohimeji] (n) cinnabar goatfish (Parupeneus heptacanthus); small-spot goatfish [Add to Longdo]
パーリーゴートフィッシュ[, pa-ri-go-tofisshu] (n) pearly goatfish (Parupeneus margaritatus) [Add to Longdo]
フタスジヒメジ[, futasujihimeji] (n) doublebar goatfish (Parupeneus trifasciatus, was Parupeneus bifasciatus); Indian Ocean member of the Parupeneus trifasciatus complex [Add to Longdo]
フリルドシャーク;フリルド・シャーク[, furirudosha-ku ; furirudo . sha-ku] (n) frilled shark (Chlamydoselachus anguineus) [Add to Longdo]
ホウライヒメジ[, houraihimeji] (n) whitesaddle goatfish (Parupeneus ciliatus); white-lined goatfish; diamondscale goatfish; cardinal goatfish [Add to Longdo]
マルクチヒメジ[, marukuchihimeji] (n) gold-saddle goatfish (Parupeneus cyclostomus); yellowsaddle goatfish; blue goatfish [Add to Longdo]
リュウキュウヒメジ[, ryuukyuuhimeji] (n) sidespot goatfish (Parupeneus pleurostigma) [Add to Longdo]
レッドシーゴートフィッシュ[, reddoshi-go-tofisshu] (n) Red Sea goatfish (Parupeneus forsskali) [Add to Longdo]
ロージーゴートフィッシュ[, ro-ji-go-tofisshu] (n) rosy goatfish (Parupeneus rubescens) [Add to Longdo]
ロングバーベルゴートフィッシュ[, ronguba-berugo-tofisshu] (n) long-barbel goatfish (Parupeneus macronema) [Add to Longdo]
葦登;葦登り[よしのぼり;ヨシノボリ, yoshinobori ; yoshinobori] (n) (uk) Amur goby (Rhinogobius brunneus) [Add to Longdo]
磯蟹[いそがに;イソガニ, isogani ; isogani] (n) (uk) Asian shore crab (Hemigrapsus sanguineus) [Add to Longdo]
鬼蜘蛛[おにぐも;オニグモ, onigumo ; onigumo] (n) (uk) Araneus ventricosus (species of orb-weaving spider) [Add to Longdo]
擬宝珠虫[ぎぼしむし;ギボシムシ, giboshimushi ; giboshimushi] (n) (uk) acorn worm (any hemichordate of class Enteropneusta) [Add to Longdo]
九絵[くえ;クエ, kue ; kue] (n) (uk) longtooth grouper (species of fish, Epinephelus bruneus) [Add to Longdo]
紅葉葵[もみじあおい;モミジアオイ, momijiaoi ; momijiaoi] (n) (uk) scarlet rosemallow (Hibiscus coccineus) [Add to Longdo]
種牛[たねうし, taneushi] (n) (breeding) bull [Add to Longdo]
諸子[もろこ;モロコ, moroko ; moroko] (n) (1) (uk) gudgeon (any fish of genus Gnathopogon or related genera); (2) (See 本諸子) willow gudgeon (Gnathopogon caerulescens); (3) (See 九絵) longtooth grouper (species of fish, Epinephelus bruneus) [Add to Longdo]
石菖[せきしょう, sekishou] (n) (uk) Japanese sweet flag (Acorus gramineus) [Add to Longdo]
腸鰓類[ちょうさいるい, chousairui] (n) (obsc) enteropneusts (hemichordates of class Enteropneusta) [Add to Longdo]
伯父さん;叔父さん;小父さん[おじさん;オジサン, ojisan ; ojisan] (n) (1) (hon) (fam) (伯父さん is older than one's parent and 叔父さん is younger) uncle; (2) (fam) (usu. 小父さん or おじさん) old man; mister (vocative); (3) (uk) (usu. オジサン) manybar goatfish (Parupeneus multifasciatus) [Add to Longdo]
非売知;比売知[ひめじ;ヒメジ, himeji ; himeji] (n) (uk) Bensasi goatfish (species of red mullet, Upeneus japonicus) [Add to Longdo]
羅鱶[らぶか;ラブカ, rabuka ; rabuka] (n) (uk) (See フリルドシャーク) frilled shark (Chlamydoselachus anguineus) [Add to Longdo]
踵骨[しょうこつ, shoukotsu] (n) calcaneus; calcaneum; heel bone [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
新雪[しんせつ, shinsetsu] Neuschnee [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top