Search result for

network

(130 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -network-, *network*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
network[N] สิ่งที่คล้ายร่างแหหรือตาข่าย, See also: ตาข่าย, Syn. weave, knitting, mesh
network[N] ระบบเครือข่าย, See also: เครือข่าย, เน็ตเวิร์ค, Syn. circuitry
network[VT] เชื่อมโยงเครือข่าย, See also: ติดต่อกับเครือข่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
network(เนท'เวิร์ค) n. ตาข่าย,ร่างแห,แผนประสานซึ่งกันและกัน, เครือข่าย การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูลหรือใช้โปรแกรมร่วมกัน, ระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่อง มาทำงานร่วมกันโดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก,เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
network adapterตัวปรับเครือข่ายหมายถึง อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ หรือแผ่นวงจรซึ่งสร้างเครือข่าย หรือสามารถโยงคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ดู network ประกอบ
network basic input / outไบออสเครือข่ายใช้ตัวย่อว่า NetBIOS (อ่านว่า เน็ตไบออส) หมายความถึงไบออสที่ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผล ตลอดจนหน่วยความจำที่จะใช้ในเครือข่าย เพื่อช่วยไบออสของแต่ละเครื่องที่มีอยู่แล้วอีกทีหนึ่ง ดู BIOS ประกอบ
network hoseสายเชื่อมเครือข่ายหมายถึง สายเคเบิลที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเดียวกัน เนื่องจากสายเคเบิลนี้บางกว่าเส้นลวด จึงไม่เรียกว่าเส้นลวด (wire) หรือสายไฟอย่างที่เข้าใจกัน
network operating systemระบบปฏิบัติการเครือข่ายใช้ตัวย่อว่า NOS เป็นชื่อซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำระบบข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) ซึ่งจะต้องประกอบด้วย เครื่องบริการแฟ้ม (server) ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน และซอฟต์แวร์ที่จัดการเกี่ยวกับสถานีงาน (work station) เพื่อจัดการเกี่ยวกับการติดต่อโต้ตอบระหว่างเครื่องบริการแฟ้มกับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายด้วย
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ
client's server networkข่ายงานแฟ้มบริการหมายถึง ข่ายงานที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนสามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลร่วมกันได้ (server network) แต่ในขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย ก็สามารถทำงานตามลำพังของตนเองโดยอิสระก็ได้ด้วย (client server)
computer networkข่ายงานคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่องมาทำงานร่วมกัน โดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก เครื่องพิมพ์ โมเด็ม (modem) เป็นต้น การทำงานเป็นเครือข่ายจะทำให้ดึงข้อมูลจากกันและกันมาใช้ หรือใช้ร่วมกันได้
local area network(LAN) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ, การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นข่ายงานเฉพาะบริเวณที่ไม่กว้างขวางนัก : ย่อว่า LAN, ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ใช้ตัวย่อว่า LAN หมายถึง คอมพิวเตอร์หลาย ๆ ระบบ หรือหลาย ๆ เครื่องที่มีการทำงานเชื่อมกันเป็นเครือข่าย แต่ละเครื่องอยู่ในบริเวรใกล้ ๆ กัน เช่นในอาคารเดียวกันเป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟทืแวรืช่วยด้วย หากเป็นเครือข่ายเครื่องอยู่ห่างกัน เรียกว่า wan (wide area network ดู wan)

English-Thai: Nontri Dictionary
network(n) ร่างแห,ตาข่าย,ระบบเครือข่าย,การติดต่อประสานงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
network๑. ข่ายงาน, เครือข่าย, โครงข่าย๒. วงจรข่าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
network๑. ข่ายงาน, เครือข่าย, โครงข่าย๒. วงจรข่าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
network adapterตัวปรับต่อข่ายงาน [มีความหมายเหมือนกับ network interface card] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
network addressเลขที่อยู่ข่ายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
network administratorผู้บริหารข่ายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
network administratorผู้บริหารข่ายงาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
network analysisการวิเคราะห์ข่ายงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
network architectureสถาปัตยกรรมข่ายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
network control programโปรแกรมควบคุมข่ายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
network databaseฐานข้อมูลแบบข่ายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Network เครือข่าย ข่ายงาน [คอมพิวเตอร์]
Networkวงจร [การบัญชี]
Network administrator ผู้บริหารเครือข่าย [คอมพิวเตอร์]
Network analysis (Planning)การวิเคราะห์ข่ายงาน (การวางแผน) [TU Subject Heading]
Network of East Asian Think ? Tanksเครือข่ายคลังสมองเอเชียตะวันออก [การทูต]
Network operating system ระบบปฏิบัติการเครือข่าย [คอมพิวเตอร์]
Network securityการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและโครงข่าย
การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและโครงข่าย ซึ่งรวมถึง ความปลอดภัยของข้อมูล ระบบข้อมูลและโครงข่ายทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นในโครงข่ายระดับองค์กร หรือระดับประเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Network server ตัวบริการเครือข่าย [คอมพิวเตอร์]
Network service providerผู้ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
network structureโครงผลึกร่างตาข่าย, โครงผลึกของธาตุหรือสารประกอบที่มีการจัดอะตอมในผลึกคล้ายตาข่าย คือทุกอะตอมจะสร้างพันธะกันในทุกทิศทางแบบสามมิติ ดังนั้นทุกอะตอมจึงถูกยึดไว้แน่น เคลื่อนที่ไม่ได้ สารที่มีโครงผลึกแบบนี้จึงมีความแข็งเป็นพิเศษ เช่น ผลึกของเพชร ผลึกซิลิคอนคาร์ไบด์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These clones, manning of a whole network of tracking stations, are all that stands between the Republic and invasion.โคลนเหล่านี้ ต้องดูแลเครือข่ายทั้งหมดของสถานีตรวจการณ์ ซึ่งเป็นแนวป้องกันด่านแรก ของสาธารณรัฐ จากการรุกราน Rookies (2008)
Mindy Parker, from the network.มินดี้ พาร์คเกอร์ จากสถานี Bolt (2008)
Of course. Let me ask you, Mindy from the network...อ๋อ ถามอะไรหน่อยสิ มินดี้ จากสถานี Bolt (2008)
Never, Mindy from the network.ไม่เคยมีสักเรื่อง.. มินดี้จากสถานี Bolt (2008)
Because, Mindy from the network, if the dog believes it, the audience believes it.เพราะว่า... มินดี้จากสถานี.. ถ้าหมาตัวนั้นเชื่อ Bolt (2008)
After that hopefully a buzz of messages will then pass among jihadists' networks announcing the Brothers of Awareness as a new player.จากนั้น หวังว่าข้อความพวกนี้ จะกระจายไปทั่วเครือข่ายพวกจิฮัด ประกาศศักดาของพวกภราดรแห่งการเฝ้าระวัง Body of Lies (2008)
The Tierra project is just one small part of a global network, of equal parts that Green Planet has created, to rejuvenate the world on the verge of collapse.โครงการนี้ชื่อว่า เธียร่า เป็นส่วนหนึ่งในจุดมุ่งหมายหลักของเรา กรีนน์ แพลนเน็ต ถูกสร้างขึ้น เพื่อฟื้นฟูโลกนี้ ก่อนจุดจบของโลกจะมาถึง Quantum of Solace (2008)
Because of his specialized knowledge of early GSM networks, he was sent to track down F-16 pilots.เพราะความรู้พิเศษ เกี่ยวกับระบบ GSM ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ เขาถูกส่งไปตามหานักบิน F-16 WarGames: The Dead Code (2008)
No network.ไม่มีระบบเครือข่าย WarGames: The Dead Code (2008)
Okay. I want to hack RIPLEY's gamebot network.เอาละ ฉันต้องการเจาะเครือข่าย เกมส์บอทของริปลี่ WarGames: The Dead Code (2008)
He'd had a talk show here in the US that had won some awards but hadn't syndicated well and had been dropped by the network.เขายังมีรายการทอร์คโชว์ใน สหรัฐที่ได้รับรางวัล แ่ต่รายการเขาไปได้ไม่ค่อยดีและ พวกเครือข่ายโทรทัศน์ไม่ค่อยสนใจ Frost/Nixon (2008)
Plus, by outbidding them, you've already made enemies of the networks.ยังมีอีก ทำข้อเสนอแบบนี้ นายทำให้เกิดศัตรูเพิ่มอีกต่างหาก Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
networkA massive flood paralyzed the local transportation network.
networkA network of railroads soon spread over the entire country.
networkA network of railroads spreads all over Japan.
network"Gang Wives" is a Yakuza movie released in 1986 by Toei Distribution Network.
networkHe's building up a network of acquaintances outside his office.
networkHe was deceived by the late night television shopping network and paid high prices.
networkIs it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?
networkThe massive flood paralyzed the local transportation network.
networkThis computer network is, as it were, the nervous system of the company.
networkWith the development of networks a huge and unprecedented volume of messages flies around the world.
networkYounger Cubans tend to tune into the American television network.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบเครือข่าย[N] network, Syn. เน็ตเวิร์ก, Example: ระบบเครือข่ายประเภท LAN มักเป็นที่นิยมใช้ในบริษัทหรือองค์กรขนาดเล็ก , Count unit: ระบบ, Thai definition: ระบบที่เกิดจากการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง มาต่อเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือใช้ทรัพยากรต่างๆ
ข่ายงาน[N] network, Example: รัฐบาลสนับสนุนให้มีการสื่อสารข้อมูลระยะไกลกับข่ายงานการศึกษาทางไกล, Count unit: ข่าย, Thai definition: วงงานที่อยู่ในความควบคุมดูแลและประสานกัน
เครือ[N] network, See also: system, Syn. เครือข่าย, Example: บริษัทนี้เป็นบริษัทเก่าแก่ที่ตั้งมานาน มีบริษัทในเครือมากมาย
เครือข่าย[N] network, See also: system, Syn. ขอบข่าย, Example: ปัจจุบันระบบงานคอมพิวเตอร์แบบเครือข่ายได้ทำให้การใช้ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงข่าย[N] network, See also: system, Syn. เครือข่าย, ข่ายงาน, วงจรข่าย, Example: ช่างไฟฟ้าวางโครงข่ายสายไฟภายในตึก, Count unit: โครงข่าย
ตาข่าย[N] net, See also: network, Example: เด็กๆ ช่วยกันขึงตาข่ายเพื่อดักจับผีเสื้อ, Count unit: ปาก, ผืน, Thai definition: เครื่องดักสัตว์มีนกหรือกระต่ายเป็นต้น ถักเป็นตาร่างแห, เรียกลวดหรือด้ายที่ถักเป็นตาๆ อย่างข่ายว่า ลวดตาข่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเชื่อมต่อ[n.] (kān cheūamtø) EN: connection ; link-up ; networking   
การเชื่อมต่อเครือข่าย[n. exp.] (kān cheūamtø khreūakhāi) EN: network connection   
ข่าย[n.] (khāi) EN: network   FR: réseau [m] ; maillage [m]
ข่ายงาน[n.] (khāi-ngān) EN: network   FR: réseau [m]
ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่[n. exp.] (khāi-ngān børiwēn chaphǿthī) EN: Local Area Network   
ข่ายโทรศัพท์[n. exp.] (khāi thōrasap) EN: telephone network   FR: réseau téléphonique [m]
เครือข่าย[n.] (khreūakhāi) EN: network   FR: réseau [m]
เครือข่ายการกระจายสินค้า[n. exp.] (khreūakhāi kān krajāi sinkhā) EN: distribution network ; sales network   
เครือข่ายการสื่อสาร[n. exp.] (khreūakhāi kān seūsān) EN: communication network   
เครือข่ายสังคม[n. exp.] (khreūakhāi sangkhom) EN: social network   FR: réseau social [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NETWORK    N EH1 T W ER2 K
NETWORKS    N EH1 T W ER2 K S
NETWORK'S    N EH1 T W ER2 K S
NETWORKED    N EH1 T W ER2 K T
NETWORKS'    N EH1 T W ER2 K S
NETWORKING    N EH1 T W ER2 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
network    (n) (n e1 t w @@ k)
networks    (n) (n e1 t w @@ k s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ネットワーク[ねっとわーく, nettowa-ku] Thai: เครือข่าย English: network

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Datenübertragungsprotokoll {n} [comp.]network protocol [Add to Longdo]
Netzkarte {f} [comp.]network adapter [Add to Longdo]
Netzplan {m}network plan [Add to Longdo]
Netzplantechnik {f}network planning technique [Add to Longdo]
Netzsteuerung {f}network control [Add to Longdo]
Netztakteinheit {f}network clock [Add to Longdo]
Netzverkehr {m}network traffic [Add to Longdo]
Netzwerk-Dienst {m}; Netzdienst {m}network service; net service [Add to Longdo]
Netzwerk-Interface-Steuereinheit {f} [comp.]network interface controller (NIC) [Add to Longdo]
Netzwerk-Verwaltung {f}; Netzwerk-Management {n}network management [Add to Longdo]
Netzwerkanalysator {m}network analyser [Add to Longdo]
Netzwerkarchitektur {f}network topology [Add to Longdo]
Netzwerkkarte {f} [comp.]network controller [Add to Longdo]
Netzwerkverbindung {f}network connectivity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CNN[シーエヌエヌ, shi-enuenu] (n) CNN; Cable News Network [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
LAN[ラン, ran] (n) {comp} local area network; LAN [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]
WAN[ワン, wan] (n) wide area network; WAN [Add to Longdo]
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website) [Add to Longdo]
アーパネット[, a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET [Add to Longdo]
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] (n) {comp} access network [Add to Longdo]
アクティベート[, akuteibe-to] (n) {comp} activation (e.g. of network accounts, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
互联网络[hù lián wǎng luò, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] network [Add to Longdo]
广播网[guǎng bō wǎng, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄨㄤˇ, 广 / ] network [Add to Longdo]
网卡[wǎng kǎ, ㄨㄤˇ ㄎㄚˇ, / ] network card [Add to Longdo]
网段[wǎng duàn, ㄨㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] network segment [Add to Longdo]
网管[wǎng guǎn, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] network management; webmaster [Add to Longdo]
网管员[wǎng guǎn yuán, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] network manager; network administrator [Add to Longdo]
网管接口[wǎng guǎn jiē kǒu, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, / ] network management interface [Add to Longdo]
网管系统[wǎng guǎn xì tǒng, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] network management [Add to Longdo]
网络[wǎng luò, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] network (computer, telecom etc) [Add to Longdo]
网络协议[wǎng luò xié yì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] network protocol [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network [Add to Longdo]
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network [Add to Longdo]
オープンネットワーク[おーぷんねっとわーく, o-punnettowa-ku] open network [Add to Longdo]
オンラインネットワークシステム[おんらいんねっとわーくしすてむ, onrainnettowa-kushisutemu] on-line network system [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
サブネットワーク[さぶねっとわーく, sabunettowa-ku] subnetwork [Add to Longdo]
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 network \net"work`\, v. i.
   To take steps to make and cultivate the acquaintance of
   people who can be helpful to oneself, especially in finding
   new employment, advancing to a higher position in one's
   occupation, or exchanging information.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Network \Net"work`\, n.
   1. A fabric of threads, cords, or wires crossing each other
    at certain intervals, and knotted or secured at the
    crossings, thus leaving spaces or meshes between them.
    [1913 Webster]
 
   2. Any system of lines or channels interlacing or crossing
    like the fabric of a net; as, a network of veins; a
    network of railroads.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: (Computers) A system of computers linked together
    by communications channels allowing the exchange of data
    between the linked computers.
    [PJC]
 
   4. (Radio, Television) A group of transmitting stations
    connected by communications channels that permit the same
    program to be broadcast simultaneously from multiple
    stations over a very wide area; as, the CBS television
    network; also, the organization that controls the
    programming that is broadcast over such a network.
    Contrasted with a {local station} or {local transmitter}.
    [PJC]
 
   5. (Electricity, Electronics) Any arrangement of electrical
    devices or elements connected together by conducting
    wires; as, a power transmission network.
    [PJC]
 
   6. A group of buildings connected by means of transportation
    and communication between them, and controlled by a
    central organization for a common purpose; as, a book
    distribution network.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 network \net"work`\, v. t.
   To connect together into a network; as, to network computers;
   to network the printer with computers.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 network
   n 1: an interconnected system of things or people; "he owned a
      network of shops"; "retirement meant dropping out of a
      whole network of people who had been part of my life";
      "tangled in a web of cloth" [syn: {network}, {web}]
   2: (broadcasting) a communication system consisting of a group
     of broadcasting stations that all transmit the same programs;
     "the networks compete to broadcast important sports events"
   3: an open fabric of string or rope or wire woven together at
     regular intervals [syn: {net}, {network}, {mesh}, {meshing},
     {meshwork}]
   4: a system of intersecting lines or channels; "a railroad
     network"; "a network of canals"
   5: (electronics) a system of interconnected electronic
     components or circuits [syn: {network}, {electronic network}]
   v 1: communicate with and within a group; "You have to network
      if you want to get a good job"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top