Search result for

million

(117 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -million-, *million*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
million[N] หนึ่งล้าน
million[ADJ] หนึ่งล้าน (หรือจำนวนหนึ่งล้านที่เป็นตัวเลข)
millions[N] ประชาชน, See also: มหาชน, คนจำนวนมาก, Syn. population, populace
millions[N] จำนวนมาก, See also: ผลกำไรมาก, เงินจำนวนมาก, Syn. profits
millionth[ADJ] ซึ่งเป็นลำดับที่หนึ่งล้าน
millionaire[N] เศรษฐี, See also: มหาเศรษฐี, ผู้มั่งคั่ง, คนรวย, Syn. billionaire
millionairess[N] เศรษฐีนี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
million(มิล'เยิน) n. หนึ่งล้าน pl. million,millions
million instructions perล้านคำสั่งต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า MIPS เป็นหน่วยวัดความเร็วของการทำงานตามโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งของตัวประมวลผลหรือของคอมพิวเตอร์แต่ละยี่ห้อว่า สามารถประมวลผลได้กี่ล้านคำสั่งต่อวินาที ยิ่งมาก แสดงว่ายิ่งทำงานได้เร็ว
millionaire(มิลยะแนร์') n. เศรษฐีเงินล้าน,บุคคลที่รวยมาก., Syn. millionnaire
millionth(มิล'เลียนธฺ) adj.,n. ที่ล้าน,หนึ่งในล้าน
multimillionaire(มัลทิมิล'ยะแนรฺ') n. มหาเศรษฐี
vermillion(เวอมิล'เยิน) n. สีแดงสดใส,สารสีแดงสดใสชนิดหนึ่งที่ไม่ละลายในน้ำ,เป็นสารประกอบcupric sulfide

English-Thai: Nontri Dictionary
million(n) หนึ่งล้าน,ล้านปอนด์,ล้านเหรียญ,ล้านบาท
millionaire(n) มหาเศรษฐี,เศรษฐี,คนมั่งมี,คนรวย
millionth(adj) ที่หนึ่งล้าน,ที่ล้าน
millionth(n) หนึ่งส่วนในหนึ่งล้านส่วน,หนึ่งในล้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
million instructions per second (MIPS)ล้านคำสั่งต่อวินาที (มิปส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
million instructions per second (MIPS)ล้านคำสั่งต่อวินาที (มิปส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Million barrelsล้านบาร์เรล [ปิโตรเลี่ยม]
Million Floating Point Operations Per Second เมกะฟลอปส์ [คอมพิวเตอร์]
Million Instruction Per Second ล้านคำสั่งต่อวินาที
หน่วยสำหรับวัดความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์ (หน่วยวัดคร่าวๆ) [คอมพิวเตอร์]
Million standard cubic feetล้านลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Million standard cubic feet per dayล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน [ปิโตรเลี่ยม]
Millionairesเศรษฐี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
millionce[มิล'เลียนซฺ] (adv ) ล้านครั้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rumrunner, womanizer, millionaire.นักค้าเหล้าเถื่อน เสือผู้หญิง เศรษฐี Chuck in Real Life (2008)
You must've taken, like, a million pictures tonight.เธอถ่ายเป็นล้านรูปละนะ คืนนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
Add in a few million in research and, we have ourselves a way of making people do what we need them to do.และเพิ่มเงินไม่กี่สิบล้านในการค้นคว้า และเราก็มีทางของตัวเราเองที่ให้คนทำอะไรให้เราได้ Odyssey (2008)
Well, I would if we weren't several million light years from home on a previously unexplored rock.ก็คงคิด ถ้าหากเราไม่ได้อยู่บนดาว ที่ห่างไกลจากบ้านหลายล้านปีแสน Dead Space: Downfall (2008)
(Foreman) there's a million ways these drugs could interactมีล้านวิธีที่ยาจะออกฤทธิ์ผสมกัน Adverse Events (2008)
If they're not, two million.หากยังไม่ได้ทำ, สองล้าน Adverse Events (2008)
Could be a million things.เป็นไปได้ ล้านสาเหตุ The Itch (2008)
She's tossed me a million times before.ก่อนหน้านี้เธอโยนฉันออกมา เป็นล้านครั้งแล้ว The Itch (2008)
But you've got millions of peopleแต่คุณมีคนเป็นล้าน Last Resort (2008)
- fluent in over 6 million forms of...- เจรจาได้มากกว่า 6 ล้านรูปแบบ... Bombad Jedi (2008)
In a million years, perhaps?ต้องรอถึงชาติหน้ามั้ย Portrait of a Beauty (2008)
If you could save millions of lives, wouldn't you?มันสามารถช่วยชีวิตคนนับล้าน คุณจะไม่ทำหรือ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
million400 million people speak English as their first language.
millionAbout two million pounds of flour are exported annually.
millionAbout two million pounds of wheat were exported annually.
millionAccording to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
millionA Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.
millionAn individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.
millionAs of 1991, the population of this city is around one million.
millionAt last a chance in a million arrived.
millionAt present there are about 31 million Americans over the age of sixty-five.
millionBetween 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.
millionCar production in that year reached a record 10 million vehicles.
millionDamages from the flood amount to ten million dollars.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาเศรษฐี[N] millionaire, Ant. ยาจก, Example: คนบางคนถึงจะเป็นมหาเศรษฐี ก็ไม่มีความสุขเพราะใจไม่เป็นสุข, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีเงินมากมายมหาศาล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คนรวย[N] the rich, See also: millionaire, man of wealth, wealthy person, rich person, Syn. คนร่ำรวย, คนมั่งมี, Ant. คนจน, Example: ความแตกต่างระหว่างรายได้ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจนซึ่งนำไปสู่ความแตกต่างในด้านต่างๆ ในสังคมได้
คนมั่งมี[N] the rich, See also: millionaire, man of wealth, wealthy person, rich person, Syn. คนรวย, เศรษฐี, Ant. คนจน, คนยากจน, Example: คนมั่งมีไม่ควรจะเบียดเบียนคนจน
ล้าน[N] million, Example: ซีดีรอมเพียงสองแผ่นสามารถจะบรรจุรายการหนังสือได้มากกว่าหนึ่งล้านเล่ม, Thai definition: จำนวน 10 แสน
เศรษฐี[N] millionaire, See also: rich man, wealthy man, Syn. คนรวย, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, Ant. คนจน, Example: ขณะนี้คนทั้งประเทศเดือดร้อนกันไปหมดตั้งแต่เศรษฐีจนถึงคนจนๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมาก, ผู้มีอันจะกิน, Notes: (สันสกฤต)
ธเนศวร[N] wealth lord, See also: millionaire, god of opulence, rich man, Syn. เจ้าแห่งทรัพย์, ธเนศ, คนมั่งมี, Count unit: องค์, Notes: (สันสกฤต)
กุฎุมพี[N] rich man, See also: millionaire, wealthy (person), billionaire, Syn. เศรษฐี, Ant. ยาจก, Example: ในทศวรรษ 1940-1950 กุฎุมพีที่มีเชื้อสายจีนเหล่านี้ยังมีจำนวนน้อย และยังไม่ร่ำรวยมากนัก, Count unit: คน, Thai definition: คนมั่งมี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกฏ[X] (kōt) FR: dix millions
ล้าน[num.] (lān) EN: million ; 1,000,000   FR: million ; 1.000.000
มหาเศรษฐี[n.] (mahāsētthī) EN: multimillionaire ; millionaire   FR: milliardaire [m]
หน่วยล้าน[n. exp.] (nūay-lān) EN: millions   FR: million [m]
เศรษฐี[n.] (sētthī) EN: rich man ; man of wealth ; millionaire   FR: millionnaire [m] ; nabab [m] ; personne fortunée [f]
ธนบดี[n.] (thanabodī) EN: owner of wealth ; lord of wealth ; proprietor ; rich man ; millionaire ; capitalist ; banker ; financier   
๑๐๐๐๐๐๐[num.] (neung lān) EN: 1,000,000 (one million ; a million)   FR: 1.000.000 (un million)
๒๐๐๐๐๐๐ (สองล้าน)[num.] (søng lān) EN: 2,000,000 (two million)   FR: 2.000.000 (deux millions)
๓๐๐๐๐๐๐ (สามล้าน)[num.] (sām lān) EN: 3,000,000 (three million)   FR: 3.000.000 (trois millions)
๔๐๐๐๐๐๐ (สี่ล้าน)[num.] (sī lān) EN: 4,000,000 (four million)   FR: 4.000.000 (quatre millions)

CMU English Pronouncing Dictionary
MILLION    M IH1 L Y AH0 N
MILLIONS    M IH1 L Y AH0 N Z
MILLIONTH    M IH1 L Y AH0 N TH
MILLIONTHS    M IH1 L Y AH0 N T TH S
MILLIONAIRE    M IH2 L Y AH0 N EH1 R
MILLIONAIRES    M IH2 L Y AH0 N EH1 R Z
MILLIONAIRE'S    M IH2 L Y AH0 N EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
million    (n) (m i1 l i@ n)
millions    (n) (m i1 l i@ n z)
millionth    (n) (m i1 l i@ n th)
millionths    (n) (m i1 l i@ n th s)
millionaire    (n) (m i2 l i@ n e@1 r)
millionfold    (a) (m i1 l i@ n f ou l d)
millionaires    (n) (m i2 l i@ n e@1 z)
millionairess    (n) (m i2 l i@ n e@1 r i s)
millionairesses    (n) (m i2 l i@ n e@1 r i s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Million(n) |die, pl. Millionen| หนึ่งล้าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Million {f} | Millionen {pl}million | millions [Add to Longdo]
Millionär {m} | Millionäre {pl}millionaire | millionaires [Add to Longdo]
Millionenauftrag {m}contract worth millions [Add to Longdo]
Millionenschaden {m}damage running into millions [Add to Longdo]
Millionenstadt {f}town with over a million inhabitants [Add to Longdo]
Millionstel {n}millionth part; millth [Add to Longdo]
Millionstel {n}micros [Add to Longdo]
millionste; millionster; millionstes {adj}millionth [Add to Longdo]
millionstel {adj}millionth [Add to Longdo]
Millionen Dank!TNX 1.0E6 : Thanks a million! [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
un million(numéro) หนึ่งล้าน, 1000000

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーミリオン[, ba-mirion] (n,adj-no) vermillion [Add to Longdo]
ピーピーエム[, pi-pi-emu] (n) parts per million; PPM [Add to Longdo]
ミップス[, mippusu] (n) {comp} MIPS (million instructions per second) [Add to Longdo]
ミリオネア[, mirionea] (n) millionaire [Add to Longdo]
ミリオン[, mirion] (n) million; (P) [Add to Longdo]
ミリオンセラー[, mirionsera-] (n) million seller; (P) [Add to Longdo]
一億[いちおく, ichioku] (n) 100,000,000; one hundred million; (P) [Add to Longdo]
一夜大臣[いちやだいじん, ichiyadaijin] (n) overnight millionaire [Add to Longdo]
一夜大尽[いちやだいじん, ichiyadaijin] (n) overnight millionaire [Add to Longdo]
[おく, oku] (num) 10^8; 100,000,000; hundred million; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百万富翁[bǎi wàn fù wēng, ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄈㄨˋ , / ] millionaire, #26,575 [Add to Longdo]
万众一心[wàn zhòng yī xīn, ㄨㄢˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧ ㄒㄧㄣ, / ] millions of people all of one mind (成语 saw); the people united, #38,723 [Add to Longdo]
亿万[yì wàn, ㄧˋ ㄨㄢˋ, 亿 / ] millions and millions [Add to Longdo]
千千万万[qiān qiān wàn wàn, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ, / ] millions upon millions; untold numbers [Add to Longdo]
百万[bǎi wàn, ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] million; millions [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ミップス[みっぷす, mippusu] MIPS (million instructions per second) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
億万長者[おくまんちょうじゃ, okumanchouja] Millionaer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Million \Mil"lion\ (m[i^]l"y[u^]n), n. [F., from LL. millio, fr.
   L. mille a thousand. See {Mile}.]
   1. The number of ten hundred thousand, or a thousand
    thousand, -- written 1,000,000. See the Note under
    {Hundred}.
    [1913 Webster]
 
   2. A very great number; an indefinitely large number.
    [1913 Webster]
 
       Millions of truths that a man is not concerned to
       know.                 --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. The mass of common people; -- with the article the.
    [1913 Webster]
 
       For the play, I remember, pleased not the million.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 million
   adj 1: (in Roman numerals, M written with a macron over it)
       denoting a quantity consisting of 1,000,000 items or
       units
   n 1: the number that is represented as a one followed by 6 zeros
      [syn: {million}, {1000000}, {one thousand thousand}, {meg}]
   2: a very large indefinite number (usually hyperbole); "there
     were millions of flies" [syn: {million}, {billion},
     {trillion}, {zillion}, {jillion}, {gazillion}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 million
   million
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 million
   million
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Million [miliːoːn] (n) , s.(f )
   million
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top