หรือคุณหมายถึง michäl?
Search result for

michael

(43 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -michael-, *michael*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Michael[N] ไมเคิล (ชื่อของผู้ชาย), Syn. Mike
Michaelmas[N] เทศกาลฉลองทูตสวรรค์ในศาสนาคริสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
michael(ไม'เคิล) n,ประมุขทูตสวรรค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Michaelis Menten Curveโค้งไมเคลิสเมนเทน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Michael...ไมเคิล... Pilot (2011)
Michael Abdul Malik.ไมเคิล อับดุล มาลิค หรือที่เรียกตัวเองว่า ไมเคิล เอ็กซ์ The Bank Job (2008)
Calls himself Michael X, in homage to Malcolm X, his American counterpart.เพื่อแสดงความเคารพต่อมัลคอล์ม เอ็กซ์ คู่เหมือนอเมริกันของเขา The Bank Job (2008)
The Pinko (socialist) press would have us believe this Michael X is a crusading champion of the poor and oppressed.สื่อของพวกสังคมนิยม อยากให้เราเชื่อว่า ไมเคิล เอ็กซ์คนนี้ เป็นนักต่อสู้รณรงค์ของคนจน และคนที่ถูกกดขี่ The Bank Job (2008)
You sure got a faithful dog now, Michael.แกมีหมาเชื่อง ๆ แล้ว ไมเคิล The Bank Job (2008)
Michael, I don't think we should get our hopes up here.ไมเคิล ผมไม่คิดเราจะมีความหวังนะ The Bank Job (2008)
It seems Michael X has managed to keep himself out of jail by threatening to release damning photographs of a certain...royal personage.มันกลายเป็นว่าไมเคิล เอ็กซ์ จัดการพาตัวเองพ้นจากการเข้าคุก โดยการขู่ว่าจะเปิดเผย ภาพถ่ายที่น่าอับอาย ของเชื้อพระวงศ์พระองค์หนึ่ง The Bank Job (2008)
We've had Michael X under surveillance for quite a while.เราได้จับตามองไมเคิล เอ็กซ์ มานานพอสมควร The Bank Job (2008)
- This way, Michael. One more shot.- ทางนี้ คุณไมเคิล อีกภาพครับ The Bank Job (2008)
And what would that be, Michael?แล้วมันควรเป็นอะไร ไมเคิล The Bank Job (2008)
I believe she's working her way into Michael X's inner sanctum.ผมเชื่อว่าเธอคงมาทำงานของเธอ ภายในห้องส่วนตัวของไมเคิล เอ็กซ์น่ะครับ The Bank Job (2008)
Michael X thinks he's safe, tucked away in Trinidad.ไมเคิล เอ็กซ์คิดว่าเขาปลอดภัย ตอนไปอยู่ในตรินิแดด The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
michaelHello. This is Joe Carlton. May I speak to Michael?
michaelMichael broke the dishes.
michaelMichael caught her by the hand.
michaelMichael had a hard time making ends meet.
michaelMichael is to be on a TV program tonight.
michaelMichael Jackson is popular in the US.
michaelMichael speaks Japanese, not to mention English.
michaelMichael, this is the restaurant where your father and I had our first date.
michaelMichael was seen to leave by the side door.
michaelWhen it comes to dancing nobody can move like Michael Jackson.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มิชาเอล ชูมัคเกอร์[n. prop.] (Michāoēl Chūmakkoē) EN: Michael Schumacher   FR: Michael Schumacher

CMU English Pronouncing Dictionary
MICHAEL    M AY1 K AH0 L
MICHAELA    M AY0 K EH1 L AH0
MICHAELS    M AY1 K AH0 L Z
MICHAEL'S    M AY1 K AH0 L Z
MICHAELLA    M AY2 K EH1 L AH0
MICHAELIS    M AY2 K EH1 L IH2 S
MICHAELSEN    M AY1 K AH0 L S AH0 N
MICHAELINE    M AY1 K AH0 L IY0 N
MICHAELINE    M AY1 K AH0 L AY0 N
MICHAELINA    M AY2 K AH0 L IY1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Michael    (n) (m ai1 k l)
Michaels    (n) (m ai1 k @ l z)
Michaelmas    (n) (m i1 k l m @ s)
Michaelmases    (n) (m i1 k l m @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迈克尔・克莱顿[Mài kè ěr, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄦˇ· Ke4 lai2 dun4, / ] Michael Crichton (1942-), US techno-thriller writer, author of Jurassic Park [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Michael
      n 1: (Old Testament) the guardian archangel of the Jews

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top