Search result for

newest

(20 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -newest-, *newest*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're looking at the newest recruit to the Daily Planet.คุณกำลังมองมาที่นักหนังสือพิมพ์คนใหม่ ของเดลี่แพลนเนต Odyssey (2008)
Park is a scout who recruits street racers to be a newest for Braga cartelปาร์ค เป็นแมวมองหานักซิ่งข้างถนน ไปขนยาให้กับ บราก้า Fast & Furious (2009)
Our newest informant mr. David Park has been kind enough to get us into the raceซึ่งสายข่าวน้องใหม่ เดวิด ปาร์ค ใจดีที่ส่งคนของเราเข้าแข่งให้ Fast & Furious (2009)
- The newest members of your team...ข่าวล่าสุด ดัวเลขของทีมของคุณ... Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
This is the newest product.นี่มันตัวใหม่เอี่ยมเลยนะเนี่ย Episode #1.3 (2009)
And the world will ' have access, free access to our newest software.ทั้งโลกจะได้เข้าไป ไม่ต้องเสียเงิน ในการเข้าใช้ซอฟแวร์ตัวใหม่ของเรา Chuck Versus the Dream Job (2009)
She's our newest member. (clicking tongue)เอพริล โรดส์ เธอจะเป็นสมาชิกใหม่ The Rhodes Not Taken (2009)
With 90 or so of my newest friends.กับเพื่อนใหม่ 90 กว่าคนของฉัน Hungry Man (2009)
And the newest among us cannot be shackled with the same burden we've borne- wandering like Nomads.และคนใหม่ๆ ที่เข้ามา ต้องไม่เป็นสิ่งกีดขวาง หรือเป็นภาระเดียวกันกับ ที่พวกเราได้แบกรับมันอยู่แล้ว ร่อนเร่ เหมือนคนพเนจร Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
First off, let me introduce the newest member of our staff Horace Slughorn.ก่อนอื่น ให้ฉันแนะนำสมาชิกใหม่ของเรา ฮอร์เรซ สลักฮอร์น Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Actually, this is the newest member of our family.อันที่จริงนี่คือสมาชิกใหม่ ของครอบครัวเรา Hotel for Dogs (2009)
Ladies and gentlemen, the maiden voyage of our newest flagship deserves more pompon circumstance that we can afford today.ลูกเรือทุกท่าน ภารกิจแรกของเรา ที่จริงสมควรจัดพิธีฉลองให้สมเกียรติมากกว่าที่จัดในวันนี้ Star Trek (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newestThe newest staff members get all the donkey work when they're at the bottom of the ladder.

CMU English Pronouncing Dictionary
NEWEST    N UW1 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
newest    (j) (n y uu1 i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
最新[さいしん, saishin] (n,adj-no) latest; newest; late-breaking (news); (P) [Add to Longdo]
最新研究[さいしんけんきゅう, saishinkenkyuu] (n) the newest research; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最新[さいしん, saishin] late-breaking (a-no), newest, latest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 New \New\ (n[=u]), a. [Compar. {Newer} (n[=u]"[~e]r); superl.
   {Newest}.] [OE. OE. newe, AS. niwe, neowe; akin to D. nieuw,
   OS. niwi, OHG. niuwi, G. neu, Icel. n[=y]r, Dan. & Sw. ny,
   Goth. niujis, Lith. naujas, Russ. novuii, Ir. nua, nuadh,
   Gael. nuadh, W. newydd, Armor. nevez, L. novus, Gr. ne`os,
   Skr. nava, and prob. to E. now. [root]263. See {Now}, and cf.
   {Announce}, {Innovate}, {Neophyte}, {Novel}.]
   1. Having existed, or having been made, but a short time;
    having originated or occured lately; having recently come
    into existence, or into one's possession; not early or
    long in being; of late origin; recent; fresh; modern; --
    opposed to {old}, as, a new coat; a new house; a new book;
    a new fashion. "Your new wife." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Not before seen or known, although existing before; lately
    manifested; recently discovered; as, a new metal; a new
    planet; new scenes.
    [1913 Webster]
 
   3. Newly beginning or recurring; starting anew; now
    commencing; different from what has been; as, a new year;
    a new course or direction.
    [1913 Webster]
 
   4. As if lately begun or made; having the state or quality of
    original freshness; also, changed for the better;
    renovated; unworn; untried; unspent; as, rest and travel
    made him a new man.
    [1913 Webster]
 
       Steadfasty purposing to lead a new life. --Bk. of
                          Com. Prayer.
    [1913 Webster]
 
       Men after long emaciating diets, fat, and almost
       new.                 --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. Not of ancient extraction, or of a family of ancient
    descent; not previously known or famous. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. Not habituated; not familiar; unaccustomed.
    [1913 Webster]
 
       New to the plow, unpracticed in the trace. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. Fresh from anything; newly come.
    [1913 Webster]
 
       New from her sickness to that northern air.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {New birth}. See under {Birth}.
 
   {New Church}, or {New Jerusalem Church}, the church holding
    the doctrines taught by Emanuel Swedenborg. See
    {Swedenborgian}.
 
   {New heart} (Theol.), a heart or character changed by the
    power of God, so as to be governed by new and holy
    motives.
 
   {New land}, land cleared and cultivated for the first time.
    
 
   {New light}. (Zool.) See {Crappie}.
 
   {New moon}.
    (a) The moon in its first quarter, or when it first
      appears after being invisible.
    (b) The day when the new moon is first seen; the first day
      of the lunar month, which was a holy day among the
      Jews. --2 Kings iv. 23.
 
   {New Red Sandstone} (Geol.), an old name for the formation
    immediately above the coal measures or strata, now divided
    into the Permian and Trias. See {Sandstone}.
 
   {New style}. See {Style}.
 
   {New testament}. See under {Testament}.
 
   {New world}, the land of the Western Hemisphere; -- so called
    because not known to the inhabitants of the Eastern
    Hemisphere until recent times.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Novel; recent; fresh; modern. See {Novel}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 newest \new"est\ adj. Superl. of {new}.
   Most recent.
 
   Syn: latest, last, up to date(predicate).
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top