Search result for

marker

(67 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marker-, *marker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marker[N] เครื่องหมาย, See also: เครื่องบ่งชี้, ป้าย, สัญลักษณ์, Syn. label, ticket, mark
marker[N] สิ่งที่ใช้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย, Syn. felt tip pen, colored pen
marker[N] ผู้ทำเครื่องหมาย, See also: คนจดแต้ม, ผู้จดคะแนน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marker(มาร์'เคอะ) n. ผู้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย,สิ่งที่เป็นเครื่องหมาย,เครื่องชี้บ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
marker(n) คนจดคะแนน,เครื่องบ่งชี้,ผู้ทำเครื่องหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marker bed; index bed; key bed; key horizonชั้นหินหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
marker, tumor; marker, tumourสารส่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marker, tumour; marker, tumorสารส่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Markersตัวชี้วัด, เครื่องหมาย [การแพทย์]
Markers, Traitตัวชี้วัดที่แสดงถึงลักษณะถาวร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sample bottles, dye marker, flares, safety float temperature gauge, spear guns, SMG...ขวดตัวอย่าง ปากกาสีย้อม พลุไฟ ชูชีพ... มาตรอุณหภูมิ ปืนหอก เอสเอ็มจี... Jaws (1975)
Chief, best drop another chum marker.สารวัตร หย่อนเหยื่ออีกทีซิ Jaws (1975)
I took one of his magic markers, and I said:ผมเอาปากกาเวทมนตร์ของตนและพูดว่า First Blood (1982)
It doesn't reveal the location of the Grail, I'm afraid, but the knight promised that two markers, that had been left behind, would.มันไม่ได้เปิดเผย สถานที่ซ่อนของจอกศักดิ์สิทธิ์, ผมคิดว่าอย่างนั้น, แต่ว่า อัศวินได้ให้สัญญา Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
This tablet is one of those markers.แผ่นจารึกนี่ คือ 1ใน 2 สัญลักษณ์นั่น Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Now, the second marker is entombed with the knight's dead brother.คราวนี้, สัญลักษณ์ชิ้นที่ 2, ถูกฝังไว้ในหลุมศพ ของอัศวินพี่น้องคนที่ตายไป Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The shield is the second marker.โล่นี่ เป็นเครื่องหมายบอกตำแหน่ง อันที่สอง. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- All right, what I need is a big, fat magic marker.- ขวาทุกสิ่งที่ฉันต้องการเป็นใหญ่เครื่องหมายมายากลไขมัน Pulp Fiction (1994)
A magic marker. A felt pen!เครื่องหมายมายากล รู้สึกว่าปากกา! Pulp Fiction (1994)
A fuckin' black magic marker!fuckin 'เครื่องหมายมายากลสีดำ! Pulp Fiction (1994)
We found a series of markers on the top of each frame. - Are you ready?เราพบชุดของเครื่องหมาย ที่ด้านบนของแต่ละเฟรม Contact (1997)
Is the very map and marker of civilization,ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ และเครื่องหมายของอารยธรรม The Constant Gardener (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
markerI need red and black markers or felt-tip pens. Do you have any?
markerOctal paid a large grant for the researchers to study the marker.
markerRemove the cap from the ink refill bottle, fill the dropper with ink, and drip an appropriate amount onto the marker's core.
markerThe box bears the stamp of the marker.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)   
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
จร้า = จ้า[X] (jā) EN: [politeness marker ]   FR: oui (formule de politesse en fin de phrase)
ค่ะ[X] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
คร่ะ[X] (khra = kha) EN: [politeness marker ]   FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ครับ[X] (khrap = khap) EN: [politeness marker ]   FR: [formule de politesse en fin de phrase]
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker   FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
กรวยยาง[n. exp.] (krūay yāng) EN: road marker ; traffic cone   
ไม้ไต่คู้[X] (māitaikhū) EN: short vowel marker –็   FR: signe de vocalique brève –็
–็[X] (māitaikhū) EN: short vowel marker –็   FR: signe de vocalique brève –็

CMU English Pronouncing Dictionary
MARKER    M AA1 R K ER0
MARKERS    M AA1 R K ER0 Z
MARKERT    M AA1 R K ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marker    (n) (m aa1 k @ r)
markers    (n) (m aa1 k @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
マーカ[まーか, ma-ka] Thai: ปากกาเมจิก,ปากกาสำหรับ mark English: marker

German-Thai: Longdo Dictionary
Marker(n) |der, pl. Marker| ปากกาเน้นข้อความ (ซึ่งถ้าได้ยินคนเยอรมันเรียกหา Edding ก็หมายถึงสิ่งนี้เพราะ Edding เป็นยี่ห้อปากกาเน้นข้อความที่เริ่มคิดค้นใช้ที่ประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ.1960 โดย Carl-Wilhelm Edding และ Volker Detlef Ledermann)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] (n) {comp} beginning-of-tape marker; BOT marker [Add to Longdo]
テープ終端マーカ[テープしゅうたんマーカ, te-pu shuutan ma-ka] (n) {comp} end-of-tape marker; EOT marker [Add to Longdo]
テレマーカー[, terema-ka-] (n) telemarker [Add to Longdo]
バックマーカー[, bakkuma-ka-] (n) backmarker (competitor at the tail of the field, likely to be lapped) [Add to Longdo]
マーカー(P);マーカ(P)[, ma-ka-(P); ma-ka (P)] (n) marker; (P) [Add to Longdo]
マーカ種[マーカしゅ, ma-ka shu] (n) {comp} marker type [Add to Longdo]
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] (n) {comp} marker size scale factor [Add to Longdo]
マーカ列[マーカれつ, ma-ka retsu] (n) {comp} polymarker [Add to Longdo]
マーカ列束表[マーカれつたばひょう, ma-ka retsutabahyou] (n) {comp} polymarker bundle table [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇异笔[qí yì bǐ, ㄑㄧˊ ㄧˋ ㄅㄧˇ, / ] marker (writing instrument) [Add to Longdo]
带标识[dài biāo shí, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠ ㄕˊ, / ] marker [Add to Longdo]
标砖[biāo zhuān, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄢ, / ] marker brick (in building); keystone [Add to Longdo]
马克笔[mǎ kè bǐ, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄅㄧˇ, / ] marker (loan); felt marker [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
テープ終端マーカ[テープしゅうたんマーカ, te-pu shuutan ma-ka] end-of-tape marker, EOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
マーカ[まーか, ma-ka] marker [Add to Longdo]
マーカ種[マーカしゅ, ma-ka shu] marker type [Add to Longdo]
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] marker size scale factor [Add to Longdo]
マーカ列[マーカれつ, ma-ka retsu] polymarker [Add to Longdo]
マーカ列束表[マーカれつたばひょう, ma-ka retsutabahyou] polymarker bundle table [Add to Longdo]
小数点記号[しょうすうてんきごう, shousuutenkigou] decimal marker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marker \Mark"er\, n.
   One who or that which marks. Specifically:
   (a) One who keeps account of a game played, as of billiards.
   (b) A counter used in card playing and other games.
   (c) (Mil.) The soldier who forms the pilot of a wheeling
     column, or marks the direction of an alignment.
   (d) An attachment to a sewing machine for marking a line on
     the fabric by creasing it.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marker
   n 1: some conspicuous object used to distinguish or mark
      something; "the buoys were markers for the channel"
   2: a distinguishing symbol; "the owner's mark was on all the
     sheep" [syn: {marker}, {marking}, {mark}]
   3: a writing implement for making a mark

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top