Search result for

niemeier

(7 entries)
(1.457 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -niemeier-, *niemeier*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา niemeier มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *niemeier*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All right, Niemeier.Also gut, NiemeierThe Heathens of Kummerow (1967)
Do not worry, Niemeier.Geht dich nichts an, NiemeierThe Heathens of Kummerow (1967)
Niemeier.NiemeierThe Heathens of Kummerow (1967)
But Niemeier, Krischan was never to be blamed.Aber Niemeier, Krischan ließ sich nie was zuschulden kommen. The Heathens of Kummerow (1967)
I'll get Niemeier.Ich hole NiemeierThe Heathens of Kummerow (1967)

CMU English Pronouncing Dictionary
NIEMEIER    N IY1 M AY0 ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top