Search result for

mitarbeiterin

(55 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mitarbeiterin-, *mitarbeiterin*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mitarbeiterin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mitarbeiterin*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mrs. Bassett said she's never had so much success with a new girl before.Mrs. Bassett war noch nie so zufrieden mit einer neuen MitarbeiterinThe Heartache (1981)
Your excellent staff thanks you,Deine exzellente Mitarbeiterin dankt dir. Steele Waters Run Deep (1982)
And that lovely associate of yours... Won't she be crushed... when she finds out you're not really Remington Steele?Deine reizende Mitarbeiterin wäre so unglücklich, erführe sie, du bist nicht Remington Steele. Thou Shalt Not Steele (1982)
-Antonieta is my right hand;- Sie ist meine engste Mitarbeiterin. Sie kann alles hören. Antonieta (1982)
You're intensely loyal, a dedicated worker... one who relishes those dreary assignments that most people detest.Sie sind äußerst loyal und eine engagierte Mitarbeiterin. Sie erledigen öde Arbeiten, die alle hassen, mit Freude. Altared Steele (1983)
Hello, I'm Laura Holt, Mr. Steele's associate.Laura Holt, Mr. Steeles MitarbeiterinSteele Knuckles and Glass Jaws (1983)
Due to technical difficulties, it has become necessary for us to temporarily close the Undersea Kingdom now.Aufgrund von technischen Problemen schließen wir das Unterwasser-Reich. "Unsere Mitarbeiterinnen werden Sie nach draußen führen." Jaws 3-D (1983)
At that table our new employee sits.Dort sitzt unsere neue MitarbeiterinBlue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
Please meet our new colleague.Das ist unsere neue Mitarbeiterin. Bitte machen Sie sich bekannt. Blue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
This is our new employee.Unsere neue MitarbeiterinBlue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
Have you told your co-worker Castelli about the formula?Haben Sie die Formel Ihrer Mitarbeiterin Castelli gesagt? Teil 2 (1984)
As an employee of the United Nations, you have influential advocates.Als Mitarbeiterin der Vereinten Nationen haben Sie einflussreiche Fürsprecher. Teil 3 (1984)
She is a coworker of mine.Sie ist eine Mitarbeiterin von mir. Teil 3 (1984)
But I, uh, realized... that's where that relationship belonged.Sagten Sie nicht, Sie sei eine wichtige Mitarbeiterin? Das ist sie, Mrs. Claireborne. Das ist sie. Woman of Steele (1984)
Uh, an associate.Äh, eine MitarbeiterinOur Man in Tegernsee (1984)
Look, Amanda, you're the only civilian worker that I could get ahold of and since the job does call for a car...Amanda, du bist die einzige zivile Mitarbeiterin, die ich erreichen konnte, und da man für die Aufgabe ein Auto braucht, Car Wars (1985)
Uh--Uh, yes. This is my associate, Amanda King.Das ist meine Mitarbeiterin, Amanda King. DOA: Delirious on Arrival (1985)
And charm doesn't seem to be a prerequisite.Ich kam nicht mal an ihrer Mitarbeiterin vorbei. June 1861 - July 21, 1861 (1986)
And here to tell you about "or else" is my associate, Hunter.Und dieses "oder" erklärt dir meine Mitarbeiterin Hunter. The Vindicator (1986)
- Listen... data analysis is the heart of what we do here, and the best work in this shop is yours.- Hör mal... unsere Aufgabe ist, Daten zu analysieren. Und du bist unsere beste Mitarbeiterin. Die beste. Black Widow (1987)
I'm... I'm freelance.Ich bin freie MitarbeiterinBlack Widow (1987)
Working for The Post, I imagine you do.Als Mitarbeiterin der Post tun Sie das bestimmt. Gardens of Stone (1987)
The kid puked up the fry and they named you Burger Boy employee of the month.Das Kind spuckt die Pommes aus und du wurdest Mitarbeiterin des Monats. Overboard (1987)
My nurse will start them.Meine Mitarbeiterin wartet schon. We'll Always Have Paris (1988)
She's volunteered for active duty.Sie ist freiwillige MitarbeiterinSummer Camp (1989)
She's the photographer who's working with Knox.Fotografin, Mitarbeiterin von Knox. Batman (1989)
Let me talk to the travel agent there.Kann ich mal die Reisebüromitarbeiterin sprechen? Twenty Questions (1990)
Earl's assistant, Rachel Bradley, did they get along?Earls Mitarbeiterin, Rachel Bradley, kamen sie miteinander aus? The Prometheus Syndrome (1991)
She covered for him.- Seine MitarbeiterinManhattan Murder Mystery (1993)
Relationships with co-workers can be fraught with consequences.Ein Verhältnis mit einer Mitarbeiterin hat wohl Konsequenzen. Lessons (1993)
I also want to give a special thanks to my Press Secretary a real trooper, Miss Julia Mann!Ich möchte auch ganz speziell meiner Pressesprecherin danken, der treuen Mitarbeiterin Miss Julia Mann! Speechless (1994)
I was also voted Employee of the Month.Und ich wurde zur Mitarbeiterin des Monats ernannt. Ride Scare (1994)
Tomorrow I'm giving a speech and with you getting employee of the month and Bud on the queen's list...Morgen halte ich eine Rede, du wirst Mitarbeiterin des Monats... - Bud ist auf der Dechantliste... Ride Scare (1994)
I may not be employee of the month.Das mit der Mitarbeiterin des Monats wird wohl nichts. Ride Scare (1994)
And when they find out that a certain spokesman is related to a certain verminator, I'm gonna lose my job.Und wenn man dort herausfindet, dass ein gewisser Redner... mit einer gewissen Mitarbeiterin verwandt ist, verliere ich meine Stelle. Ride Scare (1994)
By a quirk of destiny, I happen to be your assistantWegen des SchicksaI, bin ich deine Mitarbeiterin Barsaat (1995)
For American dollars-- Please wait for the first available operator.Für amerikanische Dollar warten Sie bitte auf die erste freie MitarbeiterinFair Game (1995)
I've known Lois ever since she first started as a research assistant at the Planet eight or 10 years ago.Oh, ich kenne Lois schon seit der Zeit, als sie als Mitarbeiterin bei Planet anfing, das ist 8 oder 10 Jahre her. The People v. Lois Lane (1996)
You agreed not to disclose confidential private claims information, yes?- Ms. Lemanczyk! Als Mitarbeiterin von Great Benefit versprachen Sie, keine vertraulichen Informationen weiterzugeben. The Rainmaker (1997)
I can add your name without too much trouble.Ich kann Sie zu einer freien Mitarbeiterin machen. Moments of Transition (1997)
Our mothers, our co-workers, our family members, our sisters.Unsere Mütter, Mitarbeiterinnen, Familienmitglieder, Schwestern. Thanksgiving (1997)
You are just little Miss Employee of the Month.Du bist eben die kleine Mitarbeiterin des Monats. Hope Floats (1998)
I'm a partner at the predictive strategy firm...Mitarbeiterin eines Analyseunternehmens. Pi (1998)
As senior partner, you shouldn't date associates.Ein Seniorpartner sollte nicht mit Mitarbeiterinnen ausgehen. Once in a Lifetime (1998)
- Disgruntled employee.- Eine verärgerte MitarbeiterinThe Innocents (1998)
Who from Bellissima onwards became one of Visconti's closest assistants: : : What the outcome was of turning to such a bitter film: : : After the opulence of the stage:Mitarbeiterin Viscontis, wie nach all den prunkvollen Bühneninszenierungen die Rückkehr zu einem so bitteren film aufgenommen wurde. Luchino Visconti (1999)
You are an employee from the Kintaro company.Sie sind doch eine Mitarbeiterin von Kintaro. Sarariiman Kintarô (1999)
She's of counsel.Sie ist freie MitarbeiterinPyramids on the Nile (1999)
Barney, you remember my associate, Cor- -delia?Barney, du erinnerst dich an meine Mitarbeiterin Cor... delia? Parting Gifts (1999)
I could use someone like you on my staff.Die richtige Mitarbeiterin für meinen Stab. Charlie's Angels (2000)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angestellte {m,f}; Angestellter; Mitarbeiter {m}; Mitarbeiterin {f} | Angestellten {pl}; Mitarbeiter {pl}; Mitarbeiterinnen {pl}staffer | staffers [Add to Longdo]
Außendienstmitarbeiter {m}; Außendienstmitarbeiterin {f} | Außendienstmitarbeiter seinfield representative; outdoor staff | to work in the field [Add to Longdo]
Beschäftigte {m,f}; Beschäftigter; Mitarbeiter {m}; Mitarbeiterin {f} | Beschäftigten {pl}; Beschäftigteemployee; employe [Am.] | employees [Add to Longdo]
freier Mitarbeiter; freie Mitarbeiterin {f}freelancer [Add to Longdo]
Mitarbeiter {m}; Mitarbeiterin {f}cooperator; co-worker; coworker; collaborator [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top