Search result for

moral

(48 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moral-, *moral*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Not much doubt about morale here, eh? It's funny when the killing starts.สิ่งที่ตลกเกิดขึ้นเมื่อการฆ่า เริ่มต้น How I Won the War (1967)
I well remember - and bear in mind, I was platoon sergeant - it therefore was behove of me to keep morale up - so I said, more as a laugh, cos it wasn't tense or below par...ฉันยังจำได้และจำใจ ฉันเป็นจ่าทหาร มันจึงเป็นของฉันเพื่อให้ กำลังใจในการทำงาน How I Won the War (1967)
Gives my morale moral-de-merทำให้จิตใจของฉันทรุดหนัก The Little Prince (1974)
Excellency, the expression is not to be found in Baudelaire but in Nietzsche's The Genealogy of Morals...ขัดจังหวะ Nietzsche ' s The การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูลของศีลธรรม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"Whatever moral ascendancy the West held was lost here today.ความเฟื่องฟูที่ตะวันตกเคยมี ได้สูญสิ้นไปแล้วที่นี่ในวันนี้ Gandhi (1982)
Are you making moral judgments, Mrs. Peacock?คุณกำลังตัดสินเรื่องศีลธรรมงั้นหรือ คุณนายพีคอร์ค? Clue (1985)
It'll break up the boredom, keep up morale.จะได้หายเหงาและบำรุงขวัญ Casualties of War (1989)
I am a moral outcast.ฉันเป็นคนจรจัดศีลธรรม The Russia House (1990)
-Yes, a fine upstanding youth like yourself, a person of your unimpeachable moral character is exactly what this kingdom needs!บุคคลที่ไม่สามารถติได้ และเป็นคนที่อาณาจักรนี้ต้องการ Aladdin (1992)
My poor sister-in-law is breaking her heart by mere contemplation of your physical and moral beauty.น้องสะใภ้ผู้น่าสงสารของฉัน ตกหลุมรักจากการพินิจ ความงามทั้งภายใน และภายนอกของเธอ Wuthering Heights (1992)
[ Sighs ] You see, this is a moral test of oneself.[การทอดถอนใจ] คุณเห็นนี้คือการทดสอบทางศีลธรรมของตัวเอง Pulp Fiction (1994)
Your morality sucks!ศีลธรรมห่วยแตกของคุณน่ะ! Wild Reeds (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moralA baby has no moral compass.
moralA good person is a moral person.
moralA moral person doesn't lie, cheat, or steal.
moralAn animal has no moral sense.
moralBut, if by that, morale drops wouldn't that defeat the purpose of the exercise?
moralDid you understand the moral of this story?
moralDo you all place great importance on morals?
moralHe is described as a moralist.
moralHe lacks moral sense.
moralHe lapsed morally.
moralHe lived a moral life.
moralHe lived moral life.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charakter {m}; Charakterstärke {f}moral courage [Add to Longdo]
Gewissensfrage {f} | Gewissensfragen {pl}moral issue | moral issues [Add to Longdo]
Gewissenszwang {m}moral constraint [Add to Longdo]
Gewissenszweifel {m}moral doubts [Add to Longdo]
Lebenswandel {m}moral conduct [Add to Longdo]
Moral {f} | gute Moral {f} | schlechte Moral {f}morale | high morale | low morale [Add to Longdo]
Moral {f}; moralische Werte; Moralvorstellungen {pl}; Sittlichkeit {f} | gute Sittenmorals | good morals [Add to Longdo]
Moral {f}moral standards [Add to Longdo]
Moralismus {m}moralization [Add to Longdo]
Moralist {m}; Moralistin {f} | Moralisten {pl}moralist | moralists [Add to Longdo]
Moralkodex {m}; Sittenkodex {m}; Auffassung {f} von Moralmoral code [Add to Longdo]
Moralphilosoph {m}; Moralphilosophin {f}moral philosopher [Add to Longdo]
Moralphilosophie {f}moral philosophy [Add to Longdo]
Moralpredigt {f}moral lecture [Add to Longdo]
Moralvorstellung {f}ideas on morality; attitude to morality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moral \Mor"al\, n.
   1. The doctrine or practice of the duties of life; manner of
    living as regards right and wrong; conduct; behavior; --
    usually in the plural.
    [1913 Webster]
 
       Corrupt in their morals as vice could make them.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. The inner meaning or significance of a fable, a narrative,
    an occurrence, an experience, etc.; the practical lesson
    which anything is designed or fitted to teach; the
    doctrine meant to be inculcated by a fiction; a maxim.
    [1913 Webster]
 
       Thus may we gather honey from the weed,
       And make a moral of the devil himself. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To point a moral, or adorn a tale.  --Johnson.
    [1913 Webster]
 
       We protest against the principle that the world of
       pure comedy is one into which no moral enters.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. A morality play. See {Morality}, 5.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moral \Mor"al\, a. [F., fr. It. moralis, fr. mos, moris, manner,
   custom, habit, way of life, conduct.]
   1. Relating to duty or obligation; pertaining to those
    intentions and actions of which right and wrong, virtue
    and vice, are predicated, or to the rules by which such
    intentions and actions ought to be directed; relating to
    the practice, manners, or conduct of men as social beings
    in relation to each other, as respects right and wrong, so
    far as they are properly subject to rules.
    [1913 Webster]
 
       Keep at the least within the compass of moral
       actions, which have in them vice or virtue.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Mankind is broken loose from moral bands. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       She had wandered without rule or guidance in a moral
       wilderness.              --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. Conformed to accepted rules of right; acting in conformity
    with such rules; virtuous; just; as, a moral man. Used
    sometimes in distinction from religious; as, a moral
    rather than a religious life.
    [1913 Webster]
 
       The wiser and more moral part of mankind. --Sir M.
                          Hale.
    [1913 Webster]
 
   3. Capable of right and wrong action or of being governed by
    a sense of right; subject to the law of duty.
    [1913 Webster]
 
       A moral agent is a being capable of those actions
       that have a moral quality, and which can properly be
       denominated good or evil in a moral sense. --J.
                          Edwards.
    [1913 Webster]
 
   4. Acting upon or through one's moral nature or sense of
    right, or suited to act in such a manner; as, a moral
    arguments; moral considerations. Sometimes opposed to
    {material} and {physical}; as, moral pressure or support.
    [1913 Webster]
 
   5. Supported by reason or probability; practically
    sufficient; -- opposed to {legal} or {demonstrable}; as, a
    moral evidence; a moral certainty.
    [1913 Webster]
 
   6. Serving to teach or convey a moral; as, a moral lesson;
    moral tales.
    [1913 Webster]
 
   {Moral agent}, a being who is capable of acting with
    reference to right and wrong.
 
   {Moral certainty}, a very high degree or probability,
    although not demonstrable as a certainty; a probability of
    so high a degree that it can be confidently acted upon in
    the affairs of life; as, there is a moral certainty of his
    guilt.
 
   {Moral insanity}, insanity, so called, of the moral system;
    badness alleged to be irresponsible.
 
   {Moral philosophy}, the science of duty; the science which
    treats of the nature and condition of man as a moral
    being, of the duties which result from his moral
    relations, and the reasons on which they are founded.
 
   {Moral play}, an allegorical play; a morality. [Obs.]
 
   {Moral sense}, the power of moral judgment and feeling; the
    capacity to perceive what is right or wrong in moral
    conduct, and to approve or disapprove, independently of
    education or the knowledge of any positive rule or law.
 
   {Moral theology}, theology applied to morals; practical
    theology; casuistry.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moral \Mor"al\, v. i.
   To moralize. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moral
   adj 1: concerned with principles of right and wrong or
       conforming to standards of behavior and character based
       on those principles; "moral sense"; "a moral scrutiny";
       "a moral lesson"; "a moral quandary"; "moral
       convictions"; "a moral life" [ant: {immoral}]
   2: psychological rather than physical or tangible in effect; "a
     moral victory"; "moral support"
   n 1: the significance of a story or event; "the moral of the
      story is to love thy neighbor" [syn: {moral}, {lesson}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Moral [moːraːl] (n) , s.(f )
   morale; morality; morals
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 morale
 
 1. maneviyat, manevi güç, moral
 2. ahlak.
 
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 moral
   morals
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 moral
   moral
   morals
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 moral [moral]
   fair; just; righteous
   moral
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top