Search result for

nurture

(47 entries)
(1.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nurture-, *nurture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nurture[N] การให้การอบรม, See also: การให้การเลี้ยงดู, การอบรมบ่มนิสัย, การเลี้ยงดู, Syn. nutriment, sustenance
nurture[VT] บำรุง, See also: เลี้ยงดู, เอาใจใส่, ทะนุบำรุง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nurture(เนอ'เชอะ) vt. อุปถัมภ์,เลี้ยง,บำรุง,ทะนุถนอม,ฝึกฝน,ให้การศึกษา n. อาหาร,เครื่องบำรุง,การบำรุง, See also: nurturable adj. nurturer n., Syn. feed,raise

English-Thai: Nontri Dictionary
nurture(n) การเลี้ยงดู,การทะนุถนอม,การอบรม,การบำรุง
nurture(vt) เลี้ยงดู,ทะนุถนอม,อบรม,อุปถัมภ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nurtureการเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can love, cherish and nurture each other, or you can kill each other.คุณจะรักกัน ทะนุถนอมกัน คุณฆ่ากันได้ Oh, God! (1977)
Yes, and that he would like us to cherish and nurture each other...ท่านอยากให้เราพอใจ และทะนุถนอมกันและกัน Oh, God! (1977)
I would love, protect and nurture that miracle with everything I've got.ฉันจะรัก คอยดูแลอบรมปาฏิหาร ด้วยทุกสิ่งที่มี Junior (1994)
Every living system of earth is in decline every life support system of earth is in decline and these together constitute the biosphere the biosphere that supports and nurtures all of life not just our life but perhaps 30 million other speciesระบบชีวิตทั้งหมดบนโลก กำลังเสื่อมทรามลง ระบบที่เกื้อหนุนชีวิตทั้งหมดบนโลกกำลังเสื่อมถอย The Corporation (2003)
I want to nurture proper adults with the power of literatureอยากจะช่วยเสริมสร้าง ให้ผู้ใหญ่ในอนาคตมีคุณภาพ Always - Sunset on Third Street (2005)
The list of designers, photographers, editors, writers, models all of whom were found by me, nurtured by me and have promised me they will follow me whenever and if ever I chose to leave Runway.รายชื่อดีไซเนอร์ ช่างภาพ บ.ก. นักเขียน นางแบบ... ที่ถูกค้นพบและฟูมฟักโดยฉัน... ที่สัญญาว่าจะตามฉันไป The Devil Wears Prada (2006)
In the last eight quarters alone, we bought and nurtured over 600 companies.In the last eight quarters alone, we bought and nurtured over 600 companies. Awake (2007)
To nurture it.เลี้ยงดูมัน Kung Fu Panda (2008)
About the whole, uh, nature versus nurture thing,เรื่องเกี่ยวกับ ธรรมชาติสร้าง หรือ การเลี้ยงดู Safe and Sound (2008)
I can feel it in my hands and my chest, and that seed has to be nurtured, cultivated until it grows into a full-blown rage.ฉันรู้สึกว่ามันอยู่ในมือและในอกฉัน ที่ถูกบ่มเพาะ ถูกพรวนดินเลี้ยงดูจนมันโตเต็มที่ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
You know, you two are truly a classic study of nature versus nurture.รู้หรือปล่าวว่าเรื่องของนายสองคนเป็นเรื่อง 49 00: 01: 52,850 Rates of Exchange (2009)
I'm a nurturer.ผมเป็นผู้อุปถัมป์ Beautifully Broken (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nurtureLet's use our experiences to nurture the sense needed to make marital relations go well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อบรมเลี้ยงดู[V] nurture, See also: care, educate, support, Syn. เลี้ยงดู, Example: ถึงแม้จะมีฐานะยากจนแต่ป้าก็อบรมเลี้ยงดูฉันมาอย่างดี, Thai definition: เลี้ยงดูและแนะนำพร่ำสอนสิ่งต่างๆ
ถนอมกล่อมเกลี้ยง[V] cherish, See also: nurture, care for, comfort, nurse, Example: แม่เฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงลูกน้อย โดยไม่ต้องการอะไรตอบแทน, Thai definition: คอยอบรมเลี้ยงดูอย่างประคับประคองให้เป็นคนดี
ฟูมฟัก[V] bring up, See also: nurture, take care, raise, Syn. ฟักฟูม, กล่อมเกลี้ยง, Example: หล่อนฟูมฟักลูกสาวคนเล็กอย่างกับไข่ในหิน ไม่ให้ชายใดข้องเกี่ยวเลย, Thai definition: เลี้ยงดูอย่างทะนุถนอม, ประคับประคอง
กล่อมเกลี้ยง[V] nurture, See also: train, coach, Syn. อบรมบ่มนิสัย, กล่อมเกลา, Example: พ่อแม่เฝ้าทะนุถนอมกล่อมเกลี้ยงบุตรของตนให้เติบโตขึ้นเป็นคนดี, Thai definition: อบรมเลี้ยงดูให้มีนิสัยดี
บ่มผิว[V] nurture one's skin, See also: take good care of one's skin, Example: ใครจะประกวดนางงามต้องบ่มผิวให้งามเนียนก่อน, Thai definition: ทำให้ผิวงามด้วยการอยู่ในที่ซึ่งไม่ถูกแดดถูกลมจนเกินไป
บำรุงเลี้ยง[V] nurture, See also: nourish, feed, bring up, rear, Example: เขาเฝ้าบำรุงเลี้ยงเด็กคนนี้มากับมือ แต่ก็ยังทำให้เขาเสียใจจนได้, Thai definition: ถนอมกล่อมเกลี้ยง, เลี้ยงดูให้สบาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up   FR: nourir
บำรุงเลี้ยง[v. exp.] (bamrung līeng) EN: nurture   
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojaisai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster   FR: prendre soin
กล่อมเกลี้ยง[v.] (klomklīeng) EN: cherish ; nurture   
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: feed ; breed ; nurture   FR: nourrir ; élever
อบรมเลี้ยงดู[v. exp.] (oprom līengdū) EN: nurture ; care ; educate ; support   
ถนอมกล่อมเกลี้ยง[v. exp.] (thanøm klomklīeng) EN: cherish ; nurture ; care for ; comfort ; nurse   
ทะนุบำรุง[v.] (thanubamrung) EN: foster ; cherish ; nurture ; be considerate of   FR: pourvoir ; subvenir

CMU English Pronouncing Dictionary
NURTURE    N ER1 CH ER0
NURTURED    N ER1 CH ER0 D
NURTURER    N ER1 T ER0 ER0
NURTURES    N ER1 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nurture    (v) (n @@1 ch @ r)
nurtured    (v) (n @@1 ch @ d)
nurtures    (v) (n @@1 ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛育[あいいく, aiiku] (n,vs) tender nurture [Add to Longdo]
育成(P);育生[いくせい, ikusei] (n,vs) rearing; training; nurture; cultivation; promotion; (P) [Add to Longdo]
培養[ばいよう, baiyou] (n,vs) cultivation; nurture; culture; (P) [Add to Longdo]
養い[やしない, yashinai] (n) (See 養う) nutrition; nourishment; nurture; bringing up; rearing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nurture \Nur"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Nurtured}; p. pr. & vb.
   n. {Nurturing}.]
   1. To feed; to nourish.
    [1913 Webster]
 
   2. To educate; to bring or train up.
    [1913 Webster]
 
       He was nurtured where he had been born. --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To nourish; nurse; cherish; bring up; educate; tend.
 
   Usage: To {Nurture}, {Nourish}, {Cherish}. Nourish denotes to
      supply with food, or cause to grow; as, to nourish a
      plant, to nourish rebellion. To nurture is to train up
      with a fostering care, like that of a mother; as, to
      nurture into strength; to nurture in sound principles.
      To cherish is to hold and treat as dear; as, to
      cherish hopes or affections.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nurture \Nur"ture\, n. [OE. norture, noriture, OF. norriture,
   norreture, F. nourriture, fr. L. nutritura a nursing,
   suckling. See {Nourish}.]
   1. The act of nourishing or nursing; tender care; education;
    training.
    [1913 Webster]
 
       A man neither by nature nor by nurture wise.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That which nourishes; food; diet. --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nurture
   n 1: the properties acquired as a consequence of the way you
      were treated as a child [syn: {raising}, {rearing},
      {nurture}]
   2: helping someone grow up to be an accepted member of the
     community; "they debated whether nature or nurture was more
     important" [syn: {breeding}, {bringing up}, {fostering},
     {fosterage}, {nurture}, {raising}, {rearing}, {upbringing}]
   v 1: help develop, help grow; "nurture his talents" [syn:
      {foster}, {nurture}]
   2: bring up; "raise a family"; "bring up children" [syn: {rear},
     {raise}, {bring up}, {nurture}, {parent}]
   3: provide with nourishment; "We sustained ourselves on bread
     and water"; "This kind of food is not nourishing for young
     children" [syn: {nourish}, {nurture}, {sustain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top