Search result for

marijuana

(29 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marijuana-, *marijuana*
Possible hiragana form: まりじゅあな
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marijuana[N] กัญชา, See also: ต้นกัญชา, Syn. hemp, marihuana

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marijuana(แม'ระวา'นะ,มา'ระวา'นะ) n. กัญชา,Cannabis sativa,ใบและดอกแห้งของกัญชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marijuana; bhang; cannabis; marihuanaกัญชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marijuanaกัญชา [TU Subject Heading]
Marijuanaกัญชา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And one of your stars has just moved from marijuana to heroin.และเป็นหนึ่งในดาวที่คุณเพิ่งย้ายจากกัญชาเฮโรอีน The Godfather (1972)
Beta blockers, calcium channel blockers, adrenaline injections, high-dose ibuprofen, steroids, trigger metastics, violent exercise, caffeine, acupuncture, marijuana, percodan, midrin, tenormen, sanser, homeopathics...ยาต้านเบต้า, ยาต้านแคลเซียม ยาอะดรีนาลีนอินเจคชั่น ไอบูโพรเฟนอย่างแรง สเตอรอยด์ Pi (1998)
Did your teacher ever try to sell you marijuana or Ecstasy tablets?ครูของพวกเธอคยพยายาม จะขายยาหรือกัญชาให้เธอบ้างมั้ย? Mean Girls (2004)
- What are marijuana tablets?อะไรคือกัญชาหรอ? Mean Girls (2004)
Marijuana is just a device to portray the suppressed desires... and the sufferings resulting from them.กัญชาน่ะเป็นแค่เครื่องมือที่จะใช้ปลดปล่อย ความปรารถนาที่ถูกซ่อนไว้... แล้วก็ความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่เกิดจากมันน่ะ Everybody Has a Little Secret (2004)
What about the D.A.'s assertion that your son got his marijuana from you?แล้วที่ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า ลูกชายคุณรับกัญชามาจากคุณ Alpha Dog (2006)
If smoking marijuana triggered my problems, smoking even more would reverse it, shocking my synapses back to normal.ถ้าการสูบกัญชาเป็นตัวจุดชนวนปัญหา การสูบให้มากขึ้นอีก อาจส่งผลในทางกลับกัน คือ ช็อคประสาทผมให้กลับมาเป็นปกติได้ Numb (2007)
No marijuana.ห้ามกัญชา Bang and Burn (2007)
- So no marijuana, then?- เสพกัญชามั้ย Escape from Dragon House (2008)
- Marijuana, yeah.- กัญชา ใช่ Cat's in the Bag... (2008)
No more marijuana. I can dig it.ไม่มีกัญชาอีก ผมจะเลิกขาย Cat's in the Bag... (2008)
Do not sell marijuana to my husband.อย่าขายกัญชาให้สามีฉันอีก Cat's in the Bag... (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marijuanaI had an argument with Tom about the use of marijuana.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้องกัญชา[N] marijuana hookah, See also: a pipe for smoking marijuana, Example: ข้างตัวเขามีบ้องกัญชาเป็นหลักฐานฟ้องอยู่ด้วย, Count unit: บ้อง, Thai definition: ปล้องไม้ไผ่ชนิดขังข้อสำหรับสูบกัญชา
กัญชา[N] hashish, See also: marijuana, marihuana, Indian hemp, hemp, Example: ปัจจุบันกัญชาระบาดในหมู่วัยรุ่น, Count unit: ต้น, แท่ง, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Cannabis sativa Linn. ในวงศ์ Cannabidaceae ใบมนแฉกลึกเข้าไปทางก้านหลายแฉก ดอกเขียวใช้สูบปนกับยาสูบ มีสรรพคุณทำให้มึนเมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle   FR: section de bambou [f]
บ้องกัญชา[n. exp.] (bǿngkanchā) EN: pipe for smoking marijuana   
กัญชา[n.] (kanchā) EN: cannabis ; marijuana ; marijuana leaves   FR: cannabis [m] ; chanvre indien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MARIJUANA    M EH2 R AH0 W AA1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marijuana    (n) (m a2 r i w aa1 n @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
プリプリ;ぷりぷり;ぶりぶり[, puripuri ; puripuri ; buriburi] (adv,n,vs) (1) (on-mim) angrily; in a huff; in anger; (2) high on marijuana; (3) (プリプリ, ぷりぷり only) tender (to chew) [Add to Longdo]
マリファナ(P);マリワナ[, marifana (P); mariwana] (n) marijuana; marihuana; cannabis; hemp; pot; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 marijuana \marijuana\ n.
   1. A strong-smelling Asian plant ({Cannabis sativa}), also
    called {hemp}, from which a number of euphorogenic and
    halucinogenic drugs are prepared. The euphoric effect is
    predominently due to {tetrahydrocannabinol} ({THC}). [Also
    spelled {marihuana}.]
 
   Syn: cannabis, ganja, pot, grass, marihuana, {Cannabis
     sativa}.
     [WordNet 1.5]
 
   2. The dried leaves or the female flowers of the hemp plant,
    which is smoked or chewed to obtain a euphoric effect. The
    flowers usually have a higher concentration of the active
    ingredient, tetrahydrocannabinol.
 
   Syn: cannabis, ganja, pot, grass, marihuana, dope, weed,
     gage, sess, sens, smoke, skunk, Mary Jane.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marijuana
   n 1: a strong-smelling plant from whose dried leaves a number of
      euphoriant and hallucinogenic drugs are prepared [syn:
      {marijuana}, {marihuana}, {ganja}, {Cannabis sativa}]
   2: the most commonly used illicit drug; considered a soft drug,
     it consists of the dried leaves of the hemp plant; smoked or
     chewed for euphoric effect [syn: {cannabis}, {marijuana},
     {marihuana}, {ganja}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top