Search result for

nemesis

(23 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nemesis-, *nemesis*, nemesi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nemesis[N] การลงโทษหรือการพ่ายแพ้ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nemesisเทวทัณฑ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's my nemesis.เธอ.. เป็นคนที่ฉันหลีกเลี่ยงไม่ได้. Episode #1.7 (2008)
Nemesis?ต้องบอกให้รู้หมดซะทุกคนเลย Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Nemesis?เธอไม่ได้ขึ้นเครื่องซักหน่อย Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Charles widmore was A mysterious and powerful man And the nemesis Of benjamin linus, The leader of the others.ชาร์ลส์ วิดมอร์ เป็นชายลึกลับและมีอำนาจมาก และเป็นคู่แค้นของ เบ็นจามิน ไลนัส Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Sandy told me how to beat Vocal Adrenaline, and now Rachel was inadvertently telling me how to beat my other nemesis.แซนดี้ บอกวิธีสู้ โวคัล อะดรีนาลีน ตอนนี้เรเชล บอกวิธีทำลายศัตรูของผม Funk (2010)
Nemesis? Oh.เรารอคิว 14 ชม. The 21-Second Excitation (2010)
and worst of all, he saw Star Trek: Nemesis.แล้วที่แย่สุดก็คือ เขาได้ดู สตาร์เทรค เนเมซิส The 21-Second Excitation (2010)
Well, I wouldn't say friend. I'd say more my nemesis."หนูปวดท้องขี้" Just Go with It (2011)
Alex projects that a mysterious female Nemesis was chasing her.อเล็กซ์แสดงให้เห็นว่ามีผู้หญิงลึกลับคนหนึ่ง กำลังไล่ตามเธออยู่ Echoes (2011)
I was completely willing to accept the fact that you were one man on a lonely mission to kill ol' Silas, and then I got boned by my Vixen Nemesis miss Katherine Pierce, and then I start thinkingฉันต้องยอมรับความจริงสินะ ว่านายเป็นชายโดดเดี่ยวคนเดียวที่ทำภารกิจฆ่าไซลัส และจากนั้นแม่นางแคทเธอรีน เพียร์สก็ขโมยยารักษาไป Stand by Me (2013)
Malcolm stopped by to check up on his nemesis.มัลคอมม์แวะมาคุยเรื่องการแพ้เกม Darkness on the Edge of Town (2013)
Nemesis.เนเมซิส Final Shot (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรมตามสนอง[N] retribution, See also: nemesis, Syn. กรรมตามทัน, Example: มีสำนวนในภาษาไทยมากมายที่สะท้อนความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและบาปบุญ ได้แก่ กรรมตามสนอง กงกำกงเกวียน บุญทำกรรมแต่ง ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวร[n.] (wēn) EN: retribution ; fate ; misfortune ; Nemesis   

CMU English Pronouncing Dictionary
NEMESIS    N EH1 M AH0 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nemesis    (n) (n e1 m @ s i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nemesis (Göttin der Vergeltung und Gerechtigkeit)Nemesis (the goddess of divine retribution and vengeance) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克星[kè xīng, ㄎㄜˋ ㄒㄧㄥ, ] nemesis; bane; (superstition) fated to be ill-matched [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nemesis \Nem"e*sis\ (n[e^]m"[-e]*s[i^]s), prop. n. [L., fr. Gr.
   Ne`mesis, orig., distribution, fr. ne`mein to distribute. See
   {Nomad}.] (Class. Myth.)
   The goddess of retribution or vengeance; hence, retributive
   justice personified; divine vengeance.
   [1913 Webster]
 
      This is that ancient doctrine of nemesis who keeps
      watch in the universe, and lets no offense go
      unchastised.               --Emerson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Nemesis
   n 1: (Greek mythology) the goddess of divine retribution and
      vengeance
   2: something causing misery or death; "the bane of my life"
     [syn: {bane}, {curse}, {scourge}, {nemesis}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Nemesis [nəmɛzəs]
   Nemesis
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top