Search result for

nachhilfe

(57 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nachhilfe-, *nachhilfe*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nachhilfe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nachhilfe*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you guys...take some more lessons!Und ihr nehmt besser NachhilfeCaddyshack (1980)
From this incident and with assistance from Tulse Luper's fictional account of the Fallaris, the Commission Directory drew its conclusions.Hieraus und zweifellos mit etwas Nachhilfe durch Tulse Lupers erfundenen Bericht über die Fallari-Story zog die Verzeichnis-Kommission ihre eigenen Schlüsse. The Falls (1980)
He found a reason to fail her in her finals exam, and under the excuse of giving her extra tuition, he won her confidence and seduced her.Er ließ sie durchs Examen fallen, und unter dem Vorwand, ihr Nachhilfeunterricht geben zu wollen, erschlich er sich ihr Vertrauen und verführte sie. The Falls (1980)
Razors, little bit of respect here, I think.Razors, ich glaube, der braucht Nachhilfe in Respekt. The Long Good Friday (1980)
- Sure, I used to tutor her in English.- Klar, ich habe ihr Nachhilfe gegeben. The Victims (1981)
I was helping them with their Spanish lessons.Ich hab ihnen Spanisch-Nachhilfe gegeben. The Last American Virgin (1982)
Oh, boy, she's gonna need a lot of help on this.Oje, da braucht jemand aber NachhilfeLife of the Party (1985)
I'm gonna arrange with another of the students to tutor you in math, starting tomorrow.Ich werde dafür sorgen, dass Ihnen ein anderer Schüler ab morgen Nachhilfe in Mathe gibt. Friends (1986)
He needs some tutoring, and since you're the class whiz in algebra, I was just wondering if you could help him.Er braucht Nachhilfe, und da Sie das Klassengenie in Algebra sind, habe ich mich gefragt, ob Sie ihm helfen könnten. Friends (1986)
Yeah, well, Jenny's been kind enough to agree to tutor you in algebra.Ja, Jenny ist so freundlich, Ihnen Nachhilfe in Algebra zu geben. Friends (1986)
I have tutoring.Ich hab NachhilfeFriends (1986)
Jenny's agreed to tutor you again.Jenny hat zugestimmt, Ihnen wieder Nachhilfe zu geben. Friends (1986)
I'll go back, but you give me another tutor.Ich komme wieder, aber ich will einen anderen Nachhilfelehrer. Friends (1986)
With a bit of coaching, yes.Mit ein bisschen Nachhilfe, ja. - Und Giles? The Ministerial Broadcast (1986)
I'm not doing any tutoring this year.Ich gebe dieses Jahr keine NachhilfePeggy Sue Got Married (1986)
Well, I'm sure it was hard on you being the only one there with the strength not to gamble.Ein neues Fahrrad für Bud, einen Nachhilfelehrer für Kelly... und vielleicht Angelzeug für mich. The Poker Game (1987)
I've got nothing to say to you.Mademoiselle will dir nur Nachhilfe in Sachen sexuelle Beziehungen geben. Ich habe Ihnen nichts zu sagen, gar nichts. The Loner (1987)
That wasn't randy, that was... Someone else.Ich gebe ihm nur jeden Abend eine Stunde Nachhilfe in Englisch und treffe mich dann mit Eddie. Promises, Promises (1988)
Mr. Kurland will receive a strong refresher, specifically in discipline.Mr Kurland wird deshalb Nachhilfestunden bekommen, besonders in Disziplin. Coming of Age (1988)
It's the teacher... You in love with her?Bist du etwa in sie verliebt, seit sie dir Nachhilfe gibt? Sound and Fury (1988)
To our family reunion in san diego.Ha, und du gibst EnglischnachhilfeTorn Between Two Lovers (1989)
Hey, maybe what I need is a smart little feeb with no social life to tutor me.Ich brauche einen kleinen, unbeliebten Streber, der mir Nachhilfe gibt. Life's a Beach (1989)
You know, that reading tutor is really paying off.Weißt du, die Nachhilfe im Lesen macht sich bezahlt. ...über Chick Ago." Rain Girl (1990)
Shall I give you a few lessons?Möchtet Ihr Nachhilfestunden? Hollow Pursuits (1990)
See, Laura tutored my older brother, Johnny, three times a week.Laura gab meinem älteren Bruder, Johnny, NachhilfeEpisode #1.2 (1990)
Mrs. Packard, I understand that you hired Laura Palmer to come visit you twice a week to help you with your English, is that correct?Soviel ich weiß, gab Ihnen Laura Palmer zwei Mal die Woche Nachhilfe in Englisch, stimmt das? Episode #1.2 (1990)
-And I tutor part-time.Außerdem gebe ich NachhilfeThe Way We Was (1991)
A guest tries to help educate you and you call the police.Ein Gast gibt dir Nachhilfe, und du rufst die Polizei. Minbô no onna (1992)
But no more education.Aber keine Nachhilfe mehr. Minbô no onna (1992)
Edouard had his lesson?Hatte Edouard schon seine Nachhilfestunde? Le mirage (1992)
Then why do I have to have another dinner lesson after six months?Warum brauche ich dann nach sechs Monaten noch Nachhilfe im Essen? Point of No Return (1993)
I'll go to a 'cram' school in Osaka during the summer holidays.In den Sommerferien gehe ich nach Osaka, Nachhilfe nehmen. Ocean Waves (1993)
If you have something more than school Like piano lessons or private classes Then you wouldn't careHat man Klavierstunden oder Nachhilfe, eine Welt außerhalb der Schule, sind einem ein, zwei Menschen, die man nicht mag, ganz egal. Ocean Waves (1993)
- I told them you're a great actress. - I am a great actress.Du kannst in so was Nachhilfe gebrauchen. Bullets Over Broadway (1994)
Chad's gonna be here in a few minutes to get tutored.Chad kommt gleich, damit ich ihm Nachhilfe gebe. Al Goes Deep (1994)
It's time for my lesson now, but I'll be walking home in an hour.Jetzt habe ich Nachhilfe, aber in einer Stunde gehe ich nach Hause. Al Goes Deep (1994)
The one you've been tutoring in entomology.Die von dir Nachhilfe in Entomologie kriegt. Playing God (1994)
No. You'll be late for cram school.Nein, du kommst sonst zu spät zur NachhilfeWhisper of the Heart (1995)
- Did I make you skip cram school?Schwänzt du wegen mir die NachhilfeWhisper of the Heart (1995)
I found another one at a cram school. I'll get by.Und ich habe einen neuen Job in einer Nachhilfeschule. Whisper of the Heart (1995)
Now, get your telemetry straight.Nimm mal Nachhilfe in Telemetrie. Top Copy (1995)
- I took lessons.- Ich hatte NachhilfeThe Long Kiss Goodnight (1996)
But even if I up my prices and only coach 6th formers to make 3000 francsIch kann Tarife erhöhen und Abiturienten Nachhilfe geben. Love, Math and Sex (1997)
Not tonight, she's coaching me.Nein. Heute gibt sie mir NachhilfeLove, Math and Sex (1997)
My lesson!- Und meine NachhilfeLove, Math and Sex (1997)
- I need my coaching.- Ich brauche die NachhilfeLove, Math and Sex (1997)
If the source of the signal is so sophisticated...why the remedial math?Wenn die Quelle so intelligent ist, wieso die Mathe-NachhilfeContact (1997)
... indesperateneedofre-education in the ways of polite society.Du bist bei der Organisation in Cleveland, und sicher hier, um Nachhilfe in Höflichkeit zu bekommen. L.A. Confidential (1997)
- I heard you're the one to help me catch up.- ..ich hörte, du gibst NachhilfeWelcome to the Hellmouth (1997)
- It's a little late for tutoring.- Für Nachhilfe ist es etwas spät. Angel (1997)

German-Thai: Longdo Dictionary
Nachhilfe(n) |die, pl. Nachhilfen| การเรียนพิเศษ เพื่อให้มีผลการเรียนดีขึ้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachhilfeunterricht {m} | Nachhilfeunterricht gebenprivate lessons | to give extra lessons [Add to Longdo]
privat unterrichten; Nachhilfeunterricht gebento tutor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
塾生[じゅくせい, jukusei] Schueler_einer_Nachhilfeschule [Add to Longdo]
学習塾[がくしゅうじゅく, gakushuujuku] private_Nachhilfeschule [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top