Search result for

natural language

(18 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -natural language-, *natural language*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
natural language processiการประมวลผลภาษาธรรมชาติหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้โดยใช้โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาธรรมชาติ พูดง่าย ๆ ก็คือ สามารถใช้ภาษาธรรมดา ๆ สั่งการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามได้ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์จะใช้ภาษาเฉพาะที่มีกฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ และศัพท์ของตนเอง ที่เรียกว่า ภาษาเชิงมนุษย์ (human oriented language) เช่น ภาษา C ภาษา BASIC ภาษา COBOL ฯ ส่วนภาษาธรรมชาตินั้น หมายถึง ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการ พัฒนาด้านนี้กันไปไกลมาแล้ว แต่ก็สรุปได้ว่า ยังใช้การไม่ได้ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาษานั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ยากที่จะแปลหรือตีความให้ตาย ตัวได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
natural languageภาษาธรรมชาติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Natural language ภาษาธรรมชาติ [คอมพิวเตอร์]
Natural languageภาษาธรรมชาติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Natural languageภาษาธรรมชาติ
ภาษาธรรมชาติ ในแง่ของการทำดรรชนี เพื่อใช้เป็นตัวแทนสารสนเทศนั้น หมายถึง คำที่มิเกิดจากการถูกกำหนดหรือบังคับใ้ห้ใช้ แต่เป็นการนำคำจากที่ผู้แต่งหรือเจ้าของผลงานกำหนดใช้เอง ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับศัพท์บัญญัติ หรือศัพท์ควบคุมที่กำหนดให้ใช้

ภาษาธรราชาติ มักจะเป็นคำทันสมัยหรือยังมิได้ถูกกำหนดเป็นคำศัพท์ควบคุม ซึ่งสามารถทำให้สืบค้นเรื่องที่ตรงกับปัจจุบัน แต่จะมีข้อเสีย เนื่องจากภาษาธรรมชาติ มิได้มีการควบคุมคำที่มีความหมายเดียวกันและใช้แตกต่างกัน ทำให้เสียเวลาในการสืบค้น เนื่องจากต้องนึกคำที่จะต้องค้นหลายคำ ซึ่งต่างจากภาษาควบคุม ที่จะมีการควบคุมคำศัพท์ ทำให้มีมาตรฐานในการใช้คำดังกล่าวเป็นแนวทางเดียวกัน หมายถึง เรื่องเดียวกัน แต่อาจจะไม่ตรงกับคำที่ปรากฏในเนื้อหาของสารสนเทศและทันสมัย เนื่องจากภาษาควบคุมต้องมีการพิจารณากลั่นกรอง จึงจะสามารถกำหนดใช้ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Natural language processing การประมวลภาษาธรรมชาติ [คอมพิวเตอร์]
Natural language processingการประมวลผลภาษาธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural language processing (Computer science)การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Natural language processing (Computer science))การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (คอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Started out, Jarvis was just a natural language UI.- จาวิสเหรอ - ครับดอกเตอร์ ตอนเริ่ม จาวิสเป็นแค่โปรแกรมบริหารตามสั่ง Avengers: Age of Ultron (2015)
Symbol responses, thought About using a natural language Interface, but decided against It.การตอบสนองสัญลักษณ์ คิดตรงกันข้ามกับพวกเรา พื้นที่ทั้ง 2 นี่มันเป็นธรรมชาติ แต่มันจะมีปัญหาอีกครั้ง Strange Things Happen at the One Two Point (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษาธรรมชาติ[N] natural language, Example: ภาษาธรรมชาติในแต่ละภาษาจะมีลักษณะเฉพาะตัวของตนเอง, Thai definition: ภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาธรรมชาติ[n. exp.] (phāsā thammachāt) EN: natural language   FR: langage naturel [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自然言語[しぜんげんご, shizengengo] (n,adj-no) {ling} natural language [Add to Longdo]
自然言語処理[しぜんげんごしょり, shizengengoshori] (n) {comp} natural language processing; NLP [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自然语言[zì rán yǔ yán, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] natural language, #58,755 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自然言語[しぜんげんご, shizengengo] natural language [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 natural language
   n 1: a human written or spoken language used by a community;
      opposed to e.g. a computer language [syn: {natural
      language}, {tongue}] [ant: {artificial language}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top